Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewoda Świętokrzyski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewoda Świętokrzyski"— Zapis prezentacji:

1 Wojewoda Świętokrzyski
Szkolenie Motywowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania działań w ramach ekonomii społecznej oraz promowanie tej działalności PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Wojewoda Świętokrzyski

2 Wykluczenie społeczne
Sytuacja w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą wykluczonej jednostki.

3 Wykluczenie społeczne
Możemy również przyjąć definicję, że wykluczenie społeczne „jest pojęciem przeciwstawnym do społecznego uczestnictwa w szerszych zbiorowościach: narodzie, społeczeństwie czy społeczności. Oznacza ono izolację dobrowolną bądź częściej, wymuszoną uwarunkowaniami zewnętrznymi (biedą, bezrobociem, odmiennym kolorem skóry, religią, kalectwem, nieakceptowanym przez środowisko zachowaniem czy preferencjami seksualnymi).

4 Wykluczenie społeczne
Zjawisko wykluczenia społecznego jest trudno definiowalne. Mamy bowiem do czynienia z kilkoma nakładającymi się wymiarami marginalizacji.

5 Wykluczenie społeczne
Definicja wykluczenia społecznego przyjęta w dokumencie powołującym Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej, który opracował Narodową Strategię Integracji Społecznej dla Polski brzmi następująco:

6 Wykluczenie społeczne
Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.

7 Wykluczenie społeczne
Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak i kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb.

8 Wykluczenie społeczne
Grupami społecznymi najbardziej narażonymi na wykluczenie społeczne są: osoby niepełnosprawne, osoby chore psychicznie, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne i poprawcze, kobiety samotnie wychowujące dzieci, ofiary patologii życia rodzinnego, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, starsze osoby samotne, bezdomni, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną, osoby będące imigrantami oraz członkowi mniejszości narodowych.

9 Wykluczenie społeczne
Wykluczenie społeczne dotyczy grup ludzi lub osób które: żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne), zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi z masowych i dynamicznych zmian rozwojowych, np. kryzysów, gwałtownego upadku branż czy regionów, nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożliwiający im: normalną pozycję społeczną, odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy lub założenie rodziny, co dodatkowo utrudnia dostosowywanie się do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych,

10 Wykluczenie społeczne
doświadczają przejawów dyskryminacji, zarówno wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów, posiadają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecznych ze względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwałej choroby albo innych cech indywidualnych,

11 Ekonomia społeczna Ekonomię społeczną można ujmować w kilku perspektywach, m.in. jako: - zbiór określonych instytucji, wtedy gdy rozpatrujemy je zgodnie podejściem strukturalno-operacyjnym, - formułę działania, czyli zestaw praktyk i metod działania, - specyficzny rodzaj ekonomii uwarunkowanej kontekstem społecznym, - przestrzeń, w której ekonomia społeczna jest widziana jako sieć relacji i zależności.

12 Ekonomia społeczna Podstawowa "obietnica" ekonomii społecznej to ta, że działania w specyficznych obszarach rynku, oparte o coś więcej niż chęć zysku mogą być skutecznym mechanizmem odzyskiwania oraz ochrony suwerenności i podmiotowości dla osób, instytucji i wspólnot. Ekonomia społeczna oznacza: dla osób indywidualnych - szansę na porzucenie pozycji klienta, bycia przedmiotem filantropii i transferów socjalnych, pozycji osoby zależnej od pomocy innych dla organizacji - umiejętność zdobywania środków na własne działania - odchodzenie od postawy "wyciągniętej ręki" i całkowitego uzależnienia od preferencji publicznych i prywatnych donatorów. dla wspólnot - umiejętność samodzielnego formułowania strategii rozwojowych opartych na własnych zasobach, realizujących prawdziwą samorządność i zabiegających o dobrobyt obywateli.

13 Ekonomia społeczna Przedsięwzięcia ekonomii społecznej (przede wszystkim kluby i centra integracji społecznej oraz spółdzielnie socjalne) ułatwiają dostęp do zatrudnienia, a także do wszelkich zasobów wsparcia społecznego, osobom i grupom, które mają problemy z samodzielnym radzeniem sobie z trudnościami życiowymi.

14 Ekonomia społeczna Umożliwienie aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej w ramach zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstw społecznych poprzez stworzenie ścieżki reintegracyjnej, w ramach której: na etapie zgłoszenia osoby zainteresowanej rozpocznie się ścisła współpraca pup i ops w zdefiniowaniu potrzeb osoby oddalonej od runku pracy (porozumienie); określone zostanie wyraźne rozgraniczenie - integracją społeczną zajmuje się instytucja pomocy społecznej ( z elementami aktywizacji zawodowej, które są przedłużeniem działań aktywizacji społecznej) zaś działaniami aktywizującymi mającymi na celu umożliwienie podwyższenia lub zmianę kwalifikacji lub podjęcie zatrudnienia (szkolenia, zatrudnienie subsydiowane) - instytucja rynku pracy ; działania aktywizujące pomocy i integracji społecznej składać się będą z integracji społecznej obejmującej wsparcie dochodowe z pomocy społecznej, oraz dostęp do usług w zakresie aktywizacji społecznej, usług edukacyjnych i zdrowotnych,

15 Ekonomia społeczna działania społeczne (w ramach kontraktu socjalnego lub programów środowiskowych) komplementarne z działaniem „aktywizacja i integracja” obejmujące alternatywnie lub łącznie: prace społecznie użyteczne, czasową aktywność w ramach spółdzielni socjalnych tworzonych przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe (czasowe zatrudnienie umożliwiające start na otwarty rynek pracy), aktywność w ramach podmiotów zatrudnienia socjalnego (przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej). działania realizowane przez podmioty publiczne i podmioty sektora ekonomii społecznej; zakończenie ścieżki reintegracynej - samodzielność w funkcjonowaniu, przywracając osoby wykluczone do uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym.

16 Ekonomia społeczna Gospodarka społeczna (ekonomia społeczna) – system przedsiębiorstw i organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych, mających na celu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmuje stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne formy organizacyjne, które angażują się w życie społeczności lokalnej.

17 Ekonomia społeczna Nadrzędną funkcją gospodarki społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym należą przede wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione i izolowane.

18 Ekonomia społeczna Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Chcąc jednak, znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna

19 Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna oparta na wartościach solidarności, partycypacji i samorządności, odgrywa kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Można powiedzieć, że ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego

20 Przeszkody w rozwoju PES
trudności w pozyskaniu przez należące do niego podmioty środków finansowych na prowadzoną działalność, co wynika m.in. z niskiego zaufania potencjalnych inwestorów prywatnych do podmiotów zatrudniających osoby zaliczane do wykluczonych grup społecznych.

21 Przeszkody w rozwoju PES
Dostęp do środków publicznych utrudniają, z kolei, sztywne mechanizmy administracyjne, które ograniczając często wsparcie do form krótkoterminowych, nie przystają do potrzeb podmiotów, ukierunkowanych na działalność długofalową

22 Przeszkody w rozwoju PES
powszechne małe uznanie dla przedsiębiorstw społecznych. Dotyczy ono nie tylko ich słabej obecności w przestrzeni publicznej (przejawiającej się m.in. nieistnieniem żadnych mechanizmów wymiany doświadczeń między przedstawicielami sektora), lecz również w systemie edukacji, nawet tej o profilu ekonomicznym.

23 Animacja społeczna Według ekspertów Instytutu Spraw Publicznych, animacja społeczna powinna być „niewidzialna” – zamiast organizować ludziom życie, ma za zadanie motywować i mobilizować ich do tego, by sami poszukiwali rozwiązań swoich problemów, by szukali partnerów i form współpracy, by budowali koalicje wokół swoich spraw – społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, ekonomicznych4. Istotnym obszarem do rozwoju działań animacyjnych zmierzających do osiągania społecznych, gospodarczych i ekologicznych celów zrównoważonego rozwoju jest również partnerstwo międzysektorowe

24 Animacja społeczna Według Instytutu Spraw Publicznych animacja to umiejętności, działanie i postawa. Tylko połączenie tych aspektów daje szanse na pokonanie trudności, które każdy animator napotka na swojej drodze.

25 Animacja społeczna Zadania animatora przedsiębiorczości społecznej:
organizowanie i prowadzenie spotkań z potencjalnymi przedsiębiorcami społecznymi i animowanie grup inicjatywnych i samokształceniowych w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii społecznej; prowadzenie lokalnych działań informacyjnych, upowszechniających, promocyjnych i motywujących społeczność lokalną, szczególnie osoby z grupy wykluczenia, do zainteresowania się możliwością prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego; utrzymywanie stałego kontaktu z grupą inicjatywną chcącą założyć przedsiębiorstwo społeczne; nawiązywanie kontaktów międzysektorowych i kojarzenia partnerów społecznych w działaniach na rzecz rozwijania przedsiębiorczości społecznej

26 Animacja społeczna ścisła współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy rodzinie w zakresie podejmowania wielorakich inicjatyw na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości społecznej.

27 Rola ES w procesie aktywizacji i reintegracji społecznej
Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja: działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w postaci: odbudowywania i podtrzymywania umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, powrotu do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. jest jednostką organizacyjną otwartą na potrzeby lokalnego środowiska społecznego, która stara się dopasować świadczonymi przez siebie usługami do potrzeb wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie tylko tych wymienionych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

28 Rola ES w procesie aktywizacji i reintegracji społecznej
Podstawy prawne rozwoju klubów integracji społecznej stworzyła ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 kwietnia 2003 r2. Przepisy poświęcone KIS zawarte są w art. 18 tej ustawy. Stwierdza się w nim, że w klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:

29 KIS Według przepisów o zatrudnieniu socjalnym podmiotem założycielskim KIS może być: Gminna jednostka samorządu terytorialnego (gmina), Ośrodek Pomocy Społecznej, Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub fundacja).

30 CIS Według definicji ustawowej Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną, czyli przywracającą osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem umiejętności do życia i pracy w społeczeństwie. CIS nie jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, lecz działa w ramach prowadzącej go jednostki samorządowej lub organizacji pozarządowej.

31 CIS Cele reintegracyjne CIS realizuje poprzez:
kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

32 CIS CIS może być tworzone przez liderów samorządowych, a więc: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, jak również przez organizację pozarządową

33 Spółdzielnia socjalna
Obecnie podstawy prawne dla zakładania, funkcjonowania i rozwoju spółdzielni socjalnych w Polsce tworzy ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Określa ona zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, likwidacji spółdzielni socjalnej. Samo pojęcie spółdzielni socjalnej pojawiło się po raz pierwszy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r

34 Spółdzielnia socjalna
Ustawa o spółdzielniach socjalnych w sposób zwięzły stwierdza, że przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest „prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków”. Podstawowym zadaniem członków spółdzielni jest więc świadczenie pracy, a wobec otoczenia społeczno-gospodarczego spółdzielni, świadczeniu usług lub wytwarzanie produktów na rynek.

35 Spółdzielnia socjalna
Socjalny charakter tego rodzaju spółdzielni przejawia się w tym, że działa ona: na rzecz społecznej reintegracji swoich członków – przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, oraz na rzecz zawodowej reintegracji swoich członków – przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy

36 Spółdzielnia socjalna
Istotne jest, że jak zaznacza się w ustawie, działalność spółdzielni w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej oraz w obszarze działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarcze.

37 Spółdzielnia socjalna
Ustawa o spółdzielniach socjalnych wymienia grupy osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną, a należą do nich: osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych inne osoby, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli

38 Spółdzielnia socjalna
Obok osób fizycznych założycielami spółdzielni socjalnej mogą być również osoby prawne, a więc: organizacje pozarządowe (w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne.

39 Spółdzielnia socjalna
Odnośnie liczby członków spółdzielni ustawa precyzuje, że liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne. Spółdzielnia socjalna może liczyć nie mniej niż pięciu oraz nie więcej niż pięćdziesięciu członków. Wyjątkiem są tutaj spółdzielnie socjalne, które powstały w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów i niewidomych i mogą liczyć wówczas więcej, niż 50 osób członków. Poza tym jedynym wyjątkiem, przekroczenie limitu 50 osób, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji. W przypadku, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje.

40 Spółdzielnia socjalna
Ustawa o spółdzielniach socjalnych określa, że działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego poprzez: dotacje; pożyczki; poręczenia;

41 Spółdzielnia socjalna
zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji, zabezpieczenia zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, które otrzymały osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne, usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym, zrefundowanie kosztów lustracji.

42 Rola samorządów w wspieraniu i promowaniu PES
Na zaufanie PES do administracji publicznej – zdaniem przedsiębiorców społecznych - negatywnie wpływa nadmierna biurokracja, słaby przepływ informacji (i ich niejasność), archaiczne procedury i brak elastyczności oraz ograniczone kompetencje urzędników.

43 Rola samorządów w wspieraniu i promowaniu PES
Aby ekonomia społeczna mogła rozwinąć niezbędne jest włączenie się samorządu w te działania, i to nie tylko poprzez słowne popierane inicjatyw, ale poprzez realne kroki takie jak: świadome kupowanie usług czy też wspieranie promocyjne swoich podmiotów, ważne jest również włączanie się jednostek samorządu lokalnego, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy czy też PCPR, istotne jest również poza wsparciem samych podmiotów silne wsparcie szkoleniowe dla pracowników ww. instytucji, tak by mogli oni wspierać powstawanie takich podmiotów wśród swoich klientów.

44 Rola samorządów w wspieraniu i promowaniu PES
Instrumenty ekonomii społecznej w zakresie rozwoju gminy i rozwiązywania jej problemów mogą szczególnie wspomóc: aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych; aktywizację zawodową osób wykluczonych; przedłużenie aktywności zawodowej; tworzenie dodatkowych możliwości zarobkowych; integrację społeczną; pozyskiwanie środków zewnętrznych; przeciwdziałanie ucieczce młodych; aktywizację starszych mieszkańców (zawodowa i społeczna); przeciwdziałanie alienacji i anonimowości nowych osiedli;

45 Rola samorządów w wspieraniu i promowaniu PES
Dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym niezbędne jest po pierwsze stworzenie dobrego klimatu i podniesienie w tym zakresie kompetencji pracowników samorządu i jego agend. Po drugie niezbędne jest partnerskie traktowanie podmiotów ekonomii. Po trzecie konieczne jest tworzenie infrastrukturalnych zachęt do uruchamiania i prowadzenia takich podmiotów m. in. poprzez tworzenie lokalnych inkubatorów ekonomii społecznej, udostępnianie lokali na podmioty społeczne etc. Istotne jest też podnoszenie kompetencji pracowników samorządu z zakresu ogólnych wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, przekonywania do zakładania podmiotów ekonomii społecznej a następnie wsparcia takich działań, budowania sieci wspierania i wymiany informacji.

46 Rola samorządów w wspieraniu i promowaniu PES
W obszarze wsparcia powstawania i działania podmiotów ekonomii społecznej możemy podjąć następujące działania : tworzenie świadomej polityki wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej – lokale i grunty na preferencyjnych warunkach, stosowanie preferencji przy zamówieniach publicznych; kierowanie usług i zakupów w stronę podmiotów ekonomii społecznej; tworzenie partnerstw z podmiotami ekonomii społecznej zarówno publiczno-prywatnych do realizacji określonych zamierzeń lub inwestycji (np. prowadzenia przedszkoli, opieki nad osobami zależnymi, porządkowania terenów zielonych, promocji, prowadzenia informacji turystycznej) lub też dostarczania określonych usług; prowadzenie polityki promocyjno-informacyjnej z zakresu ekonomii społecznej; o kierowanie beneficjentów OPS i PUP na odbycie praktyk w podmiotach ekonomii społecznej;

47 Rola samorządów w wspieraniu i promowaniu PES
Co to jest odpowiedzialny biznes? Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. Źródło:

48 Webografia – jeden z najważniejszych portali nt. ekonomii społecznej, aktualności, baza publikacji – informacje i aktualności o klauzulach społecznych

49 Przydatne strony: ww.spoldzielnie.org.pl www.ngo.pl www.skes.pl

50 Dziękuję za uwagę Barbara Kunysz – Syrytczyk
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ


Pobierz ppt "Wojewoda Świętokrzyski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google