Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. gen. Stefana Grota Roweckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. gen. Stefana Grota Roweckiego"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. gen. Stefana Grota Roweckiego
CIESZYN PLAC DOMINIKAŃSKI 1

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 kształci w zawodach: MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE STOLARZ Klasa wielozawodowa: BETONIARZ – ZBROJARZ BLACHARZ (POKRYĆ DACHOWYCH) CIEŚLA KAMIENIARZ MURARZ – TYNKARZ TECHNIKUM NR 4 kształci w zawodzie TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK GEODETA TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

3 4 – letni okres nauczania
TECHNIKUM NR 4 4 – letni okres nauczania

4 NOWOŚĆ TECHNIK GEODETA

5 TECHNIK GEODETA symbol Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób. Kwalifikacje: B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W REALNYCH WARUNKACH W FIRMACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM

6 do wykonywania powyższych zadań zawodowych
ZAKŁADANIA I POMIARU OSNÓW GEODEZYJNYCH ORAZ WYKONYWANIA POMIARÓW SYTUACYJNYCH I WYSOKOŚCIOWYCH TERENU SPORZĄDZANIA OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH NA PODSTAWIE DANYCH POMIAROWYCH LUB PROJEKTOWYCH WYKONYWANIA POMIARÓW REALIZACYJNYCH, INWENTARYZACYJNYCH, POWYKONAWCZYCH I KONTROLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ OPRACOWYWANIA WYNIKÓW TYCH POMIARÓW WYKONYWANIA ROZGRANICZEŃ, PODZIAŁÓW I SCALEŃ NIERUCHOMOŚCI ZAKŁADANIA I AKTUALIZACJI BAZY DANYCH KATASTRU NIERUCHOMOŚCI; WPROWADZENIA DANYCH DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ ICH AKTUALIZACJI Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania powyższych zadań zawodowych

7 TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY
DRUGI ROK KSZTAŁCENIA TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

8 TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY
   TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY symbol Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury, muzeach, kompleksach pałacowo-zamkowych, terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków, własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych. Kwalifikacje: B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W REALNYCH WARUNKACH W FIRMACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM

9 WYKONYWANIE ORAZ RENOWACJA SZTUKATORSKICH I KAMIENIARSKICH ELEMENTÓW ARCHITEKTURY
WYKONYWANIE RENOWACJI MURÓW NIEOTYNKOWANYCH, TYNKÓW I POWŁOK MALARSKICH WYKONYWANIE RENOWACJI OKŁADZIN CERAMICZNYCH I KAMIENNYCH ORGANIZOWANIE I REALIZACJI PRAC RENOWATORSKICH Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik renowacji elementów architektury powinien być przygotowany do wykonywania powyższych zadań zawodowych

10 TECHNIK BUDOWNICTWA WIELE LAT KSZTAŁCENIA

11 TECHNIK BUDOWNICTWA symbol 311204
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Kwalifikacje: B.18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych B.30 sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej   WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W REALNYCH WARUNKACH W FIRMACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM

12 WYKONYWANIE MURARSKICH ROBÓT BUDOWLANYCH
ORGANIZOWANIE I KONTROLOWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU BUDOWY ORGANIZOWANIE I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH STANU SUROWEGO I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH ORGANIZOWANIE I KONTROLOWANIE ROBÓT ZWIAZANYCH Z UTRZYMANIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSOW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania powyższych zadań zawodowych

13 ROZWÓJ ZAWODOWY TECHNIKA BUDOWNICTWA
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej TECHNIK BUDOWNICTWA B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych B.2. Wykonywanie robót drogowych B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych TECHNIK DROGOWNICTWA TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH ROZWÓJ ZAWODOWY TECHNIKA BUDOWNICTWA

14 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 3 – letni okres nauczania

15 MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE symbol Wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania. Uczeń pracujący w firmie zrzeszonej w CECHU zdaje 1 egzamin czeladniczy Uczeń pracujący w firmie poza CECHEM zdaje egzaminy w OKE dla każdej kwalifikacji 100 % uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracuje w firmach zrzeszonych w CECHU. Egzamin w CECHU równorzędny z 3 egzaminami w OKE. B.5. Montaż systemów suchej zabudowy B.6. Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych

16 MONTOWANIA SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH WYKONYWANIA ROBÓT TAPECIARSKICH WYKONYWANIA ROBÓT POSADZKARSKICH WYKONYWANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania powyższych zadań zawodowych

17 MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
symbol może wykonywać zadania zawodowe związane z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Praca wykonywana jest w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia. Prace związane z budową sieci komunalnych wykonywane są w terenie, na zewnątrz, np. w wykopach. Monter pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w przypadku poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich, jak pogotowie wodne czy gazowe wykonywana jest na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy. W zawodzie tym wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych konserwacji, remontów, napraw oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Uczeń pracujący w firmie zrzeszonej w CECHU zdaje 1 egzamin czeladniczy Uczeń pracujący w firmie poza CECHEM zdaje egzaminy w OKE dla każdej kwalifikacji 100 % uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracuje w firmach zrzeszonych w CECHU. Egzamin w CECHU równorzędny z 2 egzaminami w OKE. B.7 Montaż i remont sieci komunalnych B.8Montaż i remont instalacji sanitarnych

18 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych WYKONYWANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SIECI KOMUNALNYCH ORAZ MONTAŻEM INSTALACJI SANITARNYCH WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH ORAZ SIECI I WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH WYKONYWANIE MONTAŻU INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, NAPRAWĄ I MODERNIZACJĄ SIECI KOMUNALNYCH ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH

19 ROZWÓJ ZAWODOWY MONTERA SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
B.8. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ I REMONTEM SIECI KOMUNALNYCH B.9. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych B.27. ORGANIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ I EKSPLOATACJĄ SIECI KOMUNALNYCH ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH uzyskaniu wykształcenia średniego w LO technik urządzeń sanitarnych

20 A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
STOLARZ symbol Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych zaliczają się np.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, trumny, sanki, zabawki itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie, oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac. Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach. Zatrudnienie może znaleźć na lokalnym, regionalnych rynku pracy jak również w krajach UE. W lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich mediach często powtarzają się ogłoszenia pracodawców o chęci zatrudnienia stolarzy. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą. Uczeń pracujący w firmie zrzeszonej w CECHU zdaje 1 egzamin czeladniczy Uczeń pracujący w firmie poza CECHEM zdaje egzaminy w OKE dla kwalifikacji 100 % uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracuje w firmach zrzeszonych w CECHU. Egzamin w CECHU równorzędny z egzaminem w OKE. A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

21 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych WYKONYWANIE WYROBÓW Z DREWNA I TWORZYW DRZEWNYCH WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ORAZ KONSERWACJĄ MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W STOLARSTWIE WYKONYWANIE NAPRAW, RENOWACJI I KONSERWACJI WYROBÓW STOLARSKICH

22 ROZWÓJ ZAWODOWY STOLARZA
Uzyskanie wykształcenia ogólnego A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich stolarz technik technologii drewna

23 Klasa wielozawodowa MURARZ-TYNKARZ BLACHARZ BETONIARZ – ZBROJARZ
CIEŚLA KAMIENIARZ Uczniowie uczą się w szkole przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty zawodowe uzupełniane są na miesięcznych kursach.

24 B. 18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
MURARZ – TYNKARZ symbol Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, wykonywać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzić zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego nie powinien cierpieć na lęk wysokości. W tej pracy ważna jest też zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza-tynkarza musi przejść specjalistyczne badania lekarskie – sprawdzić wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi. Uczeń pracujący w firmie zrzeszonej w CECHU zdaje 1 egzamin czeladniczy Uczeń pracujący w firmie poza CECHEM zdaje egzaminy w OKE dla kwalifikacji 100 % uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracuje w firmach zrzeszonych w CECHU. Egzamin w CECHU równorzędny z egzaminem w OKE. B. 18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

25 ROZWÓJ ZAWODOWY MURARZA-TYNKARZA
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Murarz - tynkarz B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej Uzyskanie wykształcenia średniego w LO Technik budownictwa

26 BLACHARZ Symbol Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania wyrobów z blachy, wykonywania pokryć z blachy, wykonywania naprawy i konserwacji wyrobów oraz pokryć z blachy. Zadania zawodowe blacharza obejmują przygotowanie oraz wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, cięcie blachy, kształtowanie blachy, wykonywanie połączeń blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez lutowanie, nitowanie, klejenie. Blacharz musi umieć rysować szkic wyrobów blacharskich oraz odczytywać schematy, rysunki wykonawcze i złożeniowe. W zależności od wykonywanych zadań zawodowych blacharz wykonuje prace w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu, gdzie narażony jest na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Szczególne zagrożenia związane są z pracą na wysokości – wykonywaniem pokryć dachowych oraz ich naprawą i konserwacją.

27 BETONIARZ –ZBROJARZ Symbol Do głównych zadań należy: przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych. Betoniarz-zbrojarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien przejawiać zdolności kierownicze, uzdolnienia techniczne i zdolność współpracy w zespole. Betoniarz zbrojarz może wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Pracy betoniarza-zbrojarza często towarzyszy hałas.

28 CIEŚLA Symbol Do zadań należy wykonywanie konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi. W pracy wykorzystuje odpowiednie materiały łączące (gwoździe, sworznie, śruby, klamry, pierścienie, jarzma, ściski stalowe, wkładki zębate itp.), za pomocą których scala przygotowany materiał. Doskonałe opanowanie różnych sposobów łączenia drewna (przez pasowanie, zbijanie, przykręcanie itp.) to bardzo istotna umiejętność w zawodzie cieśli. Cieśla powinien znać i stosować zasady suszenia drewna ,gdyż jest to bardzo istotne przy wykonywaniu konstrukcji ciesielskich. Wilgotność drewna odgrywa istotną rolę, gdyż od niej zależy w jakim stopniu konstrukcja wypaczy się lub ulegnie skurczowi. Wykwalifikowany cieśla powinien znać się na środkach chemicznych (środki grzybobójcze, owadobójcze i uodparniające na ogień oraz przeciwdziałające przyczepności betonu do drewna) stosowanych do impregnacji drewna, które wykorzystuje się do pokrywania powierzchni drewna. Najtrudniejsze jest wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych stropów (np. kopułowych) i łuków (krążyn), ponieważ trzeba wtedy umieć wyginać drewno. Współcześnie cieśla musi znać się na różnych systemach szalunków, również na takich gdzie wykorzystuje się materiały inne niż drewno, np. metalowe. Do prac ciesielskich niezbędna jest znajomość czytania rysunków technicznych Praca cieśli odbywa się zwykle na placu budowy na otwartej przestrzeni przy zmiennych warunkach atmosferycznych jak również na zapleczu budowy i w pomieszczeniach zamkniętych. Pracę wykonuje się też w wykopach lub na wysokościach. Cieśla wykonuje również konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach, drewnianych konstrukcji inżynierskich mosty, wieże itp. Cieśli pracują zazwyczaj w zespołach, w ośmiogodzinnym wymiarze czasu, który może być wydłużony w związku z terminami umownymi lub ze względów technologicznych bądź atmosferycznych. Cieśla może pracować w sąsiedztwie innych pracowników budowlanych np. dekarzy, murarzy.

29 KAMIENIARZ Symbol Wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych. Wykonuje, montuje i osadza kamienne elementy w obiektach budowlanych i nagrobkowych oraz wykonuje ich renowację i konserwację. Kamieniarz wykonuje mury, schody, gzymsy, nadproża, obramowanie okien i drzwi, detale architektoniczne (pilastry i attyki), elementy małej architektury (fontanny, rzeźby ogrodowe, gazony kwiatowe, kule oraz inne elementy), nagrobki i okładziny kamienne. Kamieniarz należy do zawodów o szerokim zakresie pracy - od obróbki kamienia poprzez montaż tych wyrobów, aż po renowację i konserwację kamiennych elementów architektonicznych. Obróbka kamienia może być wykonywana narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym. Kamieniarz musi umieć posługiwać się różnego rodzaju dłutami, wiertłami oraz narzędziami do polerowania i szlifowania kamienia. Innym rodzajem pracy kamieniarza jest produkcja wyrobów łupanych, klinowanych i groszkowanych: kamień murowy, kostka brukowa, krawężniki i formak. Obróbka maszynowa, którą wykonuje kamieniarz, to obsługa maszyn do rozcinania bloków skalnych na płyty, obsługa maszyn do wykonywania faktur obróbczych na płytach, jak i szlifowanie, polerowanie, płomieniowanie, piaskowanie. Kolejną grupą maszyn są piły mostowe, frezarki, wiertarki, kopiarki, maszyny do grawerowania i liternictwa i inne. Zadaniem kamieniarza w zakresie montażu i osadzania elementów kamiennych jest przygotowanie podłoża, zapraw, klejów i różnych elementów kotwiących. Elementy kamienne montowane są na budynkach, budowlach drogowych, placach, chodnikach, cmentarzach, mostach, wiaduktach itp. Kolejnym rodzajem prac kamieniarskich jest wykonywanie napraw oraz odtwarzanie, konserwacja kamiennych elementów architektonicznych w zabytkowych obiektach budowlanych. Kamieniarz musi znać metody zabezpieczania kamienia przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz znać przeznaczenie środków do konserwacji i czyszczenia kamienia. Wyroby kamieniarskie wykonuje się głównie w warsztatach, natomiast osadzanie i konserwacje na placach budów, w obiektach budowlanych i na cmentarzach.

30 SZKOŁA BUDOWLANA PRZYSZŁOŚĆ MUROWANA

31 BUDOWLANKA TO: 65 lat tradycji tysiące absolwentów -właściciele prywatnych firm budowlanych -wyspecjalizowani pracownicy budowlani -inżynierowie budownictwa -architekci nagrody, wyróżnienia w turniejach, olimpiadach sportowych i przedmiotowych bardzo dobre przygotowanie ogólnokształcące oraz techniczne umożliwiające uczniom: -szkoły zawodowej kontynuowanie nauki na kursach kwalifikacyjnych -technikum przystąpienia do matury oraz podjęcie studiów bardzo dobre przygotowanie zawodowe umożliwiające zdanie egzaminów czeladniczych i kwalifikacyjnych współpraca ze szkołami partnerskimi z innych krajów oraz realizacja programów unijnych

32 Pozycja szkoły w ogólnopolskim rankingu portalu oświatowego PERSPEKTYWY
Rok 2013 1 miejsce w egzaminach zawodowych w województwie śląskim oraz 15 miejsce w kraju 12 miejsce w rankingu szkół technicznych w województwie oraz 85 miejsce w kraju Rok 2014 6 miejsce w egzaminach zawodowych w województwie śląskim oraz 91 miejsce w kraju 23 miejsce w rankingu szkół technicznych w województwie oraz 215 miejsce w kraju

33 JESTEŚMY W GRONIE SZKÓŁ O NAJWYŻSZYCH OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

34 Tegoroczne lokaty naszych uczniów w ogólnopolskim turnieju ZŁOTA KIELNIA WYNIKI FINAŁU OKRĘGOWEGO
1 miejsce w zawodzie stolarz 8 miejsce w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych 10 miejsce w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie

35 BIERZEMY UDZIAŁ W LICZNYCH OLIMPIADACH, KONKURSACH ...
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Turniej Budowlany ZŁOTA KIELNIA Konkurs SPRAWNY W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA Konkurs SPRAWNY W ZAWODZIE STOLARZ Konkurs TECHNIK ABSOLWENT Konkurs CZY BYŁBYŚ DOBRYM INŻYNIEREM Konkurs PRAC PRZEJŚCIOWYCH Prezentacje TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH TECHNIKÓW Konkursy plastyczne Konkursy językowe Konkursy informatyczne Konkursy matematyczne Konkursy gwary Konkursy na temat zdrowia i umiejętności jego ratowania Konkursy BHP Olimpiada Przedsiębiorczości Konkursy wiedzy religijnej konferencje i debaty międzynarodowe Zawody sportowe w piłce nożnej, koszykowej i siatkowej

36 EDUKACJA POZASZKOLNA CYKLICZNE IMPREZY SZKOLNE
Wycieczki zagraniczne i krajowe Wyjścia do kina, teatru, muzeum, Domu Narodowego Wycieczki do budowlanych zakładów produkcyjnych Wyjazdy na targi budowlane Prelekcje o tematyce branżowej i nie tylko Szkolenia prowadzone przez wyspecjalizowane firmy Gry miejskie CYKLICZNE IMPREZY SZKOLNE DZIEŃ BUDOWLAŃCA RAJD BUDOWLANKI ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW DZIEŃ PATRONA SZKOŁY KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW GÓRA GROSZA MIKOŁAJKI I WIGILIJKI BIESIADA BUDOWLAŃCÓW ROKOWISKO

37 SPEKTAKULARNE NAGRODY
Wyjazd grupy uczniów na WYSPY KANARYJSKIE Weekendowy pobyt uczniów w hotelu Gołębiewski oraz Leśny Dwór w Karpaczu Finaliści nagrody im. Anny Radziwiłł SZKOŁA OBYWATELI za działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

38 KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU KÓŁKO TURYSTYCZNE
CHÓR SZKOLNY SEKCJA TENISA STOŁOWEGO REDAKCYJNY KLUB GAZETKI BUDOWLANIEC

39 PROJEKTY UNIJNE DLA UCZNIÓW
Socrates – Comenius „ w KĘGU FASCYNACJI KULTURĄ, ARCHITEKTURĄ I WALORAMI KRAJOBRAZOWYMI EUROPY ŚRODKOWEJ I EUROPY PÓŁNOCNEJ” – współpraca z Czechami i Finami. Comenius „SPORT JAKO ŚRODEK DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO” - współpraca z Czechami i Słowakami. Comenius „RAZEM NA SZCZYTACH EUROPY” - współpraca z Czechami, Słowakami i Niemcami. POKL, działanie „FASCYNACJA BUDOWNICTWEM W NOWEJ ODSŁONIE”. POKL, działanie do nadal „MAM ZAWÓD – MAM PRACE W REGIONIE”.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. gen. Stefana Grota Roweckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google