Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU, TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. Luiza Stolarska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU, TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. Luiza Stolarska."— Zapis prezentacji:

1 INSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU, TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. Luiza Stolarska Magdalena Porodzyńska

2 Prawo poboru ma zastosowanie w przypadku nowej emisji akcji przez spółkę. Oznacza ono przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy P RAWO P OBORU Prawa poboru są notowane niezależnie od akcji, z którymi są związane i mogą być zbywalne.

3 P RZEBIEG EMISJI Z PRAWEM POBORU Źródło:www. r-brokers.pl/documents/10162/1716283/Prawa_poboru.pdf

4 W YLICZANIE WARTOŚCI PRAWA POBORU CA– cena rynkowa akcji z prawem poboru CE – cena emisyjna nowych akcji N – ilość praw poboru upoważniających do objęcia 1 nowej akcji P- prawo poboru

5 P RZYKŁAD – E NERGOMOTAŻ POŁUDNIE (EPD) Na sesji 10 stycznia inwestor miał 100 akcji EPD. Na zamknięciu sesji kosztowały 17zł. WARUNKI OFERY: Na 1 starą akcję przypada 1 prawo poboru 1 prawo poboru uprawnia do zakupu 3 akcji nowej emisji, po cenie 1,1 zł za sztukę

6 P RZYKŁAD – E NERGOMOTAŻ POŁUDNIE C. D Po sesji 10 stycznia odjęto prawo poboru.

7 P RZYKŁAD – E NERGOMOTAŻ POŁUDNIE C. D Po emisji, która będzie go kosztować 330zł, będzie miał 300 nowych akcji i 100 starych W sumie będzie miał 400 akcji, których kurs wynosić będzie 400 * 5,08 = 2032zł Teraz jednak mamy 400akcji, a nie 100, a spółka otrzymała od nas 330zł na swoją działalność. Gdyby inwestor nie sprzedał PP, lub nie objął akcji nowej emisji??

8 W NIOSKI Kto zapomni o objęciu akcji nowej emisji w oparciu o prawa poboru, stratę ma pewną.

9 S ANWIL (SNW) Kapitał zakładowy: 100mln akcji Obecna cena akcji: 1,45zł Spółka chce wyemitować: 900mln akcji, Cena emisyjna 0,06zł Na 1 akcję nowej emisji przypada 0,11 akcji notowanych na rynku

10 W NIOSKI Im cena emisyjna bardziej odbiega od ceny rynkowej, tym wyższa teoretyczna wartość prawa poboru, a więc większa korekta kursu przy jego odjęciu.

11 Papiery wartościowe dające ich posiadaczowi priorytet w nabyciu akcji spółki, która wyemituje obligacje, po określonej z góry cenie P RAWO P IERWSZEŃSTWA Z OBLIGACJI

12 N ETIA Instrumenty te powstały wskutek ich oddzielenia od obligacji zwykłych na okaziciela uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji tej spółki. 27 maja 2003r. GPW wprowadziła do notowań dwuletnie i trzyletnie prawa pierwszeństwa do objęcia 64.848.652 akcji serii J spółki Netii. Prawa pierwszeństwa do akcji Netii były notowane w 2 liniach w systemie notowań ciągłych Zgodnie z porozumieniem Netii z wierzycielami (2002r.), miało to umożliwić starym akcjonariuszom Netii zwiększenie ich udziału w spółce.

13 P RZYKŁAD : NOTOWANIE JEDNEJ Z DWÓCH SERII PRAW PIERWSZEŃSTWA SPÓŁKI N ETIA (NETPPO2). Z dnia 27 kwietnia 2005 r.

14 O BLIGACJE Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA WYEMITOWANE PRZEZ BRE BANK 5 i 6 marca 2013r. DI BRE Banku S.A. – zbył 640 obligacji z prawem pierwszeństwa serii D 640 obligacji z prawem pierwszeństwa serii D wyemitowane przez Bank, zostały uprzednio nabyte przez DI BRE w wyniku ich przydziału na rzecz DI BRE jako powiernika. Obligacje zostały zbyte przez powiernika na rzecz osób uprawnionych celem przyznania im prawa pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela BRE Banku SA Średnia jednostkowa cena zbycia obligacji wynosi 0,01 zł Jednocześnie w dniach 5 i 6 marca BRE Bank SA dokonał wykupu obligacji od osób uprawnionych w ramach Programu w łącznej liczbie 640. W ramach Programu wykup nastąpił po cenie 0,01 zł za obligację, a obligacje zostały wykupione przez BRE Bank SA w celu umorzenia.

15 Może zostać objęty wyłącznie przez osoby posiadające już akcje danej spółki Może zostać objęty przez dowolne podmioty prawa

16 Grupa Mediatel -świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Spółka borykała się jednak z kłopotami finansowymi, które doprowadziły ją do złożenia w lipcu 2013 wniosku o upadłość. Hawe Telekom świadczy usługi operatorskie oparte na nowoczesnej infrastrukturze światłowodowej. Zajmuje jedno z czołowych miejsc pośród operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Hawe zawarła z Mediatel umowę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Mediatel. Spółka objęła nieodpłatnie 21.669.363 warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia 21.669.363 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł Cena emisyjna akcji serii L spółki Mediatel - 0,50 zł za każdą akcję serii L, tj. łącznie 10.834.681,50 zł. MEDIATEL - OBJĘCIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ORAZ AKCJI SPÓŁKI

17 21.669.363 akcji serii L uprawnia do 21.669.363 głosów na walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego Mediatela. Zapłata za akcje serii L Mediatel została dokonana w następujący sposób: a) 9.364.681,50 zł poprzez potrącenie przysługującej spółce wobec Mediatel wierzytelności, b) 1.470.000 zł w drodze wkładu pieniężnego Skutki: Mediatel wycofał wniosek o upadłość 17.09.2013 Hawe przejął 65,97% udziałów w spółce Mediatel Dzięki tej transakcji realizujemy kolejne cele ogłoszone w naszej strategii. Mediatel jest uzupełnieniem naszej grupy, wykorzystamy go do poszerzenia wachlarza usług oferowanych dla naszych krajowych i zagranicznych partnerów – zadowolony z nabycia Mediatela prezes HAWE, Krzysztof Witoń. Akcje Mediatela zdrożały o 96 proc. w stosunku do ich wcześniejszej ceny.

18 K URS AKCJI SPÓŁKI M EDIATEL OD CZERWCA 2013 Mediatel wycofuje wniosek o upadłość Mediatel składa wniosek o upadłość

19 O BLIGACJE ZAMIENNE Papiery wartościowe uprawniające posiadacza do zamiany ich na akcje. Jest to rodzaj złożonych instrumentów finansowych, które posiadają składnik dłużny oraz element pochodny, czyli prawo do zamiany długu na udziały. Inwestor ma prawo, w ustalonych warunkach, żądać zamiany obligacji na akcje.

20 N IKKO C ORDIAL / T RAVELERS G ROUP Przykład pochodzi z rynków, na których obligacje zamienne są najbardziej popularne, czyli USA i Japonii. Japońska korporacja Nikko Cordial ze względu na zniszczoną reputację oraz sankcje nałożone na nią przez Japońskie Ministerstwo Finansów w roku 1998 poszukiwała wsparcia. W USA pod koniec XX wieku następowała seria konsolidacji prowadząca do powstania grupy finansowej Travelers Group- 8 października 1998 połączyła się z Citicorp tworząc Citigroup. Travelers poszukiwała możliwości rozwinięcia działalności na rynku japońskim powstało joint & venture. 28 sierpnia 1998 roku Travelers Group zainwestowało 217,3 miliarda jenów.

21 N IKKO C ORDIAL / T RAVELERS G ROUP Zakupiła akcje Nikko o wartości 67,2 miliarda jenów dające jej 9,5% głosów na walnym zebraniu akcjonariuszy Nikko Cordial oraz obligacje zamienne o wartości 150 miliarda jenów dających Travelers dalsze 15,5% głosów w przypadku dokonania konwersji. Już, jako Citigroup dokonano 28 marca 2000 konwersji części tych obligacji zamiennych zwiększając liczbę posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Nikko do ok. 20%. Reszta obligacji zamiennych pozostająca w posiadaniu Citigroup po tej operacji została wykupiona przez Nikko Cordial, dzięki czemu została usunięta możliwość rozwodnienia wartości Nikko Cordial w przypadku dokonywania dalszych konwersji obligacji zamiennych.

22 F UZJA B ANKU M USCAT Z I NDUSTRIAL B ANK OF O MAN 31 grudnia 2001 Bank Muscat dokonał emisji obligacji zamiennych o wartości nominalnej równej wartości audytorskiej majątku Industrial Bank of Oman przypadającej na jedną akcję Bank of Oman. Obligacje te dostali wszyscy akcjonariusze Bank of Oman w zamian za posiadane przez nich akcje.

23 F UZJA B ANKU M USCAT Z I NDUSTRIAL B ANK OF O MAN Obligacje wyemitowane przez Bank Muscat były wymienialne na akcje Bank Muscat. Konwersja tych obligacji miała nastąpić po 31 grudnia 2003 według reguły trzy obligacje zamienne za jedną akcję Banku Muscat, jeżeli wartość nominalna obligacji zamiennych wyniesie 1.100 riali omańskich a średnia ważona z ceny zamknięcia obrotu akcjami Bank Muscat na Muscat Security Market z trzech miesięcy przed 31 grudnia 2003 wyniesie 3.300 riali omańskich. W ten sposób Bank Muscat przejął Industrial Bank of Oman stając się jedną z większych grup kapitałowych w Zatoce Perskiej.

24 P RZYKŁAD Z ZASTOSOWANIEM WSPÓŁCZYNNIKA KONWERSJI Nominał zerokuponowej obligacji zamiennej XYZ wynosi 1000 zł. Emitent ustalił cenę konwersji na 25 zł. Akcje spółki XYZ są kwotowane na rynku po 24 zł za 1 sztukę. Kurs obligacji wynosi 85 proc. wartości nominalnej. Czy opłacalna jest zamiana obligacji na akcje emitenta? Obliczymy współczynnik konwersji : 1000 zł / 25 zł = 40. Jedna obligacja uprawnia inwestora do otrzymania 40 akcji. Cena papieru dłużnego XYZ wyrażona w jednostkach pieniężnych wynosi: 85% * 1000 zł = 850 zł. Zatem kalkulujemy rynkową cenę konwersji: 850 zł / 40 = 21,25 zł. Inwestor kierujący się jedynie ceną zamiany z dokumentu informacyjnego popełniłby błąd uznając, iż wymiana jest nieopłacalna (cena konwersji jest bowiem wyższa od aktualnej ceny akcji na rynku). Dochód z takiej operacji na jednej obligacji, przy pominięciu kosztów transakcyjnych wyniósłby: 24 zł * 40 – 850 zł = 110 zł (czyli ok. 13 proc.).

25 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU, TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. Luiza Stolarska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google