Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Luiza Stolarska Magdalena Porodzyńska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Luiza Stolarska Magdalena Porodzyńska"— Zapis prezentacji:

1 Luiza Stolarska Magdalena Porodzyńska
INSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU, TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. Luiza Stolarska Magdalena Porodzyńska

2 Prawo Poboru Prawo poboru ma zastosowanie w przypadku nowej emisji akcji przez spółkę. Oznacza ono przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Prawa poboru są notowane niezależnie od akcji, z którymi są związane i mogą być zbywalne.

3 Przebieg emisji z prawem poboru
Źródło:www. r-brokers.pl/documents/10162/ /Prawa_poboru.pdf

4 Wyliczanie wartości prawa poboru
CA– cena rynkowa akcji z prawem poboru CE – cena emisyjna nowych akcji N – ilość praw poboru upoważniających do objęcia 1 nowej akcji P- prawo poboru

5 Przykład – Energomotaż południe (EPD)
Na sesji 10 stycznia inwestor miał 100 akcji EPD. Na zamknięciu sesji kosztowały 17zł. WARUNKI OFERY: Na 1 starą akcję przypada 1 prawo poboru 1 prawo poboru uprawnia do zakupu 3 akcji nowej emisji, po cenie 1,1 zł za sztukę

6 Przykład – Energomotaż południe c.d
Po sesji 10 stycznia odjęto prawo poboru.

7 Przykład – Energomotaż południe c.d
Po emisji, która będzie go kosztować 330zł, będzie miał nowych akcji i 100 starych W sumie będzie miał 400 akcji, których kurs wynosić będzie * 5,08 = 2032zł Teraz jednak mamy 400akcji, a nie 100, a spółka otrzymała od nas 330zł na swoją działalność. Gdyby inwestor nie sprzedał PP, lub nie objął akcji nowej emisji??

8 Wnioski Kto zapomni o objęciu akcji nowej emisji w oparciu o prawa poboru, stratę ma pewną.

9 Sanwil (SNW) Kapitał zakładowy: 100mln akcji Obecna cena akcji: 1,45zł
Spółka chce wyemitować: 900mln akcji, Cena emisyjna 0,06zł Na 1 akcję nowej emisji przypada 0,11 akcji notowanych na rynku

10 Wnioski Im cena emisyjna bardziej odbiega od ceny rynkowej, tym wyższa teoretyczna wartość prawa poboru, a więc większa korekta kursu przy jego odjęciu.

11 Prawo Pierwszeństwa z obligacji
Papiery wartościowe dające ich posiadaczowi priorytet w nabyciu akcji spółki, która wyemituje obligacje, po określonej z góry cenie Posiadacz prawa pierwszeństwa zna termin realizacji praw do objęcia akcji, który jest z góry określony i kończy się w dniu wygaśnięcia praw pierwszeństwa

12 Netia Instrumenty te powstały wskutek ich oddzielenia od obligacji zwykłych na okaziciela uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji tej spółki. 27 maja 2003r. GPW wprowadziła do notowań dwuletnie i trzyletnie prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii J spółki Netii. Prawa pierwszeństwa do akcji Netii były notowane w 2 liniach w systemie notowań ciągłych Zgodnie z porozumieniem Netii z wierzycielami (2002r.), miało to umożliwić „starym” akcjonariuszom Netii zwiększenie ich udziału w spółce.

13 Przykład: notowanie jednej z dwóch serii praw pierwszeństwa spółki Netia (NETPPO2).
Z dnia 27 kwietnia 2005 r.

14 Obligacje z prawem pierwszeństwa wyemitowane przez bre bank
5 i 6 marca 2013r. DI BRE Banku S.A. – zbył 640 obligacji z prawem pierwszeństwa serii D 640 obligacji z prawem pierwszeństwa serii D wyemitowane przez Bank, zostały uprzednio nabyte przez DI BRE w wyniku ich przydziału na rzecz DI BRE jako powiernika. Obligacje zostały zbyte przez powiernika na rzecz osób uprawnionych celem przyznania im prawa pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela BRE Banku SA Średnia jednostkowa cena zbycia obligacji wynosi 0,01 zł Jednocześnie w dniach 5 i 6 marca BRE Bank SA dokonał wykupu obligacji od osób uprawnionych w ramach Programu w łącznej liczbie 640. W ramach Programu wykup nastąpił po cenie 0,01 zł za obligację, a obligacje zostały wykupione przez BRE Bank SA w celu umorzenia.

15 Warrant subskrypcyjny Prawo poboru
Może zostać objęty wyłącznie przez osoby posiadające już akcje danej spółki Może zostać objęty przez dowolne podmioty prawa

16 MEDIATEL - objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji spółki
Grupa Mediatel -świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Spółka borykała się jednak z kłopotami finansowymi, które doprowadziły ją do złożenia w lipcu wniosku o upadłość. Hawe Telekom świadczy usługi operatorskie oparte na nowoczesnej infrastrukturze światłowodowej. Zajmuje jedno z czołowych miejsc pośród operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Hawe zawarła z Mediatel umowę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Mediatel. Spółka objęła nieodpłatnie warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł Cena emisyjna akcji serii L spółki Mediatel - 0,50 zł za każdą akcję serii L, tj. łącznie ,50 zł.

17 21. 669. 363 akcji serii L uprawnia do 21. 669
akcji serii L uprawnia do głosów na walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego Mediatela. Zapłata za akcje serii L Mediatel została dokonana w następujący sposób: a) ,50 zł poprzez potrącenie przysługującej spółce wobec Mediatel wierzytelności, b) zł w drodze wkładu pieniężnego Skutki: Mediatel wycofał wniosek o upadłość Hawe przejął 65,97% udziałów w spółce Mediatel „Dzięki tej transakcji realizujemy kolejne cele ogłoszone w naszej strategii. Mediatel jest uzupełnieniem naszej grupy, wykorzystamy go do poszerzenia wachlarza usług oferowanych dla naszych krajowych i zagranicznych partnerów” – zadowolony z nabycia Mediatela prezes HAWE, Krzysztof Witoń. Akcje Mediatela zdrożały o 96 proc. w stosunku do ich wcześniejszej ceny.

18 Kurs akcji spółki Mediatel od czerwca 2013
Mediatel składa wniosek o upadłość Mediatel wycofuje wniosek o upadłość

19 Obligacje zamienne  Papiery wartościowe uprawniające posiadacza do zamiany ich na akcje. Jest to rodzaj złożonych instrumentów finansowych, które posiadają składnik dłużny oraz element pochodny, czyli prawo do zamiany długu na udziały. Inwestor ma prawo, w ustalonych warunkach, żądać zamiany obligacji na akcje.

20 Nikko Cordial/ Travelers Group
Przykład pochodzi z rynków, na których obligacje zamienne są najbardziej popularne, czyli USA i Japonii. Japońska korporacja Nikko Cordial ze względu na zniszczoną reputację oraz sankcje nałożone na nią przez Japońskie Ministerstwo Finansów w roku 1998 poszukiwała wsparcia. W USA pod koniec XX wieku następowała seria konsolidacji prowadząca do powstania grupy finansowej Travelers Group- 8 października 1998 połączyła się z Citicorp tworząc Citigroup. Travelers poszukiwała możliwości rozwinięcia działalności na rynku japońskim  powstało joint & venture. 28 sierpnia 1998 roku Travelers Group zainwestowało 217,3 miliarda jenów.

21 Nikko Cordial / Travelers Group
Zakupiła akcje Nikko o wartości 67,2 miliarda jenów dające jej 9,5% głosów na walnym zebraniu akcjonariuszy Nikko Cordial oraz obligacje zamienne o wartości 150 miliarda jenów dających Travelers dalsze 15,5% głosów w przypadku dokonania konwersji. Już, jako Citigroup dokonano 28 marca 2000 konwersji części tych obligacji zamiennych zwiększając liczbę posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Nikko do ok. 20%. Reszta obligacji zamiennych pozostająca w posiadaniu Citigroup po tej operacji została wykupiona przez Nikko Cordial , dzięki czemu została usunięta możliwość rozwodnienia wartości Nikko Cordial w przypadku dokonywania dalszych konwersji obligacji zamiennych.

22 Fuzja Banku Muscat z Industrial Bank of Oman
31 grudnia 2001 Bank Muscat dokonał emisji obligacji zamiennych o wartości nominalnej równej wartości audytorskiej majątku Industrial Bank of Oman przypadającej na jedną akcję Bank of Oman. Obligacje te dostali wszyscy akcjonariusze Bank of Oman w zamian za posiadane przez nich akcje.

23 Fuzja Banku Muscat z Industrial Bank of Oman
Obligacje wyemitowane przez Bank Muscat były wymienialne na akcje Bank Muscat. Konwersja tych obligacji miała nastąpić po 31 grudnia według reguły trzy obligacje zamienne za jedną akcję Banku Muscat, jeżeli wartość nominalna obligacji zamiennych wyniesie riali omańskich a średnia ważona z ceny zamknięcia obrotu akcjami Bank Muscat na Muscat Security Market z trzech miesięcy przed 31 grudnia 2003 wyniesie riali omańskich. W ten sposób Bank Muscat przejął Industrial Bank of Oman stając się jedną z większych grup kapitałowych w Zatoce Perskiej.

24 Przykład z zastosowaniem współczynnika konwersji
Nominał zerokuponowej obligacji zamiennej XYZ wynosi 1000 zł. Emitent ustalił cenę konwersji na 25 zł. Akcje spółki XYZ są kwotowane na rynku po 24 zł za 1 sztukę. Kurs obligacji wynosi 85 proc. wartości nominalnej. Czy opłacalna jest zamiana obligacji na akcje emitenta? Obliczymy współczynnik konwersji : 1000 zł / 25 zł = 40. Jedna obligacja uprawnia inwestora do otrzymania 40 akcji. Cena papieru dłużnego XYZ wyrażona w jednostkach pieniężnych wynosi: 85% * 1000 zł = 850 zł. Zatem kalkulujemy rynkową cenę konwersji: 850 zł / 40 = 21,25 zł. Inwestor kierujący się jedynie ceną zamiany z dokumentu informacyjnego popełniłby błąd uznając, iż wymiana jest nieopłacalna (cena konwersji jest bowiem wyższa od aktualnej ceny akcji na rynku). Dochód z takiej operacji na jednej obligacji, przy pominięciu kosztów transakcyjnych wyniósłby: 24 zł * 40 – 850 zł = 110 zł (czyli ok. 13 proc.).

25 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Luiza Stolarska Magdalena Porodzyńska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google