Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biegun PółnocnyBiegun PółnocnyBiegun PółnocnyBiegun Północny Biegun Pó ł nocny to najbardziej wysuni ę ty na pó ł noc punkt na kuli ziemskiej. Nie ma.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biegun PółnocnyBiegun PółnocnyBiegun PółnocnyBiegun Północny Biegun Pó ł nocny to najbardziej wysuni ę ty na pó ł noc punkt na kuli ziemskiej. Nie ma."— Zapis prezentacji:

1

2 Biegun PółnocnyBiegun PółnocnyBiegun PółnocnyBiegun Północny Biegun Pó ł nocny to najbardziej wysuni ę ty na pó ł noc punkt na kuli ziemskiej. Nie ma tam l ą du, a ocean pokryty jest czap ą lodow ą.

3 Pierwszym cz ł owiekiem, który twierdzi ł, ż e dotar ł do bieguna pó ł nocnego, by ł ameryka ń ski lekarz i badacz polarny Frederick Albert Cook. Mia ł tego dokona ć 22 kwietnia 1908 r. w towarzystwie dwóch Eskimosów (Ahwelaw i Etukishook), jednak nie by ł w stanie dostarczy ć przekonuj ą cych dowodów swojej bytno ś ci na biegunie. Fredrick Albert Cook Prawda czy kłamstwo ?

4 Pierwsza udokumentowana ekspedycja naukowa w to miejsce odby ł a si ę 6 kwietnia 1909 r. Wojskowy in ż ynier Robert Edwin Peary, jego pracownik, czarnoskóry Amerykanin Matthew Henson oraz czterech Eskimosów (Ootah, Seegloo, Egingway i Ooqueah) wyruszyli by zdoby ć biegun. Do niedawna uwa ż ano, ż e im si ę uda ł o, jednak w roku 1996 zosta ł a przeprowadzona dok ł adna analiza nowo odkrytych zapisków Perryego. Wykaza ł a ona, i ż ekipie badawczej do postawienia stopy na biegunie zabrak ł o 32 km. Peary i jego zespó ł w pobli ż u Bieguna Pó ł nocnego, 6 kwietnia 1909 r. Pierwsi na bieguniePierwsi na bieguniePierwsi na bieguniePierwsi na biegunie

5 3 maja 1952 r. podpu ł kownik U.S. Air Force Joseph O. Fletcher oraz porucznik William P. Benedict wyl ą dowali na geograficznym biegunie pó ł nocnym. Natomiast 6 kwietnia 1992 r. Robert Schumann zosta ł najm ł odszym zdobywc ą bieguna, mia ł wtedy 10 lat. Pierwszym nawodnym statkiem, który dop ł yn ął na biegun pó ł nocny by ł radziecki lodo ł amacz – 1977 r. Pierwszym okr ę tem podwodnym, który wynurzy ł si ę, przebijaj ą c ok. 2,5 m pokryw ę lodow ą, na powierzchni ę by ł rosyjski okr ę t podwodny projektu 941 Aku ł a – 25 sierpnia 1995 r. Pierwszym niepodwa ż alnym wydarzeniem by ł przelot Roalda Amundsena oraz ameryka ń skiego sponsora Lincolna Ellswortha nad biegunem pó ł nocnym. Lot odby ł si ę sterowcem Norge, zaprojektowanym i pilotowanym przez W ł ocha - Umberto Nobile. Lot ze Svalbardu na Alask ę odby ł si ę w 1926 r.

6 Marek Kami ń ski (ur. 24 marca 1964 r. w Gda ń sku) – polski polarnik, podró ż nik, przedsi ę biorca. Razem z Janem Mel ą zdoby ł oba bieguny Ziemi w ci ą gu jednego roku bez pomocy z zewn ą trz: 23 maja 1995 roku wraz z Wojciechem Moskalem dotar ł na biegun pó ł nocny, a 27 grudnia 1995 roku zdoby ł samotnie biegun po ł udniowy. POLACY NA BIEGUNACH

7 Biegun Południowy Krajobraz bieguna po ł udniowego Biegun Po ł udniowy to najbardziej wysuni ę ty na po ł udnie punkt na kuli ziemskiej.

8 Pierwszym cz ł owiekiem, który zdoby ł biegun po ł udniowy by ł Roald Amundsen 14 grudnia 1911 r. Drugi Robert Falcon Scott dokona ł tego 18 stycznia 1912 roku. Amundsen planowa ł w 1910 roku wypraw ę na biegun pó ł nocny, ale gdy dowiedzia ł si ę, ż e dotar ł tam ju ż Amerykanin Robert Peary, postanowi ł zdoby ć drugi koniec globu. Swoj ą wypraw ę rozpocz ął w czerwcu 1910 roku. 14 grudnia 1911 r. Roald Amundsen jako pierwszy cz ł owiek dotar ł na biegun po ł udniowy. Pierwsi na bieguniePierwsi na bieguniePierwsi na bieguniePierwsi na biegunie Roald Amundsen

9 Wy ś cig o zdobycie bieguna Roald Amundsen urodzi ł si ę 16 lipca 1872 roku w Borge w Norwegii. Studiowa ł medycyn ę, ale ju ż we wczesnej m ł odo ś ci interesowa ł y go wyprawy polarne. Do wy ś cigu o zdobycie bieguna po ł udniowego Norweg Roald Amundsen stan ął z Brytyjczykiem Robertem Scottem. Obaj za ł o ż yli swoje bazy na wyspie Rosa. Ju ż na starcie Amundsen mia ł przewag ę nad swoim rywalem. Jego baza znajdowa ł a si ę 60 mil bli ż ej bieguna, a ponadto Norweg wyruszy ł z niej na biegun dwa tygodnie przed Scottem – 19 pa ź dziernika 1911 r. Dodatkowo porusza ł si ę psimi zaprz ę gami, a jego przeciwnik pieszo. Roald Amundsen uchodzi ł za idealnego lidera grupy. Ka ż dy z uczestników jego wyprawy mia ł poczucie, ż e pracuje na wspólny sukces. Przez reszt ę ż ycia kontynuowa ł podró ż e polarne. Roald Admundsen na biegunie po ł udniowym w 1911 r.

10 Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego – polska, ca ł oroczna stacja naukowo-badawcza po ł o ż ona nad Zatok ą Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po ł udniowych, uruchomiona 26 lutego 1977 r. Zosta ł a nazwana na cze ść Henryka Arctowskiego, badacza Antarktyki. POLSKIE STACJE

11 PREZENTACJ Ę PRZYGOTOWA Ł A : ALEKSADRA MAZURKIEWICZ I KARINA LENARD KL. II C Ź ród ł o: Wikipedia Wolna Encyklopedia


Pobierz ppt "Biegun PółnocnyBiegun PółnocnyBiegun PółnocnyBiegun Północny Biegun Pó ł nocny to najbardziej wysuni ę ty na pó ł noc punkt na kuli ziemskiej. Nie ma."

Podobne prezentacje


Reklamy Google