Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele Przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele Przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Cele Przedsiębiorstwa
Misja Wizja Cele Przedsiębiorstwa

2 Misja firmy jest deklaracją celów jej działalności, która zawiera wyraźną wizję bieżących i przyszłych operacji firmy związanych z wyrobem, usługą lub rynkiem, a także system wartości i zasad oraz cechy odróżniające ją od konkurentów. Deklaracja ta określa relacje z każdym z głównych rynków, na których działa firma oraz wytycza cel i kierunek prowadzący do większej swobody w podejmowaniu decyzji na każdym szczeblu struktury organizacyjnej Inaczej mówiąc misja jest generalnym uzasadnieniem racji istnienia i rozwoju organizacji. Określa ona główne wartości, dla których organizacja została powołana, bądź które realizuje przez swoją działalność.

3 Przykłady misji przedsiębiorstwa
HOLIDAY IN „Zaspokajać potrzeby podróżnych w dziedzinie noclegu i jedzenia„ MICROSOFT „Wiodąca rola w oprogramowaniu komputerowym" C. Revlon „Wkładamy nadzieję do flakonika"

4 Podstawowe składniki misji
1. Klienci Kim są klienci firmy? 2. Wyroby lub usługi Jakie są główne wyroby i usługi firmy? 3. Lokalizacja Gdzie firma konkuruje? 4. Technologia Jaka jest podstawowa technologia przedsiębiorstwa? 5. Sposób na przetrwanie Jakie jest zaangażowanie firmy w osiąganie celów ekonomicznych? 6. Filozofia Jakie są podstawowe przekonania, wartości, aspiracje i priorytety firmy? 7. Własna koncepcja rozwoju Jakie są główne atuty i przewaga konkurencyjna firmy? 8. Publiczny wizerunek Jaka jest społeczna odpowiedzialność firmy i jaki jest jej pożądany wizerunek? 9. Stosunek do pracowników Jaki jest stosunek przedsiębiorstwa do pracowników?

5 European Consulting Group
Przykłady misji przedsiębiorstwa European Consulting Group „40 lat doświadczeń w marketingu - poznaj z nami na nowo swój biznes" Otis Elevator „Pomagać każdemu użytkownikowi przez przemieszczanie ludzi i rzeczy - do góry, w dół, z miejsca na miejsce, na krótkich dystansach i z wyższą niezawodnością, niż każde inne w tej branży przedsiębiorstwo na świecie".

6 Misja jest kształtowana przez pięć podstawowych elementów, którymi są:
Historia firmy (definiując misję, należy pamiętać o dotychczasowych osiągnięciach przedsiębiorstwa; nie można za daleko odchodzić od dotychczasowej działalności, od tradycji oraz od tego, z czym przedsiębiorstwo kojarzy się klientom). Preferencje zarządu oraz udziałowców firmy (osoby kierujące firmą mają z reguły swoje własne cele oraz wizje, własne pomysły na prowadzenie danej działalności). Otoczenie firmy (środowisko, w jakim działa przedsiębiorstwo, stwarza zarówno okazje, jak i rodzi zagrożenia, które muszą być uwzględniane przy określaniu misji). Zasoby firmy (posiadane zasoby kapitałowe, ludzkie, techniczne itp. w istotnym stopniu decydują o możliwościach realizacji misji). Kompetencje w branży, w której działa przedsiębiorstwo.

7 „Rogalik„ (piekarnia w Gdańsku) „Masz prawo do chrupiących bułeczek"
Zelmer „Naszym celem jest wytwarzanie najlepszych w kraju wyrobów zasilanych prądem elektrycznym, służących do utrzymania czystości w mieszkaniu oraz wyrobów ułatwiających przygotowanie posiłków. Dążymy do utrwalenia pozycji znaczącego w świecie eksportera tych wyrobów" „Rogalik„ (piekarnia w Gdańsku) „Masz prawo do chrupiących bułeczek" KAMIS (przyprawy) „Życie ze smakiem" Mc Graw-Hill „Zaspokajać potrzebę wiedzy poprzez gromadzenie, wytwarzanie, dystrybucję wartościowych informacji w sposób, który zadowala naszych klientów, pracowników, autorów, inwestorów i cale społeczeństwo"

8 Wizja to przyszły pożądany stan organizacji. Stanowi ona pewien obraz przyszłości firmy i jej docelowej pozycji na rynku. Jest zestawem dążeń i aspiracji związanych z działalnością przedsiębiorstwa, pewnym wyobrażeniem przyszłości powstałym na podstawie analizy obecnej sytuacji oraz wyobraźni i ambicji menedżerów. Powinna pokazywać możliwe do osiągnięcia wyniki i kierunki, w których przedsiębiorstwo ma zmierzać, aby zająć upragnioną pozycję w przyszłości. Podobnie jak misja, wizja musi być realna i jednocześnie zachęcać pracowników do działania, pokazywać, że to, co robią jest użyteczne dla przedsiębiorstwa i rynku. Powinna oddziaływać na emocje, pobudzać kreatywność oraz stanowić bodziec do osiągnięcia wyznaczonych celów, apelować do wyobraźni i podnosić pracowników na duchu, nasilać dążenia do osiągnięcia czegoś znaczącego w życiu

9 Przykład misji i wizji Wizja Misja
Koncern „X” chce być postrzegany jako niezależne, przynoszące zyski przedsiębiorstwo, które: osiągnęło w przeszłości i osiąga dzisiaj najlepsze w Europie wyniki w branży bezalkoholowych napojów owocowych; przynosi wyjątkowy wzrost wartości akcji; ma pracowników, którym praca w firmach grupy „X” sprawia radość i satysfakcję.   Misja Zobowiązujemy się do oferowania naszym konsumentom soków, nektarów, napojów bezalkoholowych będących niepowtarzalnymi markowymi produktami. Nie budujemy marek promocyjnych, lecz marki premium o określonym wizerunku. Nasze produkty oferujemy szerokiemu spektrum konsumentów, dzięki utrzymywaniu atrakcyjnej i korzystnej relacji pomiędzy ceną i jakością.

10 Cele Przedsiębiorstwa
Struktura celów firmy: - cele strategiczne (horyzont czasowy 5 – 10 lat) cele taktyczne (horyzont czasowy 1 – 5 lat) cele operacyjne (horyzont czasowy do 1 roku) cele ogólne cele szczegółowe

11 Cele mogą dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania organizacji, np. udziału w rynku, płynności finansowej, użyteczności i zróżnicowania produktów, wizerunku rynkowego, kwalifikacji pracowników, informatyzacji, ochrony środowiska. Pomimo dużej różnorodność celów przedsiębiorstw, można wyróżnić trzy podstawowe ich grupy: cele techniczno – produkcyjne (w kategoriach rzeczowych i wartościowych). Dotyczą przede wszystkim wielkości produkcji i sprzedaży dóbr i usług w danym okresie; cele ekonomiczne, które określają – w pewnym horyzoncie czasowym - stosunek kosztów poniesionych na wyprodukowanie dóbr lub usług do wartości ich sprzedaży; cele społeczne, dotyczące warunków i stosunków pracy wewnątrz organizacji. Określają one stopień zaspokajania psychospołecznych, socjalno – bytowych, kulturalnych potrzeb pracowników oraz potrzeb społeczno – politycznych związanych z rynkowymi zasadami gospodarczymi.

12 Projektując cele należy pamiętać o pięciu podstawowych zasadach:
należy ustalić hierarchię ważności celów; cele powinny być realne, tj. możliwe do osiągnięcia; trzeba przestrzegać logiki przy ustalaniu celów, co oznacza m.in., że nie mogą one być wzajemnie sprzeczne, a cele szczegółowe muszą wynikać z ogólnych, cele muszą być sformułowane jasno i wyczerpująco, cele przedsiębiorstwa powinny być zbieżne z celami pracowników (w przeciwnym razie mogą powstać problemy z ich realizacją).

13 Prezes i dyrektor naczelny
Przykład Cele strategiczne Prezes i dyrektor naczelny zapewnić inwestorom 14% zysku przez przynajmniej 10 lat otworzyć lub zakupić nową sieć lokali w ciągu 5 lat wynegocjować w tym roku nową umowę zbiorową Cele taktyczne Wiceprezes ds. operacji Wiceprezes ds. marketingu Wiceprezes ds. finansów otworzyć 150 nowych lokali w ciągu 10 lat zmniejszyć koszty pojemników na żywność o 15% w ciągu 5 lat Zmniejszyć przeciętny czas oczekiwania klienta o 30 sek. W danym roku zwiększyć sprzedaż na 1 punkt o 5% rocznie w ciągu 10 lat wyznaczyć i przyciągnąć 2 nowe segmenty rynku w ciągu 5 lat opracować nową strategię promocyjną w ciągu następnego roku utrzymać zadłużenie firmy na wysokości nie przekraczającej 20% płynnych aktywów w ciągu 10 lat opracować skomputeryzowany system księgowości w ciągu 5 lat uzyskać 9% nadwyżki kasowej w danym roku Cele operacyjne Kierownik lokalu Dyrektor ds. reklamy Menedżer ds. księgowości w ciągu 1 roku wprowadzić system zachęt pracowniczych zmniejszyć odpady o 5% w ciągu danego roku zatrudnić i przeszkolić nowego zastępcę opracować w ciągu 1 roku regionalne kampanie reklamowe Wynegocjować o 5% niższe stawki reklamowe w następnym roku Wprowadzić tegoroczną strategię promocyjną Oddzielić funkcje księgowania należności i zobowiązań od innych dziedzin w ciągu 2 lat Skomputeryzować w danym roku system płac dla każdej restauracji Pokryć wszystkie faktury w ciągu 30 dni


Pobierz ppt "Cele Przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google