Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Możliwości pozyskania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Możliwości pozyskania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach."— Zapis prezentacji:

1 1

2 U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Możliwości pozyskania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013

3 3 Plan prezentacji 1. Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013 2. Narodowa Strategia Spójności 3. Wybrane Programy Operacyjne w ramach NSS 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 4 1. Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013

5 5 Mapa pomocy regionalnej w latach 2004-2006 LokalizacjaLimity pomocy Warszawa Poznań 30% Kraków Wrocław Gdańsk Gdynia Sopot 40% Pozostałe50% Legenda: maksymalna intensywność pomocy na poziomie 50% maksymalna intensywność pomocy na poziomie 40% maksymalna intensywność pomocy na poziomie 30% Warszawa Poznań Kraków Wrocław Gdynia Sopot Gdańsk

6 6 Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013 RegionLimity pomocy lubelskie, podkarpackie, warmińsko- mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie 50% pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 40% mazowieckie 40% do 31.12.2010 30% od 01.01.2011 m.st. Warszawa30%

7 7 Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013 Do 31 grudnia 2010 rokuOd 1 stycznia 2011 roku Legenda: maksymalna intensywność pomocy na poziomie 50% maksymalna intensywność pomocy na poziomie 40% maksymalna intensywność pomocy na poziomie 30% Warszawa

8 8 2.Narodowa Strategia Spójności

9 9 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013. Zatwierdzony przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006 r. Łączna wartość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach NSS: 67,28 mld EUR

10 10 Programy Operacyjne w ramach NSS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna

11 11 Podział środków finansowych Programy operacyjne Kwota alokacji [mld EUR] % 16 Regionalnych Programów Operacyjnych15,926,8 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej2,23,6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko21,335,7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki8,113,7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka7,0*11,7 Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej0,61,0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna0,20,4 OGÓŁEM55,392,9** * Kwota 10-krotnie wyższa od środków, z których finansowane były działania w ramach SPO-WKP na lata 2004 – 2006. ** Różnicę 4,2 mld EUR (7,1%) stanowią środki podzielone na: –Krajową rezerwę programową, –Krajową rezerwę wykonania, –Krajową rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wypadków.

12 12 3. Wybrane Programy Operacyjne na lata 2007-2013 A. Regionalne Programy Operacyjne B. PO Innowacyjna Gospodarka C. PO Infrastruktura i Środowisko D. PO Kapitał Ludzki

13 13 A. Wsparcie dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym Do 40% środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na wsparcie przedsiębiorczości, w tym: –dofinansowanie inwestycji –wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu –dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania –wsparcie dla jednostek B+R –transfer technologii Wsparcie dla przedsiębiorstw przeznaczone będzie głównie dla MŚP

14 14 Wsparcie dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym Działania i grupy beneficjentów są zróżnicowane dla poszczególnych RPO Inwestycja może się rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o wsparcie Inwestycja powinna zostać utrzymana przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu Zasada refundacji wydatków poniesionych Terminy składania wniosków o wsparcie nie zostały jeszcze ustalone – planowane na II kw. 2007 r. Wnioski składane do Urzędów Marszałkowskich

15 15 B. PO Innowacyjna Gospodarka – założenia W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu: –innowacji produktowej, –innowacji procesowej (usługowej) oraz –innowacji organizacyjnej –w sektorach produkcyjnych i usługowych. promowana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym szczególny nacisk będzie położony na finansowanie rozwoju usług rynkowych, zwłaszcza usług opartych na wysokich kwalifikacjach kadry oraz wysokiej jakości usług B+R (aby nie budować przewagi konkurencyjnej Polski wyłącznie na niskich kosztach pracy) wspierane będą projekty wysoko innowacyjne oraz projekty o dużej wartości, w tym związane z tworzeniem dużej liczby nowych i trwałych miejsc pracy

16 16 PO IG – Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Beneficjenci: przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP) Działania: –projekty badawcze w priorytetowych obszarach nauki i technologii, –projekty badawcze ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce; –projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne, realizowane przez podmioty mające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce, tj. projekty celowe: badania stosowane, brace rozwojowe, badania przemysłowe, badania przedkonkurencyjne, –wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R dofinansowanych z budżetu nauki.

17 17 PO IG – Priorytet 2 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Beneficjenci: przedsiębiorcy Działania: –rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, –rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach (w tym m.in. Centra Doskonałości), –wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej (budowa dużych urządzeń badawczych – budowle i aparatura), –projekty w zakresie inwestycji związane z tworzeniem wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, –projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego, –projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, –projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego.

18 18 PO IG – Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Beneficjenci: przedsiębiorcy, podmioty zarządzające funduszami podwyższonego ryzyka Działania: –dofinansowanie prac przygotowawczych oraz poszukiwania, oceny i wyboru pomysłów innowacyjnych (np. doradztwo w procesie tworzenia nowej firmy, wsparcie kapitałowe działalności innowacyjnej), –powstawanie przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, –dokapitalizowanie funduszy podwyższonego ryzyka inwestujących w fazy seed i start-up (obejmujące również refundację części kosztów zarządzania funduszem). Instrument wsparcia: dofinansowanie części wydatków kwalifikowanych w formie dotacji oraz dokapitalizowanie funduszy podwyższonego ryzyka

19 19 PO IG – Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Beneficjenci (m.in.): przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców i pracodawców Działania: –prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorców i wdrożenie wyników prac B+R, –inwestycje związane z opracowaniem i wdrożeniem wyników prac B+R, w tym tworzenie nowych miejsc pracy niezbędnych do prowadzenia własnej działalności B+R przez przedsiębiorców, –realizacja nowych inwestycji obejmujących w szczególności zastosowanie nowych, co najmniej w skali kraju, rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, –dofinansowanie Funduszu Kredytu Technologicznego przeznaczonego na finansowanie wdrożeń nowych technologii przez przedsiębiorców, –projekty doradcze i inwestycyjne związane z przekształceniem przedsiębiorcy w centrum badawczo-rozwojowe. Instrument wsparcia: –dofinansowanie części wydatków kwalifikowalnych w formie dotacji oraz –dofinansowanie Funduszu Kredytu Technologicznego.

20 20 PO IG – Priorytet 5 Dyfuzja innowacji Beneficjenci: grupy przedsiębiorców, w tym klastry, parki technologiczne i inkubatory technologiczne Działania: –inwestycje związane z pokryciem kosztów zainicjowania lub prowadzenia inwestycji związanych z tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, –proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu (m. in. parki naukowo- technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii), –budowa i rozwój ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców, –wykorzystanie praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców. Instrument wsparcia: –dofinansowanie części wydatków kwalifikowalnych w formie dotacji oraz –pożyczki preferencyjne (na pokrycie kosztów postępowań związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej).

21 21 PO IG – Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Beneficjenci (m.in.): przedsiębiorcy działający w branży turystycznej, przedsiębiorcy Działania: –inwestycje w narzędzia informatyczne wspierające promocję sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim oraz służące do pozyskiwania inwestycji oraz ich obsługi przez organy administracji publicznej, –inwestycje w turystyce, –projekty doradcze i promocyjne dotyczące promocji polskiej marki, promocji turystycznej Polski. Instrument wsparcia: –dofinansowanie części wydatków kwalifikowalnych w formie dotacji.

22 22 C. PO Infrastruktura i Środowisko – założenia Program będzie miał zastosowanie w następujących sektorach: –Środowisko, –Transport, –Energetyka, –Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego, –Ochrona zdrowia.

23 23 Priorytet 4. PO IiŚ Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Wsparcie projektów mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego Przykładowe projekty –projekty zapewniające redukcję emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami oraz ilości powstających odpadów oraz zwiększające udział odpadów odzyskiwanych; –projekty z zakresu systemów zarządzania środowiskowego; –projekty dla uzyskania eko-znaków dla produktów; –projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach; –projekty wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania BAT

24 24 Priorytet 10. PO IiŚ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku wspomaganie działań zwiększających stopień wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym, zapewniających obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw Przykładowe projekty –zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej, zmniejszenie strat powstających przy przesyle oraz dystrybucji energii elektrycznej i ciepła; –usprawnienie wytwarzania energii w dużych jednostkach energetycznych; –poprawa stanu termoizolacji sieci dystrybucyjnych poprzez modernizację, wymianę i budowę nowych sieci niskiego i średniego napięcia głównie na terenach wiejskich; –oszczędność energii w sektorze publicznym poprzez rewitalizację obiektów użyteczności publicznej oraz zmiany ich wyposażenia; –rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

25 25 Priorytet 11. PO IiŚ Bezpieczeństwo energetyczne wspomaganie działań obejmujących rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowę i rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego Przykładowe projekty –zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw energii, poprawa systemów transportu, przesyłu i dystrybucji paliw i energii, osiągnięcie stanu zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw do odbiorców

26 26 D. PO Kapitał Ludzki – założenia Zakres wsparcia –podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w programy szkoleniowe Maksymalne dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw (zgodnie z prawem UE) –szkolenia ogólne (związane z umiejętnościami przydatnymi na każdym stanowisku pracy) – 60% kosztów szkoleń –szkolenia specjalistyczne (związane z umiejętnościami przydatnymi wyłącznie na danym stanowisku pracy) – 35% kosztów szkoleń –pułapy pomocy dla MŚP zostały podwyższone do odpowiednio 80% i 45% Planowane jest umożliwienie składania wniosków przez przedsiębiorców – do 2006 r. wnioski składały instytucje szkoleniowe

27 27 Priorytet 2. PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Przykładowe projekty: –rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, w tym: otwarte i zamknięte szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorstw o charakterze ponadregionalnym, podnoszenie jakości usług szkoleniowych i doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw przez instytucje szkoleniowe oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości, –wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości, w tym: rozwój systemu kształcenia e-learning, promowanie szkoleń e-learningowych, –wsparcie systemu adaptacyjności kadr, w tym: tworzenie i rozwój istniejących instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz ich sieci, w tym na obszarach wiejskich, wsparcie kompleksowych usług dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, tworzenie i utrzymanie sieci regionalnych centrów wiedzy oraz jednostki nadzorującej centra na poziomie krajowym; –projekty innowacyjne i współpraca ponadnarodowa

28 28 Priorytet 7. PO KL Regionalne kadry gospodarki Przykładowe projekty: –wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie, w tym: ogólne i specjalistyczne szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie wsparcie w zakresie zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP oraz uelastycznienia form świadczenia pracy, –zarządzanie zmianą gospodarczą, w tym: pomoc w podniesieniu lub nabyciu nowych kwalifikacji przez pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację w realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement); –transfer wiedzy sieci współpracy między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami, współpraca pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych w celu transferu wiedzy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, wsparcie dla studentów i pracowników szkół wyższych zamierzający podjąć działalność gospodarczą (firmy typu spin off)

29 29 4.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

30 30 Działanie 1.5 PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Obszary wsparcia: projekty związane z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi, objętymi Załącznikiem I do TWE Beneficjenci: –osoba fizyczna/prawna; –przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych Załącznikiem nr 1 do TWE, z wyjątkiem produktów rybnych i leśnych; –MŚP oraz przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 750 pracowników lub posiadającym obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 200 mln euro

31 31 Działanie 1.5 PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Wspierane będą projekty dotyczące poprawy konkurencyjności uwarunkowanej: –wzrostem wartości dodanej, –jakości produkcji, –obniżeniem kosztów, –rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. zł. Wysokość pomocy w okresie realizacji PROW –dla jednego beneficjenta – maksymalnie 20 mln zł, –dla przedsiębiorstw wielozakładowych – maksymalnie wynosi 30 mln zł (nie więcej niż 20 mln zł dla jednego zakładu).

32 © 2006 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Violetta Filipowicz Menedżer Tel.: +48 32 760 7705 Fax: +48 32 760 7710 E-mail: violetta.filipowicz@pl.ey.com Paweł Tynel Menedżer Tel.:+48 22 557 7564 Fax:+48 22 557 7001 E-mail: pawel.tynel@pl.ey.com Dział doradztwa w zakresie Ulg i Dotacji Inwestycyjnych


Pobierz ppt "1. U SŁUGI D ORADZTWA W Z AKRESIE U SŁUG I D OTACJI I NWESTYCYJNYCH Możliwości pozyskania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google