Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Program stworzony na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu w odniesieniu do Regulaminu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Program stworzony na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu w odniesieniu do Regulaminu."— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Program stworzony na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu w odniesieniu do Regulaminu Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

2 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1
Praca z uczniami metodą projektu edukacyjnego. Nauczyciel zaprezentował temat projektu, określił sferę działań badawczych dotyczących wybiórczych zdolności motorycznych, przekazał uczniom opisy prób czynnościowych i przedstawił celowość działań projektu. Uczniowie zapoznali się z metodą projektu, przeanalizowali możliwości realizacji zadań, celowość interpretacji projektu, po czym zainicjowali twórcze działania mające wykazać efekt oraz konkretne rezultaty ich działalności. . Temat zawiera testy sprawnościowe w obszarze różnych zdolności motorycznych badanych pomiarowo oraz analizę porównawczą osiągnięć uczniów względem norm populacyjnych („Jak mierzyć, oceniać i kształtować swą sprawność fizyczną” Jerzy Barankiewicz, Kalisz , 1994 r) Systematycznie i rzetelnie prowadzona samokontrola i samoocena stanu zdrowia dostarczy ważnych informacji o zmianach zachodzących w organizmie pod wpływem udziału w lekcjach Wychowania Fizycznego i treningu sportowym. Działania takie dadzą znaczną wiedzę o organizmie, jego możliwościach, stanie zdrowia i wytrenowania

3 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1
Temat; Samokontrola i samoocena w sferze zdolności motorycznych oraz stanu zdrowia uczniów. Układ ćwiczebny w formie obwodu stacyjnego. prowadzący; p. Marek Piernikarski Cele lekcji w zakresie; umiejętności; uczeń potrafi współpracować w grupie oraz pracować indywidualnie, potrafi wykonać poszczególne zadania lekcyjne dostosowane do jego możliwości wiadomości; uczeń zna zasadę doboru ćwiczeń oraz celowość ich realizacji, potrafi dokonać próby samooceny , weryfikować dane w arkuszach diagnostycznych sprawności fizycznej; uczeń doskonali nawyki ruchowe, kształtuje zdolności motoryczne oddziaływania wychowawczego; uczniowie dbają o bezpieczeństwo, wspierają się i pomagają sobie w realizacji zadań, respektują i przestrzegają polecenia Nauczyciela bezpieczeństwa; Nauczyciel i uczniowie realizują zadania lekcyjne według określonych zasad bezpieczeństwa Narzędzia dydaktyczne i sprzęt: gwizdek, stopery, arkusze diagnostyczne samooceny ucznia, ołówki, pachołki, trenażery, materace, płotki. CZĘSĆ LEKCJI 1.Wstępna min REALIZCJA TREŚCI ZADAŃ LEKCYJNYCH; Nauczyciel ustawia uczniów do zbiórki, sprawdza obecność, koncentruje ich uwagę w celu przekazania najistotniejszych wiadomości odnośnie tematyki zajęć oraz celu ich realizacji. Nauczyciel wybiera dwóch uczniów (ochotników), którzy poprzez nabyte w trakcie poprzednich zajęć umiejętności i wiadomości spróbują przeprowadzić rozgrzewkę w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych kształtujących koordynację ruchową. Nauczyciel sprawdza, koryguje poprawność wykonania ćwiczeń Następnie uczniowie przechodzą do pomiarów prób czynnościowych; Próba ortostatyczna – Próba z przysiadami (wysiłkowa)– UWAGI NAUCZYCIELA; Zbiórka; uczniowie zgromadzeni przed Nauczycielem, ustawieni w szeregu w siadzie skrzyżnym (kształtowanie dyscypliny i wychowania oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z uczniami) Rozgrzewka uczniowie dobierają się parami, pierwsza para tłumaczy i demonstruje ćwiczenia, pozostali uczniowie starają się poprawnie wykonać zadania

4 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr1
2. Skoczność. Skok w dal z miejsca: sposób wykonania: badany ustawiony w pozycji rozkrocznej (stopy ustawione równolegle na szerokości bioder) przed wyznaczoną linią. Następnie pochyla tułów, przechodzi do półprzysiadu z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbija się jednocześnie, energicznie od podłoża starając się uzyskać jak najdalszą odległość. Wynik: z trzech wykonanych prób ocenia się najlepszy rezultat mierzony w centymetrach. Uwagi: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez skaczącego 3. Zwinność. Bieg z przewrotem: sprzęt i pomoce: stoper, materac 2 chorągiewki. W odległości 5 m od linii startu – mety ustawiamy pierwszą chorągiewkę, 10 m dalej drugą chorągiewkę, pomiędzy nimi układamy materac. Sposób wykonania: na sygnał dźwiękowy badany rozpoczyna bieg do pierwszej chorągiewki, obiega ją nie dotykając, dobiega do materaca na którym wykonuje przewrót w przód. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki, obiega ją, przyjmuje pozycję na czworakach i w tej pozycji biegnie do materaca na którym wykonuje powtórny przewrót w przód, następnie biegnie do pierwszej chorągiewki, którą obiega i i przebiega linię mety. Wynik: Czas wykonania próby mierzymy stoperem z dokładnością do 0,1 sek. CZĘSĆ LEKCJI; 2. Główna min REALIZCJA TREŚCI ZADAŃ LEKCYJNYCH; Kształtowanie zdolności motorycznych w formie obwodu stacyjnego : 1 Siła mięśni brzucha: Siady z leżenia tyłem w czasie 30 sek. Sposób wykonania: badany usytuowany w pozycji leżącej na plecach, nogi ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90 ⁰, stopy rozstawione na szerokość bioder, ręce splecione palcami na karku. Na ustalony sygnał ćwiczący przechodzi z pozycji leżącej do siadu i dotyka łokciami kolan, a następnie powraca do leżenia na plecach. Czynność powtarza cyklicznie przez 30 sek. starając się wykonać jak największą ilość powtórzeń. Próbę uczeń wykonuję tylko jeden raz.

5 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1
Przed przystąpieniem do realizacji zadań lekcyjnych Nauczyciel omawia z dziećmi zasady bezpieczeństwa. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy) dzieci zajmują kolejno stacje ćwiczebne na których następnie ćwiczą według ustalonego porządku Dzieci ćwiczą jednocześnie wykonując zadania w ustalonych cyklach. Nauczyciel ustala dla każdego zadania ćwiczebnego formę jego realizacji, dostosowuje do możliwości indywidualnych dzieci. Nauczyciel pozwala dzieciom kreatywnie pracować z arkuszem diagnostycznym, w którym dokonują samooceny swoich możliwości na poszczególnych zadaniach ćwiczebnych. Dzieci doskonalą nawyki ruchowe, kształtują zdolności motoryczne, uczą się współpracy, dyscypliny, wychowania, podejmują próbę dokonania samooceny CZĘSĆ LEKCJI 3. Końcowa 5 min; REALIZCJA TREŚCI ZADAŃ LEKCYJNYCH; Ćwiczenia bierne przy drabinkach, w celu uspokojenia organizmu uregulowania tętna i oddechu, podsumowanie zadań lekcyjnych, Nauczyciel przypomina uczniom o higienie zbiera sprzęt i pomoce dydaktyczne, zakończenie lekcji UWAGI NAUCZYCIELA; Dzieci wykonują ćwiczenia rozciągające następnie pomagają zebrać sprzęt Nauczycielowi i pod jego kontrolą bezpiecznie opuszczają salę gimnastyczną

6 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1
Zastosowane metody i formy pracy oraz zasady nauczania dzieci podczas lekcji:   Metody odtwórcze prowadzenia zajęć; - metoda zadań ruchowych zamkniętych (bezpośredniej celowości ruchu), - metoda naśladowcza, - metoda ścisła Metody intensyfikujące zajęcia; - metoda stacyjna (obwodowa), - metoda zadań dodatkowych, - metoda pracy w małych grupach Metody wychowawczego oddziaływania; - metoda oparta na osobistym wpływie Nauczyciela Metody przekazywania wiadomości; - przekazywanie uwag, informacji i wiadomości w toku pracy (ćwiczeń) dziecka Formy; - indywidualna, - grupowa zróżnicowana, - ścisła Dydaktyczne zasady nauczania; - zasada świadomości i aktywności - zasada poglądowości - zasada dostępności Przygotował: Marek Piernikarski

7 Część wstępna lekcji rozgrzewka w formie ćwiczeń stretchingowych
Część wstępna lekcji rozgrzewka w formie ćwiczeń stretchingowych. Obszar nr 1 Scenariusz nr 1

8 Część wstępna lekcji rozgrzewka w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych
Część wstępna lekcji rozgrzewka w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych akcentowanych na koordynację ruchową Obszar nr 1Scenariusz nr 1

9 Część wstępna lekcji. Uczniowie dokonują pomiarów prób czynnościowych
Część wstępna lekcji Uczniowie dokonują pomiarów prób czynnościowych Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Próba ortostatyczna – leżąc na plecach, z rozluźnionymi mięśniami , w czasie nie krótszym niż jedna minuta mierzymy tętno. Następnie wstając (powoli) mierzymy w ciągu 1 minuty tętno w pozycji wysokiej. Jeżeli różnica pomiędzy tętnem w pozycji leżącej i w pozycji wysokiej oscyluje w granicach – 12 uderzeń serca na minutę, świadczy to o doskonałym stanie zdrowia serca. Jeżeli różnica wynosi od 12 – 18 mówimy o stanie zadawalającym, jeżeli różnica wynosi powyżej 24 uderzeń na minutę świadczy to o nieprawidłowościach w stanie zdrowia, a nawet o schorzeniach serca (zalecana wizyta u kardiologa).

10 Wyniki próby ortostatycznej uzyskanych przez uczniów
Wyniki próby ortostatycznej uzyskanych przez uczniów. Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Wyniki przeprowadzonego badania próby czynnościowej ortostatycznej wykazały; 82 % badanych uczniów przejawia doskonały stan zdrowia serca, 9 % charakteryzuje zadawalający stan zdrowia serca , również 9 % wykazuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu pracy serca. Wyniki mają jedynie charakter informacyjny nie stanowią wiedzy medycznej.

11 Część wstępna lekcji. Uczniowie dokonują pomiarów prób czynnościowych
Część wstępna lekcji Uczniowie dokonują pomiarów prób czynnościowych Obszar nr 1 Scenariusz nr 1 Próba z przysiadami (wysiłkowa) – Pomiaru tętna należy dokonać bezpośrednio przed wysiłkiem, bezpośrednio po 25 przysiadach oraz w trzeciej lub dodatkowo piątej minucie po wykonaniu ćwiczenia. Ocena próby: powrót do tętna do wartości wyjściowej po 3 minutach odpoczynku – wydolność dobra, po 5 minutach odpoczynku wydolność dostateczna. Dłuższy czas powrotu tętna do wartości wyjściowych wskazuje na niedostateczną wydolność organizmu.

12 Wyniki próby wysiłkowej uzyskanej przez uczniów. Obszar nr 1
Wyniki próby wysiłkowej uzyskanej przez uczniów. Obszar nr 1. Scenariusz nr 1. Wyniki przeprowadzonego badania próby czynnościowej wysiłkowej wykazały; 73% uczniów przejawia dobrą wydolność pracy serca, 18% charakteryzuje wydolność dostateczna, 9% wydolność niedostateczna Wyniki mają jedynie charakter informacyjny nie stanowią wiedzy medycznej.

13 Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji
Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji Przeprowadzają testy zdolności motorycznych Obszar nr 1. Scenariusz nr 1. Uczniowie podzieleni na trzy grupy, pracują wykonując testy, obliczają uzyskane rezultaty i weryfikują uzyskane oceny w arkuszach diagnostycznych. Na zdjęciu uczniowie przeprowadzają test zwinności.

14 Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów
Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów badających zdolności motoryczne Obszar nr 1. Scenariusz nr 1. Test zwinności został zweryfikowany przez dzieci następująco; 9% badanych uzyskało wyniki na ocenę celującą, bardzo dobry rezultat uzyskało 36%, wynik dobry 46%, i dostateczny 9%

15 Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji
Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji Przeprowadzają testy zdolności motorycznych Obszar nr 1. Scenariusz nr 1. Test skoczności. Pracę metodą projektu edukacyjnego cechuje wiele zalet. Uczniowie kreatywnie pracują, uczą się logicznego myślenia, są aktywni i zaangażowani, potrafią dokonać samooceny swoich umiejętności..

16 Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów
Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów badających zdolności motoryczne Obszar nr 1. Scenariusz nr 1. Test skoczności. Wyniki uzyskane i obliczone przez uczniów w teście skoczności są następujące; ocen celujących uzyskało 18% badanych, bardzo dobrych 27%, dobrych 46% oraz dostatecznych 9%

17 Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji
Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji Przeprowadzają testy zdolności motorycznych Obszar nr 1. Scenariusz nr 1. Test siły mięśni brzucha. Opisywany projekt posiada ważną z perspektywy pracy na lekcji zaletę, mianowicie zawiera korelacje między przedmiotowe np. umiejętność wykonania testu (Wychowanie Fizyczne) oraz umiejętność przeliczenia wartości czasu, skali miar i obliczenia wyników względem ocen w arkuszach diagnostycznych (Matematyka) oraz czytania tekstu ze zrozumieniem zawartego w arkuszach i jego interpretacji (Język Polski).

18 Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów
Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów badających zdolności motoryczne Obszar nr 1. Scenariusz nr 1. Test siły mięśni brzucha. Wyniki uzyskane przez uczniów w teście siły; ocen celujących 9%, ocen bardzo dobrych 46%, ocen dobrych 27% , dostatecznych 18%

19 Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat zajęć
Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat zajęć Przeprowadzają testy zdolności motorycznych. Obszar nr 1. Scenariusz nr 1. Kolejną zaletą przedstawionego projektu jest umiejętność współpracy dzieci w grupie i wzajemna pomoc Na zdjęciu uczniowie weryfikują oceny z uzyskanych w testach wyników.

20 Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć Nauka pływania. Ćwiczenia oswajające z wodą. Scenariusz nr 2. Temat; Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym. Cele główne: umiejętności –uczeń potrafi bez lęków bawić się w wodzie motoryczności –koordynacja ruchowa wiadomości – higiena i bezpieczne zachowanie się w wodzie wychowawcze - współpraca w grupie 1.Część organizacyjna Zbiórka w szeregu, powitanie Sprawdzenie obecności. Kontrola ubioru i czystości ciała, stroje kąpielowe 2.Nastawienie do aktywnego udziału w lekcji, podanie tematu Rozgrzewka; krążenia ramion w przód, w tył wznosy ugiętych nóg w przód i w bok skłony T w przód i w tył w przysiadzie, naprzemianstronne rzuty NN w tył skłony tułowia w bok przysiady skrętoskłony w prawo i w lewo w opadzie bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan podskoki jednonóż (raz LN, raz PN) podskoki obunóż w przód i w tył i na boki

21 Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć Nauka pływania. Ćwiczenia oswajające z wodą. Scenariusz nr 2. Część główna; uczniowie przystępują do ćwiczeń oswajających z wodą 1. Dzieci uderzają rękami w wodę wzajemnie się ochlapując. 2. Ćwiczący siedzą w szeregu bardzo mocno chlapią się nawzajem, wygrywają Ci którzy zachowują nieruchomą pozycję i spokojnie nie odwracając głowy patrzą przed siebie. 3. Na mój sygnał w prawo uczniowie w kole trzymając się za ręce biegną w prawo. Na sygnał w lewo natychmiast zmieniają kierunek biegu. 4. Uczniowie próbują utrzymywać się na wodzie z deskami; - pływają na brzuchu trzymając deskę rękoma z przodu nogi pracują do stylu żabki stylu kraula - pływają na grzbiecie trzymając deskę dociśniętą do brzucha nogami

22 Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć Nauka pływania. Ćwiczenia oswajające z wodą. Scenariusz nr 2. Część wstępna; Uczniowie wykonują rozgrzewkę w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych. Przygotowują się do zajęć właściwych w wodzie

23 Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć Nauka pływania. Ćwiczenia oswajające z wodą. Scenariusz nr 2. Część główna; Uczniowie przystępują do ćwiczeń oswajających z wodą zabawy z chlapaniem integrują dzieci, uczniowie pozbywają się lęków i łatwiej przyswajają kolejne etapy nauki

24 Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć Nauka pływania. Ćwiczenia oswajające z wodą. Scenariusz nr 2. Część główna; uczniowie przełamują pierwsze bariery w wodzie, z dużym entuzjazmem wykonują kolejne ćwiczenia oswajające

25 Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć Nauka pływania. Ćwiczenia oswajające z wodą. Scenariusz nr 2. Pierwsze próby pływackie uczniowie z pomocą desek wykonują ćwiczenia oswajające i nabierają nawyki ruchowe do odpowiednich stylów pływackich Na zdjęciu ćwiczenia nóg do stylu żabki

26 Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 1. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć Nauka pływania. Ćwiczenia oswajające z wodą. Scenariusz nr 2 Część końcowa; Ćwiczenie uspokajające „Meduza” luźne ułożenie ciała na plecach na wodzie, leżenie w bezruchu Ćwiczenia oddechowe; wydechy pod wodą – wdech – wydech przez usta pod wodą – wydech przez nos pod wodą Czynności organizacyjne wyjście z wody, zbiórka, przeliczenie uczniów, pożegnanie

27 Obszar nr 2. Wychowanie Fizyczne , alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 2. Wychowanie Fizyczne , alternatywne formy realizacji zajęć Zajęcia sprawnościowe z akcentem rywalizacji sportowej Scenariusz nr 1 Temat; Gry i zabawy; Mały olimpijczyk, konkurencje sprawnościowe. Kształtowanie sprawności ogólnej. Prowadzący; p. M. Piernikarski Cele operacyjne w zakresie motoryczności; Uczeń kształtuje wiele zdolności motorycznych jak zwinność, skoczność, koordynacja ruchowa, gibkość, zręczność Umiejętności; Uczeń wyczuwa odległość, czas i przestrzeń, potrafi wykonać ćwiczenia rozwijające skoczność i szybkość potrafi współpracować w grupie Wiadomości; Uczeń dostrzega potrzebę poprawiania swojej sprawności, usamodzielniania akceptuje potrzebę samooceny i samokontroli przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa Część wstępna Nauczyciel sprawdza gotowość uczniów do lekcji podaje temat i zadania lekcji motywuje uczniów do udziału w lekcji, uczniowie klasy szóstej pomagają skompletować sprzęt sportowy, przybory, pomoce dydaktyczne; płotki, trenażery, pachołki, materace, stopery, piłki Rozgrzewka; w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych, Nauczyciel wdraża do pomocy w przeprowadzeniu rozgrzewki uczniów klasy szóstej, którzy na obecnym etapie nauczania potrafią pod nadzorem Nauczyciela poprowadzić wskazany fragment zajęć lekcyjnych.

28 Część wstępna zajęć. Rozgrzewka. Obszar nr 2 Scenariusz nr 1
Uczniowie klas II uczestniczą w rozgrzewce prowadzonej przez Nauczyciela oraz Uczniów klasy 6 c. Dzieci w tej fazie lekcji ćwiczą w systemie klasowym.

29 Część wstępna zajeć. Rozgrzewka Obszar nr 2 Scenariusz nr 1
Każda klasa wykonuje zadania ćwiczebne pod kierunkiem przydzielonego ucznia klasy szóstej oraz nadzorem Nauczyciela. Prezentowana forma rozgrzewki znakomicie sprawdza się w organizowanych z dużym rozmachem lekcjach i licznych grupach ćwiczebnych jak na zdjęciu w lekcji biorą udział cztery klasy pierwsze i jedna klasa druga wszystkie z rocznika 2006

30 Cześć główna zajęć. Realizacja zadań. Obszar nr 2 Scenariusz nr 1
Część główna; przed przystąpieniem do realizacji zadań lekcyjnych, dzieci zostały podzielone na zespoły klasowe, ustawione w rzędach i zapoznane z zasadami oraz interpretacją konkurencji sprawnościowych, punktacją oraz zasadami bezpieczeństwa podczas zawodów

31 Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych
Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Cześć główna ; Opis konkurencji; 1. Bieg z przełożeniem szarfy w dwóch kierunkach. Pierwsi w rzędach uczniowie na sygnał startują i biegną do ustawionej w połowie dystansu szarfy, przekładają szarfę wzdłuż całego ciała po czym biegną do ustawionego na końcu dystansu pachołka obiegają go w prawą stronę i wracając ponownie przekładają szarfę. 2. Bieg z piłką w rękach, obiegnięcie pachołka na końcu dystansu i powrót z piłką w rękach oraz przekazanie piłki na linii mety następnej osobie. 3. Skoki z piłką między nogami w jednym kierunku oraz bieg z powrotem z piłką w rękach i przekazaniem piłki następnej osobie 4. Bieg z przejściem pod płotkiem w dwóch kierunkach. Uczestnicy zawodów startują biegnąc do płotka pod którym ostrożnie przechodzą i biegną do pachołka obiegając go, następnie wracając ponownie przechodzą pod płotkiem i dobiegają do linii startu – mety. We wszystkich konkurencjach uczniowie muszą dobiec do linii mety i dotknięciem dłoni przekazują sygnał startowy następnej osobie. Punktacja prowadzona jest po każdej wykonanej konkurencji, dzieci są uświadomione o precyzji i dokładności wykonania poszczególnych ćwiczeń

32 Cześć główna zajeć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych
Cześć główna zajeć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Każda klasa jest nadzorowana przez koordynatora grupy, ucznia klasy 6, który pomaga dzieciom w przeprowadzeniu próby. Na zdjęciu starsi i młodsi uczniowie współpracują podczas rywalizacji w konkurencji skoków z piłką między nogami trudnej dla dzieci konkurencji natomiast znakomicie wpływającą na doskonalenie koordynacji ruchowej

33 Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych
Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Konkurencje sprawnościowe małego olimpijczyka posiadają wiele zalet. Rozwijają zdolności motoryczne dzieci, kształtują cechy charakteru, stymulują do aktywnego uczestnictwa, integrują dzieci, uczą współpracy w zespole ponadto zdrowa rywalizacja sportowa wzbudza u uczniów pozytywne emocje oraz buduje i umacnia wartości życiowe,

34 Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych
Cześć główna zajęć. Przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Konkurencja z przejściem pod płotkiem wymaga od dzieci dużo sprytu, kształtuje zwinność, gibkość, koordynację ruchową, wzbudza duże emocje, przede wszystkim oswaja dzieci z płotkami, które na kolejnym etapie nauczania są częstym przyborem wykorzystywanym podczas pracy na lekcji Wychowania Fizycznego.

35 Część końcowa zajęć. Czynności organizacyjno porządkowe
Część końcowa zajęć. Czynności organizacyjno porządkowe Obszar nr 2 Scenariusz nr 1 Część końcowa uczniowie klas starszych zbierają sprzęt sportowy do magazynu, Nauczyciel demonstruje dzieciom ćwiczenia oddechowe w celu ustabilizowania funkcji organizmu, następnie weryfikuje punktację i przedstawia dzieciom klasyfikację końcową, zaznacza jednak, że nie samo zwycięstwo jest istotne w tej fazie ćwiczeń natomiast umiejętność wykonania wszystkich konkurencji i współpraca w zespole stanowią ważny element kształtowania postaw w zachowaniu dzieci. Na koniec każda klasa otrzymuje pamiątkowy dyplom związany z akcją szkoła w ruchu.

36 Obszar nr 2. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć
Obszar nr 2. Wychowanie Fizyczne, alternatywne formy realizacji zajęć Zajęcia sportowe. Scenariusz nr 2 Temat zajęć Lekka atletyka. Popularyzacja wśród uczniów sztafetowych biegów przełajowych.. Prowadzący; p. J. Matoliniec, p. M. Piernikarski Cele lekcji w zakresie; Motoryczności; doskonalenie szybkości, koordynacji ruchowej Umiejętności; uczniowie potrafią przekazać pałeczkę sztafetową w strefie zmian po ukończonym biegu Wiadomości; uczniowie wiedzą kiedy i w jakim etapie biegu sztafetowego należy dokonać przekazania pałeczki i na której zmianie pobiegną Wychowawczy; współpraca w zespole, wzajemne wspieranie uczniów, dążenie do wspólnego celu Sprzęt sportowy; pachołki, płotki, taśma ograniczająca, stopery, pałeczki sztafetowe Część wstępna; zorganizowanie uczniów , przedstawienie tematu lekcji, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas biegu Rozgrzewka ; w formie zabaw biegowych z akcentem na przekazanie pałeczki na sygnał dźwiękowy lub pokazowy dzieci reagują na bodźce słuchowe i wzrokowe Przygotowanie dzieci do sztafetowych biegów przełajowych. Nauczyciele ustawiają dzieci na poszczególnych zmianach i ustalają kolejność startów, zwracając uwagę na technikę biegu, umiejętność pokonywania przeszkód na trasie oraz technikę przekazania pałeczki w strefie zmian

37 Część główna zajęć. Przeprowadzenie sztafetowych biegów przełajowych
Część główna zajęć. Przeprowadzenie sztafetowych biegów przełajowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 2 Część główna lekcji; przystąpienie do realizacji biegów sztafetowych. Według wcześniejszego podziału dzieci według roczników na starcie biegu zgłaszają się dziesięcioosobowe reprezentacje klas. Uczniowie zapoznają się z trasą biegu i przygotowują do startu. Na trasie biegu zostają wyznaczone zespoły sztafetowe w zależności od ilości oddziałów w rocznikach. Na zdjęciu w rywalizacji uczniowie klas II

38 Część główna zajęć. Przeprowadzenie sztafetowych biegów przełajowych
Część główna zajęć. Przeprowadzenie sztafetowych biegów przełajowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 2 Uczniowie klas 4 na starcie biegu przygotowujący się do swojej próby. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zawodach

39 Część główna zajęć. Przeprowadzenie sztafetowych biegów przełajowych
Część główna zajęć. Przeprowadzenie sztafetowych biegów przełajowych Obszar nr 2 Scenariusz nr 2 Rywalizacja, na trasie biegu przełajowego widoczne przeszkody dostosowane w każdym biegu do możliwości i wieku ćwiczących

40 Część końcowa. Podsumowanie zajęć. Obszar nr 2 Scenariusz nr 2
Uczniowie I etapu nauczania wczesnoszkolnego bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajęć. Jak widać nie tylko wygrana ale uczestnictwo w tak atrakcyjnej formie zajęć sprawiło dzieciom mnóstwo radości

41 Część końcowa. Podsumowanie zajęć. Obszar nr 2 Scenariusz nr 2
Przeprowadzona forma zajęć wprawiła w euforię również dzieci z II etapu nauczania, nikt nie krył zadowolenia, a Nauczyciele byli usatysfakcjonowani z przeprowadzonej lekcji i zainteresowania uczniów.

42 Część końcowa. Podsumowanie zajęć. Obszar nr 2 Scenariusz nr 2
DYPLOM w ramach realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej DLA KLASY Iii c Za zajęcie I miejsca w roczniku 2004 w Mistrzostwach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu w Sztafetowych biegach przełajowych Organizator Dyrektor Opole r Część końcowa; Czynności organizacyjne; Uspokojenie ustroju po wzmożonym wysiłku, ćwiczenia oddechowe, marsz z ćwiczeniami relaksacyjnymi Podsumowanie lekcji i klasyfikacja biegów Rozdanie dyplomów Zebranie sprzętu sportowego Wspólne zdjęcia uczniów Pożegnanie

43 Obszar nr 3 – Edukacja zdrowotna.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu jest mocno zaangażowana w procesie edukacji zdrowotnej i w związku z powyższym przeprowadzone zostały liczne przedsięwzięcia dla uczniów mające na celu harmonijny rozwój psychofizyczny i kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała poprzez organizowanie zajęć sportowych, sprawnościowych i korekcyjnych, higieniczny tryb życia i zdrowe odżywianie Dnia r. został zainaugurowany Dzień ćwiczeń śródlekcyjnych. W naszej szkole powszechne stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych prowadzone jest przez nauczycieli na zajęciach edukacyjnych wg ich inwencji. Uczniowie wykonują proste ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne bądź pobudzające. Ćwiczenia te pomagają dzieciom w utrzymaniu koncentracji podczas zajęć.

44 Obszar nr 3 – Edukacja zdrowotna
zostały zorganizowane warsztaty taneczne ,, Zumba dla wszystkich” w ramach przeciwdziałania wadom postawy (zdjęcie po prawej) Dzień  r. był w naszej szkole „Dniem lekkiego tornistra”. W tym dniu zajęcia szkolne były tak zorganizowane aby uczniowie nie musieli przynosić podręczników i dodatkowych pomocy, by waga tornistrów była maksymalnie obniżona. Przypomnieliśmy uczniom, że zbędne kilogramy na ich plecach nie służą ich zdrowiu. Niepotrzebne podręczniki, zabawki, czy przybory niewypakowane z tornistra powodują wzrost jego wagi o 1,5 do 2 kg. Według ekspertów waga tornistra nie powinna przekraczać proc. masy ciała dziecka. 

45 Obszar nr 3 – Edukacja zdrowotna
12grudnia 2013r. był w naszej szkole ”Dniem prawidłowej postawy ciała”. W tym dniu we wszystkich klasach na zajęciach wychowania fizycznego prowadzone były ćwiczenia korekcyjne. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli wykonywali min. ćwiczenia korygujące niedbałą postawę ciała, ćwiczenia wyprostne. Ćwiczono mięśnie stóp przeciwdziałając płaskostopiu oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu.

46 Obszar nr 3 – Edukacja zdrowotna
W ramach programu „Rok Szkoły w Ruchu” Kuratorium Oświaty w Opolu stycznia 2014 r. ogłosiło "Wojewódzkim dniem prostego kręgosłupa". Dzień prostego kręgosłupa jest również jednym z elementów Programu przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim. W akcji uczestniczyła także nasza szkoła, która w tym dniu gościła przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu i lokalne media.

47 Obszar nr 3 – Edukacja zdrowotna
17 stycznia dzień walki z otyłością  W tym dniu wszystkie działania skierowane były na promocję zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia uczniowie przeprowadzili dzień pod hasłem ,,Zamiast chipsów – jabłko” proponując uczniom zjedzenie owoców zamiast chipsów. Uczniowie sporządzili zdrowe kanapki, owocowe sałatki, które zaprezentowano w holu głównym szkoły.. W holu głównym szkoły wykonano piramidę żywieniową z naturalnych produktów i plakaty promujące zdrową żywność Podczas długiej przerwy przeprowadzone zostały ćwiczenia aerobiku przy muzyce.  Hasła, które towarzyszyły uczniom w tym dniu to min. ,,Zdrowa żywność to konieczność”, ,,Nie zapominaj - ruszaj się”, ,,Czy wiesz co jesz?”

48 Obszar nr 3 Edukacja Zdrowotna. Scenariusz zajęć nr 1
Temat; Rola aktywności ruchowej w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała Zadania dydaktyczne: - pobudzenie do działania układów ruchu, krążenia i oddechowego, - osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych, - wyrabianie nawyku prawidłowej postawy, - zaznajomienie dzieci rodziców z przyczynami i skutkami występowania wad postawy, - opracowanie zestawów ćwiczeń ze wskazaniami i przeciwwskazaniami dotyczącymi poszczególnych wad postawy Zadania wychowawcze: - kształtowanie potrzeby samokontroli, - świadome i aktywne uczestnictwo w zajęciach, - odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych, - samokontrola, - współpraca w grupach i ze współćwiczącym, - higieniczny tryb życia, - samoocena własnej postawy ciała

49 Część wstępna zajęć. Zadania organizacyjne. Obszar nr 3 Scenariusz nr 1
Metody dydaktyczne stosowane na zajęciach korekcyjnych: Metoda Naśladowcza – Ścisła. Metoda Programowego Uczenia. Metoda Programowego Usprawniania. Metoda Zabawowa Klasyczna Metody wychowania stosowane na zajęciach korekcyjnych: Metoda Wpływu Osobistego. Metoda Wpływu Sytuacyjnego. Metoda Wpływu Społecznego. Rozgrzewka; Przeprowadzenie ćwiczeń oddechowych oraz rozciągających, wzmacniających mięśnie posturalne, pobudzenie do działania układów ruchu, krążenia i oddechowego, osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych. Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć odbyła się prelekcja dla uczniów i rodziców pt. „Zdrowy kręgosłup – szczęśliwe dziecko” (prezentacja w załączniku)

50 Część główna zajęć. Realizacja tematu. Obszar nr 3 Scenariusz nr 1
Ćwiczenia odbywały się na dużej i małej sali gimnastycznej oraz holu głównym szkoły. Na dużej Sali gimnastycznej prowadzone były ćwiczenia wzmacniające i rozciągające w szczególności mięśnie brzucha i grzbietu, które w głównej mierze odpowiadają za stabilizację kręgosłupa oraz ćwiczenia zapobiegające i korygujące istniejące wady. Zajęcia prowadził p. M. Piernikarski

51 Część główna zajęć. Realizacja tematu. Obszar nr 3 Scenariusz nr 1
Ćwiczenie wzmacnia: mięśnie ud i pośladków; rozciąga mięśnie tułowia, przedniej części barków, zginacze bioder. Usiądź na piłce Fit Ball, a następnie przenieś stopy do przodu tak, by opuścić biodra nieco przed piłkę. Wstrzymaj ruch, gdy piłka będzie podtrzymywać górne części pośladków i kręgosłup do wysokości łopatek. Rozstaw stopy na szerokość bioder. Ramiona przenieś w bok. Ugnij łokcie tak, by przedramiona ustawiły się pionowo. Na wdechu napnij brzuch i wyprostuj kolana. Jednocześnie wyciągnij ręce, ustawiając je równolegle do podłoża. Ciało powinno utworzyć łuk wsparty na piłce. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj 10 powtórzeń. 

52 Część główna zajęć. Realizacja tematu. Obszar nr 3 Scenariusz nr 1
Ćwiczenie wzmacnia: brzuch, głównie mięśnie skośne, mięśnie pleców i tył barków. Uklęknij na kolanach, pochylając tułów do przodu, oprzyj dłonie na piłce stabilizacyjnej. Łydki rozsuń na szerokość bioder, wyprostuj kręgosłup i łokcie. Głowę trzymaj w linie prostej z łokciami i kręgosłupem. Napinając mięśnie brzucha, wykonaj skręt tułowia w prawo, jednocześnie sięgając lewą ręką pod klatką piersiową w prawo. Wróć do pozycji początkowej. To samo ćwiczenie zrób w przeciwną stronę, kończąc 1 powtórzenie. Wykonaj 10 powtórzeń.

53 Część główna zajęć. Realizacja tematu. Obszar nr 3 Scenariusz nr 1
Również na dużej sali zajęcia kształtujące prawidłową postawę ciała ćwiczenia w formie obwodu stacyjnego prowadziła p. A. Gorecka Na zdjęciach dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia z piłkami wzmacniające mięśnie grzbietu korygujące wady kręgosłupa

54 Część główna zajęć. Realizacja tematu. Obszar nr 3 Scenariusz nr 1
Na małej Sali gimnastycznej uczniowie zgłębiali tajniki jogi. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbiet, obręczy barkowej i bioder. Zajęcia prowadziła p. M. Sokołowska

55 Część główna zajęć. Realizacja tematu. Obszar nr 3 Scenariusz nr 1
Joga pozytywnie wpływa na mięśnie kręgosłupa: poprawia siłę mięśni i ścięgien, sprawia, że mięśnie stają się bardziej elastyczne, rozciągnięte, sprawia, że kręgosłup i całe plecy są lepiej ukrwione, wzmacnia system nerwowy, dlatego zapobiega zapaleniom nerwów.

56 Część główna zajęć. Realizacja tematu. Obszar nr 3 Scenariusz nr 1
W holu głównym szkoły odbywały się jednocześnie zajęcia aerobiku ukierunkowane na kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Zajęcia prowadziła p. J. Matoliniec

57 Część końcowa zajęć Prezentacja multimedialna
Część końcowa zajęć Prezentacja multimedialna. Obszar nr 3 Scenariusz nr 1 Na zakończenie zajęć uczniowie obejrzeli i wysłuchali prelekcji na temat; „Zdrowy kręgosłup szczęśliwe dziecko”, w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez p. Marka Piernikarskiego, zawierającej treści dotyczące; charakterystyki wad postawy; wady kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej Zapobieganie i przeciwdziałanie wadom postawy Podstawowe działania w zakresie profilaktyki wad postawy Dobór odpowiednich pozycji w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała (pełna prezentacja stanowi załącznik dokumentacji do programu „Szkoła w ruchu”)

58 Obszar nr 3 – Edukacja zdrowotna. Scenariusz zajęć nr 2
17 stycznia 2014 –dzień walki z otyłością w tym dniu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 wszystkie działania skierowane były na promocję zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia.  Temat; Przeciwdziałanie otyłości poprzez aktywność fizyczną i prawidłowe odżywianie. Cele operacyjne w zakresie; Motoryczności; kształtowanie sprawności ogólnej Umiejętności; uczeń potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne dostosowane intensywnością i poziomem do swoich możliwości Wiadomości; uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania, piramidę żywienia, wiedzą jak ważnym elementem zdrowego trybu życia jest zażywanie ruchu w każdej postaci – działanie przeciw otyłości Wychowawczy; współpraca w zespole, wzajemne wspieranie uczniów, dążenie do wspólnego celu

59 Edukacja zdrowotna. Obszar nr 3 Scenariusz nr 2
Zajęcia dotyczące walki z otyłością były zorganizowane z dużym rozmachem miały charakter wielowątkowy W pierwszej fazie zajęć uczniowie klas starszych przygotowali wystąpienie pod hasłem Zamiast chipsów jabłko proponując uczniom zjedzenie owoców zamiast chipsów czy słodkiej bułki, uczniowie z kolei uczniowie kl. II a sporządzili zdrowe kanapki

60 Edukacja zdrowotna. Obszar nr 3 Scenariusz nr 2
Następnie uczniowie kl. IV c przygotowali wystawne zdrowe owocowe sałatki, które zaprezentowano w holu głównym zainteresowanie dzieci było ogromne

61 Edukacja zdrowotna. Obszar nr 3 Scenariusz nr 2
W dbałości o propagowanie zdrowego stylu życia najmłodsi uczestnicy naszych zajęć, uczniowie nauczania wczesnoszkolnego dzielnie pokonali zwinnościowy tor przeszkód, przygotowany przez p. B. Wyżlińską

62 Edukacja zdrowotna. Obszar nr 3 Scenariusz nr 2
Istotę znaczenia aktywności fizycznej przedstawiła i przeprowadziła w części głównej zajęć p. J. Matoliniec wraz z uczennicami klas V i VI prowadziła ćwiczenia aerobiku przy muzyce dla dzieci z drugiego etapu nauczania. 

63 Edukacja zdrowotna. Obszar nr 3 Scenariusz nr 2
Zajęcia zakończył uroczysty pokaz wielobarwnych kreacji i propagowanie haseł dotyczących zdrowego trybu życia i odżywiania w holu głównym szkoły oraz…..

64 Edukacja zdrowotna. Obszar nr 3 Scenariusz nr 2
……wspólny poczęstunek, oczywiście zdrową żywnością.

65 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Rajd pieszy.
5 października 2013 r. zorganizowaliśmy VIII edycję Rajdu pieszego z udziałem pracowników szkoły, uczniów i rodziców Impreza organizowana cyklicznie w każdym roku szkolnym w październiku, zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców, którzy licznie uczęszczają w proponowanej przez nas formie aktywności ruchowej Celem rajdu była integracja społeczności lokalnej.

66 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Rajd
Uczniowie klas starszych pilnie studiowali pomniki przyrody i poznawali wspaniałą roślinność na terenach rekreacyjnych wyspy „Bolko” w Opolu oraz ….

67 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Rajd
…. wspólnie z rodzicami i nauczycielami dbali o utrzymanie wysokiego poziomu sprawności fizycznej, ćwicząc na stacjach siłowych usytuowanych wzdłuż koryta rzeki Odry, gdzie przebiegała trasa rajdu.

68 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Rajd
Natomiast dzieci młodsze z pomocą nauczycieli i rodziców zbierały różne gatunki liści, szyszek, żołędzi poznając okoliczną przyrodę a także ….

69 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Rajd
…. znakomicie się bawiły aktywnie spędzając czas na świeżym powietrzu uczestnicząc w zajęciach w formie gier i zabaw między innymi z chustą animacyjną

70 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Dzień aktywności rodzinnej
 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 odbył się dzień aktywności rodzinnej. Zorganizowano dla uczniów i rodziców warsztaty taneczne ,,Zumba dla wszystkich”,  Spotkanie pod hasłem Dnia aktywności rodzinnej odbyło się w miłej i radosnej atmosferze.

71 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Dzień aktywności rodzinnej
Kolejną atrakcją były gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej pod kierunkiem koordynatora imprezy p. A. Błaszczak. Hasłem przewodnim rodzinnej imprezy ; „Nic tak nie wzmacnia więzi między dzieckiem a rodzicem, jak wspólne działanie.”

72 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Festyn rodzinny.
Każdego roku organizujemy festyn rodzinny w ramach integracji dzieci i rodziców z gronem pedagogicznym oraz promowaniem naszej placówki w środowisku lokalnym. Tym bardziej cieszy nas fakt, że z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie proponowaną przez nas formą aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny i społeczności szkolnej.

73 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Festyn rodzinny
Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w konkursach tanecznych, na zdjęciu najmłodsza grupa taneczna w kategorii break dance

74 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Dzień otwarty Szkoły
Podczas zabaw w dmuchanych fortecach dzieci mogły wykazać się umiejętnościami akrobatycznymi.

75 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Festyn rodzinny
Różnorodność proponowanych zajęć była bardzo atrakcyjna. Uczestnicy mogli zweryfikować umiejętności gry na bębnach.

76 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Festyn rodzinny
Strumienie wody przyciągały licznych entuzjastów mokrej zabawy.

77 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Festyn rodzinny
Dzieci uczestniczyły w turnieju strzeleckim poprzedzającym turniej piłkarski

78 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Festyn rodzinny
Na odważnych czekała nauka jazdy konno pod opieką instruktorki lub….

79 Obszar nr 8. Aktywność w gronie rodziny. Festyn rodzinny
…….równie odważna próba utrzymania równowagi w dmuchanych kulach bezpośrednio na wodzie

80 Podsumowanie W opracowanej prezentacji zostały przedstawione przykładowe formy realizacji zajęć czy imprez organizowanych przez pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr w Opolu. Pełny zakres realizowanych przedsięwzięć został przedstawiony w harmonogramie programu „Szkoła w ruchu” i przedstawiony w załączniku. Za realizację programu dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom za pomoc, uczestnictwo, chęć współpracy. Szczególne podziękowania kierujemy do Nauczycieli Wychowania Fizycznego za opracowanie, wdrożenie, przeprowadzenie i analizę programu, który jest prowadzony przede wszystkim w trosce o harmonijny rozwój fizyczny dzieci, oraz kształtowanie u nich wartości zdrowotnych i potrzeby aktywności ruchowej.

81 Dziękuję za uwagę. koordynator programu „Szkoła w ruchu”
Dziękuję za uwagę koordynator programu „Szkoła w ruchu” Marek Piernikarski


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Program stworzony na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu w odniesieniu do Regulaminu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google