Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 2.01.5 Style i techniki uczenia si ę Style i techniki uczenia si ę Klasa II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 2.01.5 Style i techniki uczenia si ę Style i techniki uczenia si ę Klasa II."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 2.01.5 Style i techniki uczenia si ę Style i techniki uczenia si ę Klasa II

2 ZMYS Ł OWE LEKCJE o tym, jak sta ć si ę u ż ytkownikiem ca ł ego mózgu!

3 Czy wiesz …

4 KLUCZEM DO POWODZENIA w nauce i karierze zawodowej jest poznanie w ł asnego stylu nauki i pracy! Barbara Prashing – Tehe Power of Diversity

5 Czy wiesz, że … Aby nauczy ć si ę czego ś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczy ć, us ł ysze ć i poczu ć !

6 WŁAŚCIWA STRATEGIA - KLUCZ DO POWODZENIA! WZROKOWCY: Stosuj jak najwi ę cej narz ę dzi odbieranych przez wzrok: obrazów, tabel, wykresów, szkiców. Rób kolorowe notatki. Korzystaj z planów pracy. Dbaj o porz ą dek otoczenia, cisz ę i spokój. Twórz w ł asne tabele, grafiki, schematy, rysunki, itp. Kontakt wzrokowy z nauczycielem u ł atwi Ci koncentracj ę. Wzrokowcy mog ą szczególnie du ż o skorzysta ć z takich technik umys ł owych jak np. mapy pami ę ci.

7 WŁAŚCIWA STRATEGIA - KLUCZ DO POWODZENIA! S Ł UCHOWCY: G ł o ś no powtarzaj. Czytaj z ró ż n ą intonacj ą – dystyngowanie, wrzaskliwie, teatralnie, wolno, szybko itp.; Ś piewaj, rapuj, rymuj i deklamuj, wiedza sama wejdzie Ci do g ł owy. U ł ó ż piosenk ę lub wierszyk. Korzystaj z monologów, dialogów, dyskusji w grupie oraz minidebat. Nagrywaj i ods ł uchuj informacje do zapami ę tania. Zadawaj sobie pytania na temat czytanej tre ś ci. Szczególnie skorzystaj z takich wzmacniaczy pami ę ci jak rytm i rym.

8 WŁAŚCIWA STRATEGIA - KLUCZ DO POWODZENIA! KINESTETYCY - CZUCIOWCY : Korzystaj z doświadczeń i eksperymentów. Włącz gestykulację i odgrywanie czytanych treści. Powtarzając lekcje, chodź po pokoju, albo idź na spacer. Korzystaj z gier edukacyjnych lub ruchowych. Rób kolorowe notatki, korzystaj z różnych czcionek. Nakreśl wyimaginowaną linię wzoru, datę, słowo, kształt państwa czy mapę szlaku, itp., np. chodząc po parku. Kinestetycy szczególnie dużo korzystają z wycieczek, do muzeum, na wystawę, do fabryki czy laboratorium, itd. oraz innych zajęć przeprowadzonych w terenie, jak ankiety, wywiady, projekty badawcze, itp.

9 W WW WŁAŚCIWA STRATEGIA - KLUCZ DO POWODZENIA! Jaki jest Twój pomys ł na zorganizowanie sobie uczenia si ę ? ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………

10 Który styl jest najlepszy? Ka ż dy cz ł owiek ma w ł asny styl uczenia si ę i ka ż dy ma mocne strony. Styl ten jest równie osobisty, specyficzny jak podpis danego cz ł owieka! Ż aden ze stylów nie jest lepszy, ani gorszy! A w ka ż dej grupie znajd ą si ę ludzie o ró ż nych stylach … ok.30%.

11 Czy wiesz …

12 TWÓJ WSPANIA Ł Y MÓZG: Składa się z biliona komórek mózgowych, w tym: - 100 miliardów aktywnych komórek nerwowych, - 900 milionów innych komórek, które "sklejają", odżywiają i izolują komórki aktywne. Może rozwinąć do 20 000 "gałęzi" na każdej ze 100 miliardów komórek nerwowych. Zawiera cztery odrębne mózgi: - część odpowiedzialną za instynkty, - część dbającą o równowagę, - część odpowiedzialną za uczucia, - korę mózgową.

13 Posiada dwie harmonijnie współpracujące półkule: -lewą "naukową" -prawą "twórczą" Prowadzi centralę telefoniczną, która przekazuje miliony informacji na sekundę pomiędzy prawą a lewą półkulą. Ma siedem różnych "ośrodków inteligencji". Działa co najmniej na czterech długościach fal. Kieruje system transmisji do wszystkich części ciała poprzez procesy chemiczno-elektryczne.

14 J E S T E Ś W Ł A Ś CICIELEM …. NAJPOT ĘŻ NIEJSZEGO KOMPUTERA NA Ś WIECIE!!!

15 Ró ż nice czynno ś ciowe pomi ę dzy pó ł kulami mózgu www.matematyczny.blox.pl

16 PÓŁKULA LEWA P PRAWA naukowa zaczyna od fragmentu myślenie logiczne język (pisanie, mowa, czytanie) informacje cyfrowe (liczby, znaki, słowa) ukierunkowana na strukturę (reguły) analiza (od szczegółu do ogółu) myślenie logiczne pamięć operacyjna kolejność działania kontrola uczuć przyszłość szczegóły technika artystyczna obraz malowanie język niewerbalny całość myślenie intuicyjne muzyka sztuka spontaniczność informacje analogowe (porównywanie, wyobrażenia) synteza (od całości do szczegółu) wyobraźnia zwraca uwagę na podobieństwa myślenie równoczesne myślenie o kilku rzeczach naraz teraźniejszość doświadczenia

17 Dominuj ą ca pó ł kula? 1. Gdy odruchowo mażesz po kartce, najczęściej są to: nieokreślone bezkształtne bazgroły, określone kształty. 2. Robiąc notatki, wykorzystujesz: różne kolory, posługujesz się tylko kolorem czarnym lub niebieskim. 3. Twoje notatki są: logiczne, uporządkowane, oparte na słowach, cyfrach i liniach, nieuporządkowane, zawierające oprócz słów również rysunki. 4. Zamknij oczy i zobacz, jak reaguje Twoja wyobraźnia na słowo niebieski: zobaczyłeś jakąś niebieską rzecz, zobaczyłeś napis niebieski, np. na tablicy albo ścianie. 5. Twoją dominującą ręką jest: ręka lewa, ręka prawa.

18 Dominuj ą ca pó ł kula? 6. Jak opisałbyś swoje otoczenie domowe? rzeczy są ułożone według jakichś zasad, na biurku masz porządek, panuje twórczy chaos, w którym dobrze sobie radzisz. 7. Przygotowując się do realizacji celów i wykonania zadań: dokładnie planujesz każdy krok, masz ogólną wizję i działasz raczej spontanicznie. 8. Jeżeli miałbyś do wykonania w ciągu dnia wiele czynności i chciałbyś to zapisać: posłużyłbyś się tradycyjnym terminarzem lub notatnikiem, wolałbyś powiesić je na tablicy, na kolorowych kartkach. 9. Kiedy rozpoczynasz naukę i bierzesz się do czytania grubej książki: po prostu otwierasz pierwszą stronę i czytasz tekst po kolei, przeglądasz całość i dopiero zaczynasz czytać. 10. Lubisz pracować i postępować: zgodnie z ustalonymi regułami i zasadami oraz procedurami, gdy masz możliwość wyboru i większą swobodę w działaniu.

19 Dominuj ą ca pó ł kula? 11. Gdy słuchasz nowego utworu muzycznego, zwracasz uwagę na: melodię, słowa. 12. Lepiej sobie radzisz z instrukcjami w formie: pisemnej lub mówionego przekazu, obrazów, map. 13. Uważasz się za osobę: racjonalną, logicznie myślącą, przywiązującą dużą wagę do faktów, lubiącą marzyć, często posługującą się wyobraźnią twórczą, uważającą, że od faktów ważniejsze są emocje. 14. Zwykle potrafisz skoncentrować się: nad wieloma różnymi projektami, nad jednym projektem. 15. Kiedy czytasz czasopismo: skaczesz po różnych stronach, czytasz od początku do końca.

20 Dominuj ą ca pó ł kula? Klucz do testu Pytanie123456789101112131415 odpowiedź 1 PPLPPLLLLLPLLPP odpowiedź 2 LLPLLPPPPPLPPLL Podsumuj wyniki: L (półkula lewa) = P (półkula prawa) =

21 Dominuj ą ca pó ł kula? Odczytywanie wyników: Przewaga L posługujesz się częściej lewą półkulą mózgową. Przewaga P posługujesz się częściej prawą półkulą mózgową. Równowaga L i P (bez kategorii L i P - zaznaczenia obu odpowiedzi) wykorzystujesz jedną i drugą półkulę do różnych funkcji!

22 Zapami ę taj! Ż aden cz ł owiek na ś wiecie nie korzysta wy łą cznie z prawej lub lewej pó ł kuli mózgowej! Ale istniej ą ludzie, którzy maj ą powi ę kszone zdolno ś ci jednej lub drugiej pó ł kuli.


Pobierz ppt "MODU Ł 2.01.5 Style i techniki uczenia si ę Style i techniki uczenia si ę Klasa II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google