Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE Z RODZICAMI WRZESIEŃ 2013R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE Z RODZICAMI WRZESIEŃ 2013R."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE Z RODZICAMI WRZESIEŃ 2013R.
MATURA 2014 SPOTKANIE Z RODZICAMI WRZESIEŃ 2013R.

2 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. Deklaracja wstępna - do 30 września 2013 roku Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2014 roku Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach. Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i jej kopię przekazuje uczniowi.

3 Egzamin maturalny obejmuje:
egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia.

4 Dwie funkcje egzaminu maturalnego
Egzaminy obowiązkowe: 1) …………………. 2) …………………. 3) …………………. Zdanie egzaminów decyduje o zdaniu matury PRZEPUSTKA NA STUDIA Egzaminy dodatkowe: 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 przedmiotów do wyboru Wynik egzaminu jest ważny podczas rekrutacji na studia

5 Egzaminy obowiązkowe Pięć egzaminów z trzech przedmiotów:
z języka polskiego w części ustnej i pisemnej z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) - z matematyki w części pisemnej Zdawane na poziomie podstawowym

6 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2014 roku
Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu.

7 Przedmioty dodatkowe w części pisemnej
informatyka język łaciński i kultura antyczna język mniejszości etnicznej Język regionalny wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu język obcy nowożytny* język polski* matematyka* biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki Można wybrać od 0 do 6 przedmiotów.

8 Poziom zdawania egzaminów dodatkowych
Każdy egzamin można zdawać albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem jest język polski, język obcy nowożytny zdawany w części obowiązkowej, matematyka, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

9 Egzamin ustny Egzamin ustny maturzysta zdaje z języka polskiego i wybranego języka obcego. Harmonogram egzaminów ustnych ustala dyrektor szkoły do 5 marca 2014r Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminów w części pisemnej.

10 Egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego maturzysta zdaje przed dwuosobowa komisją. Jeden z członków komisji jest nauczycielem naszej szkoły, drugi nauczycielem ze szkoły innej. Przewodniczący komisji jest egzaminatorem maturalnym. Wynik egzaminu ustnego zdający poznaje bezpośrednio po egzaminie. Egzaminy ustne

11 Egzamin ustny z języka polskiego
4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu ustnego (do 5 kwietnia 2014r.) należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Egzamin ustny z języka polskiego

12 Plan prezentacji Nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu, jeśli przed rozpoczęciem egzaminu przedstawi go do wglądu komisji egzaminacyjnej

13 Egzaminy pisemne maturzyści zdają w salach lekcyjnych lub w auli naszej szkoły. Egzaminy te rozpoczynają się o godzinie lub 14.00, zaś zdający powinni być obecni w szkole najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Na egzamin należy stawić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem i numerem pesel. Prawidłowy przebieg egzaminu nadzoruje co najmniej trzyosobowa komisja, w jej składzie jeden z nauczycieli jest z „innej” szkoły. Członkowie komisji nadzorujących przebieg egzaminu pisemnego nie mogą być nauczycielami przedmiotu z którego akurat jest egzamin, na sali nie może być też obecny wychowawca klasy. Podczas egzaminu zdający nie mogą jeść ani pić, chyba, że są wskazania lekarskie. Pisemne egzaminy nie są podpisywane imieniem i nazwiskiem tylko numerem pesel zdającego i kodem szkoły. Sprawdzają je egzaminatorzy maturalni pracujący w zespołach powołanych przez Okręgową Komisje egzaminacyjną w Jaworznie. Wynik egzaminu pisemnego zdający poznaje 27 czerwca 2014. Egzaminy pisemne

14 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie

15 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.

16 Dostosowania warunków egzaminu
Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły.

17 Terminy egzaminu maturalnego
Sesja majowa-od 5 do 30 maja 2014 Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE od 2 do 18 czerwca 2014 Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) egzamin pisemny 26 sierpnia egzamin ustny od 25 do 29 sierpnia 2014

18 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej
Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2014 roku.

19 Sesja dodatkowa Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

20 Egzamin poprawkowy w sierpniu 2014 roku
Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, żaden z egzaminów nie został unieważniony, nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu.

21 „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku „poprawiania” części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii. Egzamin poprawkowy

22 Unieważnienie egzaminu
Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: przerywa egzamin zdającego, unieważnia jego egzamin, nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

23 Unieważnienie egzaminu
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

24 Unieważnienie egzaminu
Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja roku. Unieważnienie egzaminu

25 Uczniowie Technikum nr 4 przed maturą pisemna z języka polskiego maj 2013rok

26 Uczniowie LO

27 W gabinecie dyrektora szkoły uczniowie otrzymują arkusze egzaminacyjne

28 Świadectwo dojrzałości
27 czerwca 2014 roku, lub 12 września 2014 (po egzaminie poprawkowym) po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach.

29 Ponowne przystąpienie do matury
W kolejnych sesjach egzaminacyjnych (przez 5 lat) absolwent, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

30 Krajowy Rejestr Matur https://krem.uw.edu.pl
W KReM są wyniki od maja 2006 roku. Zgodę na przekazywanie danych zdających do KReM-u: pierwszy raz podwyższających wynik należy zaznaczyć w deklaracji.

31 Przygotowanie do egzaminów maturalnych
Dodatkowe lekcje, konsultacje, fakultety matura próbna przygotowana przez wydawnictwo Operon i gazetę wyborczą z wszystkich przedmiotów 26, 27, 28, 29 listopad 2013r. Próbna matura ustna z języków obcych w styczniu 2014roku Udział w „Salonie Maturzystów”-wrzesień 2013 Bieżąca pomoc w spełnianiu procedur maturalnych (spotkania w klasach i w gabinecie dyrektora) Przygotowanie do egzaminów maturalnych

32 Wynik matury próbnej z matematyki-operon
Lp. Wynik matury próbnej z matematyki-operon Wynik w %-LISTOPAD Wynik matury próbnej z matematyki-zs6 Wynik w %-STYCZEN Badanie MARZEC Wynik maturalny MAJ Ocena na świadectwie 1. 46 34 62% 62 2 2. 32 54 66 3 3. 90 92% 98 5 4. 26 38 44% 76 (6) 5. 86 92 86% 98 (76) 6. 64 60 74% 78 4 7. 36 56% 68 8. 80 84% 96(40) 9. 30 66% 70 10. 56 82% 74 (34) 11. 40 12. 28 58%

33 KOCHANI RODZICE! MOŻECIE NAM POMÓC W PRZYGOTOWANIU DO MATURY. WAŻNE JEST BYŚCIE ROZUMIELI, ŻE BĘDZIEMY PODDAWANI ZWIĘKSZONEJ PRESJI ZE STRONY NAUCZYCIELI. BĘDĄ ONI WYMAGAĆ NIE TYLKO ZNAJOMOŚCI BIEŻĄCEGO MATERIAŁU, ALE I POWTÓRZENIA PARTI JUŻ OMÓWIONYCH. NIE ZAWSZE DAMY SOBIE Z TYM RADĘ. NIE TRAKTUJCIE NASZYCH WPADEK JAK KATASTROF. DODAWAJCIE NAM SIŁ, ENERGII, WSPIERAJCIE DOBRYM SŁOWEM I OD CZASU DO CZASU ZGÓDŹCIE SIĘ NA TO, ABYŚMY „WZIĘLI WOLNE” OD NAUKI. WAM TEŻ RADZIMY: OD CZASU DO CZASU „WEŹCIE WOLNE” OD NASZEJ MATURY! MATURZYŚCI Z ZS6


Pobierz ppt "SPOTKANIE Z RODZICAMI WRZESIEŃ 2013R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google