Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu
„20 lat wspólnie w gminie Krzywiń”

2 Pierwsze demokratyczne wybory samorządowe
„ Nadrabiamy zaległości” Pierwsze demokratyczne wybory samorządowe – rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w gminie „W pierwszej kadencji 1990 – 1994 panował niezwykły entuzjazm. Wielką uwagę w gminie poświęcono odrabianiu wieloletnich zaległości, zaniedbań, spowodowanych wcielaniem w życie lewicowej ideologii. Lata 1989 – 1990 przyniosły Polsce wiele zmian o charakterze ustrojowym. Jedną z takich zmian było wprowadzenie na terenie naszego kraju odrodzonego samorządu terytorialnego. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, które były równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej. (...) Wg stanu z 27 maja 1990r. na 24 miejscowości, tylko w 5 były wodociągi publiczne. W 1990r. Ilość telefonów na 1000 mieszkańców wsi wynosiła 13, co dawało nam ostatnie miejsce w województwie leszczyńskim.” cyt. P. Paweł Buksalewicz podczas spotkania przedstawicieli władz samorządowych z uczniami zespołu projektowego. Spotkanie młodzieży z przedstawicielami władz samorządowych Rok 1990 przyniósł wiele zmian również w gminie Krzywiń ... Pierwsze wybory samorządowe okazały się przełomowe, rozpoczęły zupełnie nowy okres w dziejach Polski oraz przyniosły wiele zmian. Polacy otrzymali tak długo oczekiwaną wolność, możliwość decydowania o sobie, o swoich miejscowościach, lokalnych sprawach i poczucie własnej wartości i godności. Paweł Buksalewicz Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń od roku 1990. W spotkaniu uczestniczyli: (od lewej) Iwona Bereszyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Kościanie, Dyrektor ZS w Lubiniu; Paweł Buksalewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń; Roman Majorczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzywiniu. Spotkanie zorganizowali członkowie zespołu projektowego.

3 „ Doganiamy cywilizację”
– rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w gminie „..w gminie działało 30 społecznych komitetów budowy wodociągów, dróg, oświetlenia, szkół, telefonizacji i innych. Na efekty nie trzeba było długo czekać.” cyt. P. Paweł Buksalewicz podczas spotkania przedstawicieli Władz Samorządowych z uczniami zespołu projektowego. Infrastruktura sieci wodociągowych. Obecnie niemal 100 % terenu gminy wyposażone jest w sieć wodociągową, o łącznej długości ponad 100 km; Telefonizacja gminy - Gminny Komitet Telefonizacji; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej; Budowa kanalizacji w Jerce (największej inwestycji w historii gminy), w Łuszkowie i częściowo w Lubiniu; Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne, energooszczędne; Budowa ścieżek rowerowych, chodników, zatok autobusowych, parkingów.

4 „ Doganiamy cywilizację”
– rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w gminie Prace przy kładzeniu chodnika w Gierłachowie. ( ) Budowa kanalizacji sanitarnj i deszczowej w Łuszkowie. Inwestycja ta zmieniła nie tylko sytuację ekologiczną gminy, ale i życie codzienne mieszkańców. ( ) W Krzywiniu odbyło się uroczyste otwarcie ronda. Otwarcia dokonali między innym Andrzej Jęcz Starosta Kościański oraz Paweł Buksalewicz Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Inwestycja realizowana była przez starosto powiatowe w Kościanie z pomocą gminy Krzywiń. Jest ona przykładem doskonałej współpracy powiatu i gminy.

5 Rewitalizacja Lubinia
Nasz gmina pięknieje... Zmiany dokonane w infrastrukturze gminy wpłynęły przede wszystkim: na poprawę warunków życia mieszkańców, na wzrost atrakcyjności gminy Krzywiń, oraz jej wygląd i estetykę. Rewitalizacja Lubinia Inwestycja była refinansowana z Sektorowego Programu Operacyjnego. Prace obejmowały wykonanie ścieżek spacerowych, zagospodarowanie terenu wokół stawu, posadzenie drzew, krzewów, wykonanie zatok autobusowych oraz montaż ławek parkowych. Projekt rewitalizacji terenów parkowych w Lubiniu wpłynął na podniesienie atrakcyjności turystycznej, ale także stworzył mieszkańcom możliwość miłego spędzenia wolnego czasu. Centrum Jerki dzisiaj – Rondo M. Wańkowicza Centrum Jerki dawniej

6 – nowa jakość informacji.
„Przejrzysta gmina” – nowa jakość informacji. Działa Gminne Centrum Informacji – „Infocentrum”. Z jego usług korzystają bezpłatnie osoby poszukujące pracy, przedsiębiorcy szukający ofert przetargowych, uczniowie i studenci. Istotną cechą demokracji jest ujawnianie prawdziwych informacji, bez cenzury czy pomijania ważnych kwestii. Informacje o działaniach samorządu publikowane są również na stronie internetowej www. krzywin.pl Komunikacja jest istotnym czynnikiem w budowaniu współpracy między władzami gminy a jej mieszkańcami. Udostępniono mieszkańcom konto pocztowe: w celu ułatwienia dwustronnej komunikacji. Na terenie gminy wydawane jest bezpłatne, niezależne pismo społeczno - kulturalne „Wieści Krzywińskie” Mieszkańcy gminy uczestniczą w posiedzeniach rady gminy. Dostęp do informacji umożliwia obywatelom kontrolę władzy i wpływanie na decyzje o kierunkach rozwoju swojej małej ojczyzny.

7 „Wspólnie można więcej”
– istota samorządności „Trudno byłoby w gminie znaleźć kogoś kto nie uczestniczył w przedsięwzięciach gminnych” (cyt. P.Buksalewicz) Mieszkańcy Zbęch nie próżnują. Podczas poszerzenia drogi nadmiar ziemi przewieźli nad jezioro w celu poprawy estetyki plaży. Plac przed plażą wyłożono kostką brukową. Plac w Bielewie wyłożono kostką. Jest to jedna z kilku inwestycji wiejskiej w gminie Krzywiń przygotowanej wspólnie przez urząd i mieszkańców. Wspólne działania budują trwałe więzi społeczne i poczucie tożsamości lokalnej. Obecnie wraz z zielenią, ławkami i oświetleniem jest to jeden z bardziej urokliwych zakątków w gminie Krzywiń. „Czyściliśmy przy okazji rowy, rozgarnialiśmy beton, wywoziliśmy także ziemię, rolnicy własnymi ciągnikami przywozili żwir.”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sołtys Bielewa Paweł Prałat

8 Aktywność na wagę złota.
„Okazało się, że to nie pieniądze są bogactwem naszej gminy, ale ludzie, którzy bezinteresownie angażują się do wielu prac (...).” (cyt. P.Buksalewicz) W gminie Krzywiń Ochotnicza Straż Pożarna znajduje się na wysokim poziomie. Mimo, że ochotnicy nie otrzymują żadnej zapłaty zainteresowanie OSP jest ogromne. OSP Koła gospodyń wiejskich. Aktywność obywateli w samorządzie jest niezbędna dla realizacji ich własnych interesów i potrzeb, ale także dla przetrwania procedur demokratycznych. Poza tym, co roku organizowane są dwie imprezy związane ze strażą: - Zawody Sikawek Konnych, które osiągnęły już rangę zawodów krajowych, a nawet europejskich, - Zawody strażackie, w których biorą udział reprezentacje OSP z każdej miejscowości. Wyrazem aktywności oraz wzrastającego poziomu poczucia odpowiedzialności za wspólne sprawy jest powstawanie i działanie na terenie gminy Krzywiń wielu organizacji i inicjatyw wspierających działalność samorządu.

9 Aktywność na wagę złota
„Okazało się, że to nie pieniądze są bogactwem naszej gminy, ale ludzie, którzy bezinteresownie angażują się do wielu prac (...).” (cyt. P.Buksalewicz) Klub Abstynenta Dom Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne mobilizuje społeczeństwo do aktywnego udziału w działaniach społeczno-kulturalnych swego regionu, prowadzi również działalność gospodarczą, społeczno-kulturalną na terenie całego kraju. Jednym z najbardziej znanych działań KTK jest organizowany corocznie Jarmark Soplicowski. Impreza ta cieszy się uznaniem społeczeństwa i licznych turystów wypoczywających w Cichowie Stowarzyszenie Gospodarstw agroturystycznych Pojezierze Krzywińskie Towarzystwo zdobyło I miejsce za Najlepszy Regionalny Produkt Agroturystyczny „Drezyną przez historię”. Pomysł stworzenia na nieczynnej linii kolejowej ciekawej oferty turystycznej z wykorzystaniem drezyn kolejowych. Forum Rolnicze Rada Miejska Młodych Roman Majorczyk Wiceprezes KTK i Paweł Buksalewicz Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.

10 Samorząd – „szkołą demokracji”
Członkowie wspólnoty samorządowej uczą się jak ze sobą dyskutować, jak przekonywać innych, jak osiągnąć kompromis, podejmować decyzje i dzielić się odpowiedzialnością. Celem publicznych debat, dyskusji jest wypracowanie zgodnego rozstrzygnięcia albo przynajmniej kompromisu.

11 Edukacja klucz do przyszłości
Szczególną troską władzy samorządowej było stworzenie przez ostatnie 20 lat warunków i możliwości „wyrównania szans” edukacyjnych młodzieży. Na inwestycje i remonty w tej dziedzinie samorząd przeznaczył i zdobywał największe środki. To właśnie samorząd bardzo pomógł w przezwyciężeniu, odziedziczonego po PRL –u syndromu wiejskiej szkoły. Dzięki decentralizacji władze lokalne mogą obecnie kształtować swoją politykę oświatową, która jest zgodna z oczekiwaniami i potrzebami lokalnej społeczności. Władze naszej gminy zdają sobie sprawę, że dobry obywatel, to wykształcony i mądry obywatel. Dlatego też tak dużą wagę przywiązują do oświaty. Szkoły w gminie Krzywiń są ciekawie urządzone i kolorowe. Placówki zostały wyposażone w nowoczesne pracownie komputerowe, rozbudowane boiska oraz liczne sale gimnastyczne. Ponadto znajdują się w nich też przydatne pomoce dydaktyczne.

12 Inwestycja w przyszłość
Gmina prowadziła inwestycje i remonty obiektów oświatowych mające na celu maksymalne zniwelowanie wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie: Powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krzywiniu (1993). Jest to nowoczesna szkoła, gdzie duży nacisk położono na naukę języków obcych i kształcenie informatyczne. Była to pierwsza szkoła średnia w tak małym miasteczku – ewenement na skalę regionalną. Zakupiona przez gminę pierwsza profesjonalna pracownia komputerowa przyciągnęła uczniów z większych miast. Zakończono budowę szkoły w Lubiniu (1997r.) Zakończono budowę szkoły w Jerce (1993) Rozbudowano szkołę w Bieżyniu (1995r.) Remont szkoły w Krzywiniu (2000 – 2001r.)

13 Inwestycja w przyszłość
Gmina prowadziła inwestycje i remonty obiektów oświatowych mające na celu maksymalne zniwelowanie wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie: We wszystkich miejscowościach w gminie znajdują się boiska do piłki nożnej. W roku otwarto halę sportowo – widowiskową w Krzywiniu z pełnowymiarowym boiskiem i dużymi parkingami. Hala wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, nagłośnienie, elektroniczną tablicę wyników. Zmodernizowaną salę gimnastyczną w Lubiniu oraz unowocześniono salę wiejską w Bieżyniu do potrzeb lekcji wychowania fizycznego, W 2002 r. otwarto pierwszą nowoczesną salę sportową w Jerce

14 Lubińskie Opactwo Benedyktynów
Tu się chce żyć … Lubińskie Opactwo Benedyktynów Niewątpliwie najciekawszym zabytkiem naszej okolicy jest klasztor benedyktynów. Ten sakralny kompleks znajduje się w Lubiniu już od prawie 1000 lat i przyciąga tutaj rzesze turystów zarówno walorami architektonicznymi, jak również duchowymi.

15 Tu się chce żyć … Dzięki staraniom samorządu, współpracy w ramach Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” oraz kontaktów z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu gmina Krzywiń znalazła się na trasie wielu turystycznych szlaków. W gminie Krzywiń otwarto nową linię kolejową na trasie Cichowo Gospodarstwo – Lipa – Soplicowo. Linia, tak jak i kolej są na miarę wielkości 10 - tysięcznej gminy. Długość trasy wynosi 1200 metrów a rozstaw szyn 24 cm. Jest to pierwsza w kraju kolejka parkowa. Cichowo to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa w okolicy. Przyciąga turystów zarówno przepięknym jeziorem, jak również słynnym na całą Polskę skansenem "Soplicowo", który po wykorzystaniu w wiekopomnej ekranizacji "Pana Tadeusza" A. Wajdy został przeniesiony do tej malowniczej miejscowości i zżył się z tutejszym otoczeniem. Miłośnicy starej architektury mogą znaleźć w Cichowie zabytkowy dworek z XIX w. Oprócz tego wioska słynie z licznych imprez plenerowych. Ziemiański Szlak Rowerowy obejmuje całą malowniczą, południową część Wielkopolski. Na trasie znalazły się w gminie Krzywiń: Lubiń, Bieżyń, Mościszki, Cichowo, Łagowo, Bielewo; Szlak św. Jakuba w Województwie Wielkopolskim stanowi historyczną trasę pielgrzymkową zaczynającą się w Gnieźnie a kończącą się w Santiego de Compostella. Na trasie znajduje się klasztor w Lubiniu; Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-9, zwana też Rowerowym Szlakiem Bursztynowym. Trasa wiedzie z Pauli nad Adriatykiem aż do Gdańska nad Bałtykiem; Pieszy szlak Mickiewiczowski; Droga krzyżowa z Kopaszewa do Rąbinia Prawdziwy „hit turystyczny” – Szlak Drezynowy

16 Gminy partnerskie Skład Zespołu Projektowego
Gmina posiada kontakty z wieloma gminami w Polsce i zagranicą Angelika Kuczyńska kl. III A 1994r., Ewa Mruk kl. III A Karina Charłos kl. II A r., Małgorzata Lester kl. II A 1995r., Karol Klupś kl. II A r., Monika Olejniczak kl. II A 1995r., Umowy partnerskie gmina podpisała z: Lae Beny – Bocage we Francji Pomaz na Węgrzech. Współpracuje także z Budapesztem i Gyula na Węgrzech, Pragą i Roztoky w Czechach, Bratysławą i Uninem na Słowacji, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu Karolina Pudliszewska – opiekun zespołu Krzywiń w Beny Bocage. Tematem wymiany tym razem była ekologia. Uczestnicy mieli okazję poznać system składowania i segregacji odpadów oraz najnowocześniejsze oczyszczalnie ścieków (2007r.) Grupa krzywińskich rolników przebywała we Francji na targach rolniczych w Rennes. Zwiedzili francuskie gospodarstwa rolne specjalizujące się w hodowli drobiu, świń i produkcji mleka (2005r.) a także z gminami sąsiednimi, starostwem powiatowym i samorządem wojewódzkim. Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google