Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Relacyjne bazy danych Tworzenie bazy danych Marzena Nowakowska Katedra Informatyki Stosowanej, WZiMK, PŚk p. 3.21 C dostęp do materiałów:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Relacyjne bazy danych Tworzenie bazy danych Marzena Nowakowska Katedra Informatyki Stosowanej, WZiMK, PŚk p. 3.21 C dostęp do materiałów:"— Zapis prezentacji:

1 Relacyjne bazy danych Tworzenie bazy danych Marzena Nowakowska Katedra Informatyki Stosowanej, WZiMK, PŚk p. 3.21 C dostęp do materiałów: http://kis.tu.kielce.pl/bazyzao/ http://kis.tu.kielce.pl/bazyzao/

2 Podstawowe pojęcia baz danych Baza danych – zbiór różnego typu danych (tekstowe, liczbowe, ich podtypy) powiązanych ze sobą i przechowywanych na urządzeniach pamięciowych. Tabela = relacja – element bazy danych przechowujących dane przeznaczone do przetwarzania (definicja nieformalna). Relacyjna baza danych – system powiązanych ze sobą relacji (tabel). Struktura (projekt) bazy danych – zbiór tabel (projekty tabel) oraz powiązań między tymi tabelami. System Zarządzania Bazami Danych (SZBD) – program komputerowy do obsługi baz danych (tworzenie i modyfikacja struktury bazy, wprowadzanie, usuwanie i modyfikacja danych, tworzenie, usuwanie i modyfikacja powiązań, zestawianie informacji (definiowanie zapytań)). Klucz tabeli - minimalny zbiór atrybutów jednoznacznie identyfikujący rekordy tabeli. –klucz główny - jeden z kluczy tabeli wybrany do identyfikacji rekordów. W Ms Access - klucz podstawowy. –klucz zewnętrzny - atrybut tabeli, który jest kluczem głównym (podstawowym) innej tabeli. Inna nazwa: klucz obcy.

3 NazwiskoImięAdresData_zapPeselSygTytułAutorData_wypData_zwStatusLimit_cz KowalskiJanuszAdres_11998.12.0378120333230001Tyt_2Aut_12000.05.122000.11.12Podręcznik3 KowalskiJanuszAdres_11998.12.0378120333230002Tyt_1Aut_21999.12.152000.10.11Poradnik2 0011Tyt_20Aut_10Podręcznik3 NawrockiAdamAdres_32008.12.0480041245610004Tyt_1Aut_22010.10.022010.10.07Leksykon4 NawrockiAndrzejAdres_32008.12.0481053088970034Tyt_3Aut_32013.06.24Podręcznik3 PaprockaElwiraAdres_52011.11.0379010478560021Tyt_5Aut_32012.04.302012.05.30Leksykon4 ArendsRomanAdres_62013.10.1577101443450072Tyt_4Aut_42013.11.232013.12.02Leksykon4 ArendsRomanAdres_62013.10.1582041845720213Tyt_12Aut_52014.02.14Poradnik2 BrackiLeszekAdres_72000.07.017911196787 Pojęcia podstawowe w tabeli Klucze: {Nazwisko, Imię, Adres, Data_zap, Syg, Data_wyp} {Pesel, Syg, Data_wyp} Tabela WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA Schemat (projekt, struktura) tabeli = zbiór atrybutów i przypisanych im własności Atrybut=Kolumna=Pole Rekord=Wiersz=Krotka Klucz główny

4 Proces normalizacji tabeli Nieprawidłowo zaprojektowana tabela cechuje się anomaliami, które utrudniają (a czasami uniemożliwiają) pracę z bazą danych. Aby doprowadzić tabelę do odpowiedniej postaci normalnej przeprowadza się proces normalizacji tabeli. Proces normalizacji polega na odpowiednim podziale tabeli na mniejsze w wyższej postaci normalnej.

5 Pierwsza postać normalna tabeli Tabela jest w pierwszej postaci normalnej, jeśli każdy atrybut w każdym rekordzie tabeli ma co najwyżej jedną wartość ze swojej dziedziny. Tabela WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA jest w pierwszej postaci normalnej. WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA

6 Druga postać normalna tabeli Tabela jest w drugiej postaci normalnej, jeśli jest w pierwszej postaci normalnej i każdy atrybut nie będący kluczem tej tabeli jest w pełni zależny funkcyjnie od wszystkich kluczy tabeli. WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA Tabela WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA nie jest w drugiej postaci normalnej. Istnieje atrybut, który jest częściowo zależny od klucza głównego: Autor zależy częściowo od klucza {Pesel, Syg, Data_wyp}, bo zależy tylko od jednego składnika klucza Syg: {Pesel, Syg, Data_wyp} Nazwisko

7 Trzecia postać normalna tabeli Tabela jest w trzeciej postaci normalnej, jeśli jest w drugiej postaci normalnej i żaden z jej atrybutów nie będących kluczem nie jest przechodnio zależny od żadnego klucza tej tabeli. WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA Tabela WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA nie jest w trzeciej postaci normalnej, bo nie jest w drugiej. Występuje w tabeli przechodnia zależność od klucza. Pole LimitCz zależy od pola Status, które zależy od klucza {Pesel, Syg, Data_wyp}: {Pesel, Syg, Data_wyp} Status Limit_cz

8 Normalizacja do trzeciej postaci normalnej tabeli WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA Nazwisko Imię Adres Data_zap Pesel Tytuł Autor Syg Status Limit_cz Data_wyp Data_zw tabela WYPOŻALNIA BIBLIOTECZNA Id_czyt Nazwisko Imię Adres Data_zap Pesel tabela CZYTELNICY Tytuł Autor Syg Status tabela KSIĄŻKI Klucz główny: Id_czyt Klucz główny: Syg Id_czyt Syg Data_wyp tabela WYPOŻYCZENIA Klucz główny: Syg Id_czyt Syg Data_wyp Data_zw tabela ZWROTY Klucz główny: ? Status Limit_cz tabela KATEGORIE Klucz główny: Status

9 Okno bazy danych i jego elementy Typy danych: Tekst, Nota, Liczba, Data/Godzina, Waluta, Autonumer, Tak/Nie, Obiekt OLE, Hiperłącze Operatory i ich priorytety: –tekstowe (&, +, like), –arytmetyczne (+, -, *, /, ^, Mod, \), –relacyjne (=, >, >=, ), –daty (+, -), –logiczne (not, and, or, xor) Funkcje (typy – j.w.): Exp(x), Clng(x), Day(#2003-09-27#), Left(programowanie, 7), Date(), Now() Symbole wieloznaczne stosowane tylko z typem tekstowym i operatorami właściwymi dla tekstów (like, relacyjne): ? (zastępuje jeden znak), * (zastępuje ciąg znaków), # (zastępuje cyfrę) Wyrażenia = kombinacja symboli – identyfikatorów, funkcji, operatorów i stałych, której zastosowanie daje określony wynik, np. Fix([Cena]*[Liczba]*(1+[Marża]*100)/100+[Stała_opłata] Właściwości pól Ms Access – dane, operatory, funkcje

10 Ms Access – zarządzanie tabelami 1.Tworzenie bazy danych Uruchomić program Ms Access. Wybrać ikonę w pozycji Nowa pusta baza danych. W pozycji Pusta baza danych podać nazwę pliku i jego położenie na dysku. 2.Otwieranie bazy danych Ostrzeżenie o zabezpieczeniach Opcje Włącz tę zawartość Okno nawigacji 2.Definiowanie struktury (projektu) tabeli w środowisku Ms Access W oknie projektowym, poprzez menu: Tworzenie/Projekt tabeli Zaprojektować tabelę ZWROTY do rejestracji zwrotu książki wypożyczonej z biblioteki. Tabela będzie definiowana samodzielnie i zawierała dane o: książce: Syg, tekst 5-znakowy, klucz obcy, tytuł: Książka czytelniku: Id_czyt, tekst 5-znakowy,klucz obcy, tytuł: Czytelnik dacie wypożyczenia: Data_wyp, Data/Godzina, tytuł: Data wypożyczenia dacie zwrotu: Data_zw, Data/Godzina, tytuł: Data zwrotu, wartość domyśla: Date() zabezpieczenie przed błędną daną: Data_zw <= Date() Klucz podstawowy tworzą pola: {Id_czyt, Data_zw} 3.Wprowadzanie danych W oknie widoku arkusza danych tabeli, poprzez menu podręczne (otwórz), lub z okna projektowego tabeli z menu głównego: Widok arkusza danych 4.Import z pliku zewnętrznego Menu: Dane zewnętrzne/Importowanie, po czym wybrać właściwy format i plik do importu. Formaty: Ms Access, xml, innej aplikacji (xls/xlsx, txt), innych systemów bazodanowych (ORACLE, Dbase, Paradox – wyższe wersje MsAccess nie mają tej funkcjonalności).

11 Powiązanie 1-1 występuje wtedy, gdy jednemu rekordowi z tabeli A odpowiada co najwyżej jeden rekord z tabeli B i odwrotnie. Rodzaj powiązania: jeden-do-jednego Kobieta_1 Kobieta_2 Kobieta_3... Kobieta_n KOBIETY Mężczyzna_1 Mężczyzna _2... Mężczyzna _m MĘŻCZYŹNI Relacja związek małżeński jest relacją typu 1-1

12 Powiązanie 1- występuje wtedy, gdy jednemu rekordowi z tabeli A może odpowiadać więcej niż jeden rekord z tabeli B, a jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada co najwyżej jeden rekord z tabeli A. Rodzaj powiązania: jeden-do-wiele Relacja dzieci w rodzinie jest relacją typu 1- Rodzina_1 Rodzina _2... Rodzina _n RODZINY Dziecko_1 Dziecko _2 Dziecko _3... Dziecko _m-1 Dziecko _m DZIECI

13 Powiązanie - występuje wtedy, gdy jednemu rekordowi z tabeli A może odpowiadać więcej niż jeden jeden rekord z tabeli B i jednemu rekordowi z tabeli B może odpowiadać więcej niż jeden rekord z tabeli A. Rodzaj powiązania: wiele-do-wiele Relacja sympatyzowanie z osobnikiem płci przeciwnej jest relacją typu - Dziewczyna_1 Dziewczyna _2 Dziewczyna_3... Dziewczyna_n DZIEWCZĘTA Chłopiec_1 Chłopiec _2 Chłopiec _3... Chłopiec _m CHŁOPCY

14 Zalety: –możliwość wymuszenia więzów integralności między tabelami zapewnienie spójności bazy i częściowe zabezpieczenie przed wprowadzaniem błędnych danych, –automatyczne tworzenie powiązań w kwerendach, formularzach sprzężonych i raportach z podraportami. Warunki tworzenia powiązań z wymuszeniem więzów integralności: –obecność klucza obcego w tabeli podrzędnej i klucza podstawowego w tabeli nadrzędnej, –ten sam typ danych w obu polach, –wartości klucza obcego w tabeli podrzędnej nie mogą wykraczać poza zbiór wartości odpowiedniego klucza głównego w tabeli nadrzędnej (dla więzów integralności), –obie tabele muszą należeć lub być przyłączone do tej samej bazy danych. Charakterystyka relacji między tabelami

15 Tworzenie powiązań między tabelami w Ms Access Metoda ciągnij i upuść Wymuszenie więzów integralności i tego konsekwencje Rodzaje sprzężeń: –wewnętrzne (wspólne rekordy z nadrzędnej i podrzędnej), –zewnętrzne lewostronne (wszystkie rekordy z nadrzędnej i niektóre z podrzędnej), –zewnętrzne prawostronne (wszystkie rekordy z podrzędnej i niektóre z nadrzędnej)


Pobierz ppt "Relacyjne bazy danych Tworzenie bazy danych Marzena Nowakowska Katedra Informatyki Stosowanej, WZiMK, PŚk p. 3.21 C dostęp do materiałów:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google