Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Relacyjne bazy danych Tworzenie bazy danych Marzena Nowakowska Katedra Informatyki Stosowanej, WZiMK, PŚk p. 3.21 C dostęp do materiałów: http://kis.tu.kielce.pl/bazyzao/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Relacyjne bazy danych Tworzenie bazy danych Marzena Nowakowska Katedra Informatyki Stosowanej, WZiMK, PŚk p. 3.21 C dostęp do materiałów: http://kis.tu.kielce.pl/bazyzao/"— Zapis prezentacji:

1 Relacyjne bazy danych Tworzenie bazy danych Marzena Nowakowska Katedra Informatyki Stosowanej, WZiMK, PŚk p C dostęp do materiałów:

2 Podstawowe pojęcia baz danych
Baza danych – zbiór różnego typu danych (tekstowe, liczbowe, ich podtypy) powiązanych ze sobą i przechowywanych na urządzeniach pamięciowych. Tabela = relacja – element bazy danych przechowujących dane przeznaczone do przetwarzania (definicja nieformalna). Relacyjna baza danych – system powiązanych ze sobą relacji (tabel). Struktura (projekt) bazy danych – zbiór tabel (projekty tabel) oraz powiązań między tymi tabelami. System Zarządzania Bazami Danych (SZBD) – program komputerowy do obsługi baz danych (tworzenie i modyfikacja struktury bazy, wprowadzanie, usuwanie i modyfikacja danych, tworzenie, usuwanie i modyfikacja powiązań, zestawianie informacji (definiowanie zapytań)). Klucz tabeli - minimalny zbiór atrybutów jednoznacznie identyfikujący rekordy tabeli. klucz główny - jeden z kluczy tabeli wybrany do identyfikacji rekordów. W Ms Access - klucz podstawowy. klucz zewnętrzny - atrybut tabeli, który jest kluczem głównym (podstawowym) innej tabeli. Inna nazwa: klucz obcy.

3 Pojęcia podstawowe w tabeli
Atrybut=Kolumna=Pole Schemat (projekt, struktura) tabeli = zbiór atrybutów i przypisanych im własności Rekord=Wiersz=Krotka Nazwisko Imię Adres Data_zap Pesel Syg Tytuł Autor Data_wyp Data_zw Status Limit_cz Kowalski Janusz Adres_1 0001 Tyt_2 Aut_1 Podręcznik 3 0002 Tyt_1 Aut_2 Poradnik 2 0011 Tyt_20 Aut_10 Nawrocki Adam Adres_3 0004 Leksykon 4 Andrzej 0034 Tyt_3 Aut_3 Paprocka Elwira Adres_5 0021 Tyt_5 Arends Roman Adres_6 0072 Tyt_4 Aut_4 0213 Tyt_12 Aut_5 Bracki Leszek Adres_7 Tabela WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA Klucze: {Nazwisko, Imię, Adres, Data_zap, Syg, Data_wyp} {Pesel, Syg, Data_wyp} Klucz główny

4 Proces normalizacji tabeli
Nieprawidłowo zaprojektowana tabela cechuje się anomaliami, które utrudniają (a czasami uniemożliwiają) pracę z bazą danych. Aby doprowadzić tabelę do odpowiedniej postaci normalnej przeprowadza się proces normalizacji tabeli. Proces normalizacji polega na odpowiednim podziale tabeli na mniejsze w wyższej postaci normalnej.

5 Pierwsza postać normalna tabeli
Tabela jest w pierwszej postaci normalnej, jeśli każdy atrybut w każdym rekordzie tabeli ma co najwyżej jedną wartość ze swojej dziedziny. Tabela WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA jest w pierwszej postaci normalnej. WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA

6 Druga postać normalna tabeli
Tabela jest w drugiej postaci normalnej, jeśli jest w pierwszej postaci normalnej i każdy atrybut nie będący kluczem tej tabeli jest w pełni zależny funkcyjnie od wszystkich kluczy tabeli. Tabela WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA nie jest w drugiej postaci normalnej. Istnieje atrybut, który jest częściowo zależny od klucza głównego: Autor zależy częściowo od klucza {Pesel, Syg, Data_wyp}, bo zależy tylko od jednego składnika klucza  Syg: {Pesel, Syg, Data_wyp} Nazwisko WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA

7 Trzecia postać normalna tabeli
Tabela jest w trzeciej postaci normalnej, jeśli jest w drugiej postaci normalnej i żaden z jej atrybutów nie będących kluczem nie jest przechodnio zależny od żadnego klucza tej tabeli. Tabela WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA nie jest w trzeciej postaci normalnej, bo nie jest w drugiej. Występuje w tabeli przechodnia zależność od klucza. Pole LimitCz zależy od pola Status, które zależy od klucza {Pesel, Syg, Data_wyp}: {Pesel, Syg, Data_wyp}  Status  Limit_cz WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA

8 Normalizacja do trzeciej postaci normalnej tabeli WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTECZNA
tabela WYPOŻALNIA BIBLIOTECZNA Nazwisko Imię Adres Data_zap Pesel Tytuł Autor Syg Status Limit_cz Data_wyp Data_zw tabela KSIĄŻKI tabela WYPOŻYCZENIA tabela CZYTELNICY Tytuł Autor Syg Status Id_czyt Syg Data_wyp tabela ZWROTY Id_czyt Nazwisko Imię Adres Data_zap Pesel Id_czyt Syg Data_wyp Data_zw Klucz główny: Syg Klucz główny: Syg tabela KATEGORIE Klucz główny: ? Status Limit_cz Klucz główny: Id_czyt Klucz główny: Status

9 Ms Access – dane, operatory, funkcje
Okno bazy danych i jego elementy Typy danych: Tekst, Nota, Liczba, Data/Godzina, Waluta, Autonumer, Tak/Nie, Obiekt OLE, Hiperłącze Operatory i ich priorytety: tekstowe (&, +, like), arytmetyczne (+, -, *, /, ^, Mod, \), relacyjne (=, >, >=, <, <=, <>), daty (+, -), logiczne (not, and, or, xor) Funkcje (typy – j.w.): Exp(x), Clng(x), Day(# #), Left(”programowanie”, 7), Date(), Now() Symbole wieloznaczne stosowane tylko z typem tekstowym i operatorami właściwymi dla tekstów (like, relacyjne): ? (zastępuje jeden znak), * (zastępuje ciąg znaków), # (zastępuje cyfrę) Wyrażenia = kombinacja symboli – identyfikatorów, funkcji, operatorów i stałych, której zastosowanie daje określony wynik, np. Fix([Cena]*[Liczba]*(1+[Marża]*100)/100+[Stała_opłata] Właściwości pól

10 Ms Access – zarządzanie tabelami
Tworzenie bazy danych Uruchomić program Ms Access. Wybrać ikonę w pozycji Nowa pusta baza danych. W pozycji Pusta baza danych podać nazwę pliku i jego położenie na dysku. Otwieranie bazy danych Ostrzeżenie o zabezpieczeniach → Opcje → Włącz tę zawartość Okno nawigacji Definiowanie struktury (projektu) tabeli w środowisku Ms Access W oknie projektowym, poprzez menu: Tworzenie/Projekt tabeli Zaprojektować tabelę ZWROTY do rejestracji zwrotu książki wypożyczonej z biblioteki. Tabela będzie definiowana samodzielnie i zawierała dane o: książce: Syg, tekst 5-znakowy, klucz obcy, tytuł: Książka czytelniku: Id_czyt, tekst 5-znakowy,klucz obcy, tytuł: Czytelnik dacie wypożyczenia: Data_wyp, Data/Godzina, tytuł: Data wypożyczenia dacie zwrotu: Data_zw, Data/Godzina, tytuł: Data zwrotu, wartość domyśla: Date() zabezpieczenie przed błędną daną: Data_zw <= Date() Klucz podstawowy tworzą pola: {Id_czyt, Data_zw} Wprowadzanie danych W oknie widoku arkusza danych tabeli, poprzez menu podręczne (otwórz), lub z okna projektowego tabeli z menu głównego: Widok arkusza danych Import z pliku zewnętrznego Menu: Dane zewnętrzne/Importowanie, po czym wybrać właściwy format i plik do importu. Formaty: Ms Access, xml, innej aplikacji (xls/xlsx, txt), innych systemów bazodanowych (ORACLE, Dbase, Paradox – wyższe wersje MsAccess nie mają tej funkcjonalności).

11 Rodzaj powiązania: jeden-do-jednego
Powiązanie 1-1 występuje wtedy, gdy jednemu rekordowi z tabeli A odpowiada co najwyżej jeden rekord z tabeli B i odwrotnie. Kobieta_1 Kobieta_2 Kobieta_3 ... Kobieta_n KOBIETY Mężczyzna_1 Mężczyzna _2 Mężczyzna _m MĘŻCZYŹNI Relacja „związek małżeński” jest relacją typu 1-1

12 Rodzaj powiązania: jeden-do-wiele
Powiązanie 1-  występuje wtedy, gdy jednemu rekordowi z tabeli A może odpowiadać więcej niż jeden rekord z tabeli B, a jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada co najwyżej jeden rekord z tabeli A. Rodzina_1 Rodzina _2 ... Rodzina _n RODZINY Dziecko_1 Dziecko _2 Dziecko _3 Dziecko _m-1 Dziecko _m DZIECI Relacja „dzieci w rodzinie” jest relacją typu 1- 

13 Rodzaj powiązania: wiele-do-wiele
Powiązanie  -  występuje wtedy, gdy jednemu rekordowi z tabeli A może odpowiadać więcej niż jeden jeden rekord z tabeli B i jednemu rekordowi z tabeli B może odpowiadać więcej niż jeden rekord z tabeli A. Dziewczyna_1 Dziewczyna _2 Dziewczyna_3 ... Dziewczyna_n DZIEWCZĘTA Chłopiec_1 Chłopiec _2 Chłopiec _3 Chłopiec _m CHŁOPCY Relacja „sympatyzowanie z osobnikiem płci przeciwnej” jest relacją typu  -

14 Charakterystyka relacji między tabelami
Zalety: możliwość wymuszenia więzów integralności między tabelami  zapewnienie spójności bazy i częściowe zabezpieczenie przed wprowadzaniem błędnych danych, automatyczne tworzenie powiązań w kwerendach, formularzach sprzężonych i raportach z podraportami. Warunki tworzenia powiązań z wymuszeniem więzów integralności: obecność klucza obcego w tabeli podrzędnej i klucza podstawowego w tabeli nadrzędnej, ten sam typ danych w obu polach, wartości klucza obcego w tabeli podrzędnej nie mogą wykraczać poza zbiór wartości odpowiedniego klucza głównego w tabeli nadrzędnej (dla więzów integralności), obie tabele muszą należeć lub być przyłączone do tej samej bazy danych.

15 Tworzenie powiązań między tabelami w Ms Access
Metoda „ciągnij i upuść” Wymuszenie więzów integralności i tego konsekwencje Rodzaje sprzężeń: wewnętrzne („wspólne” rekordy z nadrzędnej i podrzędnej), zewnętrzne lewostronne (wszystkie rekordy z nadrzędnej i niektóre z podrzędnej), zewnętrzne prawostronne (wszystkie rekordy z podrzędnej i niektóre z nadrzędnej)


Pobierz ppt "Relacyjne bazy danych Tworzenie bazy danych Marzena Nowakowska Katedra Informatyki Stosowanej, WZiMK, PŚk p. 3.21 C dostęp do materiałów: http://kis.tu.kielce.pl/bazyzao/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google