Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie energetyczne w gminie - obowi ą zki wynikaj ą ce z ustawy – Prawo energetyczne i ich znaczenie Pó ł nocno – Zachodni Oddzia ł Terenowy URE Szczecin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie energetyczne w gminie - obowi ą zki wynikaj ą ce z ustawy – Prawo energetyczne i ich znaczenie Pó ł nocno – Zachodni Oddzia ł Terenowy URE Szczecin."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie energetyczne w gminie - obowi ą zki wynikaj ą ce z ustawy – Prawo energetyczne i ich znaczenie Pó ł nocno – Zachodni Oddzia ł Terenowy URE Szczecin

2 Uwarunkowania formalno – prawne gospodarki energetycznej i działalności samorządów w zakresie zaopatrzenia w energię ustawa o samorządzie gminnym (1990) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003) ustawa o gospodarce komunalnej (1996) ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach (1996) ustawa Prawo energetyczne (1997) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków (2001) ustawa Prawo ochrony środowiska (2001) ustawa o odpadach (2001) ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym (2005) Polityka energetyczna Polski do 2030 roku ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (1998)

3 Regulacja - definicja Stosowanie okre ś lonych ustaw ą ś rodków prawnych, łą cznie z koncesjonowaniem, s ł u żą cych do zapewnienia bezpiecze ń stwa energetycznego, prawid ł owej gospodarki paliwami i energia oraz ochrony interesów odbiorców (równowa ż enie interesów przedsi ę biorstw energetycznych i odbiorców

4 Cele ustawy Zapewnienie bezpiecze ń stwa energetycznego Zasady oszcz ę dnego i racjonalnego u ż ytkowania paliw i energii Zasady rozwoju konkurencji Przeciwdzia ł anie skutkom naturalnych monopoli Uwzgl ę dnienie wymogów ochrony ś rodowiska Wykonanie zobowi ą za ń z umów mi ę dzynarodowych

5 Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, cofanie koncesji Zatwierdzanie i kontrolowanie taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep ł a Uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsi ę biorstw Rozstrzygnie sporów Nak ł adanie kar pieni ęż nych Przeciwdzia ł anie praktykom monopolistycznym Prezes URE (kompetencje)

6 Polityka energetyczna Zapewnienie bezpiecze ń stwa energetycznego kraju, Ochrona ś rodowiska przed negatywnymi skutkami dzia ł alno ś ci energetycznej Wzrost konkurencyjno ś ci gospodarki i efektywno ś ci energetycznej

7 Czynniki wp ł ywaj ą ce na poziom bezpiecze ń stwa energetycznego Stan techniczny i sprawno ść systemów transportu, przesy ł u i (lub) dystrybucji paliw i energii Rozwój sieci na poziomie umo ż liwiaj ą cym dywersyfikacj ę ź róde ł energii lokalne bezpiecze ń stwo energetyczne tj. zdolno ść do zaspokojenia potrzeb na rynku lokalnym

8 Lokalna polityka energetyczna Obszary polityki bie żą cej: Bie żą cy (programy zarz ą dzania energi ą i ś rodowiskiem na ternie gminy – g ł ównie ich realizacja) Plany krótkoterminowe (obejmuj ą ce bie żą ce inwestycje oraz popraw ę zaopatrzenia w media obszaru gminy) Plany d ł ugoterminowe o znaczeniu strategicznym (planowanie zaopatrzenia obszarów rozwoju gminy: przeznaczonych pod przemys ł, us ł ugi, budownictwo, rekreacj ę itp..)

9 Zadania w ł asne gminy w zakresie zaopatrzenia w energi ę, ciep ł o i paliwa gazowe Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciep ł o, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe na obszarze gminy Planowanie o ś wietlenia miejsc publicznych i dróg znajduj ą cych si ę na terenie gminy Finansowanie o ś wietlenia ulic, placów i dróg publicznych znajduj ą cych si ę na terenie gminy

10 Realizacja zada ń w ł asnych Gmina realizuje te zadania zgodnie z : 1.Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku planu – z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 2.Odpowiednim programem ochrony powietrza

11 Projekt za ł o ż e ń do planu zaopatrzenia w ciep ł o, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe Opracowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) Sporz ą dza si ę dla obszaru gminy (poprzednio: lub jej cz ęś ci). Sporz ą dza co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

12 Terminy Zgodnie z art. 17 ustawy zmieniaj ą cej uchwalenie przez gmin ę pierwszych za ł o ż e ń do planu zaopatrzenia w ciep ł o, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe lub ich aktualizacja powinna nast ą pi ć w terminie 2 lat od dnia wej ś cia w ż ycie ustawy zmieniaj ą cej czyli od dnia 11 marca 2010 r.

13 Projekt za ł o ż e ń Powinien okre ś la ć : 1)Ocen ę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania 2)Przedsi ę wzi ę cia racjonalizuj ą ce u ż ytkowanie 3)Mo ż liwo ś ci wykorzystania istniej ą cych nadwy ż ek i lokalnych zasobów paliw i energii 4)Zakres wspó ł pracy z innymi gminami

14 Projekt za ł o ż e ń Podlega opiniowaniu przez samorz ą d województwa w zakresie koordynacji wspó ł pracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodno ś ci z polityk ą energetyczn ą Wyk ł ada si ę do publicznego wgl ą du na okres 21 dni Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane maj ą prawo sk ł ada ć wnioski, zastrze ż enia i uwagi Uchwala Rada Gminy (rozpatruj ą c uwagi)

15 Art. 20 ustawy Prawo energetyczne W przypadku gdy plany przedsi ę biorstw energetycznych nie zapewniaj ą realizacji za ł o ż e ń - opracowuje si ę projekt planu zaopatrzenia w ciep ł o, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej cz ęś ci

16 Projekt planu Projekt planu powinien zawiera ć : Propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia (z uzasadnieniem ekonomicznym) Propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych ź róde ł energii i wysokosprawnej kogeneracji Harmonogram realizacji zada ń Przewidywane koszty realizacji przedsi ę wzi ęć oraz ź ród ł o ich finansowania

17 Plan zaopatrzenia Uchwala Rada Gminy W celu jego realizacji gmina mo ż e zawiera ć umowy z przedsi ę biorstwami energetycznymi

18 Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym – rola samorządu województwa Wójt (Burmistrz, Prezydent) opracowuje (art.19 ust.1) Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy w energię (art.19 ust.3) Wyłożenie do publicznego wglądu (art.19 ust.6) Przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje (art. 16. ust. 1) Art.7 ust.5 Przedsiębiorstwa energetyczne (...) są zobowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń podmiotów ubiegających się o przyłączenie na warunkach określonych w art. 9 i 46, oraz Założeniach... lub Planach (art. 19 i 20) Plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego – na min. 3 lata (art.16 ust.2) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgadnia projekty planów (art.16 ust.6 oraz art. 23 ust. 2 pkt.5) Zarząd województwa (art.23 ust.3 i 4) opiniuje Rada Gminy uchwala ZAŁOŻENIA DO PLANU (art.19 ust.8) PLAN ROZWOJU PE (art.16 ust.3) opiniowanie Samorząd wojewódzki (art.19 ust.5) opiniuje w zakresie współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa

19 Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym c.d. – rola samorządu województwa TAK NIE ZAŁOŻENIA DO PLANU (art.19 ust.8) PLAN ROZWOJU PE (art.16 ust.3) Realizacja inwestycji ujętych w Planach Rozwoju działania ujęte w uzgodnionym Planie rozwoju stanowią podstawę do ujęcia ich kosztów w taryfie przedsiębiorstwa Wójt (Burmistrz, Prezydent) opracowuje Projektu Planu zaopatrzenia (art.20 ust.1) Samorząd Woj. (art.17) bada zgodność z polityką energetyczną państwa Rada Gminy uchwala PLAN ZAOPATRZENIA (art.20 ust.4) Realizacja inwestycji ujętych w Planie zaopatrzenia działania ujęte w Planie mogą być realizowane przez gminę, na zasadzie umów z Przedsiębiorstwami Wójt (Burmistrz, Prezydent) bada czy Plany Rozwojowe Przedsiębiorstwa zapewniają realizację Założeń...

20 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Planowanie energetyczne w gminie - obowi ą zki wynikaj ą ce z ustawy – Prawo energetyczne i ich znaczenie Pó ł nocno – Zachodni Oddzia ł Terenowy URE Szczecin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google