Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Mławie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Mławie"— Zapis prezentacji:

1 Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Mławie
MŁAWA Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Mławie

2 Cel badania warunków życia i jakości usług publicznych
Badanie ma za zadanie dostarczyć władzom samorządowym oraz innym zainteresowanym ogólnej, acz bardzo istotnej wiedzy niezbędnej w procesie planowania zrównoważonego rozwoju lokalnego. Badanie koncentruje się na: Czynnikach wpływających na jakość życia mieszkańców Lokalna infrastruktura, gospodarka, rozwój społeczny, stan środowiska naturalnego Usługach realizowanych przez instytucje samorządowe MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

3 Badanie warunków życia i jakości usług publicznych
Określenie problemów i potrzeb społecznych Poznanie postulatów mieszkańców dotyczących działań władz gminy Poznanie oczekiwań mieszkańców w odniesieniu do kierunku rozwoju gminy Identyfikacja najważniejszych problemów miasta, według mieszkańców MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

4 Metodologia MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

5 Metodologia i sposób realizacji
Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem ankiety, o której samodzielne wypełnienie poproszona została reprezentatywna próba gospodarstw domowych, dobranych w ramach próby adresowej. Dzięki temu wyniki badania odnieść można do całej populacji mieszkańców miasta. Udział w badaniu był dobrowolny, założeniem było wspólne wypełnienie ankiety przez wszystkich członków gospodarstwa domowego. Ankiety były całkowicie anonimowe. Mieszkańcy Mławy wypełnili łącznie 291 ankiet. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

6 Mieszkańcy Mławy Wyniki badania
MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

7 Długość zamieszkania w Mławie stałych, dorosłych domowników
Zdecydowana większość dorosłych mieszkańców Mławy mieszka na jej terenie przynajmniej od 12 lat. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

8 Czy, ogólnie rzecz biorąc, są Państwo zadowoleni, czy też niezadowoleni, że MIESZKACIE Państwo W NASZYM MIEŚCIE? Jedynie 5% gospodarstw domowych zadeklarowało niezadowolenie z mieszkania w Mławie MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

9 Mieszkanie, a życie w Mławie
W jedynie co dziesiątym gospodarstwie domowym, wszyscy domownicy uczą się lub pracują po za miastem. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

10 Możliwość zmiany miejsca zamieszkania
Pomimo generalnego zadowolenia z zamieszkiwania w Mławie, 35% respondentów zadeklarowało chęć wyprowadzenia się gdzieś indziej, gdyby mieli taką możliwość. 42% niezależnie od możliwości, chciałoby mieszkać na terenie miasta. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych % odpowiedzi ważnych

11 Liczba członków gospodarstwa domowego
Średnia liczba członków gospodarstwa domowego : 4,12 MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

12 Wykształcenie dorosłych członków gospodarstwa domowego
MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

13 Ocena sytuacji materialnej gospodarstwa w zależności od….
Żadne gospodarstwo domowe zamieszkałe przez więcej niż 6 osób nie oceniło swojej sytuacji materialnej na dobrą lub bardzo dobrą Liczba członków gospodarstwa domowego Czy wśród stałych dorosłych domowników jest osoba z wykształceniem wyższym NIE TAK Jak oceniacie Państwo sytuację materialną Waszego gospodarstwa domowego ŹLE 22% 12 % ŚREDNIO 62% 51 % DOBRZE 16% 37 % 100 % Gospodarstwa w których mieszka osoba z wykształceniem wyższym zdecydowanie lepiej oceniają swoja sytuacje materialną MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

14 Relacje między mieszkańcami
Jedynie ¼ ankietowanych uważa, że spacerowanie w godzinach wieczornych w pobliżu ich miejsca zamieszkania są „bezpieczne” Ogólne bezpieczeństwo w miejscach publicznych: Bardzo niebezpiecznie 4 % niebezpiecznie 14 % średnio 57 % bezpiecznie 21 % Całkowicie bezpiecznie MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

15 Zainteresowanie sprawami miasta
Mieszkańcy Mławy w zdecydowanej większości są zainteresowani sprawami Mławy. Ponad 90% badanych jest przynajmniej „średnio” zainteresowanych tym co dzieje się na terenie miasta. W ciągu ostatnich 3 miesięcy: Ponad 40% osób szukało informacji na stronie internetowej urzędu miasta a ponad 30% poszukiwało informacji o działalności władz miasta Ponad 60% rozmawiało z sąsiadem lub innymi osobami o sprawach miasta Kilkanaście procent osób rozmawiało z radnym gminy lub zapoznało się z dokumentami miejskimi Kilka procent mieszkańców uczestniczyło w zebraniu z przedstawicielami urzędu miasta bądź radnymi MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

16 Jak Państwo oceniacie zaangażowanie domowników w życie miasta
Jak Państwo oceniacie zaangażowanie domowników w życie miasta ? (uczestnictwo w wydarzeniach publicznych, imprezach, festynach, wspólnych działaniach mieszkańców, itp.) ! MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

17 Organizacje społeczne / pozarządowe
W prawie co dziesiątym gospodarstwie domowym mieszka przynajmniej jedna osoba działająca w lokalnej organizacji. W przypadku organizacji ponadlokalnych odsetek ten wynosi niecałe 3%. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

18 Ocena współpracy samorządu miasta z organizacjami społecznymi/pozarządowymi przez osoby działające w NGOsach Jak ogólnie oceniacie Państwo współpracę samorządu naszego miasta z organizacjami społecznymi / pozarządowymi? MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

19 Ocena działalności władz miasta
Wyniki badania MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

20 Informowanie mieszkańców o działalności władz miasta
Mieszkańcy miasta ocenili lokalne media ( gazeta lokalna, radio, TV) jako najwygodniejszy sposób informowania o działaniach władz miasta. Prawie połowa osób pozytywnie oceniła także zamieszczanie informacji na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Tablica informacyjna Strona internetowa Lokalne media MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

21 Czy Państwa zdaniem mieszkańcy mają REALNY WPŁYW na ważne decyzje podejmowane przez WŁADZE SAMORZĄDOWE W NASZYM MIEŚCIE? ! Według połowy badanych mieszkańcy gminy nie mają realnego wpływu na ważne decyzje podejmowane przez władze. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

22 Ocena działalności władz miasta w zależności od zainteresowania tym co dzieje się na terenie miasta
Mieszkańcy zainteresowani sprawami gminy lepiej oceniają działalność WŁADZ MIASTA pod względem sprzyjania społecznej aktywności Czy interesujecie się Państwo TYM, CO DZIEJE SIĘ NA TERENIE NASZEGO MIASTA? NIE ŚREDNIO TAK OGÓŁEM Prosimy określić czy Państwa zdaniem WŁADZE MIASTA na ogół: sprzyjają społecznej aktywności mieszkańców i wspierają ich inicjatywy 17% 14,5% 33,3 % 24,6% nie wykazują zainteresowania pomysłami i inicjatywami zgłaszanymi przez mieszkańców 5,9% 15,4% 17,0 % 15,7 % Trudno powiedzieć 76,5% 70,1 % 49,7 % 59, 8 % 100 % MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

23 Ocena władz miasta za działalność w czasie ostatniej kadencji w skali ocen szkolnych 1-6
Burmistrz Rada miasta Średnia ocena: 3,86 Ponad 60% gospodarstw domowych wystawiło ocenę wyższą lub równą 4 W tym 8% ocenę 6 Średnia ocena: 3,20 Ponad 60% gospodarstw domowych wystawiło ocenę niższą lub równą 3 MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

24 Zainteresowanie sprawami miasta a ocena władz miasta
Czy interesują się państwo tym co dzieje się na terenie naszego miasta? NIE ŚREDNIO TAK Ocena dla BURMISTRZA 1-2 29,4 % 14,4% 12,4 % 3 17,6% 27,8 % 19,8% >4 52,9% 57,7 % 67,8 % 100 % ! Osoby zainteresowane sprawami miasta lepiej oceniają działalność władz miasta Czy interesują się państwo tym co dzieje się na terenie naszego miasta? NIE ŚREDNIO TAK Ocena dla RADY MIASTA 1-2 40 % 22,9% 21,5 % 3 40% 44,8 % 39,3 % >4 20 % 32,4 % 100 % MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

25 Ocena Urzędu Miasta Praca Urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta została wysoko oceniona przez 35% gospodarstw domowych. Mieszkańcy co drugiego określili ją jako średnią. Warto podkreślić jednak w prawie 1/3 gospodarstw domowych nikt w ciągu ostatniego roku, nie załatwiał żadnej sprawy w Urzędzie Miasta, a taki sam odsetek jedynie raz. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

26 Ocena pracy urzędników w Urzędzie Miasta w zależności od tego, czy któryś z domowników, w ciągu ostatniego roku, załatwiał jakąś sprawę w Urzędzie ! Osoby mające częstszy realny kontakt z urzędnikami, oceniały ich pracę lepiej, niż osoby, które nie miały do tego okazji MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

27 Ocena nastawienia urzędników miejskich do mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta w zależności od tego, czy któryś z domowników, w ciągu ostatniego roku, załatwiał jakąś sprawę w Urzędzie ! Osoby mające częstszy realny kontakt z urzędnikami, oceniały ich nastawienie bardzo wysoko, częściej niż osoby mające z nimi mniejszy kontakt. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

28 Ogólne oceny miasta Wyniki badania
MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

29 Mława w oczach mieszkańców
W opinii mieszkańców Mława jest miastem średnio zamożnym. Według danych GUS-u za rok 2009 Gmina Mława zajmowała miejsce na 2413 sklasyfikowanych w rankingu gmin jeśli chodzi o ogólny dochód własny w przeliczeniu na jednego mieszkańca MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

30 Dochód ogółem na jednego mieszkańca w 2009 roku w złotych
MŁAWA w porównaniu z sąsiednimi miastami powiatowymi MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych Źródło danych: GUS

31 Jak oceniacie Państwo w naszym mieście…
Ponad połowa wskazań: wysoko lub bardzo wysoko MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

32 Jak oceniacie Państwo w naszym mieście…
¼ wskazań: bardzo nisko MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

33 Korzystanie z dróg publicznych / transportu zbiorowego
Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy korzystał z KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ na terenie naszego miasta ten z domowników, który najczęściej porusza się taką komunikacją? Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy ktoś z domowników prowadził samochód lub motor po drogach przebiegających przez teren naszego miasta? MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

34 Ocena jakości i stanu nawierzchni dróg przez użytkowników
Jak oceniacie PAŃSTWO jakość i stan nawierzchni dróg? Jedynie 11% gospodarstw domowych, w których w ciągu ostatnich 3 miesięcy któryś z domowników prowadził samochód lub motor po drogach przebiegających przez teren miasta, oceniło stan dróg jako dobry Odpowiedzi gospodarstw w których chociaż jeden domownik jest kierowcą i użytkownikiem dróg i ulic na terenie miasta MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

35 Ocena jakości publicznego transportu zbiorowego
Wśród osób najczęściej korzystających z transportu publicznego 40% oceniło go źle lub bardzo źle W zależność od tego, jak często korzysta z komunikacji publicznej domownik najczęściej z niej korzystający ! Odpowiedź udzielona w 73% gospodarstw domowych MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

36 Jak oceniacie Państwo w naszym mieście…
Osoby posiadające w gospodarstwie dzieci w wieku szkolnym w 20% oceniły przynajmniej dobrze. Inne osoby najczęściej wskazywały odpowiedź „nie wiem” MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

37 Ocena jednostek edukacyjnych przez osoby posiadające dzieci
Osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym w ponad 60% oceniają szkoły podstawowe jako co najmniej dobre. Odsetek osób negatywnie oceniających te placówki jest minimalny. Jakość nauczania w gimnazjach i szkołach średnich jest oceniana nieco niżej, jednak w obu przypadkach negatywne opinie pozostają minimalne. Opinie na temat dostępności przedszkoli są mocno podzielone, ale wśród osób mających dziecko w wieku przedszkolnym około 20% badanych wskazuje istnienie tego problemu. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

38 Ranking Perspektyw 2012 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego Ranking ogólnopolski: 256 Ranking wojewódzki: 57 Katolickie L.O. im. ks. M.K. Sarbiewskiego Ranking ogólnopolski: 335 Ranking wojewódzki: 65 II L.O i III L.O znalazły się po za rankingiem W rankingu brane są pod uwagę aspekty takie jak: Olimpiady 30% Wyniki Matur z przedmiotów obowiązkowych 30% Wyniki Matur z przedmiotów dodatkowych 35% Opinie akademickie 5% MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

39 Jak oceniacie Państwo w naszym mieście…
MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

40 Wydatki gminy na działalność opiekuńczą, aktywizacje społeczną i zawodową
Pomimo kilkunastokrotnego wzrostu wydatków w ciągu kilku ostatnich lat, działania władz miasta w tym zakresie oceniane są negatywnie Źródło: mojapolis.pl MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

41 Ocena osób oceniających sytuacje materialną gospodarstwa jako złą lub bardzo złą
Jak oceniacie Państwo… !!! MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

42 Jak oceniacie Państwo w naszym mieście…
¼ wskazań: „bardzo wysoko” 44% wskazań: „nie wiem” ! Ponad 30% wskazań: „nisko” lub „bardzo nisko” średnie wskazań MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych skala: od -2 (bardzo źle) do +2 (bardzo dobrze)

43 ! Praca w mieście Jak oceniacie państwo w naszym mieście…
Jak oceniacie Państwo sytuację materialną Waszego gospodarstwa domowego? MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

44 % bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
PROBLEM: bezrobocie % bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku lat, kobiety w wieku lat) Wskaźnik dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne 10 % Źródło: mojapolis.pl MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

45 Saldo migracji w ujęciu na 1000 mieszkańców
Wskaźnik opisuje zmiany miejsca zamieszkania w obrębie jednostki terytorialnej w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, łącząc informacje o migracji wewnętrznej (czyli zmianie miejsca zamieszkania w obrębie kraju) i migracji zewnętrznej (międzynarodowej). Źródło: mojapolis.pl MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

46 Mława jako miejsce do życia
Przez 80% mieszkańców Mława uważana jest za „średnie” lub „dobre” miejsce do życia MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

47 Mława jako miejsce do życia
Problemy spontanicznie zgłaszane przez mieszkańców Bezpieczeństwo Małe wsparcie dla przedsiębiorców, biurokracja Brak pracy – dla emerytów, na stałą umowę, brak nowych miejsc pracy, brak możliwości awansu zawodowego Niskie zarobki, wyzyskiwanie ludzi przez dużych pracodawców Brak perspektyw dla młodych, „miasto dobre dla emerytów” Mało miejsc rozrywki, do uprawiania sportu Drogi (jakość, problem odśnieżania, nasilenie ruchu drogowego, niebezpieczeństwo na drogach) i brak chodników Brak dobrych połączeń drogowych z miastem Dostęp do specjalistycznej służby zdrowia Powstawanie dużych sklepów, wypierających „mławski handel” Brak kanalizacji Źle prowadzony Cmentarz Komunalny (potrzeba większej kontroli ze strony miasta) MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

48 % ludności korzystającej z kanalizacji
PROBLEM: Kanalizacja 76 % Pomimo znaczącej poprawy dostępu do kanalizacji, w ciągu ostatnich kilku lat, dla wielu mieszkańców dostęp do kanalizacji pozostaje jednym z głównych problemów. % ludności korzystającej z kanalizacji Źródło: mojapolis.pl MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

49 Priorytety budżetowe według mieszkańców
1 ALE: dziecko w wieku szkolnym jest tylko w co 5 gospodarstwie domowym. 4 2 3 MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

50 Najważniejsze wnioski
MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

51 Wnioski Mława w ocenie mieszkańców wypada średnio – źle nie jest, ale to nie znaczny, że nie mogłoby być lepiej. Wystawiane oceny są poniekąd związane z zaangażowaniem w życie miasta – osoby bardziej zaangażowane, częściej odnosiły się pozytywnie zarówno do władz jak i różnych aspektów życia w Mlawie. MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

52 Obszary na które władze miasta powinny zwrócić szczególną uwagę
Rozwój miasta KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI !!! Bezpieczeństwo publiczne Zatrudnienie – tworzenie nowych miejsc pracy, dbałość o istniejące) Nastawienie na młodych – działania mające zachęcić ich do pozostania w mieście Dostępność świetlic, zajęć pozalekcyjnych, ciekawych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży Dostępność przedszkoli Pomoc społeczna i opieka zdrowotna (w tym szerszy dostęp do lekarzy specjalistów) Wspólne działania mieszkańców Jakość stanu dróg i chodników (w tym odśnieżanie) Jakość transportu zbiorowego na terenie miasta MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

53 Dziękuję za uwagę! MŁAWA - Badanie warunków życia i jakości usług publicznych


Pobierz ppt "Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Mławie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google