Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gwarancje dla Młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gwarancje dla Młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Gwarancje dla Młodzieży
Program OPERACYJNY- Wiedza-Edukacja-Rozwój (POWER) I oś priorytetowa- osoby młode na rynku pracy Priorytet Inwestycyjny 8.6. Trwała Integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży.

2 Beneficjenci Gwarancji dla Młodzieży
Młodzież z grupy NEET – młodzi ludzie w wieku od 15 do 25 r.ż., którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.

3 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
OBSZAR I  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób młodych w wieku lat zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się- projekt „Pomysł na siebie” OBSZAR II  Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku lata pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy- projekt „Równi na rynku pracy”

4 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
OBSZAR I (realizowany gł. Przez Środowiskowe Hufce Pracy) Cel projektu: Objęcie młodych osób z grupy NEET wsparciem prowadzącym do podjęcia nauki lub szkolenia bądź nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych. Beneficjenci projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: 15-16 lat (500 osób) – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie powrót do nauki bądź szkolenia, 16-17 lat (1 000 osób) – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych.

5 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
Proponowane formy wsparcia Dla osób w wieku lat: poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa), wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej), szkolenia – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe, wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.

6 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
Dla osób w wieku lat: poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa), wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej), szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem (wraz ze stypendium dla uczestników kursów) – przeznaczony dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki, nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i.in.), wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.

7 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży
OBSZAR II (realizowany przez MCK, PPP i OSZ) Cel projektu: Objęcie młodych osób dorosłych z grupy NEET zróżnicowanym wsparciem prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i pracodawcami, obejmującym działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej. Proponowane formy wsparcia: poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa), wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej – konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne (w formie indywidualnej), szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej), szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu zewnętrznego),

8 staże zawodowe u pracodawców (wraz ze stypendium dla uczestników staży
i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów staży z zakładu pracy), wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy), nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i. in.), wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w czasie uczestnictwa w projekcie. Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości: indywidualne wsparcie opiekuna/tutora, wsparcie mobilności geograficznej, trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.).

9 Kryteria dostępu Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w terminie najpóźniej do czterech miesięcy od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie każdemu uczestnikowi projektu. Formy wsparcia będą spełniały standardy jakości zapisane w Gwarancjach dla młodzieży oraz w Europejskiej Ramie Jakości Staży i Praktyk. Uzasadnienie: Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w terminie czterech miesięcy od dnia zgłoszenia przez zainteresowane osoby gotowości do wzięcia w nim udziału, tj. od dnia podpisania przez osobę młodą w wieku lata deklaracji uczestnictwa w projekcie. Okres czterech miesięcy dotyczy przedstawienia oferty i rozpoczęcia udział w pierwszej formie wsparcia.

10 Kryteria dostępu Każdy z uczestników otrzyma pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Uzasadnienie: Dobór poszczególnych form wsparcia zostanie poprzedzony badaniem potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestnika. Określenie indywidualnej sytuacji życiowej i aktualnych potrzeb uczestnika oraz jego predyspozycji zawodowych umożliwi trafny dobór wszystkich koniecznych elementów wsparcia niezbędnych do zastosowania w ramach projektu.

11 Kryteria dostępu Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku lata zarejestrowanych w danym województwie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku lata. Uzasadnienie: Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym również do osób niepełnosprawnych.

12 Kryteria dostępu Projekt skierowany jest do osób z terenów wiejskich w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z terenów wiejskich w wieku lata zarejestrowanych w danym województwie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku lata. Uzasadnienie: Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym również do osób z terenów wiejskich.

13 Kryteria dostępu Kwalifikacyjne kursy zawodowe będą kończyły się uzyskaniem przez uczestników świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium ma na celu potwierdzenie w drodze egzaminu zewnętrznego kwalifikacji nabytych przez uczestników projektu.

14 Kryteria dostępu Osoby objęte wsparciem w wyniku realizacji kursów językowych uzyskają poświadczenia kwalifikacji językowych określonych na poziomie podstawowym (A1) lub wyższym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Weryfikacja poziomu osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu, będzie przeprowadzona w sposób gwarantujący bezstronność wobec Projektodawcy. Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium ma na celu potwierdzenie poziomu kwalifikacji nabytych przez uczestników projektu.

15 Kryteria dostępu Kursy i/lub szkolenia komputerowe będą kończyły się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji określonych na poziomie podstawowym lub wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL). Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium ma na celu potwierdzenie poziomu kwalifikacji nabytych przez uczestników projektu.


Pobierz ppt "Gwarancje dla Młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google