Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” W RAMACH PROGRAMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” W RAMACH PROGRAMU."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Jawor, dnia

2 Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. Powiat Jaworski znalazł się w gronie 98 jednostek samorządu terytorialnego, które aplikowały w I rundzie w konkursie POKL w ramach komponentu centralnego 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

3 Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” przeszedł pozytywnie procedurę oceny formalnej i merytorycznej i znalazł się na liście rankingowej ośmiu szczęśliwych wnioskodawców.

4 Pilotażowy Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. CELE PROJEKTU: Zdiagnozowanie aktualnych potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli i powiązanie z nimi ofert Doskonalenia Nauczycieli, zbieżnych z priorytetami oświatowymi państwa, Wprowadzenie różnych form Doskonalenia Nauczycieli w miejscu pracy, aktywizujących uczestników,

5 Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. Wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności nauczycieli/ek i dyrektorów/ek w praktyce, wymiana doświadczeń, Zaangażowanie w Doskonalenie Nauczycieli ekspertów, specjalistów czy coachów, Zwiększenie potencjału PCPPPiDM z zakresu pomocy psych.-pedag., informacji pedagogicznej w kompleksowym wspomaganiu szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

6 REKRUTACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. REKRUTACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: Projekt adresowany jest do grupy docelowej 4 przedszkoli i 22 szkół różnych typów z terenu powiatu jaworskiego, w tym dla: 304 nauczycielek 71 nauczycieli. Jednocześnie spełnione muszą być kryteria dostępu zapisane w dokumentacji konkursowej, m.in.:

7 co najmniej 10 % szkół (podstawowych i gimnazjów)
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. KRYTERIA DOSTĘPU co najmniej 10 % szkół (podstawowych i gimnazjów) z terenu powiatu jaworskiego znajduje się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także co najmniej 10 % znajduje się powyżej średniej, w każdej szkole albo przedszkolu przeprowadzony będzie pełny cykl doskonalenia (obejmuje diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji oraz realizację oferty doskonalenia nauczycieli) trwający nie krócej niż miesięcy,

8 i gimnazjom z terenów wiejskich;
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. KRYTERIA: złożenie przez dyrektora szkoły/przedszkola zobowiązania do zrealizowania dwóch pełnych co najmniej siedmiomiesięcznych cyklów doskonalenia w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014; dopuszcza się możliwość rezygnacji szkoły/przedszkola w z udziału w projekcie po zrealizowaniu jednego, pełnego cyklu doskonalenia; pierwszeństwo w przyjęciu do udziału w projekcie przysługuje przedszkolom oraz szkołom podstawowym i gimnazjom z terenów wiejskich;

9 Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. w strukturze przyjętych szkół znajdą odzwierciedlenie wszystkie typy publicznych szkół ogólnodostępnych (z wyjątkiem liceum profilowanego) oraz co najmniej jedna szkoła z każdej gminy, w przypadku zespołu szkół udział w projekcie mogą wziąć nie więcej niż dwa typy szkół. Jednocześnie należy podkreślić, że po zakwalifikowaniu się szkoły/przedszkola do udziału w projekcie dyrektorzy otrzymają wzór deklaracji do wypełnienia przez nauczycieli, bowiem udział nauczyli w projektowanym przedsięwzięciu opiera się na ich dobrowolności.

10 REKRUTACJA NAUCZYCIELI: Na terenie powiatu jaworskiego znajduje się
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. REKRUTACJA NAUCZYCIELI: Na terenie powiatu jaworskiego znajduje się 5 przedszkoli i 27 szkół, w tym: 14 szkół podstawowych 7 gimnazjów 2 licea ogólnokształcące 2 technika 2 zasadnicze szkoły zawodowe

11 Wsparciem planuje się objąć co najmniej 60% nauczycieli tj.:
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. Wsparciem planuje się objąć co najmniej 60% nauczycieli tj.: 29 nauczycielki przedszkoli 4 dyrektorki przedszkoli 275 nauczycielek szkół 71 nauczycieli szkół Płeć dyrektorów szkół zostanie określona po rekrutacji

12 ZADANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. ZADANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE: zdiagnozowanie aktualnych potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji oraz powiązanie z nimi oferty doskonalenia nauczycieli oraz 3 godz. konsultacji grupowych z ekspertem (II i III 2013 r. oraz IX – XI 2014 r.), prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wymiarze 12 godzin w każdym roku szkolnym łącznie ze złożeniem sprawozdania przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji (IV – VIII 2013 r. oraz XII 2013 r. – VIII 2014 r.),

13 - utworzenie i moderowanie pięciu sieci współpracy i samokształcenia
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności nauczycieli i dyrektorów w praktyce poprzez: - utworzenie i moderowanie pięciu sieci współpracy i samokształcenia - udział ekspertów, trenerów w wymiarze 3 godzin w każdym roku szkolnym (III - VI r. oraz IX 2013 r. – VI 2014 r.); - deklaracje – zgłoszenia do udziału w sieciach samokształcenia nauczycieli i dyrektorów zostaną przesłane w miesiącu lutym 2013 r.

14 Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. PODZIAŁ OBSZARÓW: W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wyłoniono 4 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) Każdy z nich otrzymał wykaz szkół i przedszkoli celem realizacji współpracy w ramach projektu.

15 SORE – BOGUMIŁA SOKOŁOWSKA
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. OBSZAR I (Jawor, Męcinka) SORE – BOGUMIŁA SOKOŁOWSKA Nazwa szkoły/przedszkola 1. I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze 2. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze (ZSZ) 3. Gimnazjum nr 1 w Jaworze 4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze 5. Szkoła Podstawowa w Piotrowicach 6. Zespół Szkól w Męcince - Gimnazjum 7. Przedszkole Publiczne nr 2 w Jaworze

16 SORE – WANDA GOŁĘBIOWSKA
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. OBSZAR II (Jawor, Wądroże Wielkie) SORE – WANDA GOŁĘBIOWSKA Nazwa szkoły/przedszkola 1. Gimnazjum nr 2 w Jaworze 2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze 4. Przedszkole nr 4 w Jaworze 5. Gimnazjum w Budziszowie Wielkim 6. Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim 7. Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim

17 2. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. OBSZAR III (Bolków, Paszowice) SORE – SŁAWOMIR KAŁUŻNY Nazwa szkoły/przedszkola 1. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie (technikum) 2. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie 3. Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pogwizdowie 5. Szkoła Podstawowa w Paszowicach 6. Gimnazjum w Wiadrowie

18 SORE – ZOFIA GŁOWIAK 2. Szkoła Podstawowa w Bolkowie
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. OBSZAR IV (Bolków, Mściwojów) SORE – ZOFIA GŁOWIAK Nazwa szkoły/przedszkola 1. Gimnazjum w Bolkowie 2. Szkoła Podstawowa w Bolkowie 3. Szkoła Podstawowa w Lipie 4. Przedszkole Samorządowe w Bolkowie 5. Szkoła Podstawowa w Targoszynie 6. Szkoła Podstawowa w Snowidzy

19 zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola,
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. ZADANIA SORE zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola, przygotowanie rocznego planu wspomagania szkoły/przedszkola, przygotowanie harmonogramu realizacji rocznego programu wsparcia (RPW) szkoły/przedszkola, organizowanie w szkołach/przedszkolach doskonalenia nauczycieli zgodnie z harmonogramem, wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu nabytych kompetencji w praktyce, przygotowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu wsparcia (RPW) współdziałanie ze specjalistą ds. monitoringu i opracowania PPW, utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorami i nauczycielami,

20 Oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu:
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. Oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu: 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2. Ocenianie kształtujące. 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 5. Wykorzystywanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtowa? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły. 10. Praca z uczniem młodszym. 11. Praca z uczniem zdolnym. 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

21 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 14. Projekt edukacyjny w szkole. 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 16. Rodzice są partnerami szkoły. 17. Nauczyciele 45+ 18. Szkoła promuje wartości edukacyjne. 19. Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole. 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

22 Podniesienie kompetencji uczestników systemu doskonalenia,
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. Zadania prowadzone w ramach projektu pozwolą na merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu wspomagania poprzez: Podniesienie kompetencji uczestników systemu doskonalenia, Przetestowanie w praktyce funkcjonowania zmodernizowanego systemu,

23 Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. Wykorzystanie w procesie doskonalenia potencjału wszystkich instytucji świadczących usługi na rzecz szkół i przedszkoli, Kompleksowe przygotowanie powiatu jaworskiego do prowadzenia zadań z zakresu zmodernizowanego systemu, Udoskonalenie zasad zmodernizowanego systemu poprzez przetestowanie ich w praktyce, co pozwoli na ewentualną weryfikację założeń.

24 Powołanie 5 sieci tematycznych (przedmiotowych lub problemowych)
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. Utworzenie i moderowanie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia (SWS) nauczycieli/ek i dyrektorów/ek. Powołanie 5 sieci tematycznych (przedmiotowych lub problemowych) 2 sieci wybrane obowiązkowo z listy Każdą siecią będzie kierował koordynator sieci. Grupa w sieci n-li/lek

25 ZADANIA KOORDYNATORA SIECI Organizowanie i moderowanie pracami SWS,
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. ZADANIA KOORDYNATORA SIECI Organizowanie i moderowanie pracami SWS, Zapraszanie ekspertów, Udostępnianie materiałów samokształceniowych.

26 Odbywanie spotkań w ramach SWS:
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. Odbywanie spotkań w ramach SWS: 3 spotkania w każdej SWS w roku szkolnym 2012/2013 5 spotkań w roku szkolnym 2013/2014 Formy spotkań: Zajęcia z udziałem ekspertów (wykłady, warsztaty, konsultacje) Inne (lekcje pokazowe, dyskusje)

27 Praca nauczycieli/ek na platformie:
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. Praca nauczycieli/ek na platformie: Poza spotkaniami SWS jej członkowie będą mogli : Uczestniczyć w wymianie doświadczeń na platformie internetowej, Brać udział w grupach dyskusyjnych, Zamieszczać własne materiały dydaktyczne.

28 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Sieć dyrektorów Sieć pedagogów, psychologów i logopedów Sieć bibliotekarzy Sieć w zakresie podniesienia efektów kształcenia Sieć dla wychowawców


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” W RAMACH PROGRAMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google