Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia w Turystyce Kut Małgorzata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia w Turystyce Kut Małgorzata"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia w Turystyce Kut Małgorzata

2 Ubezpieczenia Ubezpieczenia w turystyce to bardzo istotny aspekt prowadzenia działalności organizatora turystyki jak i samego podróżowania. Ubezpieczenie - to instytucja, która ma za zadanie znieść lub przynajmniej ograniczyć ciężar pewnych zdarzeń losowych, których ryzyko wystąpienia towarzyszy ludziom na każdym etapie ich życia. Zdarzenia losowe mogą mieć charakter negatywny (dotyczą one zarówno turystów jak i podmiotów świadczących usługi turystyczne – są to m.in. choroba podróżującego, nieszczęśliwy wypadek drogowy podczas wycieczki, kradzież bagażu, upadłość biura turystycznego) lub mogą wiązać się z powstaniem lub zwiększeniem potrzeb finansowych. Według ustawy o działalności ubezpieczeniowej: „działalność ubezpieczeniowa to wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych, w zakresie grup ubezpieczeń (…)”. Wspomniane grupy – ubezpieczeń dzielą się na dwa działy: ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe (do ostatniej grupy należą ubezpieczenia turystyczne, wśród których wyróżnia się 18 grup ubezpieczeń).

3 Ubezpieczenia

4 Umowa ubezpieczenia. Ryzyko ubezpieczeniowe
Zawarcie umowy ubezpieczenia – jest to dokonanie czynności prawnej. Koniecznymi elementami zawarcia tejże umowy jest uczestnictwo dwóch stron (zakład ubezpieczeń – ubezpieczyciel oraz ubezpieczający) oraz złożenie zgodnego oświadczenia woli. Ryzyko ubezpieczeniowe – np. choroba klienta, konflikt z prawem, utrata bagażu, utrata wpłaconej należności niewykonanie usługi turystycznej, nie sprowadzenie klienta do kraju.

5 Rodzaje ubezpieczeń UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE DOBROWOLNE
Wynikają wprost z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wśród nich wyróżniamy: Ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych; Ubezpieczenie OC rolników z tyt. posiadania gospodarstwa rolnego; Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospod. rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych; Ubezpieczenia inne – wynikające z odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych. Zakład ubezpieczeń sam ustala taryfy i wysokość stawek ubezpieczeniowych oraz zakres ubezpieczenia.

6 Zasady ustalania stawki ubezpieczenia turystycznego
Stawka dobrowolnego ubezpieczenia turystycznego zależy od: Charakteru wyjazdu; Zakresu ochrony; Wieku ubezpieczonego; Długości trwania wyjazdu; Strefy geograficznej do której odbywa się podróż; Wariantu ubezpieczenia.

7 Ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży
Zgodnie z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych zarówno pośrednik turystyczny jak i organizator zobowiązani są zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej; zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną; zapewnienie klientom zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana. Występują trzy mechanizmy zabezpieczenia finansowego biur podróży: a) umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; b) umowa ubezpieczenia na rzecz klientów; c) rachunek powierniczy (na który przyjmowane są wpłaty od klientów).

8 Przykłady podmiotów posiadających ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Allianz Polska S.A. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Grupa Concordia Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA Generali TU S.A. Grupa Ergo Hestia TU INTER Polska S.A. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Grupa PZU Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. SKOK Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUZ” Grupa Ubezpieczeniowo – Finansowa Warta UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

9 Ubezpieczenia indywidualne dla turystów
Bardzo ważnym aspektem podróżowania jest ubezpieczenie turystyczne, które może uchronić przed negatywnymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń, chorób czy działań osób trzecich. Na rynku ubezpieczeniowym istnieje szeroka oferta ubezpieczeń indywidualnych przygotowanych specjalnie dla turystów: NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) KLZ (kosztów leczenia za granicą) Assistance (różnorodnych pomocowych czynności na rzecz poszkodowanego i jego bliskich) OC (odpowiedzialności cywilnej) ubezpieczenie bagażu ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ubezpieczenie majątku ubezpieczenie na życie

10 Charakterystyka ubezpieczeń indywidualnych
Ubezpiecz. kosztów leczenia w czasie podróży (KL) - jest to ubezpiecz. dobrowolne. Przedmiotem ubezpiecz. aą niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia ubezpieczonego, który na skutek nagłej choroby lub wypadku musiał niezwłocznie poddać się leczeniu za granicą. Pokrywane są koszty: pobytu w szpitalu, badań, zabiegów operacji, transportu do szpitala/przychodni, kupna niezbędnych leków przepisanych przez lekarza, leczenia stomatologicznego do określonej kwoty. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z tyt. zdarzenia (wypadku/choroby) do wyczerpania sumy gwarancyjnej, w zależności od wariantu. Ubezpiecz. od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - jest to ubezpiecz. dobrowolne. Zakład bezp. Zobowiązuje się wypłacić określone świadczenie w razie doznania przez poszkodowanego trwałego inwalidztwa/śmierci (w następstwie wypadku). Ubezpieczeniem objęci są posiadacz pojazdu/kierowca oraz pasażerowie znajdujący się w pojeździe. Ubezpiecz. assistance (Assistance Tourist) - ubezpieczenie to występuje jako uzupełniające, towarzyszące innemu ubezpieczeniu. Zakład ubezp. w razie nieszczęśliwego wypadku/nagłego zachorowania gwarantuje podróżnym: pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku/nagłego zachorowania, pomoc prawną, zwrot kosztów noclegu i transportu członków rodziny, opiekę nad małoletnimi, transport ubezpieczonego lub jego zwłok. Zakres świadczeń zależy od wariantu ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej. Ubezpiecz. kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej - zapewnia zwrot kosztów: zakwaterowania, zaliczki, ewakuacji, dodatkowych kosztów powrotu. Przyczyną odwołania/rezygnacji może być nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć ubezpiecz./członka rodziny, szkoda powstała na skutek katastrof żywiołowych/przestępstwa. Wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia oraz daty odwołania uczestnictwa w imprezie.

11 Charakterystyka ubezpieczeń indywidualnych (c.d)
Ubezpiecz. bagażu - Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy ubezpieczonego wchodzące w skład jego bagażu, gdy: były zostawione w innym miejscu zakwaterowania, znajdują się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, znajdowały się w zamkniętym pomieszczeniu bagażowym bądź zamkniętym pojeździe samochodowym, zostały powierzone zawodowemu przewoźnikowi do przewozu za dowodem nadania, zostały oddane za pokwitowaniem do przechowalni bagażu. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, jeśli bagaż został utracony, zniszczony, uszkodzony w okresie ubezpieczenia na skutek: udokumentowanej kradzieży, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej, klęski żywiołowej. Zwrot kosztów symboliczny – ma na celu zabezpieczenie zakupu niezbędnych artykułów w razie utraty bagażu. Ubezpiecz. majątku - ubezp. te dotyczą przede wszystkim hoteli oraz innych obiektów bazy noclegowej oraz rekreacyjnej, biur, budynków i różnych środków transportu. Zakres: od ognia i innych zdarzeń losowych, od dewastacji i kradzieży, itp. Ubezpiecz. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) - jest ubezpieczeniem umownym i obowiązkowym.. Chroni posiadacza pojazdu przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobom trzecim, poszkodowanym na skutek wypadku, jak również chroni osoby trzecie przed niewypłacalnością posiadacza pojazdu. Ubezpiecz. odpowiedzialności cywilnej - związane są z wykonaniem obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz klientów, jeśli pośrednik turystyczny lub organizator turystyki nie posiada gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Ubezpiecz. na życie - biura podróży mają obowiązek zapewnienia klientom tego rodzaju ubezpieczenia. Najczęściej jest to ubezp. Podstawowe – obejmuje koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ubezp. bagażu.

12 Mechanizmy zabezpieczenia finansowego biur podróży – zabezpieczenia finansowe
Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego. Wyróżnia się następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych: ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium, ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu, ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek, ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki. Gwarancja bankowa to szczególna forma gwarancji samoistnej, w której rolę gwaranta przyjmuje bank. Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Znajduje ona zastosowanie zarówno w obrotach krajowych, jak i zagranicznych. Gwarancja bankowa jest umową nazwaną, uregulowaną w Ustawie o prawie bankowym. Jest ona zobowiązaniem abstrakcyjnym, samodzielnym, niezależnym od innej umowy np. o kredyt. Ma zabezpieczyć beneficjenta gwarancji nie tylko przed ryzykiem niewypłacalności, lecz również ryzykiem długoterminowego i trudnego dochodzenia roszczeń. Rachunek powierniczy - na tego typu rachunku są gromadzone wyłącznie środki pieniężne, powierzone posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią ( na podstawie odrębnej umowy). Stronami umowy rachunku powierniczego jest bank i posiadacz rachunku. Istota rachunku powierniczego polega na tym, że umowa o rachunek określa warunki, jakie powinny być spełnione aby środki pieniężne przekazane na rachunek przez osobę trzecią mogły zostać wypłacone posiadaczowi rachunku ( powiernikowi). Środki należne powiernikowi mogą być wypłacane przez bank jednorazowo lub w częściach. Rola banku polega na pilnowaniu, aby nie doszło do wypłaty pieniędzy powiernikowi, dopóki nie przedstawi on dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie, że wykonał on obowiązek wynikający z umowy.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ubezpieczenia w Turystyce Kut Małgorzata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google