Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja funkcjonowania Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja funkcjonowania Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja funkcjonowania Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie
Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia!

2 CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania. Elementami uszczegóławiającymi koncepcji pracy szkoły są: Wizja i misja szkoły; Program wychowawczy; Program profilaktyki; Plan nadzoru pedagogicznego, Arkusz organizacyjny; Plan pracy szkoły; Statut szkoły.

3 Nadrzędnym celem naszej szkoły jest:
Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia

4 Co to jest wizja szkoły? Wizja szkoły to nasze uzgodnione w społeczności szkolnej marzenia o naszej szkole i stanowiące trwałe w czasie wartości.

5 Wizja naszej szkoły Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ma przygotować ucznia do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, aktywności zawodowej, odpowiedzialności za swój los, wdrożyć do nawyku samokształcenia, rozwoju, korzystania z dóbr kultury, w tym czytelnictwa, promować uniwersalne, humanitarne wartości etyczne, życie rodzinne i nowoczesny patriotyzm.

6 Model absolwenta Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie
Absolwent Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie to obywatel Europy XXI wieku, który: w swoim postępowaniu dąży do prawdy; szanuje siebie i drugiego człowieka; jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych; posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi; wykorzystuje najnowsze techniki informatyczne; wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów; jest otwarty na europejskie i światowej wartości kultury;

7 Absolwent Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie to:
młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy tryb życia, altruista, człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

8 Absolwent Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie to człowiek:
umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole twórczo myślący umiejący skutecznie się porozumiewać umiejący stale uczyć się i doskonalić umiejący planować swoją pracę i ją organizować

9 Co to jest misja szkoły? Misja
określa co ludzie mają robić i czym się mają kierować; umożliwia ukierunkowanie naszego zmierzania do urzeczywistnienia wizji szkoły.

10 Misja Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie
We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

11 Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działanie pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły.

12 Obszary pracy szkoły Wychowanie Kształcenie Opieka
Współpraca ze środowiskiem Zarządzanie placówką i personelem

13 Priorytety szkoły I. Kształcenie
Uzyskanie lepszych wyników na egzaminie zewnętrznych. Zwiększenie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych. Prowadzenie kształcenia opartego o nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i metodyki nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych i technologii informacyjnej. Usprawnienie pracy n-la, zapewnienie lepszego przepływu informacji między nauczycielem, rodzicem i uczniem poprzez wprowadzenie dziennika elektronicznego. Właściwe wykorzystanie bazy sportowej znajdującej się na terenie szkoły.

14 Wprowadzenie dodatkowych zajęć w tym zajęć wyrównawczych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, finansowanych ze środków unijnych w ramach projektów unijnych Poszerzenie działań podejmowanych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły. Zapewnienie właściwego, zgodne z przepisami prawa funkcjonowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej Poprawienie organizacji nauczania języków obcych.

15 II. Wychowanie Intensyfikacja działań wychowawczych oraz zwiększenie ich efektywności w celu eliminacji zachowań niewłaściwych i wzmacnianie właściwych postaw uczniów szkoły. Podniesienie kultury osobistej uczniów. Promocję zdrowego stylu życia, postaw ekologicznych wśród uczniów. Zwiększyć aktywność uczniów na rzecz własnego samorozwoju oraz rozwoju szkoły. Umożliwianie uczniom autentycznego wpływu na życie szkoły, rozszerzenie katalogu sposobów motywowania uczniów do aktywności i zaangażowania na rzecz społeczności Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej – wybór i nadanie szkole imienia, udział w imprezach lokalnych , regionalnych

16 VI. Współpraca ze środowiskiem:
III. Opieka: Wszyscy nauczyciele znają i potrafią udzielać pierwszej pomocy. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów. Intensyfikacja działań opiekuńczych prowadzonych przez szkołę i wychowawców klas. Wzbogacanie form prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej. VI. Współpraca ze środowiskiem: Poszerzenie współpraca z wszystkimi organizacjami i instytucjami funkcjonującymi na terenie miejscowości. Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz edukacji, integracja działań wokół oświaty i edukacji Podejmowanie działań promujących szkołę, zamieszczanie informacji o działalności szkoły w lokalnej prasie i stworzenie serwisu internetowego szkoły. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów naszej szkoły i właściwym przygotowaniu naszych uczniów do dalszego etapu edukacji. Systematyczne badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, wyciąganie wniosków ze zgłaszanych uwag, zmiana organizacji pracy zgodnie z postulatami rodziców z uwzględnieniem możliwości sprawnego funkcjonowania placówki.

17 V. Zarządzanie personelem i szkołą
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły. Prowadzenie jasnej polityki informacyjnej. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, analizowanie jedgo wyników i wdrażanie wniosków w celu poprawy jakości pracy szkoły. Wykonanie niezbędnych remontów i wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne zapewniające właściwe warunki do realizacji zadań szkoły. Stwarzanie warunków do optymalnego rozwoju kadry pedagogicznej oraz dbanie o klimat szkoły, w której nauczyciele wspólnie planują działania i współpracują w zespołach.

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Koncepcja funkcjonowania Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google