Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan szkolenia: Kryteria rekrutacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan szkolenia: Kryteria rekrutacji"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół i przedszkoli - nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Plan szkolenia: Kryteria rekrutacji Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 – przepisy przejściowe Komisja Rekrutacyjna Procedura odwoławcza Obowiązki dyrektora szkoły/przedszkola w związku z wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia odmawiającego przyjęcia do przedszkola Postępowanie uzupełniające Przechowywanie danych osobowych

2 Stan prawny sprzed nowelizacją
Zasady i procedury rekrutacji do tych placówek były regulowane na trzech poziomach: ustawowym – w ustawie o systemie oświaty aktów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty – m.in. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232,ze zm); w statutach poszczególnych placówek, uchwalonych przez rady szkół przedszkoli na podstawie projektów przygotowanych przez odpowiednie rady pedagogiczne (art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.)

3 Zasady rekrutacji w statutach placówek
Praktyka redakcji statutów placówek oświatowych wskazywała, że większość wymienianych w statutach zasad naboru dzieci do szkół lub przedszkoli była pozbawiona wyraźnej podstawy prawnej i w luźny sposób nawiązywała do kryteriów sprawiedliwościowych. Typowymi statutowymi kryteriami pierwszeństwa były: posiadanie rodzeństwa uczęszczającego do danej placówki, niskie dochody rodziny, praca obojga rodziców, preferencje dla dzieci rodziców wykonujących określone zawody (np. nauczycieli) preferencje dla dzieci rodziców zatrudnionych danej placówce.

4 Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt K 38/12)
W wyroku TK orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niekonstytucyjny, ponieważ pozostawia ministrowi zbyt dużą dowolność w zakresie określania zasad rekrutacji do placówek oświatowych. Materia związana z rekrutacją do szkół i przedszkoli powinna zostać uregulowana aktem rangi ustawowej. "Dotyczy to zwłaszcza preferencji dla niektórych kandydatów (powodują one bowiem ograniczenia korzystania z konstytucyjnego prawa do edukacji przez pozostałe, nieuprzywilejowane osoby), zasad przetwarzania danych o osobach ubiegających się o przyjęcie do poszczególnych placówek i ich rodzinach oraz modelu procedury odwoławczej

5 Kryteria rekrutacji Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty dzielą kryteria na 3 grupy: kryteria wspólne dla wszystkich jednostek (ustawowe), tzw. kryteria sprawiedliwościowe mające oparcie w wartościach konstytucyjnych samorządowe kryteria rekrutacji, tzw. kryteria społeczne kryteria uwzględniające indywidualne zdolności kandydatów, tzw. kryteria jakościowe.

6 Kryteria ustawowe – art. 20c ust. 2
Stosujemy tylko wtedy gdy liczba wniosków o przyjęcie jest większa niż liczba miejsc jakimi dysponuje placówka. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Uwaga: kryteria mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie.

7 Kryteria społeczne w rekrutacji do przedszkola – art. 20c ust. 4
Stosujemy w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Kryteria ustanawiane przez organ prowadzący. Mają uwzględniać zasadę jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. (uchwała jst). Organ prowadzący może wprowadzić kryterium dochodowe (uchwała jst) Mogą mieć różną wartość. Uwaga: może ich być maksymalnie 6

8 Przepisy przejściowe - rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015
Określone zostały w art. 6 i art.7 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Nr 7). Zasadą jest prowadzenie rekrutacji wg według nowych przepisów z następującymi modyfikacjami: Kryteria społeczne oraz punkty za nie są ustalane przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym Kryterium dochodowe określa wójt/burmistrz/prezydent Terminy składania dokumentów, terminy postępowania rekrutacyjnego i odwoławczego są ustalane przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym Spełnianie przez kandydata tych kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.

9 Przepisy przejściowe - rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego (2014/15) dziecko zamieszkałe na obszarze danej gminy, któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego: dyrektor tego przedszkola albo osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko. czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

10 Przepisy przejściowe - obowiązki dyrektora przedszkola
Dyrektor organizuje proces rekrutacji, w tym w szczególności ustala w formie zarządzenia w uzgodnieniu z organem prowadzącym kryteria lokalne przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określa wartości punktowej poszczególnych kryteriów – pismo do organu prowadzącego w sprawie. Ustala w formie zarządzenia, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, terminy postępowania rekrutacyjnego, termin składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego – pismo do organu prowadzącego w sprawie Powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną Jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

11 Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów - art. 20e ust. 1 i art
Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów - art. 20e ust.1 i art. 20u oraz 20e ust. 3 Dwie drogi przyjęcia dziecka do szkoły: Do szkoły z wyznaczonym obwodem, dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmuje się z urzędu; przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodzica Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły przyjmuje się na wolne miejsca w danej szkole na wniosek rodziców W pierwszej kolejności na wniosek rodziców do gimnazjum przyjmowani są laureaci konkursów przedmiotowych. Jeżeli zostaną wolne miejsca mogą być przyjęci kandydaci spoza obwodu. O przyjęciu decydują kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, dla których organ przyznaje określoną liczbę punktów, które mogą mieć różną wartość, w tym fakultatywnie kryterium dochodu ustalone przez organ prowadzący

12 Przepisy przejściowe - rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkoly 2014/2015
Określone zostały w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Nr 7). W szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie przejściowym na rok szkolny 2014/15 i 2015/16 kryteria oraz sposób przeliczania na punkty określa statut szkoły. Dyrektor podaje kryteria kandydatom do wiadomości nie później niż do końca lutego danego roku Ponadto statut szkoły podstawowej w okresie przejściowym na rok szkolny 2014/15 i 2015/16 określa terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów. Dla gimnazjów terminy przeprowadzania rekrutacji oraz terminy składania dokumentów określa właściwy kurator oświaty. W przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego jego termin wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Uwaga: w okresie przejściowym w statucie gimnazjum nie określa się terminów rekrutacji i terminów składania dokumentów. Są one określane przez kuratora oświaty

13 Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów po roku 2016
Po 2016 r. zasady rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów będą określone w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu MEN Art. 20l. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 i art. 20j ust. 2, 2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, 3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów – uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć.

14 Komisja rekrutacyjna Jej zadaniem jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i publicznej szkoły. W tym celu Komisja: weryfikuje wnioski ustala listy kandydatów przeprowadza sprawdzań uzdolnień, próby sprawności fizycznej, sprawdzań predyspozycji językowych, sprawdzań kompetencji językowych, badania przydatności. Uwaga: w okresie przejściowym jej skład osobowy zależy wyłącznie od dyrektora placówki.

15 Dokumenty opracowywane przez Komisję Rekrutacyjną
Lista alfabetyczna kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w placówce. Lista alfabetyczna kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w placówce. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Protokół z postępowania rekrutacyjnego. Protokół z posiedzenia Komisji. Uwaga: informacja o ilości wolnych miejsc – nie zamieszczamy tej pozycji w dokumencie jeżeli wraz z listą kandydatów przyjętych publikujemy listę kandydatów nieprzyjętych.

16 Kompetencje przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – art. 20t ust. 7
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: zażądać dokumentów potwierdzających oświadczenia np. o dochodzie, o wielodzietności, o samotnym wychowaniu wyznaczając przy tym termin na ich dostarczenie, lub 2) zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wójta (burmistrza, prezydenta) o potwierdzenie tych oświadczeń. Uwaga: wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany do potwierdzenia informacji w terminie 14 dni.

17 Postępowanie odwoławcze – art. 20zc ust. 1-9
Rozpoczyna się opublikowaniem przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych Dzień publikacji rozpoczyna 7 – dniowy termin do wniesienia przez rodzica wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola Jeżeli rodzic złoży w terminie wniosek Komisja Rekrutacyjna ma 5 dni na sporządzenie uzasadnienia. Rodzic ma 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia Komisji Rekrutacyjnej na wniesienie odwołanie do Dyrektora. Dyrektor w ciągu 7 dni wydaje rozstrzygnięcie w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

18 Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Ponieważ przepisy ustawy o systemie oświaty posługują się terminami określonymi w dniach terminy do dokonania czynności liczy się stosując przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Stosownie do art. 57 kpa jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie wystąpiło. Upływ ostatniego dnia uważa się za koniec terminu.

19 Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Przykład: Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych r. Rozpoczęcie postępowania odwoławczego w sprawie nieprzyjęcia do przedszkola r. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola r. Przygotowanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola, do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, nie później niż do r. Złożenie do Dyrektora Przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola

20 Dokumenty przygotowywane w ramach procedury odwoławczej
Komisja Rekrutacyjna jest zobowiązana przygotować uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do placówki. Szkoła może przygotować wzór wniosku rodzica o sporządzanie uzasadnienia Uwaga: złożenie przez rodzica wniosku sporządzanego samodzielnie jest tak samo ważne jak złożenie wniosku na wzorze opracowanym przez szkołę. Dyrektor jest zobowiązany do wydania rozstrzygnięcia w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia odmawiającego przyjęcia do przedszkola

21 Obowiązki dyrektora szkoły w związku z wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia odmawiającego przyjęcia do przedszkola Na tle poprzedniego stanu prawnego był ukształtowany pogląd o braku kontroli sądowej rozstrzygnięć dyrektora o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola (wyrok WSA w Gliwicach z r., sygn. akt IV SA/Gl661/09, Lex nr , postanowienie WSA w Warszawie z r., sygn. Akt I SAB/Wa 223/09, Lex nr ). W aktualnym stanie prawnym od rozstrzygnięcia dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Zasady wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego są określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

22 Postępowanie sądowo-administracyjne
Sądy administracyjne sprawują kontrolę sądową nad działalnością administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Postępowanie sądowo-administracyjne jest uruchamiane skargą na daną czynność administracyjną. W pierwszej instancji sprawę rozstrzygają wojewódzkie sądy administracyjne. Od wyroku sądu pierwszej instancji można wnieść skargę kasacyjną. Postępowanie sądowo-administracyjne

23 Kognicja sądu administracyjnego
Art 3. ust. 2 ppsa: Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: decyzje administracyjne; postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

24 Kognicja sądu administracyjnego – c.d.
Art 3. ust. 2 ppsa: Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

25 Co powinno zawierać rozstrzygnięcie dyrektora placówki?
Oznaczenie strony – imię i nazwisko rodzica kandydata Data i miejsce sporządzania dokumentu Wskazanie, że rozstrzygnięcie dyrektora zostało wydane w związku z odwołaniem się rodzica od rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej Rozstrzygnięcie dyrektora – podtrzymanie rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej albo uchylenie rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej wraz z jednoczesnym przyjęciem dziecka do przedszkola Uzasadnienie Pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego: tryb i termin.

26 Wniesienie skargi przez rodzica – co dalej?
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi, czyli rodzic wnosi skargę do szkoły – art. 54 par. 1 ppsa. Organ, którego przedmiotem działania jest skarga przekazuje skargę wraz z aktami sprawy do sądu w terminie 30 dni – art. 54 par. 2 ppsa. Nieprzekazanie skargi w terminie powoduje, że rodzic może złożyć wniosek do sądu administracyjnego o wymierzenie grzywny dyrektorowi szkoły – art. 55 ppsa. Grzywnę wymierza się w wysokości określonej w art. 154 § 6 ppsa, a więc do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Art. 54 ust. 3 ppsa daje możliwość dla dyrektora do zmiany jego rozstrzygnięcia w ramach tzw. autokontroli. Dyrektor może nie przesyłając skargi do sądu zdecydować o przyjęciu dziecka do placówki.

27 Co może zrobić sąd administacyjny?
Sąd może nie podzielić argumentów wnoszącego skargę rodzica i oddalić skargę. Rodzic może w terminie 30 dni od otrzymania wyroku sądu pierwszej instancji wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna musi być przegotowana przez adwokata lub radcę prawnego. Sąd uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności – art 146 par. 1 ppsa. Dyrektor placówki może wnieść skargę kasacyjną od wyroku albo nie wnosząc skargi spowodować uprawomocnienie się wyroku sądu pierwszej instancji. W praktyce oznacza, to że dyrektor placówki będzie musiał na nowo podjąć rozstrzygnięcie o przyjęciu dziecka do placówki.

28 Przechowywanie danych osobowych
Art. 51 Konstytucji RP: Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustaw.

29 Przechowywanie danych osobowych
W poprzednim stanie prawnym bez ustawowej podstawy prawnej, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego pozyskiwano i przetwarzano dane osobowe o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkół i przedszkoli oraz ich rodzinach.

30 Ujawnienie danych osobowych osób ubiegajacych się o przyjęcie - art
Ujawnienie danych osobowych osób ubiegajacych się o przyjęcie - art. 20zc ust Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości: listę alfabetyczną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, listę alfabetyczną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Ujawnieniu, czyli podaniu do publicznej wiadomości podlegają zatem tylko imiona i nazwiska kandydatów. Uwaga: nie podaje się liczby punktów przy nazwisku kandydata.

31 Przechowywanie danych osobowych kandydata przejętego do placówki - art
Przechowywanie danych osobowych kandydata przejętego do placówki - art. 20ze ust. 1 Nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub albo uczęszcza do danej placówki przedszkole/placówka jest zobowiązana przechowywać: jego dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, dokumentację postępowania rekrutacyjnego w zakresie go dotyczącym.

32 Przechowywanie danych osobowych kandydata nieprzejętego do placówki - art. 20ze ust. 2
Przedszkole/szkoła, do której dziecko nie zostało przejęte są zobowiązane przez 1 rok przechować dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego. Wyjątek: W przypadkach gdy na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego dane osobowe kandydata są przechowane do prawomocnego zakończenia postępowanie wyrokiem.

33 Ustawowy zakres danych osobowych, które przedszkola i szkoły mogą przetwarzać
Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;  Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają.

34 Konieczność zawarcia w dokumentach klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Ustawa o systemie oświaty w związku z ustawą o ochronie danych osobowych daje podstawy do zbierania i przetwarzania danych związanych ze złożeniem wniosku o przyjęcie albo z udokumentowaniem kryteriów ustawowych. W przypadku potrzeba wykazania/udokumentowania spełniania przez kandydatów kryteriów samorządowych brak jest podstaw ustawowych do zbierania konkretnych danych oświatowych (kryteria ustalone albo zarządzeniem dyrektora w okresie przejściowym albo po 2016 w uchwałach jst). Rozwiązanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola XXXX w XXXXX (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

35 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) Art. 23. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że o usunięcie dotyczących jej danych, jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

36 Zgłoszenie zbioru danych do GIODO
Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), chyba że zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1-11 ustawy. A zatem w myśl wskazanego w tym przepisie pkt 4, z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są m. in. administratorzy danych prowadzący zbiory danych osób u nich uczących się. Oznacza to, że z obowiązku rejestracji zwolnione są szkoły prowadzące zbiory danych osób, które się w nich uczą. Natomiast, jeśli szkoła przetwarza (np. tylko przechowuje) zbiory danych osób, które de facto uczą się w innych placówkach oświatowych, wówczas wskazana wyżej przesłanka zwolnienia z rejestracji nie ma zastosowania. Tym samym takie zbiory danych osobowych powinny zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. źródło


Pobierz ppt "Plan szkolenia: Kryteria rekrutacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google