Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA ROZWOJOWA GMINY ZABIERZÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA ROZWOJOWA GMINY ZABIERZÓW"— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA ROZWOJOWA GMINY ZABIERZÓW
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Wojciech Odzimek Krzysztof Malczyk

2 PODSTAWOWE TENDENCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W GMINIE ZABIERZÓW

3 Liczba ludności Gminy Zabierzów w latach 2007 – 2012 (dane BDL GUS)
Zmiana metodologii w oparciu o wyniki NSP 2011

4 Zmiana liczby ludności Gminy Zabierzów w latach 2007 – 2012 – grupa porównawcza

5 Procesy demograficzne w Gminie Zabierzów w latach 2007 – 2012 – dominujący ujemny przyrost naturalny

6 Przeciętny przyrost naturalny w latach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – grupa porównawcza

7 Procesy demograficzne w Gminie Zabierzów w latach 2007 – 2012 – stale dodatnie saldo migracji

8 Przeciętne saldo migracji w latach w przeliczeniu na mieszkańców – grupa porównawcza

9 Struktura ludności Gminy Zabierzów– podział na funkcjonalne grupy wieku (przedprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny)

10 Prognoza ludności Gminy Zabierzów do roku 2025 w podziale na funkcjonalne grupy wieku

11 Liczba bezrobotnych na 31.XII 2013 roku w Gminie Zabierzów
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 2012 r. w ludności w wieku produkcyjnym ( w proc.) Rok Liczba bezrobotnych na 31.XII 2013 roku w Gminie Zabierzów 2007 472 2008 412 2009 632 2010 769 2011 716 2012 815 2013 836

12 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zabierzów w 2013 r
Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zabierzów w 2013 r. wg wieku Przedział wiekowy Dynamika zmian liczby bezrobotnych (2007 = rok bazowy) 18-24 lat 101% 25-34 lat 50% 35-44 lat 106% 45-54 lat 10% 55-59 lat 200% 60-64 lat 2250%

13 średnie zawodowe i policealne średnie ogólnokształcące
Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zabierzów w 2013 r. wg wykształcenia Wykształcenie Dynamika zmian liczby bezrobotnych (2007 = rok bazowy) wyższe 171% średnie zawodowe i policealne 76% średnie ogólnokształcące 146% zasadnicze zawodowe 49% podstawowe i niepełne 57%

14 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zabierzów w 2013 r
Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Zabierzów w 2013 r. wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy Dynamika zmian liczby bezrobotnych (2007 = rok bazowy) do 1 m-ca 107% od 1 do 3 m-cy 191% od 3 do 6 m-cy 153% od 6 do 12 m-cy 111% od 12 do 24 m-cy 109% powyżej 24 m-cy -27%

15 Liczba podmiotów na 10 tys. mieszkańców w Gminie Zabierzów
Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w 2012 r. – grupa porównawcza Rok Liczba podmiotów na 10 tys. mieszkańców w Gminie Zabierzów 2006 bd. 2007 2008 2009 979 2010 1063 2011 1084 2012 1145

16 Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON
Struktura przedsiębiorstw w Gminie Zabierzów w 2012 r. wg liczby zatrudnionych Liczba zatrudnionych Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON 0-9 2672 10-49 137 50-249 25 5 1000 i więcej 1

17 Struktura podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Zabierzów w 2012 r
Struktura podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Zabierzów w 2012 r. wg PKD i rodzajów działalności Rodzaj działalności Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2012 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 43 Przemysł i budownictwo 659 Usługi 2139 Wybrane sekcje PKD Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2012 C – przetwórstwo przemysłowe 327 (11,5%) F - budownictwo 320 (11,3%) G – handel i naprawy 744 (26,2%) M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 321 (11,3%) W 2012 r. 14 osób fizycznych na 100 osób w wieku produkcyjnym w Gminie Zabierzów prowadziło działalność gospodarczą, przeciętnie w województwie małopolskim było to 12 osób.

18 Udział powierzchni gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w powierzchni gminy ogółem (na górze) oraz udział indywidualnych gospodarstw w ludności w wieku produkcyjnym (na dole) PSR 2010 Powierzchnia gospodarstwa Liczba gospodarstw rolnych w gminie Zabierzów poniżej 1 ha 405 1-5 ha 355 5-10 ha 35 10-15 ha 6 powyżej 15 ha 14

19 Wpływy do budżetu gminy z podatku CIT na jednego mieszkańca, przeciętnie w latach 2010 – 2012 – grupa porównawcza

20 Odsetek szkół z wysokim wynikiem z testu po VI klasie i po gimnazjum (część matematyczno-przyrodnicza) w latach – grupa porównawcza

21 Wybrane charakterystyki szkolnictwa podstawowego w Gminie Zabierzów w 2012 r. oraz liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu Małopolskie Powiat krakowski Gmina Zabierzów liczba uczniów 199069 15346 1420 przeciętna liczebność klas 17,6 16,5 15,3 dynamika zmian liczby uczniów w latach -8,4% -5,0% 12,6%

22 Wybrane charakterystyki szkolnictwa gimnazjalnego w Gminie Zabierzów w 2012 r. oraz liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu Małopolskie Powiat krakowski Gmina Zabierzów liczba uczniów 107215 7934 662 przeciętna liczebność klas 21,8 22,3 22,8 dynamika zmian liczby uczniów w latach -17,4% -14,4% -6,1%

23 Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w latach – grupa porównawcza

24 Stan finansów samorządowych – wydatki inwestycyjne i zdolność inwestycyjna - analiza budżetów gmin za lata

25 Stan finansów samorządowych – stan zadłużenia – analiza budżetów gmin za lata 2010 - 2012

26 Podsumowanie diagnozy porównawczej
Analiza wskaźnikowa

27

28

29

30

31 Dziękujemy za uwagę! Wojciech Odzimek Krzysztof Malczyk
FRDL – MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI UL. SZLAK 73a KRAKÓW tel./fax (012)


Pobierz ppt "DIAGNOZA ROZWOJOWA GMINY ZABIERZÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google