Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

17.12.2013 Departament Produktów Detalicznych Rekomendacja S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "17.12.2013 Departament Produktów Detalicznych Rekomendacja S."— Zapis prezentacji:

1 Departament Produktów Detalicznych Rekomendacja S

2 NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA TERMIN OBOWIĄZYWANIA
TERMIN: zmiany związane z wejściem w życie Rekomendacji S obowiązują dla wniosków o kredyt/pożyczkę zabezpieczonych hipotecznie złożonych w Banku od 1 stycznia 2014r. UWAGA! Do wniosków o kredyt/pożyczkę złożonych w Banku do dnia r. stosuje się przepisy dotychczasowe (w tym dotychczasowe wzory dokumentów), z zastrzeżeniem, że umowa kredytu/ pożyczki może być zawarta najpóźniej do 28 lutego 2014 r. W przypadku produktów zabezpieczonych hipotecznie procesowanych: w systemie SZRK decyduje data rejestracji wniosku w IRIS, w systemie CCPM decyduje data rejestracji wniosku i zakończenia etapu procesowania na co najmniej kroku 3.2. „Wniosek”.

3 NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA JAKICH PRODUKTÓW DOTYCZY
DOTYCZY: produkty dla osób fizycznych i mikroprzedsiębiorstw zabezpieczone hipotecznie UWAGA! W odniesieniu do produktów: pożyczka gotówkowa kredyt na kolektory słoneczne wyłączono możliwość zastosowania zabezpieczenia hipotecznego- w związku z powyższym nie ma zastosowania Rekomendacja S.

4 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY- PRODUKT KREDYT I POŻYCZKA HIPOTECZNA, EKOLOGICZNY KREDYT HIPOTECZNY
wskazanie rekomendowanego (25 lat) i maksymalnego okresu kredytowania (35 lat dla kredytu hipotecznego i 30 lat dla pożyczki dla osób fizycznych; w przypadku pozostałych produktów okres kredytowania jest krótszy niż określony w Rekomendacji; dodanie oświadczenia Kredytobiorcy, że nieruchomość gruntowa stanowiąca wkład własny, na której będzie znajdować się kredytowana nieruchomość nie jest obciążona kredytem oraz obowiązku zweryfikowania tego faktu na etapie analizy kredytowej;

5 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY- PRODUKT KREDYT I POŻYCZKA HIPOTECZNA, KREDYT HIPOTECZNY Z DOTACJĄ EKOLOGICZNY KREDYT HIPOTECZNY określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu obowiązującego dla wniosków złożonych od : LTV = 95% dla kredytu hipotecznego, ekologicznego kredytu hipotecznego w PLN LTV = 90% dla kredytu hipotecznego denominowanego dla osób fizycznych; dodanie obowiązku informowania Klienta zaciągającego kredyt/ pożyczkę na okres powyżej 25 lat o różnicy maksymalnej zdolności, wysokości raty i całkowitym koszcie kredytu pomiędzy 25 letnim okresem kredytowania a wnioskowanym;

6 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY- PRODUKT WSZYSTKIE PRODUKTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH
wprowadzenie oświadczenia Kredytobiorcy, iż został poinformowany o ryzyku przekroczenia poziomu DtI (40 % dla klientów o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania oraz 50% dla pozostałych Klientów) i wiążącym się z tym negatywnym wpływem na realizację wydatków i sytuacji dochodowej; wprowadzenie zgodność waluty kredytu/pożyczki z walutą dochodu Wnioskodawcy, co oznacza, że kredyty/pożyczki w walutach obcych mogą być udzielone tylko dla Wnioskodawców osiągających dochody w danej walucie, natomiast kredyty/pożyczki w PLN tylko dla wnioskodawców uzyskujących dochody w PLN;

7 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – PRODUKT WSZYSTKIE PRODUKTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE (OSOBY FIZYCZNE, MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA) GDZIE JEST WYMAGANY WKŁAD WŁASNY wprowadzenie oświadczenia Kredytobiorcy, iż środki finansowe kredytobiorcy przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z kredytu; doprecyzowanie zapisów dotyczących wymaganego wkładu własnego i obowiązku wniesienia minimalnego wkładu własnego przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu;

8 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY - PROCES KREDYTOWY WSZYSTKIE PRODUKTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE (OSOBY FIZYCZNE) Doradca/Pośrednik finansowy przedstawia Klientowi ofertę udzielenia kredytu w walucie w jakiej uzyskuje dochód Doradca/Pośrednik finansowy powinien rekomendować klientom okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat Informacje przedstawione Klientowi przez Doradcę /Pośrednika finansowego powinny być zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne. Dotyczy to zarówno informacji przedstawianych przed jak i po podpisaniu Umowy. Informacje przekazywane przez Doradcę/ Pośrednika finansowego Klientowi powinny uwzględniać poziom wiedzy Klienta na temat kredytu/ pożyczki. W razie jakichkolwiek wątpliwości Doradca/ Pośrednik finansowy powinien dołożyć wszelkich starań, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości Klienta.

9 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY - PROCES KREDYTOWY WSZYSTKIE PRODUKTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE (OSOBY FIZYCZNE) Przedstawienie Klientowi wszelkich informacji istotnych dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem umowy, w tym informacje na temat: wysokości raty kredytu w funkcji okresu kredytowania, tempa spłacania kapitału w funkcji okresu kredytowania, całkowitego kosztu kredytu (z uwzględnieniem ubezpieczeń zawartych w związku z tym kredytem) w funkcji okresu kredytowania, ryzyka zmiennej stopy procentowej. Powyższa informacja przedstawiana jest Klientowi w formie wydruku z kalkulatora kredytowego, a Klient kwituje jej odbiór.

10 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY - PROCES KREDYTOWY KREDYT I POŻYCZKA HIPOTECZNA, KREDYT HIPOTECZNY Z DOTACJĄ EKOLOGICZNY KREDYT HIPOTECZNY W przypadku Klientów zamierzających zaciągnąć kredyt na okres nie dłuższy niż 25 lat Doradca przedstawia Klientowi w formie pisemnej: różnicę pomiędzy wysokością maksymalnej zdolności kredytowej a wysokością maksymalnej zdolności kredytowej uzyskanej w oparciu o 25 letni okres kredytowania, różnicę pomiędzy wysokością raty spłaty uzyskanych dzięki wydłużeniu okresu kredytowania powyżej 25 lat, a wysokością raty spłaty uzyskanych w oparciu o 25 letni okres kredytowania oraz różnicę w całkowitym koszcie kredytu pomiędzy kredytem zaciągniętym na planowany okres spłaty (przekraczający 25 lat) a kredytem udzielonym na okres 25 lat. Informacja ta przedstawiana jest Klientowi w formie wydruku z kalkulatora kredytowego i oświadczenia otrzymania powyżej informacji we wniosku o kredyt. Klient kwituje jej odbiór, a potwierdzony przez Klienta egzemplarz dołączany jest do teczki kredytowej.

11 ZMIANY - KALKULATOR KREDYTOWY WSZYSTKIE PRODUKTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Na wydruku Informacja o kredycie prezentacja całkowitego kosztu kredytu. UWAGA! Informacja o całkowitym koszcie kredytu w zależności od długości okresu kredytowania i wysokość wkładu własnego.

12 ZMIANY - KALKULATOR KREDYTOWY KREDYT I POŻYCZKA HIPOTECZNA, KREDYT HIPOTECZNY Z DOTACJĄ EKOLOGICZNY KREDYT HIPOTECZNY Na wydruku Informacja o kredycie –prezentacja dla Klienta: informacji o różnicy maksymalnej zdolności, wysokości raty i całkowitym koszcie kredytu pomiędzy 25 letnim okresem kredytowania, a wnioskowanym - dotyczy kredytów i pożyczek hipotecznych gdzie okres kredytowania dłuższy niż 25 lat UWAGA! Powyższa informacja jest prezentowana po wcześniejszym wprowadzeniu danych dotyczących obliczenia zdolności kredytowej Klienta.

13 ZMIANY - KALKULATOR KREDYTOWY WSZYSTKIE PRODUKTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Prezentacja na wydruku „Informacja o kredycie” potwierdzenia otrzymania informacji. Klient kwituje odbiór dokumentu. Podpisany przez klienta egzemplarz „Informacji o kredycie” dołączany jest do teczki kredytowej.


Pobierz ppt "17.12.2013 Departament Produktów Detalicznych Rekomendacja S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google