Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacyjna Wartość Dodana czyli EWD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacyjna Wartość Dodana czyli EWD"— Zapis prezentacji:

1 Edukacyjna Wartość Dodana czyli EWD

2 Pojęcie: Edukacyjna wartość dodana
Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi słowy, EWD to rzeczywisty wpływ szkoły na rozwój edukacyjny ucznia. Wpływ wolny od czynników indywidualnych (zdolności ucznia, uprzednie osiągnięcia szkolne) i społecznych (wpływ rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska). Liczy się tylko proces edukacyjny: kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania, warunki nauczania.

3 Jak jest sens zajmowania się EWD? Istnieje co najmniej kilka argumentów.
1. Zmniejszy się znaczenie surowych wyników jako jedynej miary jakości nauczania. 2. Złagodzi się negatywne skutki konkurencji między szkołami, między innymi skutki efektu zwanego „spijaniem śmietanki”. (Mamy bardzo dobrych uczniów po SP, więc nie przeszkadzając im się rozwijać, osiągniemy wysokie wyniki po Gimnazjum) 3. Zmniejszy się poczucie ciągłej frustracji nauczycieli pracujących z zaangażowaniem w środowiskach „trudnych” oraz pozbawi się argumentów nauczycieli, którzy unikają pracy, ponieważ, jak twierdzą, i tak nikogo niczego nie nauczą.

4 EWD w gimnazjum W 2005 roku przy CKE rozpoczęły się prace nad rozwojem metody EWD w realiach polskiego systemu oświaty. Dziś najbardziej zaawansowane prace dotyczą EWD dla polskich gimnazjów. Szacowanie „polskiej” EWD można przedstawić w następujący sposób: 1. na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie szacujemy wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym, 2. obliczamy różnicę – tzw. resztę – między faktycznym wynikiem ucznia na egzaminie, a jego wynikiem przewidywanym, 3. obliczamy średnią reszt, czyli EWD dla szkoły, 4. szacujemy przedział ufności dla EWD.

5 EWD obliczamy uśredniając reszty dla danej szkoły (lub grupy uczniów)
EWD obliczamy uśredniając reszty dla danej szkoły (lub grupy uczniów). Średnią tę interpretujemy jako miarę efektywności nauczania w danej szkole lub innej badanej grupy uczniów. Wartość EWD może być dodatnia, równa zeru lub ujemna. EWD dodatnia może świadczyć o ponadprzeciętnej jakości nauczania w danej szkole. Ujemna wartość świadczy o jakości poniżej przeciętnej. Należy jeszcze dodać, że EWD dla całego kraju zawsze wynosi zero. EWD jest miarą względną. Pozwala więc na porównywanie szkół między sobą w skali kraju i w danym roku.

6 Przedział ufności Wskaźnik EWD nie jest precyzyjny, ponieważ jest obarczony błędem pomiaru. Do oszacowania tego błędu używa się narzędzia zwanego przedziałem ufności. Wielkość przedziału ufności dla EWD danej szkoły zależy w sposób istotny od trzech czynników: 1. zróżnicowania wartości reszt (im bardziej zróżnicowane tym przedział szerszy), 2. liczebności populacji uczniów (im mniej uczniów tym przedział szerszy), 3. od założonego poziomu ufności (zwykle jest to 95%).

7 Słowniczek pojęć Korelacja Powiązanie dwóch zmiennych. Mówiąc, że "wyniki sprawdzianu silnie korelują z wynikami egzaminu gimnazjalnego" mamy na myśli, że za pomocą wyników sprawdzianu można w dużym stopniu przewidzieć wynik egzaminu gimnazjalnego. Przedział ufności dla EWD Przedział ufności, to przedział, który z określonym współczynnikiem ufności zawiera prawdziwą wartość interesującego nas parametru. Regresja Metoda statystyczna określenia zależności między zmienną zależną (inaczej: zwaną zmienną objaśnianą), a zmiennymi niezależnymi (inaczej: zmiennymi objaśniającymi). Reszta W modelach EWD: różnica między uzyskanym  przez ucznia wynikiem na egzaminie gimnazjalnym a wynikiem przewidywanym na podstawie równania regresji. Współczynnik ufności Prawdopodobieństwo, że oszacowany przedział ufności będzie zawierał prawdziwą wartość parametru.

8 Kalkulator EWD Dużym ułatwieniem dla szkół jest przygotowany przez specjalistów z CKE kalkulator EWD. Z jego pomocą szkolny zespół diagnostyczny bez problemu, po wprowadzeniu koniecznych danych, może otrzymać wartość EWD dla szkoły, grupy uczniów, przedział ufności EWD dla dwóch części egzaminu gimnazjalnego oraz pozycję EWD w skali centylowej i staninowej. Kalkulator EWD, w postaci arkusza kalkulacyjnego, jest dostępny na stronie: Chcąc z niego w pełni korzystać należy zgromadzić dane o uczniach. Przede wszystkim wyniki po SP, po G, informację o dysleksji (w SP i G).

9 Dlaczego w ewaluacji szkoły należy uwzględniać zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD?
Wynik egzaminacyjny i wskaźnik to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszą informację o szkole. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Ze względu na niepewność, którą obarczone jest szacowane pozycji szkoły na wykresach, położenie to przedstawiane jest za pomocą elipsy. Zestawiając ze sobą wyniki egzaminu oraz dane EWD w przeciągu trzech lat otrzymujemy pełniejszy obraz szkoły.

10 Możemy wyróżnić 5 głównych typów gimnazjów
1. Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. 2. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. 3. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. 4. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. 5. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania

11

12 By ułatwić statystyczną interpretację pozycji gimnazjum, w układzie współrzędnych wyrysowano dwie elipsy. Mniejsza z nich, ciemnoszara, wskazuje obszar, w którym mieści się 50% gimnazjów. Druga elipsa, jasno szara, wyznacza obszar, w którym mieści się 90% gimnazjów. Środkiem symetrii tych elips jest punkt (100;0).

13 Pozycja zielonej elipsy na wykresie wskazuje, że mamy do czynienia ze szkołą, która ze względu na wskaźniki egzaminacyjne jest blisko pozycji zwanej przez nas umownie neutralną. Szkoła znajdująca się blisko punktu środkowego układu współrzędnych, to placówka statystycznie przeciętna. Chcąc jednak uniknąć określeń „przeciętna, średnia”, proponujemy dla szkół o średniej wyników egzaminacyjnych zbliżonej do średnie krajowej i wskaźniku EWD bliskiemu zero nazwę „szkoła neutralna”. Szkoły neutralne, to w skali kraju najliczniejsza kategoria gimnazjów. Dzieje się tak dlatego, że zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmują wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej.

14 Przykłady pozycji szkół

15 Punkty reprezentujące wyniki uczniów z całej Polski w danym roku układają się w „chmurę”, dla której wyznacza się tzw. linię przewidywanego wyniku.

16 Dodatnia i ujemna EWD Dla każdego ucznia obliczamy resztę, czyli różnicę między wynikiem faktycznie otrzymanym na egzaminie gimnazjalnym a wynikiem przewidywanym. Rozkład tych reszt dla szkoły to najpełniejsza charakterystyka EWD w danym gimnazjum. W syntetyczny sposób można wyrazić EWD za pomocą średniej – zatem EWD to średnia z reszt dla grupy uczniów (np. szkoły, klasy) W szkole, w której będą przeważać uczniowie z dodatnimi resztami – EWD będzie dodatnie, a tam gdzie więcej będzie uczniów z ujemnymi resztami -– EWD będzie ujemne.

17 Rozkład reszt w ujęciu słupkowym EWD ujemne

18 Rozkład reszt w ujęciu słupkowym EWD dodatnie

19 Gimnazjum w Zespole Szkół im. Księdza Franciszka Stopy w Myczkowie
część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.      Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 77.

20 Część humanistyczna

21 Część matematyczno-przyrodnicza

22 Wyniki naszej szkoły z ostatnich trzech lat
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.      Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 77.      Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 54.      Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 47

23

24

25 Dziękuję za cierpliwość i uwagę


Pobierz ppt "Edukacyjna Wartość Dodana czyli EWD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google