Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GDYNI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GDYNI"— Zapis prezentacji:

1 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GDYNI

2 klasę mundurową, STRAŻ GRANICZNA w której będzie realizowany program
Otwieramy nowy profil klasę mundurową, STRAŻ GRANICZNA w której będzie realizowany program „Edukacja dla bezpieczeństwa”

3 KLASA MUNDUROWA O PROFILU STRAŻ GRANICZNA POD PATRONATEM
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W GDAŃSKU i PLACÓWKI SG W GDYNI

4

5 Oczekiwane predyspozycje
Kandydata do klasy mundurowej powinna cechować duża samodyscyplina, wysoka sprawność fizyczna, nienaganna postawa i kultura osobista, chęć niesienia pomocy innym ludziom oraz bardzo dobry stan zdrowia.

6 Obowiązujący ubiór Uczniów klasy mundurowej obowiązuje umundurowanie określone w „Szkolnym regulaminie mundurowym ucznia”.

7 W skład umundurowania kadeta klasy SG wchodzi:
koszula khaki z pagonami oraz naszytym emblematem szkoły, krawat khaki, czarne spodnie typ galowy(dziewczęta - czarne spódnice lub spodnie), buty czarne skórzane (dziewczęta noszące spódnice - buty czarne typu galowego na płaskim obcasie) czapka z naszytym godłem.

8 Regulamin stopni awansu
kadet – stopień nadawany kadetowi po przyjęciu do klasy mundurowej; starszy kadet – stopień nadawany kadetowi po otrzymaniu promocji do klasy drugiej; nadkadet – stopień nadawany starszemu kadetowi po otrzymaniu promocji do klasy trzeciej; brygadier – stopień nadawany kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 4,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania;

9 starszy brygadier – stopień nadawany starszemu kadetowi, który w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 4,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania; brygadier dyplomowany – stopień nadawany nadkadetowi, który w kolejnej klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 4,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania;

10 W związku z nowymi zadaniami związanymi z ochroną zewnętrznej granicy Unii Europejskiej zawód funkcjonariusza Straży Granicznej stał się atrakcyjnym i pożądanym wśród młodych ludzi. 

11 Ogólna charakterystyka
Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku wymusiły na ówczesnych Wojskach Ochrony Pogranicza zmianę struktury i przejście ze struktury wojskowej do struktur policyjnych czego wyrazem było powołanie do życia formacji o charakterze policyjnym tj. Straży Granicznej.

12 Straż Graniczna jest jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formacją utworzoną w celu ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego, powołana do życia ustawą o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990r. z późniejszymi zmianami. Centralnym organem administracji rządowej zarządzającym Strażą Graniczną jest Komendant Główny Straży Granicznej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Jest on powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej.

13 Wejście Polski do Strefy Schengen
Ważnym wydarzeniem dla Straży Granicznej było wejście Polski do Strefy Schengen. Wiązało się to ze zniesieniem kontroli granicznej na wewnętrznych granicach Państw układu z Schengen, w przypadku Polski zniesiono kontrolę na granicy wewnętrznej z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Otwarcie granic wewnętrznych w ramach Strefy Schengen pociągnęło za sobą wzmocnienie ochrony i kontroli na granicach zewnętrznych UE i Strefy Schengen. W przypadku Polski wzmocniono ochronę granicy państwowej i kontrolę ruchu granicznego na odcinkach granicy zewnętrznej UE i Schengen z Ukrainą i Białorusią.

14 Do Układu Schengen przystąpiło 25 krajów.
Od 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, Monako Od 1997: Austria, Włochy, San Marino, Watykan Od 2000:Grecja (bez terytorium Athos) Od 2001:Dania (bez Grenlandii i Wysp Owczych), Finlandia, Szwecja, Islandia, Norwegia (bez Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej) Od 2007: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry Od 2008: Szwajcaria Od 2009: Liechtenstein

15

16 OŚRODKI SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ.
W strukturach Straży Granicznej działają trzy ośrodki zajmujące się prowadzeniem szkoleń dla funkcjonariuszy SG są to: ● Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, ● Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, ● Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

17 Działające w strukturach SG jednostki dydaktyczno-wychowawcze mają na celu przede wszystkim:
przygotowanie przyszłych podoficerów, chorążych i oficerów dla potrzeb jednostek organizacyjnych SG, prowadzenie różnorodnych szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SG, udzielanie pomocy szkoleniowej jednostkom organizacyjnym SG, organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów, prowadzenie szkoleń dla służb granicznych innych państw wykonujących zadania na rzecz ochrony granic, porządku i bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej na potrzeby własne i jednostek organizacyjnych SG.

18 Gdy zdasz maturę, będziesz miał możliwość
studiowania w: Wyższej Szkole Oficerskiej; Szkole Głównej Służby Pożarniczej; Wyższej Szkole Policyjnej; na Wyższych Uczelniach Cywilnych takich jak: Uniwersytety, Politechniki, Akademie ( np. AWF, AM) i inne. Przygotujemy Cię do egzaminów sprawnościowych na wyższe uczelnie Będziesz mógł podjąć służbę w STRAŻY GRANICZNEJ

19

20 Granicę RP ochraniają oddziały Straży Granicznej na następujących odcinkach granicy:
Warmińsko – Mazurski (Kętrzyn) – 198,70 km; Podlaski (Białystok) – 342,26 km; Nadbużański (Chełm) – 457,64 km; Bieszczadzki (Przemyśl) – 370,30 km; Karpacki (Nowy Sącz) – 399,19 km; Śląski (Racibórz) – 319,22 km; Sudecki (Kłodzko) – 263,69 km; Łużycki (Lubań) – 280,80 km; Lubuski (Krosno Odrzańskie) – 208,65 km; Pomorski (Szczecin) – 154,48 km; Morski (Gdańsk) – 454,54 km.

21 W wyniku realizacji treści programowych uczeń:
zna zasady funkcjonowania placówki Straży Granicznej, stosuje zasady skutecznego działania i podejmuje odpowiednie decyzje, dostosowuje się do różnych sytuacji i warunków (survival), nabywa wysoką sprawność fizyczną i strzelecką.

22 Uczeń nabywa cech: przywódczych i dowódczych, stanowczości i konsekwencji w działaniu, zdyscyplinowania, zaradności i odwagi, spokoju i opanowania szczególnie w ekstremalnych sytuacjach, orientacji w terenie.

23 PRZYGOTOWUJĄC MŁODZIEŻ DO PRACY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, BĘDZIEMY KSZTAŁTOWAĆ NASTĘPUJĄCE CECHY OSOBOWOŚCI: odporność na stres, umiejętność pracy w grupie, umiejętność podejmowania decyzji, dbałość o powierzone mienie, bardzo wysoką sprawność fizyczną, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach, zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych.

24 Korzyści dla uczniów 1) wzrost atrakcyjności na rynku pracy
2) wzrost szans podjęcia wymarzonej pracy lub służby, wzrost szans na pozytywne wyniki egzaminów wstępnych do Wyższych Szkół Mundurowych oraz profesjonalne przygotowanie do zawodowej służby wojskowej, pracy w policji, w zakładzie karnym, straży pożarnej, itd.

25 Program nauczania - Rozszerzone treści z zakresu
1) Języka angielskiego (treści nauczania dostosowane będą do profilu mundurowego) 2) Język rosyjski 3) Geografii 4) WOS-u

26 PAMIĘTAJ ! Wybierając tę klasę
1) Nie musisz w przyszłości pracować w służbach mundurowych; 2) Zdajesz maturę identyczną jak w innych klasach licealnych; 3) Możesz podjąć dowolny kierunek studiów; 4) Obowiązuje Cię liczba godzin ogólnokształcących jak w innych klasach; 5) Stanowisz elitę młodzieży społeczności lokalnej; 6) Wkraczasz do grona innowatorów i pasjonatów.

27 IV LO GDYNIA Stanowisz elitę młodzieży społeczności lokalnej
ZAPRASZAMY IV LO GDYNIA


Pobierz ppt "IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GDYNI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google