Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości instytucją wspierającą innowacje DANUTA JABŁOŃSKA Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 26 kwietnia 2007 r.

2 Innowacyjność w Polsce – w świetle badań PARP
Innowacyjność polskich MSP można określić jako „zaawansowane raczkowanie”. Są znacznie mniej innowacyjne niż podobnej wielkości firmy w krajach starej Unii. Liczba patentów zgłaszanych przez polskie podmioty znajduje się na zdecydowanie niższym poziomie niż w UE. W niewielkim stopniu wykorzystują technologie informacyjno-telekomunikacyjne. W niewielkim stopniu zainteresowane są prowadzeniem prac B+R.

3 Innowacyjność w Polsce – w świetle badań PARP
Innowacyjność polskich MSP (% respondentów): Innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe: 60 % Nakłady na działalność innowacyjną: Własna działalność badawczo-rozwojowa: 7 % Zlecanie prac badawczo-rozwojowych firmom zewnętrznym: 4 % Wykorzystanie technologii teleinformatycznych: Ochrona własności przemysłowej (patenty): 1,7 % firmy małe i średnie – 80 % firmy mikro – 56 % dostęp do internetu – 97 % strona www – 55 %

4 Innowacyjność w Polsce – w świetle badań PARP
Główne bariery dla innowacyjności: Brak zewnętrznego finansowania procesów innowacyjnych Czynniki organizacyjne (m.in. niedostosowanie infrastruktury organizacyjnej do wymagań procesów innowacyjnych) Wewnętrzne czynniki ekonomiczne (szczególnie dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach najuboższych) Czynniki rynkowe (niepewny popyt i opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwo) Bariery związane z wiedzą (problemy w znalezieniu partnerów zgłaszane przeciętnie przez 22% MSP oraz brak wykwalifikowanego personelu – średnio 15% MSP).

5 Innowacyjność w Polsce – w świetle badań PARP
Stopień innowacyjności polskich MSP zależy od: Branży Wykształcenia kadry zarządzającej Pochodzenia kapitału Okresu działania firmy na rynku Dominują innowacje wymuszone przez rynek.

6 Innowacyjność w Polsce – w świetle badań PARP
Rekomendacje: Wsparcie publiczne powinno cechować się wdrażaniem zróżnicowanych instrumentów dostosowanych do potrzeb odpowiednich grup docelowych (np. przedsiębiorstw wysokoinnowacyjnych). Kluczowym jest promowanie najlepszych przykładów firm innowacyjnych. Należy zwiększać wykorzystanie technologii ICT przez administrację (usługi on-line dla przedsiębiorstw). Należy promować zwiększenie w wymaganiach realizowanych zamówień publicznych znaczenia takich czynników jak: nowoczesność, funkcjonalność, zastosowanie nowych technologii. Pożądanym elementem polityki innowacyjnej powinno być wspieranie powiązań kooperacyjnych (klastrów) MSP. Intensyfikacja działań doradczych i promocyjnych zwiększających świadomość stosowania ochrony własności intelektualnej

7 Działania własne PARP w zakresie wspierania innowacyjności
UMOCOWANIE PRAWNE - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 24, ustęp 1, pkt b „Do zadań Agencji (...) należy w szczególności: działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa, wspieranie i promocja przedsięwzięć (...) w zakresie rozwoju innowacyjności, wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności

8 Działania własne PARP w zakresie wspierania innowacyjności
Przykładowe projekty: Portal Innowacji Konkurs Polski Produkt Przyszłości Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw Krajowa Sieć Innowacji / Krajowy System Usług dla MSP Akademia PARP Prowadzenie baz danych: Publikacje tematyczne Baza Instytucji Wspierających Innowacyjność Tablica Zgłoszeń Innowacyjnych Potrzeb Baza Inicjatyw Akademickich Inne

9 Portal Innowacji www.pi.gov.pl
Uruchomiony w grudniu 2005 r. Instytucje proinnowacyjne Polityka innowacyjna na świecie Polityka innowacyjna w Polsce Innowacyjność w regionach Kojarzenie B+R z gospodarką Przedsiębiorczość akademicka Finansowanie innowacji Krajowa Sieć Innowacji Wzornictwo przemysłowe Słowniki i leksykony Cotygodniowy newsletter Foresight Klastry ponad 16 mln wywołań ponad 500 tys. użytkowników ponad odbiorców newsletter’a blisko zamieszczonych wiadomości

10 Konkurs Polski Produkt Przyszłości
Patron honorowy – Prezes Rady Ministrów Cel Konkursu – promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szanse zaistnieć na rynku polskim Kategorie Konkursu – Wyrób Przyszłości i Technologia Przyszłości W dotychczasowych 10 edycjach konkursu oceniono ponad 400 innowacyjnych projektów. Kapituła Konkursu przyznała 20 nagród oraz 40 wyróżnień Gala X edycji Konkursu

11 Konkurs Polski Produkt Przyszłości
Nasi Laureaci zdobywają nagrody także w innych konkursach. W Brukseli podczas Targów EUREKA – 2005 i 2006 nasze projekty zdobyły kilka Nagród Specjalnych oraz szereg medali - 7 złotych, 6 srebrnych i 2 brązowe. Sukcesy gospodarcze Laureatów, m.in. wdrożenia do praktyki produkcyjnej, eksport na rynki europejskie i amerykańskie. urządzenie laserowe do nanoszenia oznaczeń kodowych na szybko poruszające się obiekty firmy Solaris Laser S.A. viofor jps system clinic firmy Med&Life Sp. z o.o. kamera termograficzna firmy VIGO System S.A.

12 Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw (KIP) działa od 1998r. i stanowi forum dyskusyjno-informacyjne skierowane do szerokiego grona przedsiębiorców Celem Klubu jest oddziaływanie na poprawę warunków tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze MSP W 2006 r. zorganizowano 4 spotkania KIP, w których udział wzięło ok. 270 osób. Spotkania dotyczyły m.in. wspierania rozwoju klastrów w Polsce, wzornictwa przemysłowego i konkurencyjności produktu oraz inwestycji kapitałowych jako źródła finansowania przedsiębiorstwa W ramach Portalu Innowacji uruchomiona została Baza Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw stanowiąca platformę wymiany informacji dla osób i instytucji działających w ramach Klubu

13 PARP a wzornictwo przemysłowe
Współpraca z organizacjami i instytucjami: centralnymi m.in. Instytut Wzornictwa Przemysłowego (np. Konkurs Dobry Wzór), Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych i regionalnymi m.in. akademie sztuk pięknych, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie Organizacja spotkań tematycznych: Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, „Wzornictwo przemysłowe a konkurencyjność produktu”, 5 września 2006 r. Klub Eksportera, „Wzornictwo przemysłowe sposobem na podniesienie konkurencyjności produktu”, 5 września 2006 r. Opracowania tematyczne: Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (druk - publikacja UP RP) Biuletyn Euro Infor Centre – temat wiodący: wzornictwo przemysłowe (w przygotowaniu)

14 Portal szkoleń e-learningowych AKADEMIA PARP
2005 r. - Akademia PARP - szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: Jak założyć własną firmę – 8 tyś. uczestników szkoleń Biznesplan – 8 tys. uczestników szkoleń Badanie rynku – 7 tys. uczestników szkoleń Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne – 3,5 tys. uczestników szkoleń Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MŚP – 2,5 tys. uczestników szkoleń MS Word – 6,5 tys. uczestników szkoleń – nieaktywne Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw – 7 tys. uczestników szkoleń - nieaktywne zarejestrowani użytkownicy – 35 tys. osób uczestnicy szkoleń – 26 tys. osób

15 Portal szkoleń e-learningowych AKADEMIA PARP
Tematy nowych szkoleń: Listopad 2006 r.: Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MŚP Jak rozwijać firmę - systemy zarządzania dla MŚP Marzec 2007 r.: Zarządzanie jakością w MŚP Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem Plan marketingowy w MŚP zarejestrowani użytkownicy – 4 tys. osób

16 Portal szkoleń e-learningowych AKADEMIA PARP
Tematy kolejnych szkoleń planowanych do uruchomienia w 2007 r. Marketing internetowy i e-commerce w MŚP Negocjacje handlowe w MŚP Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

17 Publikacje - Seria Innowacje 2005/2006
1. Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć 2. Leksykon własności intelektualnej i przemysłowej 3. Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie? Poradnik dla przedsiębiorców 4. Ośrodki innowacji w Polsce 5. Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji 6. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia 7. Technostarterzy – dlaczego i jak? 8. Analiza stanu i kierunków rozwoju Parków Naukowo-Technologicznych, Inkubatorów Technologicznych i Centrów Transferu Technologii w Polsce 9. Prezentacja potencjału Parków Naukowo-Technologicznych i Inkubatorów Technologicznych w Polsce 10. Przedsiębiorczość akademicka spółki spin-off w Polsce 11. Perspektywy rozwoju MSP wysokich technologii w Polsce do 2020 r.

18 Badania i ekspertyzy - Seria Innowacje 2005/2006
Przygotowanie i przeprowadzenie badań dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce w zakresie transferu technologii i innowacyjności – 2005 r. Raport z badania Ekspertyza Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dot. korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych – 2006 r.

19 Krajowa Sieć Innowacji w Krajowym Systemie Usług dla MSP
Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to podsieć w ramach sieci KSU KSI - 16 ośrodków na terenie całej Polski (+ 3 postępowania w toku) – nabór ciągły Usługi świadczone przez KSU (usługi KSI): doradcze o charakterze ogólnym doradcze o charakterze proinnowacyjnym służące rozwojowi firmy poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, w tym: szkoleniowe informacyjne finansowe: ocena potrzeb technologicznych promocja technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych inne działania, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii udzielanie poręczeń udzielanie pożyczek Więcej:

20 Krajowa Sieć Innowacji w Krajowym Systemie Usług dla MSP
Wsparcie dla KSI / KSU Projekty własne PARP: SPO WKP - poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do KSU – alokacja 2006 r.: 6,2 mln zł. Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU – alokacja 2006 r.: 17 mln zł. + 9,4 mln zł. bezpłatne usługi informacyjne Projekty pomocy technicznej dla instytucji otoczenia biznesu Program Phare 2003 – Regionalny Program Wsparcia dla MSP - alokacja 2006 r.: prawie 1,6 mln zł.

21 Programy dotychczas realizowane przez PARP
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: - wsparcie projektów na kwotę 1,6 mld zł. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich: wsparcie 687 projektów na kwotę 780 mln zł. Fundusze PHARE 2002/2003: 1 142 umów na kwotę 6 mln € na doradztwo (średnia wartość wsparcia 5.235,5 €) umów na kwotę ponad 30 mln zł na inwestycje w 2006 r. W 2006 r. z funduszy PHARE wydatkowano ponad 38,7 mln zł. na wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu.

22 PARP a programy operacyjne w nowej perspektywie finansowej 2007 – 2013
PARP będzie zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, będących instrumentami realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) (alokacja finansowa w gestii PARP: ponad mln €) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) (alokacja finansowa w gestii PARP: 672 mln €) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) (alokacja ogółem: 2,8 mld €) Rola PARP: PO IG oraz PO KL: Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO RPW: Instytucja Pośrednicząca I stopnia.

23 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju innowacyjności
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych (Alokacja finansowa: 390 mln EUR) Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (Alokacja finansowa: 110 mln EUR) Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (Alokacja finansowa: 50 mln EUR)

24 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju innowacyjności
Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w przedsiębiorstwach (Alokacja finansowa: 240 mln EUR) Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (Alokacja finansowa: 186 mln EUR) Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze działalności B+R Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wzornictwa użytkowego i przemysłowego Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Alokacja finansowa: mln EUR)

25 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju innowacyjności
Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (Alokacja finansowa: 104,3 mln EUR) Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (Alokacja finansowa: 65,7 mln EUR) Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną (Alokacja finansowa: 39 mln EUR)

26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (Alokacja finansowa: 504,2 mln EUR) Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr (Alokacja finansowa: 168 mln EUR)

27 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet 1. Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1 Infrastruktura uczelni Działanie 1.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Działanie 1.4 Promocja i współpraca Priorytet 2. Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 2.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Działanie 2.2 Infrastruktura turystyki miejskiej i kongresowej Priorytet 3. Infrastruktura transportowa Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Działanie 3.2 Trasy rowerowe

28 Wyróżnienia i nagrody za działalność innowacyjną
Wyróżnienia dla PARP za działania związane z innowacyjnością: Lider Innowacji 2006 Krzyż Orderu Wynalazczości Najwyższej Komisji Odznaczeń Belgii – 2006 r. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków za granicą – r.

29 PREZES Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Danuta Jabłońska PREZES Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa tel. (+48 22) fax. (+48 22)


Pobierz ppt "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google