Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe Ramy Kwalifikacji (z perspektywy AGH) Bydgoszcz 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe Ramy Kwalifikacji (z perspektywy AGH) Bydgoszcz 2011."— Zapis prezentacji:

1 Krajowe Ramy Kwalifikacji (z perspektywy AGH) Bydgoszcz 2011

2 KRK – strategia wdrażanie jaką strategię przyjąć?

3 Kluczowe zagadnienia/pytania 1.Czego, jakich obszarów kształcenia, dotyczy wprowadzenie KRK? 2.Jakie zmiany/działania są konieczne w tych obszarach? 3.Jak głębokie, zasadnicze powinny być te zmiany, jaki powinien być ich zakres?

4 Kluczowe zagadnienia/pytania Odpowiedzi na te pytania rzutują na sposób przygotowania i wprowadzenie zmian wynikających z wdrażania KRK oraz na zarządzanie tym procesem. Na władzach uczelni spoczywa obowiązek zarządzania tymi zmianami (ich wykonanie wymaga pracy wszystkich nauczycieli, całej kadry uczelni).

5 Kluczowe zagadnienia 1.Zmiany/budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia Jak gruntownie przebudować programy studiów, a w jakim stopniu tylko przygotować ich opis zgodnie z KRK (w języku opisu kompetencji)? Odpowiedź determinuje sposób podejścia, metodę: top-down bottom-up

6 Budowa programu studiów Kto za co odpowiada przy wprowadzaniu KRK czyli jakie zadania przed nami?

7 Możliwe podejścia do budowy programu studiów

8

9 Metoda bottom-up Do zastosowania dla istniejących już programów studiów Dla tych programów studiów trzeba opisać efekty kształcenia Te programy trzeba uzupełnić o efekty kształcenia z zakresu kompetencji personalnych i społecznych Naprawdę potrzebne jest połączenie obu metod

10 Kluczowe zagadnienia 2.Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Jak przebudować/ulepszyć/uzupełnić system zapewnienia jakości kształcenia? Odpowiedź determinuje, w skali uczelni i wydziałów, zakres zmian: Struktury systemu Obszarów działań w ramach systemu Instrumentów służących realizacji zadań systemuQ

11 Działania w AGH – wdrożenie KRK Krajowe Ramy Kwalifikacji z perspektywy AGH

12 Działania w AGH – wdrożenie KRK Powołanie uczelnianego zespołu ds. KRK Powołanie wydziałowych zespołów ds. KRK Program pilotażowy/wzorcowy (przebudowa programów studiów + opis przedmiotów w oparciu o efekty kształcenia) Uczelniany System Zapewnienia Jakości Przebudowa programów studiów w AGH Zadanie Co trzeba zrobić Termin Osoba

13 Działania w AGH – regulacje prawne uchwały Senatu zarządzenia Rektora uchwały RW w sprawie zasad tworzenia, przekształcania oraz znoszenia studiów wyższych... w sprawie nowych programów studiów... w sprawie wdrożenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia...

14 Działania w AGH – regulacje prawne w sprawie wdrożenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia... Przykład:

15 Działania w AGH Program pilotażowy wydział – Wydział Fizyki wydziałowy zespół ds. KRK (z udziałem studentów) (autorytet + nadane uprawnienia = skuteczność) określić obszar, stopień studiów i profil (Fizyka Techniczna, nauki techniczne, ogólnoakademicki) określić poziom zadowolenia z istniejącego programu określić poziom wymaganych zmian (bottom-up) opracować zbiór efektów kształcenia dla danego kierunku studiów opracować przykładowe programy przedmiotów

16 Strona WWW dotycząca KRK

17 Strona WWW dotycząca KRK

18 Działania w AGH – program pilotażowy Harmonogram wprowadzania KRK na WFiIS AGH 2011 czerwiec opracowanie benchmarków dla studiów I stopnia 2011 wrzesień opracowanie benchmarków dla studiów II stopnia 2011 październik seminarium wydziałowe oraz specjalna Rada Wydziału poświęcone wprowadzaniu KRK 2011 październik początek prac nad opracowaniem nowych programów studiów 2011 listopad początek opracowywania kart przedmiotów przez prowadzących zajęcia na WFiIS 2012 marzec zakończenie tworzenia kart przedmiotów

19 Działania w AGH – program pilotażowy Benchmark dla studiów I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna Fizyka Techn. W01-W33 U01-U45 K01-K13

20 Nauki Techn. W01-W10 U01-U17 K01-K08 Działania w AGH – program pilotażowy Benchmark dla studiów I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna

21 Działania w AGH – program pilotażowy Uwaga: Ważną rzeczą jest, aby efekty kształcenia były weryfikowalne. Muszą więc być sformułowane w taki sposób, aby można było zweryfikować dla konkretnego studenta, czy dany efekt kształcenia został osiągnięty czy nie? Nie powinny być zbyt ambitne, muszą być możliwe do zrealizowania. Macierz kompetencji i macierz efektów kształcenia zostaną opracowane po otrzymaniu kompletu kart przedmiotów

22 Działania w AGH – program pilotażowy Przykład - EK dla przedmiotu Komputeryzacja pomiarów zamierzone efektyforma zajęćsposób oceny odniesienie do EK FT Zna teoretyczne podstawy protokołów transmisji danych: RS, port I/O, port równoległy, GPIB (IEEE 488), USB, IEEE 1394 wykład (dyskusja)projekt raport lab. W04-06 U01-05 Zna podstawy programowania w LabView, funkcje LabView wykład (dyskusja)projekt raport lab. W04-07, W12-16, U01-05 Zna teoretyczne podstawy cyfrowej filtracja danychwykład (dyskusja)projekt raport lab. W04-07, W12-16, U04-07, U12-U25 Zna budowę i działanie przetworników A/C, liczników programowalnych i wybranych przyrządów pomiarowych wykład, laboratorium projekt raport. lab. W06,08, W22-25 U04-05, U Potrafi przeanalizować i zaprojektować zadany układ pomiarowy, stworzyć opis jego funkcjonalności od strony akwizycji danych pomiarowych i systemu sterowania pomiarem laboratoriumprojekt raport lab.... Potrafi wybrać i wykorzystać właściwe narzędzia programistyczne do sterowania eksperymentem (przyrządy wirtualne) i do przetwarzania danych laboratorium konsultacje projekt raport lab....

23 Działania w AGH Kluczowe jest myślenie nauczyciela o przedmiocie w kategoriach efektów kształcenia !!!

24 Podsumowanie Wprowadzenie KRK wymusza jak najszybsze powstanie nowych zasad organizacyjnych uwzględniających wzrost aktywności uczestników procesów kształcenia, nauczycieli i studentów efekty kształcenia i efekty uczenia się Konieczny jest dobry wewnętrzny system oceny jakości kształcenia

25 Podsumowanie Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy !!! Pierwsze kroki zostały zrobione, zwłaszcza w zakresie uzmysłowienia społeczności AGH KONIECZNOŚCI STAŁEGO PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. To ważne bo o ostatecznym powodzeniu całego procesu decyduje człowiek, jego zaangażowanie, wiedza, doświadczenie.

26 Krajowe Ramy Kwalifikacji (z perspektywy AGH) Bydgoszcz 2011 Podziękowania dla prof. Andrzeja Kraśniewskiego, prof. Bohdana Macukowa i dr Tomasza Saryusz-Wolskiego za cenną dyskusję i udostępnienie materiałów


Pobierz ppt "Krajowe Ramy Kwalifikacji (z perspektywy AGH) Bydgoszcz 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google