Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA ROZWOJOWA GMINY ZABIERZÓW FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Wojciech Odzimek Krzysztof Malczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA ROZWOJOWA GMINY ZABIERZÓW FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Wojciech Odzimek Krzysztof Malczyk."— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA ROZWOJOWA GMINY ZABIERZÓW FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Wojciech Odzimek Krzysztof Malczyk

2 PODSTAWOWE TENDENCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W GMINIE ZABIERZÓW

3 Liczba ludności Gminy Zabierzów w latach 2007 – 2012 (dane BDL GUS) Zmiana metodologii w oparciu o wyniki NSP 2011

4 Zmiana liczby ludności Gminy Zabierzów w latach 2007 – 2012 – grupa porównawcza

5 Procesy demograficzne w Gminie Zabierzów w latach 2007 – 2012 – dominujący ujemny przyrost naturalny

6 Przeciętny przyrost naturalny w latach 2007-2012 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – grupa porównawcza

7 Procesy demograficzne w Gminie Zabierzów w latach 2007 – 2012 – stale dodatnie saldo migracji

8 Przeciętne saldo migracji w latach 2007-2012 w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców – grupa porównawcza

9 Struktura ludności Gminy Zabierzów– podział na funkcjonalne grupy wieku (przedprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny)

10 Prognoza ludności Gminy Zabierzów do roku 2025 w podziale na funkcjonalne grupy wieku

11 Rok Liczba bezrobotnych na 31.XII 2013 roku w Gminie Zabierzów 2007 472 2008 412 2009 632 2010 769 2011 716 2012 815 2013 836 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 2012 r. w ludności w wieku produkcyjnym ( w proc.)

12 Przedział wiekowy Dynamika zmian liczby bezrobotnych (2007 = rok bazowy) 18-24 lat 101% 25-34 lat 50% 35-44 lat 106% 45-54 lat 10% 55-59 lat 200% 60-64 lat 2250% Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zabierzów w 2013 r. wg wieku

13 Wykształcenie Dynamika zmian liczby bezrobotnych (2007 = rok bazowy) wyższe171% średnie zawodowe i policealne 76% średnie ogólnokształcące 146% zasadnicze zawodowe49% podstawowe i niepełne 57% Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zabierzów w 2013 r. wg wykształcenia

14 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zabierzów w 2013 r. wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy Dynamika zmian liczby bezrobotnych (2007 = rok bazowy) do 1 m-ca 107% od 1 do 3 m-cy 191% od 3 do 6 m-cy 153% od 6 do 12 m-cy 111% od 12 do 24 m-cy 109% powyżej 24 m-cy -27%

15 Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w 2012 r. – grupa porównawcza Rok Liczba podmiotów na 10 tys. mieszkańców w Gminie Zabierzów 2006bd. 2007bd. 2008bd. 2009979 20101063 20111084 20121145

16 Liczba zatrudnionych Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON 0-92672 10-49137 50-24925 250-9995 1000 i więcej 1 Struktura przedsiębiorstw w Gminie Zabierzów w 2012 r. wg liczby zatrudnionych

17 Struktura podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Zabierzów w 2012 r. wg PKD i rodzajów działalności Rodzaj działalności Liczba podmiotów zarejestrowany ch w rejestrze REGON w 2012 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 43 Przemysł i budownictwo 659 Usługi 2139 Wybrane sekcje PKD Liczba podmiotów zarejestrowany ch w rejestrze REGON w 2012 C – przetwórstwo przemysłowe 327 (11,5%) F - budownictwo 320 (11,3%) G – handel i naprawy 744 (26,2%) M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 321 (11,3%) W 2012 r. 14 osób fizycznych na 100 osób w wieku produkcyjnym w Gminie Zabierzów prowadziło działalność gospodarczą, przeciętnie w województwie małopolskim było to 12 osób.

18 Powierzchnia gospodarstwa Liczba gospodarstw rolnych w gminie Zabierzów poniżej 1 ha 405 1-5 ha355 5-10 ha35 10-15 ha6 powyżej 15 ha 14 Udział powierzchni gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w powierzchni gminy ogółem (na górze) oraz udział indywidualnych gospodarstw w ludności w wieku produkcyjnym (na dole) PSR 2010

19 Wpływy do budżetu gminy z podatku CIT na jednego mieszkańca, przeciętnie w latach 2010 – 2012 – grupa porównawcza

20 Odsetek szkół z wysokim wynikiem z testu po VI klasie i po gimnazjum (część matematyczno-przyrodnicza) w latach 2010-2012 – grupa porównawcza

21 Wybrane charakterystyki szkolnictwa podstawowego w Gminie Zabierzów w 2012 r. oraz liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu MałopolskiePowiat krakowskiGmina Zabierzów liczba uczniów199069153461420 przeciętna liczebność klas17,616,515,3 dynamika zmian liczby uczniów w latach 2007-2012 -8,4%-5,0%12,6%

22 Wybrane charakterystyki szkolnictwa gimnazjalnego w Gminie Zabierzów w 2012 r. oraz liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu MałopolskiePowiat krakowskiGmina Zabierzów liczba uczniów1072157934662 przeciętna liczebność klas21,822,322,8 dynamika zmian liczby uczniów w latach 2007-2012 -17,4%-14,4%-6,1%

23 Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w latach 2010-2012 – grupa porównawcza

24 Stan finansów samorządowych – wydatki inwestycyjne i zdolność inwestycyjna - analiza budżetów gmin za lata 2010 - 2012

25 Stan finansów samorządowych – stan zadłużenia – analiza budżetów gmin za lata 2010 - 2012

26 Podsumowanie diagnozy porównawczej Analiza wskaźnikowa

27

28

29

30

31 31 Dziękujemy za uwagę! Wojciech Odzimek Krzysztof Malczyk FRDL – MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI UL. SZLAK 73a 31-153 KRAKÓW tel./fax (012) 633 51 54 E-mail: odzimek@mistia.org.pl; krzysztof.malczyk@mistia.org.plodzimek@mistia.org.plkrzysztof.malczyk@mistia.org.pl


Pobierz ppt "DIAGNOZA ROZWOJOWA GMINY ZABIERZÓW FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Wojciech Odzimek Krzysztof Malczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google