Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednorodne Grupy Pacjentów, geneza, teraźniejszość i opcje rozwoju polskiego systemu case-mix. Jacek Grabowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednorodne Grupy Pacjentów, geneza, teraźniejszość i opcje rozwoju polskiego systemu case-mix. Jacek Grabowski."— Zapis prezentacji:

1 Jednorodne Grupy Pacjentów, geneza, teraźniejszość i opcje rozwoju polskiego systemu case-mix. Jacek Grabowski

2 JGP - system case-mix w Polsce od 2008 roku, pięć lat doświadczeń Projekt Euro DRG - równolatek

3 Ewolucja zasad finansowania szpitali w ciągu ostatnich 15 lat Metoda budżetowa – finansowanie personelu i/lub infrastruktury – model przed 1998, Płacenie za hospitalizacje - model roku 1998, Różnorodność metod finansowania – Kasy Chorych – 1999 - 2004, Katalog świadczeń szpitalnych – NFZ – stopniowa ewolucja w kierunku płacenia za świadczenie – 2004 - 2008, System case-mix – JGP – od 2008, Dalsza ewolucja systemu (?). 3

4 Podstawowe sposoby płacenia za świadczenia szpitalne Opłata za usługę (fee-for-service, FFS) Opłata za przypadek (fee per case, FPC) Budżet globalny (global budged, GB) Model amerykański: FFS FPC Model europejski: GB FPC Model polski: GB varia FFS FPC (w ciągu 15 lat!)

5 Zmiany w aktywności szpitali w 1998 r. ok. 13 przyjęć na 100 mieszkańców rocznie wobec ok. 22 na 100 mieszkańców w roku 2009, w 1988 średnia długość pobytu szpitalnego wynosiła ok. 12 dni, podczas gdy w roku 2009 było to już 5,8 dnia. liczba porad lekarskich wzrosła w tym czasie o ok. 1/5

6 Wady poprzedniego systemu: –narastająca komplikacja systemu, wzrost kosztów operacyjnych, narastająca erozja systemu rozliczeń szpitalnych –brak związku z podstawowymi klasyfikacjami (ICD-10, ICD-9 CM) –brak skutecznej metody zarządzania katalogiem świadczeń szpitalnych: uzgodnieniowy tryb dodawania i wyceny pozycji w katalogu podatność na lobbing – mechanizm corocznego przeciągania liny i brak kosztowych podstaw wyceny –widoczne i narastające odchodzenie od pierwotnych założeń: tendencja rozdrobnienia i rozbudowy katalogu (liczne pozycje martwe, nazwy świadczeń niezrozumiałe i wymagające ciągłych interpretacji) nadużywanie tzw. sumowania Motywacje do zmiany sposobu finansowania szpitali w 2008 roku

7 Pilotaż JGP w 2008 roku - Pilotaż JGP w 2008 roku - wnioski dotyczące sposobu kodowania świadczeń niezgodne z zasadami kodowanie diagnoz z użyciem trzech znaków kodów ICD-10 niezgodny z zasadami kodowanie ICD-9 z pominięciem kodów szczegółowych (pięcioznakowych) dostępnych dla większości procedur lub brak kodowania używanie klasyfikacji ICD-9 II edycji z 1999 roku obarczonej bardzo istotnymi brakami w zakresie kodów procedur, szczególnie z zakresów ortopedia i kardiologia.

8 8 –wprowadzenie jednoznacznych definicji i opisu świadczenia –konieczność stosowania klasyfikatorów (ICD-10, ICD-9 CM) do celów statystycznych i modyfikacji systemu rozliczeń –uproszczenie zasad i zmniejszenie liczby pozycji katalogowych – ryczałt za przypadek –powiązanie finansowania z kosztami wytworzenia –ograniczenie możliwości oderwania rozliczeń finansowych od faktycznie realizowanej terapii Oczekiwania wobec systemu JGP Czy oczekiwania zostały spełnione?

9 9

10 kliniczne wojewódzkie inne Rok 2008: wzrost cen o 26% 10

11 Fakty dotyczące finansowania świadczeń zdrowotnych w roku 2008 Po stronie płatnika: Przychody NFZ wzrosły mierzone rok do roku o 19,5% Średnia wartość hospitalizacji wzrosła o 26% Udział nakładów NFZ na szpitalnictwo w nakładach na świadczenia zdrowotne wyniósł 48,2% (23 802 149 mln*, z chemioterapią i programami terapeutycznymi) Po stronie szpitali**: Wynik finansowy ZOZ-ów prowadzące działalność szpitalną: – w 2006 r. nieujemny: 41,5% – w 2008 r. nieujemny: 68% Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (odniesienie zysku netto z działalności operacyjnej do przychodów z działalności operacyjnej): – 2006: -3,48% (221 nieujemny, 307 ujemny) – 2008: 0,74% (333 nieujemny (67,8%), 158 ujemny) * SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2008 ROK **Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – analiza wskaźnikowa, A. Sobczak, D. Czechowska, M. Dmowski, CSIOZ, 2007 oraz niepublikowane opracowanie za rok 2008. 11

12 Rekomendacje kierunków rozwoju systemu JGP (propozycje uważnego czytelnika publikacji Jednorodne grupy pacjentów w Europie) 12

13 Celem operacyjnym dla systemu JGP jest dążenia do większej jednorodności poszczególnych grup, zgodnie z klasycznymi regułami (wg Fettera) systemów case-mix: każda grupa powinna posiadać znaczenie kliniczne, które kojarzy się ze zbliżonym sposobem leczenia oraz określoną charakterystyką leczonych pacjentów w odniesieniu do czasu pobytu w szpitalu, rodzaju wykonanych procedur zabiegowych, diagnostycznych, leków, itp. poszczególne grupy powinny obejmować pacjentów o podobnej kosztochłonności", hospitalizacje o zbliżonym poziomie zużycia zasobów szpitala Celem strategicznym jest dążenie do uzyskania większej przejrzystości, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa szpitalnego poprzez dostosowanie bodźców finansowych do oczekiwanych efektów. Ewolucja systemu JGP wymaga strategii i modelu zarządzania zmianami 13

14 Zarządzanie czasem pobytu, a zwłaszcza ryzykiem występowania hospitalizacji bardzo krótkich (najczęściej świadczeń możliwych do realizacji ambulatoryjnej) oraz hospitalizacji długich (wynikających z braku możliwości wypisania pacjenta), pozytywnie wpływa na jednorodność grup. W wielu krajach stosujących systemy typu case-mix jest to ważny i nadal stosowany mechanizm regulacyjny. W dążeniu do jednorodności grup systemu JGP zarządzanie oparte o analizę czasu pobytu jest jedynym dostępnym rozwiązaniem o znaczeniu systemowym 14

15 Przykład: grupa jednorodna, grupa zabiegowa o rozkładzie normalnym kod grupy kod produktunazwa grupy wartość punktowa - hospitalizacja wartość punktowa - hospitalizacja planowa wartość punktowa - "leczenie jednego dnia" G25 5.51.01.0007025Wycięcie pęcherzyka żółciowego * 636057 Rozkład normalny pozwala wyznaczyć taryfę, która jest reprezentatywna dla większości hospitalizacji rozliczanych w ramach danej grupy. Poziom finansowania powinien zapewniać rentowność większości hospitalizacji. Przykład: Wycięcie pęcherzyka żółciowego Sposób wykonania świadczeń: 75% metoda laparoskopowa – pobyt 3 dni 25% metoda klasyczna – pobyt 7 dni 15

16 Ocena szacunkowa częstości występowania czterech kategorii rozkładu czasu hospitalizacji Rozkłady czasu pobytu (%) NormalnyBimodalnyWielomodalnyAmbulatoryjny Grupy zabiegowe251579 Grupy zachowawcze 201752 Łącznie: 45321211 Wnioski: jedynie połowa grup charakteryzuje się jednolitym sposobem ich realizacji, co umożliwia ustalenie reprezentatywnej dla danej grupy taryfy, wysoki odsetek grup (30%) charakteryzuje się rozkładem sugerującym możliwość wykonania części świadczeń w trybie pozaszpitalnym. 16

17 Poszukiwanie i tworzenie możliwości realizacji świadczeń szpitalnych w warunkach ambulatoryjnych i opieki długoterminowej poprawia efektywność i dostępność. Warunkiem powodzenia jest zaproponowanie opłacalnej wyceny świadczeń ambulatoryjnych, na poziomie zapewniającym obustronne korzyści, dla płatnika i świadczeniodawców. Zarządzanie oparte o analizę czasu pobytu Opieka długotermino wa 17

18 Rekomendacje kierunków rozwoju systemu JGP 18 Prowadzenie ciągłych prac nad jednorodnością grup jest warunkiem dalszego rozwoju systemu

19 Przykład grupy ambulatoryjnej J33 5.51.01.0009033Średnie zabiegi skórne * 353332 kod grupy kod produktunazwa grupy wartość punktowa - hospitalizacja wartość punktowa - hospitalizacja planowa wartość punktowa - "leczenie jednego dnia" liczba dni pobytu finansowan a grupą wartość punktowa hospitalizacji < 2 dni wartość punktowa osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą (kolumna 7) Grupa J33 Średnie zabiegi skórne była realizowana przez świadczeniodawców jak typowe świadczenie ambulatoryjne – większość wypisów w dniu przyjęcia. No obserwacji14 113 średnia 1,64 mediana1 dominanta1 Odch.std3,11 19

20 N ważnych14 113 średnia 1,64 mediana1 dominanta1 Odch.std3,11 Kod procedury ICD-9 Nazwa procedury ICD9 Liczba wystąpień procedury ICD-9 Udział procentowy procedury w grupie 3456 86.093 PRZEMIESZCZENIE PODSKÓRNEJ KIESZONKI NA URZĄDZENIE, NIE OKREŚLONE GDZIE INDZIEJ 412 0,07% 86.4RADYKALNE WYCIĘCIE ZMIANY SKÓRY 51127 86,95% 86.51REPLANTACJA SKALPU 229 0,39% 86.662PRZESZCZEP SKÓRY ALLOGENICZNY 41 0,07% 86.671WYTWORZENIE NOWEJ SKÓRY 53 0,09% 86.672 PRZESZCZEP REGENERACYJNY NASKÓRKOWY WARSTWY SKÓRY 112 0,19% 86.741UMOCOWANIE PRZEZ WYDŁUŻONY PŁAT 123 0,21% 86.743UMOCOWANIE PRZEZ USZYPUŁOWANY PŁAT 147 0,25% 86.744UMOCOWANIE PRZEZ ZROTOWANY PŁAT 3699 6,29% 86.745UMOCOWANIE PRZEZ PRZESUNIĘTY PŁAT 3199 5,44% 86.93WPROWADZENIE EKSPANDERA POD SKÓRĘ 18 0,03% Przykład grupy ambulatoryjnej Sposób realizacji świadczeń w 2008 roku w ramach grupy J33 pokazał, że w 87% przypadków użyto w rozliczeniu kod procedury 86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry. Brak reguł interpretacyjnych dla tej procedury umożliwił nadmierne jej użycie, niezgodne z projektowanym przeznaczeniem. Procedura 86.4 w tej grupie była przeznaczona do usuwania zmian nowotworowych skóry. Pozostałe procedury z grupy J33 stanowią zabiegi rekonstrukcyjne i przeszczepy wykonywane w ramach chirurgii plastycznej. 20

21 Przykład grupy ambulatoryjnej Grupa J33 Średnie zabiegi skórne wymagała zmian, podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: dodania rozpoznań zmian nowotworowych skóry wymaganych przy wykonaniu procedury 86.4 (zmianę wprowadzono pod koniec 2009 roku), co wymusza przeprowadzanie badania histopatologicznego usuniętej zmiany, ustalenie interpretacji rozliczeniowej procedury 86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry – taki mechanizm nie został wprowadzony, zmiany relacji cenowej pomiędzy świadczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym usunięcia zmiany skórnej – dziesięciokrotna różnica ceny. 21

22 Rekomendacje kierunków rozwoju systemu JGP 22 Prowadzenie ciągłych prac nad jednorodnością grup jest warunkiem dalszego rozwoju systemu Eliminowanie nieprawidłowości w sposobie interpretacji i rozliczeniach powinno być procesem ciągłym

23 Przykład: grupa o rozkładzie bimodalnym kod grupy kod produktunazwa grupy wartość punktowa - hospitalizacja wartość punktowa - hospitalizacja planowa wartość punktowa - "leczenie jednego dnia" liczba dni pobytu finansowana grupą wartość punktowa hospitalizacji < 2 dni wartość punktowa osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą (kolumna 7) A87 5.51.01.0001087Inne choroby układu nerwowego 3129 1564 Grupa A87 Inne choroby układu nerwowego została zaprojektowana jako grupa o charakterze zachowawczym, a postawienie rozpoznania z ustalonego zbioru rozpoznań pozwala na jej rozliczenie. Rozkład czasu pobytu sugeruje występowanie dwóch rodzajów hospitalizacji.

24 Przykład: grupa o rozkładzie bimodalnym Kod rozpoznania zasadniczego ICD10Nazwa rozpoznania zasadniczego ICD10 Liczba hospitalizacji Udział procentowy rozpoznania w grupie Średni czas hospitalizacji Mediana czasu hospitalizacji Minimalny czas hospitalizacji Maksymalny czas hospitalizacji 345678910 M51.1 CHOROBY KRĄŻKÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH LĘDŹWIOWYCH I INNYCH Z USZKODZENIEM KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH 863722,51%8,881101 G96.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO 25526,65%5,541117 M54.4 RWA KULSZOWA Z BÓLEM LĘDŹWIOWO- KRZYŻOWYM 20065,23%7,57143 G98 INNE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ 18234,75%5,84179 G93.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA MÓZGU 15584,06%6,04173 M50.1 CHOROBA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO SZYJNEGO Z USZKODZENIEM KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH 14043,66%8,271236 G96.9 ZABURZENIE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONE 10472,73%5,341162 R29.8 INNE I NIEOKREŚLONE OBJAWY CHOROBOWE DOTYCZĄCE UKŁADU NERWOWEGO I MIĘŚNIOWO KOSTNEGO 9812,56%4,74128 M54.1 CHOROBY KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH /ZESPOŁY KORZONKOWE/ 8822,30%7,27152 M51.3 INNE OKREŚLONE ZWYRODNIENIA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO 8752,28%7,67155 M47.9 NIE OKREŚLONE SPONDYLOZY 8122,12%7,36165 I67.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH 7782,03%7,26169 I69.8 NASTĘPSTWA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CHORÓB NACZYŃ MÓZGOWYCH 7601,98%7,761121 M54.3 RWA KULSZOWA 7601,98%7,37155 G93.9 ZABURZENIE MÓZGU, NIE OKREŚLONE 6191,61%5,34158 M51.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO 6131,60%7,47166 I67.9 CHOROBA NACZYŃ MÓZGOWYCH, NIE OKREŚLONA 5061,32%7,97157 I67.2 MIAŻDŻYCA TĘTNIC MÓZGOWYCH 4871,27%7,961109 R47.8 INNE I NIE OKREŚLONE ZABURZENIA MOWY 4461,16%3,02128 W zestawieniu rozpoznań jakie postawiono w toku realizacji grupy A87 widoczne są dwa podzbiory powiązane z czasem pobytu: hospitalizacje krótsze (2-4 dni), a rozpoznania mają charakter niejednoznaczny hospitalizacje dłuższe (7-8 dni) i rozpoznania jednoznaczne.

25 Przykład: grupa o rozkładzie bimodalnym Grupa A87 Inne choroby układu nerwowego wymaga zmian. Ustalenie związku pomiędzy rozpoznaniami a czasami pobytu, sugeruje podział grupy – wyeliminowanie rozpoznań nieokreślonych, świadczących o braku zakończenia procesu diagnostycznego oraz terapeutycznego. Krótkotrwałe hospitalizacje związane z wykonaniem badań powinny być możliwe do przeprowadzenia w trybie pozaszpitalnym. Aktualnie brakuje możliwości wykonania takich świadczeń w sposób opłacalny dla świadczeniodawców.

26 Rekomendacje kierunków rozwoju systemu JGP 26 Prowadzenie ciągłych prac nad jednorodnością grup jest warunkiem dalszego rozwoju systemu Eliminowanie nieprawidłowości w sposobie interpretacji i rozliczeniach powinno być procesem ciągłym Zapewnienie efektywnych mechanizmów konsultacyjnych projektów zmian

27 Najważniejszy jest mechanizm modyfikacji poszczególnych grup w relacji do: – poniesionych kosztów szpitali, – sposobu realizacji świadczeń. Proponowany model powinien mieć charakter adaptacyjny, to znaczy dostosowywać system finansowania do zmieniających się sposobów realizacji świadczeń. Propozycja modelu, obejmuje trzy poziomy jego zaawansowania i rozwoju oraz dostosowania metod analitycznych do dostępności i kompletności danych: – porównanie sposobu realizacji poszczególnych grup, w szczególności ocenę charakterystyki czasu pobytu – model aktualny, – porównanie kosztu wytworzenia punktu JGP dla poszczególnych oddziałów szpitalnych wraz z oceną ich rentowności – model dystrybucyjny, – porównanie kosztów wytworzenia punktu JGP dla poszczególnych grup wraz z oceną ich rentowności – model docelowy. Model zarządzania zmianami w systemie JGP 27

28 Porównanie modeli model aktualnymodel dystrybucyjnymodel docelowy Metoda analityczna ocena charakterystyki czasu pobytu oraz pozostałych parametrów koszt wytworzenia punktu JGP dla poszczególnych oddziałów szpitalnych wraz z oceną ich rentowności koszt wytworzenia punktu JGP dla poszczególnych grup wraz z oceną ich rentowności Celpoprawa jednorodności grup wyrównanie rentowności pomiędzy poszczególnymi zakresami świadczeń (typami oddziałów szpitalnych) wyrównanie rentowności pomiędzy poszczególnymi grupami JGP Oczekiwany efekt – dla szpitali powiązania sposobu realizacji grup JGP z kosztami ich realizacji, możliwość ustalenia adekwatnej taryfy eliminacja wpływu posiadanego zestawu oddziałów szpitalnych na wynik finansowy szpitala, poprawa relacji pomiędzy taryfami eliminacja wpływu case-mixu leczonych pacjentów na wynik finansowy oddziału i szpitala, ustalenie prawidłowych taryf Niezbędne dane dane sprawozdawcze z roku poprzedniego, dostępne w II kwartale roku kolejnego koszty i przychody szpitala ogółem i poszczególnych oddziałów wynikające z rozliczeń w systemie JGP koszty leczenia poszczególnych pacjentów Dostępność danychdane dostępne w NFZ dane ze sprawozdań finansowych MZ03 – koszty i przychody szpitalne ogółem (ograniczona użyteczność ze względu na opóźnienie publikacji oraz brak możliwości filtrowania i grupowania) dane o kosztach i przychodach poszczególnych oddziałów szpitalnych, dostępne w szpitalach i niedostępne systemowo dane dostępne sporadycznie – nie więcej niż 10% szpitali liczy koszty do poziomu pacjenta brak jednolitej metodyki prowadzenia rachunku kosztów uniemożliwia wyciąganie wniosków Prawdopodobieństwo sukcesu znaczneśrednieniewielkie 28

29 Model zarządzania zmianami w systemie JGP System JGP wymaga systematycznego rozwoju i wdrożenia mechanizmów zapewniających adaptację tego narzędzia do zmieniającego się otoczenia (zmiany kosztów, nowe technologie, zachowania świadczeniodawców, cele systemu ochrony zdrowia). "Nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go!" 29

30 Rekomendacje kierunków rozwoju systemu JGP 30 Prowadzenie ciągłych prac nad jednorodnością grup jest warunkiem dalszego rozwoju systemu Eliminowanie nieprawidłowości w sposobie interpretacji i rozliczeniach powinno być procesem ciągłym Zapewnienie efektywnych mechanizmów konsultacyjnych projektów zmian Rozwoju systemu poprzez stopniowe wdrożenie modeli opartych o dane o kosztach wytworzenia świadczeń zapewni wiarygodne mechanizmy jego aktualizacji

31 Wykorzystanie analizy porównawczej opartej na JGP benchmarkingu oddziałów szpitalnych – wspieranie mechanizmów autoregulacyjnych 31

32 Benchmarking oparty o system JGP Cel to przygotowanie metody wspierania zarządzania szpitalem poprzez opracowanych i udostępnianie zestawów wskaźników dla porównywalnych grup szpitali stanowiących grupy odniesienia, co umożliwi pozycjonowanie poszczególnych oddziałów szpitalnych na tle danych ogólnopolskich. W oparciu o aktualnie dostępne dane możliwa jest analiza i porównanie uzyskiwanych przychodów w stosunku do aktywności oddziałów szpitalnych oraz posiadanej infrastruktury i personelu. Docelowo należy dołączyć dane o kosztach wytworzenia świadczeń. 32

33 Porównanie aktywności oddziałów szpitalnych pokazuje duże zróżnicowanie, a w wielu wypadkach niewielkie wykorzystanie zasobów, personelu, infrastruktury. Jest to ważna informacja dla kadry zarządzającej w tych szpitalach. 33

34 Rekomendacje kierunków rozwoju systemu JGP 34 Prowadzenie ciągłych prac nad jednorodnością grup jest warunkiem dalszego rozwoju systemu Eliminowanie nieprawidłowości w sposobie interpretacji i rozliczeniach powinno być procesem ciągłym Zapewnienie efektywnych mechanizmów konsultacyjnych projektów zmian Rozwoju systemu poprzez stopniowe wdrożenie modeli opartych o dane o kosztach wytworzenia świadczeń zapewni wiarygodne mechanizmy jego aktualizacji Wypracowanie metod wspierania analizy porównawczej dla celów zarządczych w szpitalach

35 Prognoza wydatków zdrowotnych w poszczególnych grupach wiekowych Źródło: Stanisława Golinowska, Ewa Kocot, Raport dla Banku Światowego: Presja na krótko- i długookresowy wzrost wydatków w sektorze zdrowotnym. Pożądane interwencje państwa, 2010

36 Główne problemy systemu ochrony zdrowia Wzrost wydatków na ochronę zdrowia jest niemożliwy do uniknięcia z powodu: – wydłużenia czasu trwania życia (wzrostu zachorowalności i chorobowości), – rosnącej podaży usług zdrowotnych, w tym nowych technologii, – wzrostu zamożności społeczeństwa. Deficyt finansowy w systemie ochrony zdrowia będzie narastał z powodu: – zahamowania wzrostu dochodu narodowego, szczególnie z przyczyn demograficznych, – wzrostu wydatków.

37 Główne wyzwania systemu ochrony zdrowia Prowadzenie spójnej polityki zdrowotnej w opartej na synergii mechanizmów: – planowania i finansowania, – inwestowania i dopuszczania do korzystania z środków publicznych, – kształcenia, – rozwoju systemu wsparcia społecznego. Uzyskanie zdolności prognozowania potrzeb zdrowotnych populacji dla której planujemy określoną politykę zdrowotną. Pieniądz powinien iść przed populacją, a nie za pacjentem.

38 Ograniczenia systemów płacenia za świadczenia zdrowotne, hurt – detal, samoregulacja - kontrola Kontrola Detal Hurt Zorientowanie na problem zdrowotny i pacjenta Zorientowanie na efekt populacyjny i mechanizmy samoregulacji Drogie jednostkowo (wysokie koszt administracyjny) Tanie jednostkowo (niski koszt administracyjny)

39 Rekomendacje kierunków rozwoju systemu JGP 39 Prowadzenie ciągłych prac nad jednorodnością grup jest warunkiem dalszego rozwoju systemu Eliminowanie nieprawidłowości w sposobie interpretacji i rozliczeniach powinno być procesem ciągłym Zapewnienie efektywnych mechanizmów konsultacyjnych projektów zmian Rozwoju systemu poprzez stopniowe wdrożenie modeli opartych o dane o kosztach wytworzenia świadczeń zapewni wiarygodne mechanizmy jego aktualizacji Wypracowanie metod wspierania analizy porównawczej dla celów zarządczych w szpitalach Konieczna ewolucja w kierunku zdolności prognozowania potrzeb zdrowotnych populacji dla planowania określonej polityki zdrowotnej

40 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Jednorodne Grupy Pacjentów, geneza, teraźniejszość i opcje rozwoju polskiego systemu case-mix. Jacek Grabowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google