Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

04.03.2014 1 Modelowy system na rzecz integracji społecznej PARTNERSTWO KLESZCZEWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "04.03.2014 1 Modelowy system na rzecz integracji społecznej PARTNERSTWO KLESZCZEWO."— Zapis prezentacji:

1 Modelowy system na rzecz integracji społecznej PARTNERSTWO KLESZCZEWO

2 SKŁAD OSOBOWY PARTNERSTWA KLESZCZEWO HALINA JEGER – PREZES ANNA GOŁKOWSKA – CZŁONEK MIROSŁAWA RADZIMSKA – KIEROWNIK EDYTA KIJAK – PRACOWNIK SOCJALNY MARIA SOWIŃSKA – DYREKTOR MAŁGORZATA OZIMEK-PLUCIŃSKA – SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW MARTA GOMORACKA – DORADCA ZAWODOWY STOWARZYSZENIE POMAGAM KLESZCZEWO OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KLESZCZEWO POWIATOWY URZĄD PRACY POZNAŃ PARTNERSTWO KLESZCZEWO

3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ DZIAŁALNOŚCI PARTNERSTWA ANNA GOŁKOWSKA 2. MIROSŁAWA RADZIMSKA 3. MAŁGORZATA OZIMEK-PLUCIŃSKA PARTNERSTWO KLESZCZEWO

4 CZAS TRWANIA PROJEKTU OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA PARTNERSTWO KLESZCZEWO

5 GRUPA BENEFICJENTÓW 7 KOBIET I 4 MĘŻCZYZN BEZROBOTNYCH KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ICH SYTUACJA W 2014r. NA DZIEŃ PANI AGNIESZKA – 36 LAT, OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, PARTNER NADUŻYWA ALKOHOLU, BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DZIECI OD KOŃCA KWIETNIA 2013R. PODJĘŁA ZATRUDNIENIE JAKO SPRZĄTACZKA, ZAPRZESTAŁA Z POWODU CHOROBY DZIADKA PANI EDYTA – 45 LAT, SAMOTNA MATKA, WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE OD 18 LUTEGO 2013 PRACOWAŁA ZAWODOWO JAKO ASYSTENT RODZINY, OBECNIE PRACUJE OD LUTEGO 2014 JAKO OPIEKUNKA W DZIENNYM OŚRODKU WSPARCIA, PANI MARIA – 25 LAT, SAMOTNA MATKA, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA, UKOŃCZYŁA KURS AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY, ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY PARTNERSTWO KLESZCZEWO

6 PANI SYLWIA – 31 LAT, MAŁŻEŃSTWO, DZIECI W PRZEDSZKOLU, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PODJĘŁA PRACĘ ZAWODOWĄ PANI MONIKA – 30 LAT, SAMOTNA MATKA, PODJĘŁA ZATRUDNIENIE W PAŹDZIERNIKU 2013r., PANI ANETA – 36 LAT, SAMOTNA MATKA, OFIARA PRZEMOCY, BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA, ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY. SZKOLENIE W MAJU 2013 Z AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACY PANI EWA – 51 LAT, SAMOTNA MATKA, BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO, UCZESTNICZYŁA W SZKOLENIU Z ZAKRESU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH Z ELEMENTAMI FAKTUROWNIA, PODJĘŁA ZATRUDNIENIE W SIERPNIU 2013 r PARTNERSTWO KLESZCZEWO

7 PAN PAWEŁ – 41 LAT, RODZINA, MAŁŻEŃSTWO, DZIECI. ZATRUDNIONY OD MARCA 2013 r. PAN ROBERT – 29 LAT, RODZINA, MAŁŻEŃSTWO, DZIECKO, ZATRUDNIONY OD MARCA 2013 r., OD 1 LIPCA 2013 r. RENCISTA PAN SEBASTIAN – 32 LATA, RODZINA, MAŁŻEŃSTWO, DZIECI, BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO, PODJĄŁ ZATRUDNIENIE W MAJU 2013r.CHORUJE. PAN MARIUSZ – 36 LAT – RODZINA, MAŁŻEŃSTWO, DZIECI, Z WYKSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM /STOLARZ/, UCZESTNICZYŁ W SZKOLENIU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY, PODJĄŁ ZATRUDNIENIE W PAŹDZIERNIKU 2013 r PARTNERSTWO KLESZCZEWO

8 ZAŁOŻENIA PARTNERSTWA Wzajemne porozumienie podpisane przez Prezesa Stowarzyszenia, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, na rzecz 11 klientów pomocy społecznej, posiadających status bezrobotnych, szybciej pozwoli im na powrót na rynek pracy, a instytucjom w ten proces zaangażowanym na wypracowanie trwałego sposobu postępowania. Poprzez wdrożenie Standardu pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług i integracji społecznej zastosowanego indywidualnie do poszczególnych 11 wspólnych klientów z ich rodzinami rozszerzy się usługi i zastosuje dodatkowe narzędzia pracy świadczone przez pracownika socjalnego OPS Partner, którym jest Powiatowy Urząd Pracy wesprze swoimi narzędziami pracownika socjalnego w aktywizacji zawodowej 11 bezrobotnych Współpraca partnerska zakłada powrót na rynek pracy 5 wspólnych klientów Stworzenie i poprowadzenie grupy wsparcia dla 11 bezrobotnych prowadzonej przez psychologa celem podwyższenia ich umiejętności osobistych i zawodowych niezbędnych do przyszłego zatrudnienia i funkcjonowania społecznego PARTNERSTWO KLESZCZEWO

9 Dokonania partnerstwa: Podpisane porozumienie kierownictwa z partnerstwa Kleszczewo Z DNIA 20 GRUDNIA 2012R. ZOBOWIĄZUJĄCE DO REALIZOWANIA PLANU DZIAŁANIA PARTNERSTWA ZATWIERDZONEGO PRZEZ WRZOS Pracownicy socjalni OPS zastosowali Standardy Usług i Modele instytucji wypracowane przez WRZOS z następującymi narzędziami pracy socjalnej: a. wywiad – rozpoznanie sytuacji b. kwestionariusz diagnozy – ocena sytuacji c. umowa współpracy d. wywiad z osobą pozostającą bez pracy – nieznacznie zmodyfikowany przez pracowników PUP e. wywiad z rodziną z dziećmi f. wywiad z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie g. wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu h. arkusz moje zasoby i możliwości i. ankieta umiejętności wychowawczych j. ankieta umiejętności społecznych Wywiad z osobą pozostającą bez pracy został przekazany pracownikom PUP celem dokonania analizy sytuacji zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej w miesiącu styczniu 2013r. z możliwością konfrontacji na indywidualnej rozmowie z doradcą zawodowym PARTNERSTWO KLESZCZEWO

10 Objęcie wszystkich uczestników projektu Indywidualnym Planem Działania oraz realizacja zaplanowanych w ramach IPD działań, przez cały 2013r. Indywidualna porada zawodowa 11 klientów pomocy społecznej Pośrednictwo pracy, w tym propozycja aktywizacji zawodowej oraz monitoring samodzielnych działań 11 klientów Propozycje pracy Badanie w Poradni Medycyny Pracy 1 beneficjentki Udział w warsztatach Od rozmowy po umowę z pracodawcą 1 uczestniczki projektu Szkolenia 2 beneficjentek z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Udział 2 uczestników projektu w szkoleniach zawodowych Działania Powiatowego Urzędu Pracy: PARTNERSTWO KLESZCZEWO

11 Działania Ośrodka Pomocy Społecznej Spotkanie organizacyjne z beneficjentami w dniu 9 stycznia 2013 w godzinach popołudniowych w Ośrodku Kultury w Kleszczewie celem przedstawienia planu działania partnerstwa na ich rzecz. Odebranie zgody na udział w projekcie. Uzgodnienie przez pracowników socjalnych terminów przeprowadzenia wywiadów PARTNERSTWO KLESZCZEWO

12 Przyznanie świadczeń społecznych – pieniężnych i w naturze 11 uczestnikom projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Łącznie przez okres 6 miesięcy w kwocie 36600,19 zł Plus niewyceniona odzież i zabawki oraz meble od Darczyńców Rekomendacja u Pracodawcy 1 klientki w sprawie zatrudnienia jako asystent rodziny, pokazanie tej pracy przez asystenta OPS w Kleszczewie, przekazanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wzorcowych dokumentów. Od 18 lutego praca jako asystent rodziny PARTNERSTWO KLESZCZEWO

13 Mobilizowanie przez pracownika socjalnego 1 klientki do systematycznych rozmów z Pracodawcą i w ostateczności zatrudnienie jako sprzątaczka od końca kwietnia 2013 Przekazanie 1 klientowi oferty pracy w hurtowni materiałów budowlanych i od marca 2013 podjęcie zatrudnienia. Pomoc w załatwieniu renty ze względu na chorobę Pomoc w napisaniu CV dwom beneficjentkom i rozesłanie do potencjalnych pracodawców Rozmowy z pracodawcami w sprawie dwóch klientek. Umówienie na rozmowę kwalifikacyjną Pomoc w napisaniu listu motywacyjnego, referencji, którego rezultatem jest zatrudnienie 1 beneficjentki PARTNERSTWO KLESZCZEWO

14 Zajączek Wielkanocny dla członków Partnerstwa i beneficjentów z rodzinami PARTNERSTWO KLESZCZEWO

15 Piknik majowy (31 maja 2013r.) dla beneficjentów projektu z rodzinami w Ziminie oraz rodzin współpracujących z asystentem rodziny PARTNERSTWO KLESZCZEWO

16 Przeprowadzenie badań ankiety wypełniło 9 osób Wypowiedź respondentów na temat akcesu do projektu z uwagi na oczekiwania skuteczności Czy działania Partnerstwa Kleszczewo spełniły Pana/i oczekiwania i potrzeby? PARTNERSTWO KLESZCZEWO

17 LpNotaLiczba wskazań 1Nieodpowiednia0 2Trochę więcej niż nieodpowiednia a mniej niż dostateczna 0 3Dostateczna4 4Dobra2 5Bardzo dobra3 6Ogółem9 Na skali od 1 /nieodpowiednia/ do 5 /bardzo dobra/ proszę wystaw ocenę z działalności Partnerstwa Kleszczewo w Pani/Pana sytuacji życiowej Na skali od 1 /nieodpowiednia/ do 5 / bardzo dobra/proszę wystaw ocenę z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pani/Pana sytuacji życiowej LpNotaLiczba wskazań 1Nieodpowiednia0 2Trochę więcej niż nieodpowiednia a mniej niż dostateczna 0 3Dostateczna1 4Dobra4 5Bardzo dobra4 6Ogółem PARTNERSTWO KLESZCZEWO

18 Na skali od 1 /nieodpowiednia/ do 5 /bardzo dobra/ proszę wystaw ocenę z działalności Stowarzyszenia Pomagam / grupa wsparcia/ w Pani/Pana sytuacji życiowej Na skali od 1 /nieodpowiednia/ do 5 /bardzo dobra/ proszę wystaw ocenę z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w Pani/Pana sytuacji życiowej LpNotaLiczba wskazań 1Nieodpowiednia1 2Trochę więcej niż nieodpowiednia a mniej niż dostateczna 1 3Dostateczna1 4Dobra4 5Bardzo dobra2 6Ogółem9 LpNotaLiczba wskazań 1Nieodpowiednia1 2Trochę więcej niż nieodpowiednia a mniej niż dostateczna 1 3Dostateczna4 4Dobra2 5Bardzo dobra1 6Ogółem PARTNERSTWO KLESZCZEWO

19 Efektywność zatrudnieniowa uczestników projektu: UczestnicyKobiety Podjęcia pracy w ramach 6 miesięcy działania Partnerstwa (I-VI.2013r) 52 Podjęcia pracy w wyniku 6 miesięcy działania Partnerstwa i kontynuacji wsparcia przez kolejne 6 miesięcy w 2013r.(VII-XII) 84 Utrzymanie zatrudnienia do dziś (stan na r) 74 Powrót do ewidencji PUP po wcześniejszym wyłączeniu na skutek podjęcia zatrudnienia (stan na r) PARTNERSTWO KLESZCZEWO

20 Inne działanie Wyjazd 2 rodzin z dziećmi z projektu na wycieczkę do Wrocławia jako wsparcia rekreacyjnego i kulturowego, pozwalającego na integrację z innymi rodzinami z gminy Kleszczewo PARTNERSTWO KLESZCZEWO

21 Działania Stowarzyszenia a. Prowadzenie grupy wsparcia dla 10 beneficjent ó w pod kierunkiem psychologa zatrudnionego przez Stowarzyszenie w dniach 28 stycznia 2013r., 25 lutego 2013r., 18 marca 2013r. i 22 kwietnia 2013r., 20 maja 2013r. oraz 24 czerwca 2013r. A dla dzieci zabawy z pedagogami jako członkami Stowarzyszenia w godzinach – PARTNERSTWO KLESZCZEWO

22 PARTNERSTWO KLESZCZEWO

23 Partnerstwo to: Poszerzenie diagnozy wspólnego bezrobotnego Zaangażowanie wszystkich stron, poszukiwanie mocnych stron klienta, pozwala mu osiągnąć samodzielność życiową, ekonomiczną i społeczną Stała wymiana informacji o kliencie celem motywowania do zmian pozwala rozbudzić w nim potrzebę pracy Większy wachlarz propozycji dla wspólnego klienta niż dla statystycznego klienta tych instytucji Czasochłonność ale większa efektywność SZANSA NA SUKCES PARTNERSTWO KLESZCZEWO

24 KONKLUZJA ZE WSPÓŁPRACY Aktywne zaangażowanie partnerów w wyznaczoną grupę społeczną bezrobotnych klientów pomocy społecznej jest wartościowe, ponieważ pobudza uczestników do działań, stymuluje ich rozwój (np. grupa wsparcia). Taka partnerska filozofia działania przełamuje ramowe pojedyncze funkcjonowanie instytucji na rzecz współpracy jako bardziej opłacalnej w pomaganiu, powodującej nowe zachowania klientów. WNIOSEK Rozszerzenie partnerstwa o firmy istniejące w gminie Kleszczewo – stworzenie klastru bo duży może więcej, gdyż niezbędny jest dialog i współpraca we współczesnej rzeczywistości społeczno – gospodarczej PARTNERSTWO KLESZCZEWO

25 Dziękujemy za uwagę PARTNERSTWO KLESZCZEWO


Pobierz ppt "04.03.2014 1 Modelowy system na rzecz integracji społecznej PARTNERSTWO KLESZCZEWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google