Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim Przysiek,

2 Cel zadania Aktualizacja diagnozy sytuacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim Metodyka pracy: Analiza desk research: Dokumenty strategiczne województwa, Regionalna Strategia Innowacji Raporty z badań, badania zlecane przez Urząd Marszałkowski, badania realizowane na poziomie krajowym, itp. Dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego, dane Eurostat, raporty i badania związane z problematyką rozwoju regionów, innowacyjności i przedsiębiorczości Badania: Wywiady IDI, FGI badania CATI Opinie eksperckie Ewaluacja RIS Rezultat – raport: Aktualizacja diagnozy sytuacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

3 Informacje podstawowe
5,7% obszaru Polski – 10. miejsce w kraju, 2,07 mln mieszkańców (5,4% mieszkańców Polski) – 9. miejsce w kraju Pod względem liczby mieszkańców ustępuje czterem spośród pięciu województwom sąsiadującym (mazowieckiemu, wielkopolskiemu, łódzkiemu i pomorskiemu), a wyprzedza tylko jedno (warmińsko- mazurskie). Mazowsze i Wielkopolska to dwa najliczniejsze regiony Polski, przewyższające kujawsko-pomorskie pod względem potencjału gospodarczego i innowacyjnego – oznacza to większą trudność w kreowaniu rozwoju – obydwaj duzi sąsiedzi są potencjalnie znacznie bardziej atrakcyjni dla większości inwestorów Bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo (produkcja roślinna oraz zwierzęca), na bazie którego nastąpił rozwój przemysłu spożywczego. Centralne położenie w kraju, dogodny układ sieci transportowej sprzyjają rozwojowi także innych gałęzi gospodarki. Szczególne tradycje w zakresie przemysłu chemicznego, mechanicznego, elektroniki i elektrotechniki oraz przemysłu spożywczego

4 Kapitał Ludzki Zmiana liczby mieszkańców – w okresie przyrost o ok. 3 tys. osób W ostatnich 9 latach spadł o 3 punkty procentowe (p.p.) odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, a o blisko 2 p.p. wzrósł udział osób w wieku poprodukcyjnym Ujemne saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych – latach ujemne saldo migracji zewnętrznych wyniosło 4603 osoby. Należy przypuszczać, że w rzeczywistości zjawisko przybrało znacznie większą skalę

5 Kapitał Ludzki – aktywność zawodowa
Aktywności zawodowa – 55,2% - o 1 p.p. niższy niż średnio w Polsce Zatrudnienie na koniec 2011 r. wyniósł 49% i był o blisko 2 p.p. niższy niż przeciętnie w Polsce Bezrobocie – 11,2% - wyższe o 1,5 p.p. od średniej krajowej (2011 r.) Bezrobocie rejestrowane - 17,8% - aż o 4,5 p.p. wyższy niż średnio w kraju (marzec 2012 r.).

6 Kapitał Ludzki - edukacja
Mniejsza liczba osób z wyższym wykształceniem o 4,6% niż średnio w Polsce W województwie studiuje 4,7% z liczby wszystkich studentów w Polsce W porównaniu z całym krajem ponadprzeciętnie reprezentowane są następujące kierunki kształcenia (tzn. liczba studentów na tych kierunkach wynosi w regionie co najmniej 6% łącznej liczby studentów na tym kierunku w Polsce: opieka społeczna - 10,6%, nauki rolnicze, leśne i rybactwo - 7,5%, fizyka – 6,7%. pedagogika - 6,2%, dziennikarstwo i informacja – 6,2%, biologia – 6,2%,

7 Kapitał Ludzki - edukacja
Mała liczba studentów kierunków technicznych (poniżej 4% łącznej liczby studentów danej specjalności w Polsce): produkcja i przetwórstwo (1,7%) ochrona środowiska (2,3%) informatyka (3,0%) nauki społeczne (3,3%) ochrona i bezpieczeństwo (3,6%) architektura i budownictwo (3,7%) nauki inżynieryjno-techniczne (3,8%) matematyka i statystyka (3,9%)

8 Potencjał gospodarczy
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych jest 184,4 tys. jednostek gospodarczych (dane GUS na koniec 2011 r.) Liczba podmiotów na 10 tys. ludności w 2010 r. wyniosła w regionie 899 i była o 125 niższa niż średnio w kraju (1024) – spośród województw sąsiadujących niższy występuje tylko na Warmii i Mazurach 94,7% - firmy mikro (do 9 osób), 4,3% - od 10 do 49 osób, a 0,9% - od 50 do 249 osób. 233 podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników to 0,1% spośród wszystkich zarejestrowanych - nie odbiega to od średniej dla kraju Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych rodzajach firm w 2010 roku

9 Potencjał gospodarczy
Procentowy przychód firm w 2010 roku Zmiany liczebności firm

10 Potencjał gospodarczy
Liczba firm w głównych branżach Potencjał gospodarczy Przychody głównych branż

11 Potencjał gospodarczy
Liczba zatrudnionych w głównych branżach Przychody ze sprzedaży w głównych branżach

12 Potencjał gospodarczy

13 Potencjał gospodarczy

14 Potencjał gospodarczy

15 Potencjał gospodarczy
Nakłady inwestycyjne firm regionu w latach wzrosły z 6,3 do 6,9 mld zł, co oznacza zwiększenie udziału w skali całego kraju z 4,7% do 6,0%. Najwyższe nakłady inwestycyjne zarejestrowano w przemyśle i budownictwie (aż 2/3 wszystkich nakładów w województwie, ich udział w Polsce wynosi 6,3%),

16 Potencjał gospodarczy
Duża nierównowaga w liczbie firm – zróżnicowany wskaźnik przedsiębiorczości Centrum gospodarcze – rejon Bydgoszczy i Torunia Silna pozycja regionu włocławskiego oraz powiatu inowrocławski Zdecydowanie mniejsza liczba firm w pozostałych powiatach Duże firmy ulokowane w kilku powiatach – w większości w wyżej wymienionych

17 Wiodące sektory gospodarki regionu
Spożywczy – duża liczba firm, w tym dużych firm, najwyższe przychody Papierniczy – generuje ona drugie po produkcji wyrobów spożywczych przychody w regionie. Branża ta liczy jedynie kilka firm, jednak mają one znaczny udział w przychodzie regionu oraz kluczowe znaczenie dla powiatów, w których funkcjonują Chemiczny – region zajmuje 4. miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych, należą do niego głównie duże firmy co skutkuje najwyższymi przygodami na firmę w regionie, wysokie nakłady na B+R Elektromaszynowy – generuje wysokie przychody, jednocześnie należy do niego największa liczba firm równomiernie rozprzestrzenionych po terenie województwa Elektroniczny – w ciągu kilku lat region stał się istotnym eksporterem wysoko zawansowanych wyrobów elektronicznych – firmy z podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Crystal Park” w Łysomicach (produkcja głównie monitorów ciekłokrystalicznych LCD) – liczne firmy międzynarodowe, w tym SHARP i jego kooperanci.

18 Innowacyjność Wysokość nakładów na działalność innowacyjną - 1,1 mld zł (w 2010 r.), przy czym aż 95% przypadło na przemysł Nakłady firm usługowych – bardzo niskie – 0,5% tego typu nakładów poniesionych w Polsce ogółem (2010 r.) Nakłady firm przemysłowych – 4,5% tego typu nakładów poniesionych w Polsce ogółem (2010 r.) Niskie nakłady inwestycyjne ponoszone są na działalność badawczo-rozwojową B+R – 1,8% tego typu wydatków ponoszonych w Polsce Niskie nakłady na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych – 1,7% Wysokie nakłady na zakup środków trwałych (szczególnie na maszyny i urządzenia techniczne z importu) – przeszło 5% wydatków w kraju

19 Innowacyjność Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem (dane w %) Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem wyniósł 10% - dwukrotnie więcej średnio w Polsce – najlepszy wskaźnik wśród regionów. Wysokie nakłady w firmach zatrudniających powyżej 249 osób – wskaźnik 17%, czyli 264% wysokości wskaźnika Polski W firmach mniejszych MŚP (o zatrudnieniu do 248 osób) udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem nie przekracza 1%, a więc około dwukrotnie mniej niż średnio w Polsce. Wśród firm usługowych tylko 9% wprowadziło w 2010 r. innowacje i był to wskaźnik o ok. 3 p.p. niższy niż w przypadku całego kraju. Nowe lub istotnie ulepszone produkty wprowadziło 6% firm, zaś procesy – 7%

20 Działalność B+R – nakłady na badania
Nakłady na badania i rozwój w województwie (204 mln zł) należą do najniższych w kraju W 2010 r. stanowiły mniejszą część wszystkich nakładów tego typu w kraju niż w średnio w latach Nakłady na badania naukowe w ramach poszczególnych dziedzin wyniosły: nauki przyrodnicze – 2,0%, nauki inżynieryjne i techniczne – 1,6%, nauki medyczne i nauki o zdrowiu – 0,7%, nauki rolnicze – 0%, nauki społeczne – 4,6%, nauki humanistyczne – 0%. Nakłady na B+R poniesione w województwie kujawsko-pomorskim - jako odsetek nakładów na B+R poniesionych w Polsce

21 Działalność B+R – nakłady przedsiębiorstw
Niskie nakłady na badania i rozwój stwarzają niekorzystne warunki do innowacyjnego rozwoju gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego. Nakłady na badania i rozwój ponoszone w sektorze przedsiębiorstw (42 mln zł w 2010 r.) – znacznie (około pięciokrotnie) niższe niż nakłady ogółem w jednostkach B+R Nakłady na badania i rozwój w przeliczeniu na 1 mieszkańca regionu w r. wyniosły 99 zł (na jedną osobę zatrudnioną w dziale B+R - 49 tys. zł) i należały do najniższych w kraju. Mała liczba zgłoszeń patentowych: 124 zgłoszenia w 2010 r. (3,9% ogólnej liczby zgłoszeń w Polsce). Udzielone patenty 35 – 2,5% liczby w całym kraju Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R w 2010 r.

22 Jednostki otoczenia biznesu
Zdecydowana większość firm należy do sektora MŚP – generują wyższy przychód i zatrudniają więcej osób niż średnio w Polsce. Na tle kraju mają one przeciętne lub słabe wyniki finansowe oraz w zakresie innowacyjności Nieliczna grupa największych przedsiębiorstw, w szczególności należących do kilku wybijających się sektorów, odnosi bardzo dobre wyniki Na potrzeby sektora MŚP funkcjonuje sieć instytucji otoczenia biznesu, świadczących usługi finansowe i doradcze, w tym w zakresie innowacyjności, jednak efekty tego wsparcia dotąd nie są zbyt widoczne Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa mniej ośrodków innowacji i przedsiębiorczości niż w większości regionów w Polsce, jednak ich ofertę instytucji można uznać za bogatą i różnorodną. (Matusiak K. (red.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2010) W trakcie badań przedsiębiorcy informowali o niskiej aktywności jednostek otoczenia biznesu, często ich nie znali, ani nie znali ich oferty – według nich jednostki te muszą działać bardziej rynkowo

23 Podsumowanie Mocne strony regionu
Dobrze rozwinięte rolnictwo połączone z rozwiniętym przemysłem spożywczym Dobrze rozwinięty przemysł chemiczny i elektromaszynowy, odznaczający wysoką rentownością, relatywnie wysokimi nakładami na B+R oraz na inwestycje Od kilku lat, dzięki zagranicznym inwestycjom, województwo stało się potentatem w produkcji wysoko technologicznej elektroniki Istnienie dużych firm, które mogą być motorami innowacyjności oraz działalności B+R w regionie Relatywnie wysokie nakłady na badania i rozwój w kilku kluczowych sektorach gospodarki – w branży chemicznej, metalowej i elektronicznej. Duże inwestycje największych firm w kilku ostatnich latach spowodowały, że w regionie udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem jest największy w Polsce Firmy MŚP są statystycznie większe niż średnio w Polsce – przy tej samej procentowej liczbie firm procentowo większe zatrudnienie i przychody

24 Podsumowanie Słabe strony Regionu
Łączne nakłady na badania i rozwój w województwie należą do najniższych w kraju. Słabe wyniki dotyczące liczby udzielonych patentów Brak renomowanych uczelni technicznych Niewielka liczba jednostek B+R oraz uczelni prowadzących badania w sektorach, które mogłyby wesprzeć lokalny przemysł Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, w tym w szczególności w obszarze kierunków technicznych Niekorzystne zmiany w zakresie zasobów ludzkich – niska aktywność zawodowa, starzenie się lokalnej społeczności, wysoka migracja Duże znaczenie firm MŚP, które charakteryzują się niższą rentownością niż średnio w kraju, niską innowacyjnością oraz brakiem wsparcia w postaci lokalnego sektora B+R

25 Podsumowanie Szanse Rozwój relatywnie silnego sektora MŚP – rozwój i wzrost firm z lokalnym kapitałem silnie związanych z regionem Rozwój kierunków kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnej gospodarki Rozwój badań i prac badawczo-rozwojowych w regionie Zaangażowanie firm w zwiększenie nakładów na B+R Tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy firmami, szczególnie pomiędzy firmami MŚP z tej samej branży oraz wiodącymi dużymi przedsiębiorstwami i firmami MŚP Rozwój jednostek wsparcia biznesu pod kątem zaspokojenia potrzeb lokalnych firm MŚP Silne zaangażowanie lokalnych środowisk w rozwój regionu Zaplecze produkcyjno-usługowe dla sąsiednich regionów

26 Podsumowanie Zagrożenia
Dalszy spadek wskaźników innowacyjności regionu i połączony z tym spadek rentowności lokalnego przemysłu Bankructwa firm, szczególnie mikro związane z osłabieniem koniunktury gospodarczej oraz wzrostem konkurencyjności sąsiednich regionów Odpływ wykwalifikowanych pracowników do sąsiednich województw Odpływ najzdolniejszej młodzieży na studia do wiodących uczelni w sąsiednich regionach Migracja wewnętrzna z mniejszych miejscowości do większych – odpływ najzaradniejszych jednostek ze słabszych powiatów Pogorszenie się warunków funkcjonowania firm (brak odpowiednio wykształconej lokalnej kadry, przeszkody administracyjne, słaba infrastruktura, itp.) i związane z tym zamykanie zakładów w regionie Niska rentowność firm działających w regionie i związany z tym brak rozwoju lokalnego rynku skutkujący min brakiem rozwoju MSP sektora usługowego co przyczynia się do utrwalania wysokiego bezrobocia

27 Pytania, odpowiedzi Moderowana dyskusja: Dr Maciej Gajewski Dr inż. Aleksander Buczacki Dr inż. Przemysław Oborski Mgr inż. Bogdan Pietrzak


Pobierz ppt "Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google