Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek dochodowy od osób prawnych. Corporate Income Tax

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek dochodowy od osób prawnych. Corporate Income Tax"— Zapis prezentacji:

1 Podatek dochodowy od osób prawnych. Corporate Income Tax
Prawo podatkowe [8] CIT

2 CIT – cechy i założenia Powszechność opodatkowania
Podatek dochodowy Podatek bezpośredni Podatek gospodarczy Podatek roczny Podatek państwowy z udziałami JST (77 % BP- 23% JST) Powszechność opodatkowania Równość opodatkowania Stawka liniowa [8] CIT

3 Podstawowe stawki CIT w państwach UE (za: Taxation Trends in the EU, Eurostat)

4 CIT: zakres podmiotowy
Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ( z wyjątkiem spółek osobowych) Spółki kapitałowe w organizacji Podatkowa grupa kapitałowa [8] CIT

5 Problem opodatkowania dochodów spółek i ich wspólników
Spółka cywilna Spółki kapitałowe: spółka akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki osobowe: spółka jawna spółka komandytowa spółka partnerska + Spółki kapitałowe w organizacji + Spółka komandytowo -akcyjna Jako jednostki nie mające osobowości prawnej nie podlegają CIT. Jako osoby prawne ( spółki kapitałowe) lub ułomne osoby prawne ( spółki w organizacji) podlegają podatkowi CIT Dla celów podatkowych wspólnicy tych spółek przejmują wyniki finansowe ( przychody, koszty, straty, ulgi) spółek w proporcji do posiadanych udziałów i łączą je z innymi swoimi dochodami: od sumy tych dochodów wspólnicy płacą PIT Zawarcie umowy spółki Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału Powołanie zarządu SPÓŁKA KAPITAŁOWA W ORGANIZACJI 4. Wpis do rejestru = nabycie osobowości prawnej 5. Zawiadomienie organu podatkowego SPÓŁKA KAPITAŁOWA [8] CIT

6 CIT: spółki a odpowiedzialność za ich zobowiązania podatkowe
Spółka kapitałowa Odpowiedzialność nieograniczona, osobista ( ORD 26) Wspólnicy spółek osobowych (osoby fizyczne) Odpowiedzialność nieograniczona, osobista + majątek wspólny (ORD 26,29) Następcy prawni spółek: Połączenie ( np. SA1 + SA SA) Podział ( np. SA SA1, SA2) Transformacja ( np. SJ SA) ORD: sukcesja uniwersalna z zastrzeżeniem lex specialis ( np. ustawa o CIT; problem NIP) Przy podziale: zakres sukcesji podatkowej wyznacza plan podziału oraz przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Osoby trzecie względem spółek: Członkowie zarządu spółek kapitałowych Pełnomocnicy spółek kapitałowych w organizacji Nowe, powstałe w wyniku podziału osoby prawne Odpowiedzialność solidarna i subsydiarna z głównym dłużnikiem, na zasadach określonych w ORD 115 – 117. [8] CIT

7 Odpowiedzialność podatkowa a podział spółek
Odpowiedzialność podatkowa a podział spółek. Odpowiedzialność członków zarządu. ORD 117 Wariant 1 Przejęcie majątku, który nie stanowi zogranizowanej części przedsiębiorstwa Spółka przejmująca odpowiada jak osoba trzecia za zaległości podatkowe powstałe do momentu podziału ORD 93 Wariant 2 Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka przejmująca odpowiada jak następca podatkowy ( sukcesja częściowa, ograniczona planem podziału) Zasada: Członek zarządu odpowiada za zaległości podatkowe spółki, odsetki za zwłokę, należności płatników, koszty postępowania egzekucyjnego Przesłanki egzoneracyjne Gdy wskaże mienie spółki nadające się do egzekucji podatkowej Gdy udowodni, że nie opóźniał postępowania upadłościowego / układowego spółki OGRANICZENIA Czas: gdy był członkiem zarządu [8] CIT

8 CIT: podatkowa grupa kapitałowa
Przesłanki pozytywne Związek co najmniej dwóch spółek kapitałowych Status spółek : rezydenci Wysoki kapitał zakładowy spółek (średnia dla PGK > 1 mln zł) Rentowność PGK (relacja: dochód PGK / przychód PGK > 0.03) Dominujący charakter jednej spółki w PGK (95% udziałów w kapitale spółek zależnych; spółki zależne nie posiadają udziałów w innych spółkach tworzących tę PGK) Przesłanki negatywne Zaległości w podatkach państwowych (14 dni na ich uregulowanie) Zwolnienie spółki od CIT Wykorzystanie nielegalnych powiązań dla obniżenia dochodów Formalności Umowa w formie aktu notarialnego na minimum 3 lata Rejestracja umowy przez nUS Skutki istnienia Kumulacja dochodów i strat wszystkich spółek Obliczenie i wpłacenie jednego podatku CIT od PGK Solidarna odpowiedzialność spółek w PGK za zobowiązania podatkowe z tytułu CIT [8] CIT

9 CIT: obowiązek podatkowy
Rezydenci Siedziba spółki na terenie RP CIT płacony od wszystkich dochodów: polskich i światowych Unikanie podwójnego opodatkowania: proporcjonalne odliczenie podatku uiszczonego za granicą Nierezydenci Siedziba spółki poza granicami RP CIT płacony od dochodów uzyskanych na terytorium RP [8] CIT

10 Problem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a CIT
1. Przepisy umów międzynarodowych mogą wprowadzać odmienne zasady opodatkowania podmiotów zagranicznych; zgodnie z Konstytucją RP ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, jeśli ich treść nie da się pogodzić z przepisami umów; takie umowy międzynarodowe stanowią bowiem część krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane 2. Według ogólnych, najczęściej powtarzających się zasad tychże umów: oddziały lub przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, zlokalizowane w POL traktuje się jak podmioty krajowe, o ile są one w POL prowadzone w formie „zakładu”, czyli stałej, samodzielnej i wyodrębnionej placówki ( np. biuro, inne miejsce zarządzania, filia spółki, kopalnia, fabryka, magazyny, warsztaty), służącej prowadzeniu przedsiębiorstwa lub zawierającej umowy na rzecz tego zagranicznego przedsiębiorstwa dochody z nieruchomości – co do zasady opodatkowane są w państwie położenia nieruchomości (”u źródła”) dochody z ruchomości – odwrotnie, objęte są podatkiem obowiązującym w państwie siedziby podmiotu uzyskującego te dochody ( z wyjątkiem sytuacji, gdy te dochody są uzyskiwane przez zakład podmiotu zagranicznego, znajdujący się w POL) dochody z należności licencyjnych, dochody z odsetek i dochody z dywidend – mogą być opodatkowane zarówno w kraju wypłaty dywidendy (” u źródła”), jak też w kraju, w którym siedzibę ma podmiot uzyskujący te dochody; przy dywidendach często spotyka się przepisy, że stawka podatku CIT nie może przekraczać oznaczonego poziomu, najczęściej wyznaczanego relacją udziałów beneficjenta dywidendy w kapitale spółki wypłacających dywidendę [8] CIT

11 Wyłączenia podatkowe w CIT
PODMIOTOWE Skarb Państwa JST Narodowy Bank Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Jednostki budżetowe Państwowe fundusze celowe Niektóre agencje wykonawcze (ARR, ARiMR) PRZEDMIOTOWE 1. Przychody z działalności rolnej ( z wyjątkiem działów specjalnych) 2. Przychody z gospodarki leśnej 3. Przychody z czynności nie mogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy 4. Przychody objęte podatkiem tonażowym [8] CIT

12 CIT: wybrane zwolnienia podatkowe
Gospodarcze Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Dochody uzyskane w specjalnej strefie ekonomicznej Dotacje i dopłaty z budżetów publicznych ( również w ramach WPR) Dochody z działalności gospodarczej i działów specjalnych pod warunkiem, że podatnik przeznacza je na równolegle prowadzoną działalność rolniczą Wkład własny w PPP uzyskany przez przedsiębiorcę od partnera publicznego i wykorzystany zgodnie z umową o PPP Pozostałe Dochody OPP, NFZ, klubów sportowych, szkół, kościelnych osób prawnych - ale tylko w części przeznaczonej przez te wszystkie podmioty na ich działalność statutową Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kupowanych przez nierezydentów Bezzwrotna pomoc finansowa od organizacji międzynarodowych czy rządów państw obcych Odszkodowania z tytułu wywłaszczenia oraz dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu [8] CIT

13 CIT: systemy obliczania podatku
System KUMULACJI DOCHODÓW ( system podstawowy) Działalność gospodarcza Najem, dzierżawa Darowizny Sprzedaż ruchomości Sprzedaż nieruchomości SUMA WSZYSTKICH DOCHODÓW JEST MNOŻONA PRZEZ STAWKĘ LINIOWĄ 19% System LINIOWY ( system odrębny) Dywidendy : Przychód x stawka liniowa 19% Należności licencyjne nierezydentów (odsetki, prawa autorskie), niektóre przychody nierezydentów ze świadczeń doradczych, księgowych, usług prawnych, head-hunterskich: Przychód x stawka liniowa 20% Należności nierezydentów – zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej: Przychód x stawka liniowa 10% UWAGA! We wszystkich powyższych przypadkach stosuje się zwolnienia wynikające z dyrektyw UE [8] CIT

14 CIT: obliczanie podatku w systemie kumulacji dochodów
Przychód MINUS Koszty Odpisy amortyzacyjne = Dochód Dochód ewentualna strata ulgi od dochodu = Podstawa obliczenia podatku Podstawa obliczenia podatku RAZY 19% Ulgi od podatku = CIT ( na końcu: porównanie rocznego CIT z sumą 12 comiesięcznych zaliczek celem ustalenia nadpłaty / niedopłaty) [8] CIT

15 Dywidendy „wypłacane z obszaru UE” Dywidendy „wypłacane spoza UE”
CIT: problem dywidend Dywidendy „wypłacane z obszaru UE” Dywidendy „wypłacane spoza UE” Wypłacający Udział w kapitale > 10 % Dywidenda Odbiorca Nierezydent z UE / EOG Rezydent Efekt: Zwolnienie dywidendy od podatku CIT Dodatkowym warunkiem uprawniającym do zwolnienia jest fakt posiadania tego 10% udziału ( w spółkach SUI – 25 %) nieprzerwanie przez okres 2 lat Wypłacający Udział w kapitale > 75% Odbiorca Nierezydent spoza UE / EOG Dywidenda Rezydent Efekt A: UPO ( proporcjonalne odliczenie podatku od dywidend zapłaconego za granicą) Efekt B: odliczenie części podatku CIT zapłaconego przez zagraniczną spółkę w jej kraju [8] CIT

16 CIT: amortyzacja podatkowa
Warunki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) Cel – działalność gospodarcza Czas używania > 1 rok ( z wyjątkami) Własność podatnika ( z wyjątkami) Czas amortyzacji Przyjęcie środka trwałego do używania (nabycie WNiP) 1 dzień następnego miesiąca Zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka v WNiP Stawki amortyzacyjne Liniowe lub degresywne albo indywidualne Metody amortyzacji ( odpis = wartość początkowa x stawka) a/ klasyczna – miesięczna b/ przyspieszona c/ jednorazowa [8] CIT

17 Strata w CIT Odlicza się ją:
od dochodu z tego źródła przychodu, w którym powstała w wysokości max. 50% na 1 rok w okresie 5 lat od jej powstania. Przykład: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą Rok 2012: strata DG zł Rok 2013: strata DG zł Rok 2014: dochód DG zł Podatnik odlicza: ½ straty z 2012 r. ( = 7500 zł) ½ straty z 2013 r. ( = zł) Dochód do opodatkowania w 2014 roku = zł [8] CIT

18 Rok podatkowy w CIT Wariant 1: rok kalendarzowy ( 1 stycznia – 31 grudnia) Wariant 2: kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych Wariant 3: skrócony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających DG w trakcie roku kalendarzowego ( np. od ): Wariant 4: przedłużony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających DG w II połowie roku kalendarzowego ( np. od ): Wariant 5: pierwszy rok podatkowy po zmianie poprzedniego roku np. z 12 kolejnych miesięcy na okres innych kolejnych 12 miesięcy ( np. z okresu marzec – luty na maj – kwiecień) Pierwszy nowy rok po takiej zmianie musi mieścić się w granicach 12 – 23 miesięcy [8] CIT

19 Miesięczne zaliczki na podatek CIT
Ulgi / płatność CIT Ulgi w CIT Tryb płatności CIT Od dochodu Do 10% rocznego dochodu na darowizny 50% wydatków na zakup nowych technologii Dla banków: 20% kwoty umorzonych kredytów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorców Miesięczne zaliczki na podatek CIT – opłacane do 20 dnia następnego miesiąca Roczny podatek CIT – obliczony w zeznaniu podatkowym, które musi być złożone w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego [8] CIT

20 Potrzeba i zakres harmonizacji CIT
Różnice w zasadach opodatkowania dochodu, szczególnie przedsiębiorców, stają się coraz poważniejszą barierą dla pełniejszego wykorzystania gospodarczych swobód rynku wewnętrznego Brak wspólnych przepisów w dziedzinie podatków dochodowych utrudnia, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, tworzenie transgranicznych struktur gospodarczych, a także międzynarodową kooperację przedsiębiorców z różnych państw UE 1 Opodatkowanie dywidend 2 Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych 3 Opodatkowanie w sytuacji restrukturyzacji spółek (fuzja, podział, przeniesienie siedziby) [8] CIT

21 Harmonizacja podatków dochodowych Główne akty prawne
Dyrektywa 2003/49/WE 3 czerwca 2003 r. Wspólny system opodatkowania odsetek i należności licencyjnych między spółkami powiązanymi Dyrektywa 2003/48/WE Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek Dyrektywa 2009/133/WE 19 października 2009 r. Wspólny system opodatkowania przy łączeniu, podziale, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE do innego państwa członkowskiego Dyrektywa Rady 2011/96 UE 30 listopada 2011 r. Wspólny system opodatkowania w przypadku spółek zależnych i spółek dominujących + Konwencja Arbitrażowa 90/436 EWG „eliminacja podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych” Konwencja nie stanowi części unijnego porządku prawnego ( jest aktem międzynarodowego, a nie europejskiego prawa podatkowego) [8] CIT

22 Problem opodatkowania dywidend
Uwagi: 1. Po zakończeniu roku podatkowego w spółkach, na mocy uchwał ich walnych zgromadzeń, czysty zysk spółki może być w całości zatrzymany w spółce, może być w całości wypłacony wspólników (dywidenda) lub jedno i drugie. 2. Opodatkowaniu może podlegać globalny dochód spółki, niezależnie od tego, czy jej zysk jest zatrzymywany czy też wypłacany; z drugiej strony – wspólnicy i akcjonariusze, będący osobami prawnymi płacą podatek CIT z tytułu wypłaconych im dywidend 3. W ten sposób dochodzi do podwójnego „wewnętrznego” opodatkowania” dochodu, będącego dywidendą: pierwszy raz w spółce i drugi raz u wspólników; Jakie są potencjalne możliwości wyeliminowania takiego podwójnego opodatkowania?   A/ koncepcja podatku od wspólników: 1 - cały dochód spółki jest opodatkowany CIT 2 – każdemu ze wspólników „przypisuje się” część podatku zapłaconego przez spółkę, w takiej proporcji, w jakiej mają udziały w spółce; ta część jest tzw. „kredytem podatkowym” 3 – „kredyt podatkowy” wspólnicy dodają do swoich pozostałych dochodów i od tego liczą swój własny podatek 4 – od kwoty własnego, ogólnego podatku wspólnicy odejmują ”kredyt podatkowy”; jeżeli różnica będzie liczbą ujemną, podatnik będzie miał prawo do jej zwrotu od urzędów skarbowych B/ koncepcja podatku od zysku wydzielonego Spółka : dochód globalny minus kwoty dywidend = zysk wydzielony x stawka CIT = podatek CIT Wspólnik : kwota dywidendy X stawka CIT = podatek CIT [tzw. shareholder relief = dywidendy nie łączy się z innymi dochodami i obejmuje się je podatkiem zryczałtowanym o z reguły niższej stawce] [8] CIT

23 Dyrektywa 2011/96 – ogólnie Opodatkowanie dywidend i zysków wydzielonych
Cel: zwolnienie od podatku dochodowego dywidend wypłacanych przez spółki zależne na rzecz spółek dominujących. Ratio legis: zachęta do konsolidacji spółek, co jest ważne z perspektywy wspólnego rynku. Zakres podmiotowy: Obie spółki są rezydentami UE Dyrektywa w załączniku wymienia nazwy typów spółek, do których odnoszą się jej przepisy, m.in. są to „spółka akcyjna’”, „spółka z o.o.”. Spółka dominująca = każda spółka posiadająca min. 10% udział w kapitale innej spółki ( z tym, że państwa członkowskie mogą wziąć pod uwagę kryterium głosów na WZA) Przepisy dyrektywy stosuje się, gdy posiadanie udziałów w spółce zależnej trwa co najmniej od 2 lat [8] CIT

24 Dyrektywa 2011/96 – przepisy Opodatkowanie dywidend i zysków wydzielonych
Artykuł 4 1. W przypadku gdy spółka dominująca lub jej stały zakład, na mocy powiązania spółki dominującej z jej spółką zależną, otrzymuje zyski podzielone, państwo członkowskie spółki dominującej i państwo członkowskie jej stałego zakładu, z wyjątkiem sytuacji, gdy spółka zależna ulega likwidacji: powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków; albo b) opodatkowuje te zyski, upoważniając jednocześnie spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego części podatku dochodowego od osób prawnych odnoszącej się do tych zysków i zapłaconej przez spółkę zależną i każdą podporządkowaną spółkę zależną (…) Artykuł 5 Zyski, które spółka zależna wypłaca swojej spółce dominującej, są zwolnione z podatku potrącanego u źródła dochodu Artykuł 6 Państwo członkowskie spółki dominującej nie może pobierać podatku potrącanego u źródła dochodu od zysków, które spółka otrzymuje od spółki zależnej. [8] CIT

25 Dyrektywa 2003/49/WE Problem opodatkowania odsetek i należności licencyjnych
( z PREAMBUŁY) W ramach jednolitego rynku mającego cechy rynku krajowego transakcje między spółkami różnych Państw Członkowskich nie powinny podlegać bardziej niekorzystnym warunkom podatkowym niż warunki stosowane do tych samych transakcji przeprowadzanych między spółkami tego samego Państwa Członkowskiego. Niezbędne jest zapewnienie, aby odsetki oraz należności licencyjne były opodatkowane w Państwie Członkowskim tylko raz. Czym są odsetki? przychód z wszelkiego rodzaju roszczeń, zabezpieczonych hipoteką lub nie, oraz uprawniających lub nie do udziału w zyskach dłużnika, w szczególności przychód z papierów wartościowych oraz przychód z obligacji, łącznie z premiami oraz nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami Czym są należności licencyjne? wszelkiego rodzaju płatności uzyskane jako wynagrodzenie za wykorzystywanie lub prawo do wykorzystywania wszelkich praw autorskich w zakresie prac literackich, artystycznych lub naukowych, łącznie z filmami dla kin oraz oprogramowaniem, każdym patentem, znakiem towarowym, projektem lub modelem, planem, tajemnicą technologii lub procesem produkcyjnym, lub informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej; [8] CIT

26 Dyrektywa 2003/49/WE Zakres podmiotowy i zasady opodatkowania
Spółka państwa członkowskiego = spółka rezydualna, podlegająca wymienionym w dyrektywie podatkom Spółka powiązana: A ma udział min. 25% w kapitale B B ma udział min. 25% w kapitale A C ma udział min. 25% w kapitale A oraz B Stały zakład: znajdujące się na terytorium UE stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez daną spółkę Odsetki lub należności licencyjne powstające w Państwie Członkowskim są zwolnione z wszelkich podatków nałożonych na te płatności w tym Państwie przez potrącenie u źródła lub przez naliczenie, pod warunkiem że właściciel odsetek lub należności licencyjnych jest spółką innego Państwa Członkowskiego lub stałym zakładem spółki Państwa Członkowskiego, a spółka, która jest płatnikiem, lub spółka, której zakład stały jest uznany za płatnika odsetek lub należności licencyjnych, jest spółką powiązaną ze spółką, która jest właścicielem tych płatności lub której zakład stały jest uznawany za właściciela tych odsetek lub należności licencyjnych. WAŻNE OGRANICZENIE!!! Artykuł 5 1. Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody w stosowaniu przepisów, krajowych lub opartych na umowach, niezbędnych do zapobiegania nadużyciom finansowym. 2. Państwa Członkowskie mogą, w przypadku transakcji, których zasadniczą przyczyną lub jedną z zasadniczych przyczyn jest uchylenie się od podatków, unikanie płacenia podatków lub nadużycie, cofnąć korzyści wynikające z niniejszej dyrektywy lub odmówić zastosowania niniejszej dyrektywy. [8] CIT

27 Dyrektywa 2009/133/WE Transgraniczne zdarzenia restrukturyzacyjne
Z PREAMBUŁY: Wspólny system podatkowy powinien zapobiegać nakładaniu podatku w związku z łączeniem, podziałami, podziałami przez wydzielenie, wnoszeniem aktywów lub wymianą udziałów, chroniąc jednocześnie interesy finansowe państwa członkowskiego właściwego dla spółki przekazującej lub nabywanej. W tym celu niezbędne jest w odniesieniu do takich czynności zapewnienie reguł podatkowych, które są neutralne z punktu widzenia konkurencji, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do wymagań rynku wewnętrznego, zwiększyć ich produktywność i poprawić ich siłę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym. Łączenie : A + B = C C – spółka istniejąca lub powołana przez A i B: otrzymuje ogół aktywów A i B w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy A i B papierów wartościowych lub wypłatę gotówkową Podział: A przenosi swoje aktywa na B i C Podział przez wydzielenie: A przekazuje kilka swoich oddziałów B, zachowując przynajmniej 1 z nich; w zamian za przekazanie B emituje na rzecz akcjonariuszy A papiery wartościowe lub przekazuje im wypłatę [8] CIT

28 Dyrektywa 2009/133/WE Główne zasady opodatkowania
Artykuł 4 1. Łączenie, podział lub podział przez wydzielenie nie stanowi podstawy opodatkowania zysków kapitałowych obliczonych poprzez odniesienie do różnicy między wartością rzeczywistą przekazanych aktywów i pasywów a ich wartością do celów podatkowych. Artykuł 7 1. W przypadku gdy spółka przejmująca posiada udział w kapitale spółki przekazującej, wszelkie zyski przysługujące spółce przejmującej przy wycofaniu jej udziałów nie podlegają opodatkowaniu. 2. Państwa członkowskie mogą wprowadzić odstępstwo od ust. 1 w przypadku, gdy udziały spółki przejmującej w kapitale spółki przekazującej wynoszą mniej niż 15 %. Artykuł 10 W przypadku gdy aktywa przekazane w ramach łączenia, podziału, podziału przez wydzielenie lub wnoszenie aktywów obejmują stały zakład spółki przekazującej, który znajduje się w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie spółki przekazującej, państwo członkowskie, w którym znajduje się spółka przekazująca, zrzeka się wszelkich praw do opodatkowania tego stałego zakładu. Artykuł 11 W przypadku gdy państwo członkowskie uznaje spółkę przekazującą lub spółkę nabywaną niebędącą rezydentem za spółkę fiskalnie przejrzystą, na podstawie swojej oceny dotyczącej charakteru prawnego spółki zgodnie z przepisami, na podstawie których została utworzona – państwo to ma prawo do odstąpienia od stosowania przepisów niniejszej dyrektywy przy nakładaniu podatków na bezpośrednich lub pośrednich akcjonariuszy tej spółki w odniesieniu do dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tej spółki. [8] CIT

29 przeniesienia siedziby SE
Dyrektywa 2009/133/WE Problem spółki europejskiej i przeniesienia jej siedziby Spółka europejska Podatkowe aspekty przeniesienia siedziby SE = ponadnarodowa forma spółki regulowaną prawem Unii Europejskiej, posiadającą większość cech charakterystycznych dla spółki akcyjnej oraz o cechach tylko jej właściwych. Cechy spółki europejskiej: osobowość prawna, działanie w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na akcje, korporacyjna struktura organów, charakterystyczny brak odpowiedzialności akcjonariusza za zobowiązania spółki. możliwość transgranicznego przeniesienia siedziby spółki bez przymusu jej likwidacji w państwie dotychczasowej siedziby i ponownego zakładania w państwie przyjmującym. Artykuł 12 Przeniesienie statutowej siedziby lub zmiana rezydencji nie stanowią podstawy do opodatkowania zysków kapitałowych, w państwie członkowskim, z którego statutowa siedziba została przeniesiona, osiąganych w związku z aktywami i pasywami SE które, wskutek przeniesienia statutowej siedziby lub zmiany rezydencji, pozostają efektywnie powiązane ze stałym zakładem SE w państwie członkowskim, z którego statutowa siedziba została przeniesiona i w którym mają udział w generowaniu zysków lub strat uwzględnianych dla celów podatkowych. Artykuł Przeniesienie statutowej siedziby SE nie stanowi samo w sobie podstawy opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych akcjonariuszy. 2. Zastosowanie ust. 1 nie stanowi przeszkody dla państw członkowskich w opodatkowaniu zysków powstałych z kolejnego przekazania papierów wartościowych reprezentujących kapitał SE, która przenosi statutową siedzibę. [8] CIT

30 Konwencja Arbitrażowa 90/436 EWG (Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych) Artykuł 4 Jeżeli: a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ma bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa innego Umawiającego się Państwa, lub b) te same osoby mają bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa jednego Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwa innego Umawiającego się Państwa, i w którymkolwiek z tych przypadków ustanowione lub nałożone zostały warunki, wiążące oba te przedsiębiorstwa w ich stosunkach handlowych bądź finansowych, które różnią się od tych, jakie zostałyby ustanowione pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami, wówczas wszelkie zyski, które jedno z tych przedsiębiorstw osiągnęłoby bez zaistnienia tych warunków, lecz których w wyniku ich zaistnienia nie osiągnęło, mogą zostać zaliczone do zysków tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane. Artykuł 14 Do celów niniejszej Konwencji uznaje się, że podwójne opodatkowanie zostało wyeliminowane, jeżeli: zyski podlegają opodatkowaniu wyłącznie w jednym Państwie; albo podatek od tych zysków pobierany w jednym Państwie jest pomniejszony o kwotę odpowiadającą kwocie podatku naliczanego od tych zysków w drugim Państwie. + Rezolucja Rady nr 2006/C 176 /01 dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw powiązanych w Unii Europejskiej ( rezolucja ta nie ma charakteru wiążącego, stanowi zbiór postulatów, które państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę tworząc model postępowania podatkowego w sprawie transfer pricing) [8] CIT


Pobierz ppt "Podatek dochodowy od osób prawnych. Corporate Income Tax"

Podobne prezentacje


Reklamy Google