Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI
MIASTA BYDGOSZCZY

2 Podstawa prawna ZARZĄDZENIE Nr 79/2012 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie powołania Koordynatora do spraw Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020 UCHWAŁA NR XXXVII/779/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata ” UCHWAŁA NR XXXVII/780/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z rezerwy celowej budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2013, zaplanowanych w „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata ” ( zł na rok 2013)

3 Strategia – spis treści

4 Strategię współtworzyło 43 przedstawicieli następujących instytucji i organizacji:
Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Publicznych i Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych Rady Miasta Bydgoszczy Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta Bydgoszczy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Związków Zawodowych

5 Podczas tworzenia strategii wykorzystano Metodę Aktywnego Planowania Strategii (MAPS)
Metoda MAPS przewiduje następujące etapy planowania strategicznego: analiza problemów, analiza celów, przegląd planowania strategii (mierniki), harmonogram działań. Wykorzystanie metody MAPS poprzedzono diagnozą stanu oraz analizą SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats), tj. oceną mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Mocne strony bydgoskie granty oświatowe, różnorodność uczelni na terenie miasta, system stypendialny dla uczniów, powszechny dostęp szkół do Internetu, ... Słabe strony niska efektywność pracy szkół podstawowych mierzona sprawdzianami zewnętrznymi, brak spójnego oddziaływania na ucznia, rodziny i szkoły, niewystarczająca baza szkół, ... Szanse edukacja jako wartość, fundusze unijne, kierunki zamawiane na uczelniach wyższych, zaufanie społeczne dla nauczycieli, ... Zagrożenia niskie nakłady na oświatę określane w subwencji, niestabilna polityka oświatowa, niewystarczające kryteria naboru do zawodu nauczyciela, brak czytelnych norm etycznych i autorytetów, ...

6 Mocne strony bydgoskie granty oświatowe,
różnorodność uczelni na terenie miasta, system stypendialny dla uczniów, powszechny dostęp szkół do Internetu, dofinansowanie ponadstandardowych form działań, system wspierania ucznia zdolnego, Młodzieżowa Rada Miasta, wsparcie Komisji Edukacji Rady Miasta dla placówek edukacyjnych, progi punktowe w rekrutacji do liceów, w szkołach funkcjonują programy unijne preferujące przedmioty matematyczno-przyrodnicze, wykształcenie nauczycieli jest na wysokim poziomie, infrastruktura sportowa np. orliki, różnorodność instytucji wspierających edukację, bogata oferta edukacyjna, nauka pływania w klasach III szkoły podstawowej, w szkołach funkcjonują gabinety pielęgniarskie, utworzenie Forum Dyrektorów, istnienie wewnątrzszkolnych systemów pomocy wychowawczej uczniom, bliskość uczelni i różnorodność kierunków, rosnąca otwartość przedsiębiorców na szkolnictwo zawodowe, rozbudowany system edukacji pozaszkolnej, otwartość i kreatywność środowiska edukacyjnego, otwartość władz miasta na inicjatywy związane z edukacją, systematyczny wzrost nakładów na oświatę, bogata oferta form doskonalenia zawodowego nauczycieli poparta diagnozą, prowadzenie BIP przez wszystkie placówki w sposób usystematyzowany, duże zaangażowanie Wydziału Edukacji w tworzeniu koncepcji rozwojowych bydgoskiej oświaty.

7 Słabe strony niska efektywność pracy szkół podstawowych mierzona sprawdzianami zewnętrznymi, brak spójnego oddziaływania na ucznia, rodziny i szkoły, niewystarczająca baza szkół, niedostateczne wykorzystanie informacji o rynku pracy, słaba współpraca pomiędzy szkołami różnych poziomów (z uwzględnieniem uczelni wyższych), niezadawalający poziom rozwoju przedsiębiorczości w szkołach, niewykorzystany potencjał organizacji i instytucji pozaszkolnych w procesie wspierania edukacji, brak zewnętrznego systemu wspierania wychowawczego placówek z problemami występującymi w procesie edukacji, niska efektywność wychowawcza szkół (niektórych), brak motywacji dla rozwoju zawodowego nauczyciela, brak wystarczającej bazy dydaktycznej w szkołach zawodowych, słaba współpraca szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych z pracodawcami, niewłaściwe programy kształcenia nauczycieli na uczelniach wyższych, niewystarczające umiejętności młodzieży w wykorzystaniu instrumentów rynku pracy, niski poziom kształcenia w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych mierzone egzaminami zewnętrznymi w gimnazjum, styl zarządzania placówkami oświatowymi nie odpowiada celom rynku i przedsiębiorczości, potencjał wykształcenia nauczycieli nie jest wykorzystany, brak wymiany doświadczeń pomiędzy członkami kadry zarządzającej, niewystarczająca liczba nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, słaba orientacja zawodowa, słabe doradztwo zawodowe, niski poziom rozwoju przedsiębiorczości w szkołach (wśród nauczycieli i uczniów), edukacja obywatelska nieodpowiednia do potrzeb, niezadawalające wyniki egzaminów i sprawdzianów, brak absolwentów kierunków technicznych i ekonomicznych, brak liderów dla małych i średnich przedsiębiorstw, niedostateczna oferta programów kształtujących postawy przedsiębiorcze, prospołeczne i obywatelskie,

8 Słabe strony niewystarczające powiązania pomiędzy przedsiębiorcami a systemem edukacji, brak skutecznego monitoringu o losach absolwentów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych, niewykorzystany potencjał placówek edukacji pozaszkolnej, mniejsza atrakcyjność oferty kulturalnej dla młodzieży, niski stopień uczestnictwa młodzieży w kulturze i życiu obywatelskim, odpływ młodych ludzi do innych miast i ośrodków akademickich, słaba identyfikacja młodzieży z Bydgoszczą, nierównomierna praca i aktywność samorządów uczniowskich, brak systemu wsparcia pracy z uczniami zdolnymi, niewystarczające wsparcie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, niewystarczająco wyposażona baza dydaktyczna i sportowa szkół, niska frekwencja na zajęciach i rosnąca liczba korepetycji, słaba efektywność systemu motywacyjnego, mało atrakcyjna polityka prorodzinna miasta, brak wystarczającej dyscypliny w wielu szkołach (m.in. tolerowanie absencji uczniów), nieuregulowana kwestia poprawy niskich zarobków pracowników obsługi, niewystarczające wsparcie szkół w zakresie doradztwa metodycznego i rozwiązywania problemów, nieefektywne wykorzystanie środków finansowych na funkcjonowanie niektórych placówek, niewystarczające wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania oświatą i procesu kształcenia.

9 Szanse edukacja jako wartość, fundusze unijne,
kierunki zamawiane na uczelniach wyższych, zaufanie społeczne dla nauczycieli, atrakcyjna realizacja przedmiotu „przedsiębiorczość”, funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu, innowacyjna edukacja, możliwość wykorzystania środków pozabudżetowych, rozwój samorządności uczniowskiej.

10 Zagrożenia niskie nakłady na oświatę określane w subwencji,
niestabilna polityka oświatowa, niewystarczające kryteria naboru do zawodu nauczyciela, brak czytelnych norm etycznych i autorytetów, zła struktura wiekowa wśród nauczycieli, wyczerpanie się dalszych procedur awansu zawodowego, niewłaściwa współpraca rodziców w procesie wychowana, brak wytyczonych trendów rozwoju gospodarczego miasta, brak inkubatorów przedsiębiorczości, brak pomysłów na zatrzymanie młodych ludzi w mieście, upolitycznienie oświaty, niska innowacyjność lokalnej gospodarki, negatywny wizerunek szkolnictwa zawodowego, niedostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy, negatywne tendencje demograficzne – niż demograficzny, liczne zmiany w przepisach oświatowych (np. zerówki) oraz nieprecyzyjne przepisy, spadek autorytetu nauczyciela, rosnąca przestępczość wśród uczniów szkół gimnazjalnych, narastająca dysfunkcja rodziny, ubożenie społeczeństwa, ryzyko likwidacji Collegium Medicum w Bydgoszczy.

11 w społeczeństwie obywatelskim
Zbyt duży odsetek bezrobocia wśród młodzieży (18-34 lat) Spadek liczby mieszkańców Bydgoszczy Niski poziom przedsiębiorczości Brak aktywności społecznej i obywatelskiej Brak poczucia odpowiedzialności młodych ludzi za siebie i otoczenie KLUCZOWY PROBLEM Niski poziom przygotowania mieszkańców Bydgoszczy do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim Niedostateczne powiązanie edukacji (w tym programów nauczania) z rynkiem pracy Niewystarczające możliwości finansowe Miasta Niezadawalające wyniki kształcenia i wychowania Odpływ młodych ludzi do innych miast oraz ośrodków akademickich Niski poziom innowacyjności i kreatywności w edukacji i gospodarce Niedobór kadry pedagogicznej do kształcenia zawodowego Zbyt rozbudowana (w stosunku do potrzeb wynikających z niżu demograficznego) sieć szkół Podczas kształcenia słabe powiązanie teorii z praktyką (wykorzystanie wiedzy w praktyce) Niepełna oferta edukacyjna uczelni wyższych Zły wizerunek wykształcenia technicznego Niewystarczające wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania oświatą i procesu kształcenia Niewystarczające wsparcie szkół w zakresie doradztwa metodycznego i rozwiązywania problemów Mała atrakcyjność kulturalna i rekreacyjna miasta dla młodzieży Brak platformy informacyjnej o bieżących i prognoz. miejscach pracy Małe poczucie współodpowiedzialności osób i instytucji uczestniczących w procesie kształcenia i wychowania za rozwój młodego człowieka Ryzyko zaprzestania działalności Collegium Medicum na terenie Bydgoszczy Brak systematycznego monitoringu losów absolwentów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy Słaba relacja mistrz i uczeń Dysfunkcyj-ność rodziny Słaba współpraca pomiędzy uczelniami a szkołami Brak świadomości rodziców i młodego człowieka o konsekwencji złego wyboru kierunku kształcenia Spadek poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Niski stopień poczucia tożsamości lokalnej Słabe doradztwo zawodowe Osłabienie dyscypliny uczniów w szkołach Słaba promocja lokalnych autorytetów, ludzi sukcesu i mocnych stron miasta Niski poziom współpracy szkół z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu Nieodpowiednie do potrzeb wyposażenie szkół, placówek oświatowych i uczelni

12 mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim
Zahamowanie spadku liczby mieszkańców Bydgoszczy Wzrost poziomu przedsiębiorczości Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej CEL STRATEGICZNY Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Sprawne i efektywne zarządzanie oświatą Wysoko wykwalifikowana kadra do kształcenia zawodowego Systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania Oferta edukacyjna uczelni dostosowana do potrzeb mło-dych ludzi, nauki i gospodarki Racjonalizacja sieci szkół Budowanie pozytywnego wizerunku wykształcenia technicznego Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb bazy materialnej szkół w tym pomocy dydaktycznych Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna miasta dla młodzieży Efektywne wykorzystanie mechanizmów finansowania oświaty Skuteczny system doradztwa zawodowego Skuteczne wspieranie nauczy-cieli w rozwoju zawodowym i rozwiązywaniu problemów Budowanie poczucia tożsamości lokalnej Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu Efektywna współpraca szkół z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu Wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod w procesie kształcenia Budowanie pozytywnego wizerunku Bydgoszczy, jako miasta akademickiego Dyrektor liderem oświaty Uczenie się przez całe życie Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży Wzrost poziomu innowacyjności i kreatywności w edukacji i gospodarce Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (sport i rekreacja) System wspierania uczniów o spec. potrzebach edu. i trudnej sytuacji materialnej Bezpieczna i przyjazna szkoła Aktywność społeczna dzieci i młodzieży Profilaktyka i promocja zdrowia Aktywne uczestnictwo w kulturze

13 mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim
1 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy MIERNIKI / WSKAŹNIKI 1. DOSTOSOWANIE EDUKACJI WSZYSTKICH SZCZEBLI DO POTRZEB GOSPODARKI I RYNKU PRACY 1. Wskaźnik bezrobocia w wieku do 34 lat: bezrobocie w Bydgoszczy w wieku do 34 lat w liczbach bezwzględnych oraz danych procentowych stosunek bezrobocia w wieku do 34 lat w Bydgoszczy do bezrobocia w regionie – obniżenie do 2020 r. stosunek bezrobocia w wieku do 34 lat w Bydgoszczy do średniego bezrobocia w dużych miastach kraju. 2. Wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów szkół i uczelni – obniżenie do 2020 r. 3. Odsetek kadry nauczycielskiej w kształceniu zawodowym wywodzącej się z: przedsiębiorstw kadry naukowej uczelni absolwentów kierunkowych studiów wyższych i podyplomowych związanych z nauczanym zawodem. - do 2020 r. 100% kadry w kształceniu zawodowym ze specjalistycznym przygotowaniem 4. Liczba programów nauczania skonstruowanych z udziałem pracodawców lub zaopiniowanych pod względem zgodności z wymogami rynku pracy – co roku niemalejąca 5. Liczba porozumień o współpracy zawartych przez szkoły zawodowe z pracodawcami – co roku niemalejąca

14 mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim
2 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół MIERNIKI / WSKAŹNIKI 2. WZROST EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA ORAZ WYSOKI POZIOM UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ. 1. Wskaźnik wyników egzaminów zewnętrznych w porównaniu ze średnią krajową, województwa kujawsko-pomorskiego, średnią miast o porównywalnej wielkości w kraju oraz miast na obszarze OKE w Gdańsku: średnie wyniki sprawdzianu po klasie 6 średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego średnie wyniki pisemnych obowiązkowych egzaminów maturalnych z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki oraz wskaźnik EWD średnie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Do 2020 r. wyniki na poziomie średnim w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców objętych działaniem OKE Gdańsk 2. Wyniki olimpiad, konkursów i zawodów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych oraz odsetek uczniów biorących udział w tej formie aktywności – coroczny wzrost aktywności szkół 3. Odsetek uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych w szkole lub poza szkołą a także korzystających z zewnętrznych laboratoriów i ośrodków innowacyjnych – coroczny wzrost 4. Liczba innowacji i eksperymentów wdrażanych w szkołach – co roku niemalejąca 5. Liczba inicjatyw podejmowanych przez młodzież oraz liczba zaangażowanych uczniów i odbiorców – coroczny wzrost 6. Liczba nauczycieli objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli – coroczny wzrost do 2016 r., potem niemalająca 7. Wskaźnik poziomu jakości kształcenia na uczelniach wyższych (do uzgodnienia z uczelniami wyższymi).

15 mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim
3 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi MIERNIKI / WSKAŹNIKI 3. BYDGOSZCZ ATRAKCYJNA DLA MŁODYCH LUDZI. 1. Odsetek absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia lub pracę na terenie Bydgoszczy – wzrost do 2020 r. 2. Odsetek absolwentów bydgoskich szkół wyższych podejmujących pracę na terenie Bydgoszczy – wzrost do 2020 r. 3. Wskaźnik migracji młodych ludzi. 4. Liczba kierunków studiów II i III stopnia na bydgoskich uczelniach – wzrost do 2020 r.

16 mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim
4 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wysoki poziom innowacyjności i kreatywności w edukacji i gospodarce MIERNIKI / WSKAŹNIKI 4. SPRAWNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ. 1. Odsetek szkół i przedszkoli objętych pełną standaryzacją zatrudnienia nauczycieli i pracowników AiO – 100% do 2016 r. 2. Kwota środków pozyskanych przez dyrektorów z tytułu gospodarowania majątkiem szkół – coroczny wzrost 3. Kwota zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez szkoły na realizację projektów edukacyjnych oraz liczba złożonych wniosków – coroczny wzrost 4. Kwota pozyskanych przez Miasto środków zewnętrznych na projekty wspierające rozwój edukacji – do 2020r. co najmniej na poziomie z okresu 5. Odsetek dyrektorów szkół i placówek, którzy ukończyli specjalistyczne formy doskonalenia z zakresu zarządzania , np „lidera oświaty” – 100% do 2016 r. 6. Odsetek gimnazjów (bez specjalnych) objętych systemem rekrutacji elektronicznej – 100% do roku 2016

17 1.1 Wysoko wykwalifikowana kadra do kształcenia zawodowego
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Wysoko wykwalifikowana kadra do kształcenia zawodowego CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 1. DOSTOSOWANIE EDUKACJI WSZYSTKICH SZCZEBLI DO POTRZEB GOSPODARKI I RYNKU PRACY 1.1 Wysoko wykwalifikowana kadra do kształcenia zawodowego 1.1.1 Studia podyplomowe przygotowujące kadrę do kształcenia zawodowego 2013 2015 Budżet miasta Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 1.1.2 Staże nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą 2020 Urząd Miasta Bydgoszczy – WE 1.1.3 Miejski system zatrudniania w szkołach wysoko wykwalifikowanej kadry ze środowiska gospodarczego

18 1.2 Budowanie pozytywnego wizerunku wykształcenia technicznego
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Zbudowanie pozytywnego wizerunku wykształcenia technicznego CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 1.2 Budowanie pozytywnego wizerunku wykształcenia technicznego 1.2.1 Organizowanie przedsięwzięć i projektów popularyzujących zainteresowanie techniką na wszystkich etapach kształcenia 2013 2020 Środki pomocowe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 1.2.2 Stworzenie systemu promowania i nagradzania uczniów odnoszących sukcesy w dziedzinach technicznych oraz ich opiekunów naukowych Budżet miasta Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 1.2.3 Wykorzystanie massmediów do promowania zainteresowań technicznych Urząd Miasta Bydgoszczy - ZOM

19 1.3 Skuteczny system doradztwa zawodowego
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Skuteczny system doradztwa zawodowego CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 1.3 Skuteczny system doradztwa zawodowego 1.3.1 Utworzenie platformy informacyjnej o bieżących i prognozowanych miejscach pracy i losach absolwentów szkół i uczelni 2013 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Powiatowy Urząd Pracy 1.3.2 Utworzenie akademickiego centrum doradztwa zawodowego Środki własne uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 1.3.3 Zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 1.3.4 Promowanie dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego Zespół Szkół Drzewnych 1.3.5 Stworzenie i funkcjonowanie szkolnych biur karier współpracujących z instytucjami rynku pracy Zespół Szkół Chemicznych

20 1.4 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Efektywna współpraca szkół z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 1.4 Efektywna współpraca szkół z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu 1.4.1 Stworzenie i realizacja wspólnych projektów oraz programów w ramach praktyk, staży i szkoleń 2013 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy – WE 1.4.2 Dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy, otwieranie klas i kierunków „zamawianych” przez przedsiębiorców 2015 Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 1.4.3 Utworzenie Forum Dialogu pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu Budżet instytucji organizujących Urząd Miasta Bydgoszczy – ZOI 1.4.4 Powstanie nowych i rozwój istniejących klastrów Uczelnie wyższe Przedsiębiorcy, Instytucje Otoczenia Biznesu 1.4.5 Budowa inkubatora technologicznego 2016 2018 Instytucje Otoczenia Biznesu, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoski Park Przemysłowo –Technologiczny

21 1.5 Uczenie się przez całe życie
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Uczenie się przez całe życie CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 1.5 Uczenie się przez całe życie 1.5.1 Badanie trendów w zakresie zawodów deficytowych i nadwyżkowych (minimum raz w roku) 2013 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Powiatowy Urząd Pracy Rozpoznanie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodowych kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych 1.5.2 Dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy 2015 1.5.3 Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie uczenia się przez całe życie oraz organizacji i instytucji reprezentujących osoby niepełnosprawne Środki własne organizacji pozarządowych Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 1.5.4 Utworzenie i funkcjonowanie „Bydgoskiego Uniwersytetu Otwartego” 2014 Uczelnie wyższe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 1.5.5 Promowanie idei uczenia się przez całe życie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

22 1.6 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Wzrost poziomu innowacyjności i kreatywności w edukacji i gospodarce CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 1.6 Wzrost poziomu innowacyjności i kreatywności w edukacji i gospodarce 1.6.1 „Fabryka myśli” na neutralnym gruncie – forum eksperckie 2014 2020 Budżet miasta Budżet samorządu województwa Przedsiębiorcy Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy - WRS 1.6.2 Rozbudowa III etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności 2015 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 1.6.3 Wykorzystanie potencjału i rozwój Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 2013 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny 1.6.4 Realizacja projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Urząd Miasta Bydgoszczy - ZOI

23 2.1 Systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2. WZROST EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA ORAZ WYSOKI POZIOM UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ 2.1 Systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 2.1.1 Analiza ilościowa i kontekstowa wyników egzaminów zewnętrznych (raz w roku) 2013 2020 Budżet miasta Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 2.1.2 Wdrożenie pilotażowego programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach 2014 Środki pomocowe 2.1.3 Pełne wdrożenie programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach 2015 2.1.4 Analiza osiągnięć edukacyjnych, artystycznych, sportowych i innych uczniów (raz w roku) Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 2.1.5 Diagnoza postaw obywatelskich Budżet uczelni wyższych Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 2.1.6 Diagnoza postaw prozdrowotnych i aktywności fizycznej

24 2.2 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb bazy materialnej szkół w tym pomocy dydaktycznych CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2.2 Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb bazy materialnej szkół w tym pomocy dydaktycznych 2.2.1 Diagnoza potrzeb szkół w zakresie wyposażenia, modernizacji i remontów 2013 2017 Budżet miasta Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 2.2.2 Realizacja programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach zgodnie z diagnozą 2020 Środki pomocowe 2.2.3 Realizacja zadań remontowych i modernizacji obiektów zgodnie z potrzebami 2.2.4 Termomodernizacja budynków oświatowych Urząd Miasta Bydgoszczy - WIM 2.2.5 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w szkołach 2.2.6 Budowa nowej placówki oświatowej w Fordonie 2014 2016 Urząd Miasta Bydgoszczy – WIM

25 2.3 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Skuteczne wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym i rozwiązywaniu problemów CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2.3 Skuteczne wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym i rozwiązywaniu problemów 2.3.1 Udział w projektach wspierających szkoły, placówki i rozwój nauczycieli 2013 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy – WRS 2.3.2 Wykorzystanie portalu edukacyjnego miasta Bydgoszczy do wymiany doświadczeń 2015 Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 2.3.3 Rozwój miejskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 2.3.4 Utworzenie i rozwój sieci współpracy samokształcenia nauczycieli i dyrektorów 2014 2016 2.3.5 Pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce 2.3.6 Dostosowanie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli do wyników diagnozy efektywności kształcenia i wychowania oraz potrzeb nauczycieli 2.3.7 Rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowawców i dyrektorów 2012

26 2.4 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod w procesie kształcenia CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2.4 Wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod w procesie kształcenia 2.4.1 Pełen dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego Internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej 2013 2016 Budżet miasta Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy - WI 2.4.2 Opracowanie i wdrożenie programu wyposażenia szkół i placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny 2020 Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 2.4.3 Udostępnienie szkołom i placówkom multimedialnych programów dydaktycznych oraz platform internetowych 2.4.4 Upowszechnienie łączenia wiedzy z praktyką w procesie kształcenia Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 2.4.5 Budowa i rozwój centrów nauki oraz eksperymentatorium 2014 2018 Uczelnie wyższe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2.4.6 Klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 2.4.7 Zakup i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych i naukowych dla rozwoju innowacyjności

27 2.5 Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
2.5.1 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży Aktywność społeczna dzieci i młodzieży CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2.5 Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 2.5.1 Aktywność społeczna dzieci i młodzieży Rozbudowa i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „laboratorium demokracji” 2013 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 6 Aktywnie działająca Młodzieżowa Rada Miasta Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy Opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu Urząd Miasta Bydgoszczy - WZS Stworzenie i realizacja systemu wyróżniania osób aktywnych społecznie 2014

28 2.5.2 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (sport i rekreacja) CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2.5.2 Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (sport i rekreacja) Realizacja programu rozwoju sportu szkolnego w klasach i szkołach sportowych w Bydgoszczy 2013 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy - WE Realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowych Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym Urząd Miasta Bydgoszczy – WPST Przygotowywanie nauczycieli wychowania fizycznego do indywidualnego podejścia do ucznia oraz popularyzacja przez nich aktywności fizycznej Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej Miejski Szkolny Związek Sportowy

29 2.5.3 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży System wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i trudnej sytuacji materialnej CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2.5.3 System wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i trudnej sytuacji materialnej Rozbudowanie i wdrożenie programu wspierania ucznia zdolnego 2014 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy - WE Dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów 2013 Przygotowywanie nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Powołanie i działalność uniwersytetu dla rodziców w ramach „Bydgoskiego Uniwersytetu Otwartego” Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wdrożenie programu pomocy materialnej dla uczniów Urząd Miasta Bydgoszczy - WE Upowszechnienie zajęć typu: muzykoterapia, artyterapia itp. w szkołach ogólnodostępnych

30 2.5.4 Bezpieczna i przyjazna szkoła
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży Bezpieczna i przyjazna szkoła CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2.5.4 Bezpieczna i przyjazna szkoła Rozbudowa i modernizacja szkolnych systemów monitoringu 2013 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy - WE Elektroniczna rejestracja frekwencji uczniów Opracowanie i wdrożenie programu „bezpieczna droga do szkoły” (Agatka, oświetlenie, progi, barierki, straż miejska, „patrol małolat” 2016 Utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego – wspieranie innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa 2014 Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałaniu przemocy i agresji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Promocja dobrych praktyk w zakresie oddziaływań wychowawczych Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

31 2.5.5 Profilaktyka i promocja zdrowia
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży Profilaktyka i promocja zdrowia CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2.5.5 Profilaktyka i promocja zdrowia Stworzenie warunków do funkcjonowania gabinetów pielęgniarskich i stomatologicznych w każdej szkole 2014 2020 Budżet miasta Narodowy Fundusz Zdrowia Urząd Miasta Bydgoszczy - WE Profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży: gimnastyka korekcyjna i inne współpraca z rodzicami 2013 Aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych w tym promujące zdrowe odżywianie Środki pomocowe Szkoła Podstawowa Nr 38 Modernizacja i racjonalizacja sieci szkolnych stołówek Urząd Miasta Bydgoszczy – WE Wspieranie działań w zakresie profilaktyki uzależnień Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

32 2.5.6 Aktywne uczestnictwo w kulturze
mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży Aktywne uczestnictwo w kulturze CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 2.5.6 Aktywne uczestnictwo w kulturze Opracowanie nowych zasad i kryteriów wspierania i promowania przedsięwzięć kulturalnych, lokalnych i ponadregionalnych 2013 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 Powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych 2014 2016 Pałac Młodzieży Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez bydgoski grant oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia Urząd Miasta Bydgoszczy - WE Racjonalizacja sieci i oferty placówek wychowania pozaszkolnego Opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury, uczelniami, środowiskiem artystycznym i organizacjami pozarządowymi, m.in. w ramach „Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej” (co roku) Miejskie Centrum Kultury Przygotowanie animatorów kultury 2015

33 3. BYDGOSZCZ ATRAKCYJNA DLA MŁODYCH LUDZI
3.1 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Oferta edukacyjna uczelni dostosowana do potrzeb młodych ludzi, nauki i gospodarki CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 3. BYDGOSZCZ ATRAKCYJNA DLA MŁODYCH LUDZI 3.1 Oferta edukacyjna uczelni dostosowana do potrzeb młodych ludzi, nauki i gospodarki 3.1.1 Zwiększenie liczby kierunków studiów wyższych drugiego i trzeciego stopnia 2013 2020 Środki pomocowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 3.1.2 Kształcenie studentów zgodnie z zamawianymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom rozwoju miasta Budżet miasta Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 3.1.3 Program stypendialny dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wybierających wskazane kierunki na uczelniach w Bydgoszczy Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 3.1.4 Program stypendialny dla rozwoju samodzielnej kadry naukowej 2016 3.1.5 Wspieranie rozwoju bydgoskich szkół akademickich oraz Collegium Medicum UMK na terenie Bydgoszczy Urząd Miasta Bydgoszczy – WE 3.1.6 Stworzenie i realizacja miejskiego programu współpracy uczelni ze szkołami 2014 Uczelnie wyższe Zespół Szkół Ogólnokształcących 1

34 3.2 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna miasta dla młodych ludzi CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 3.2 Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna miasta dla młodych ludzi 3.2.1 Utworzenie „Akademickiego Centrum Kultury” 2014 2020 Budżet miasta Uczelnie wyższe Środki pomocowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 3.2.2 Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież 2013 Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy 3.2.3 Stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego portalu kulturalnego Miejskie Centrum Kultury 3.2.4 Organizowanie cyklicznych imprez rekreacyjnych Urząd Miasta Bydgoszczy – WPST 3.2.5 Pełniejsze wykorzystanie miejskiej przestrzeni do celów kulturalno-rekreacyjno-krajoznawczych Budżet samorządu województwa

35 3.3 Budowanie poczucia tożsamości lokalnej
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Budowanie poczucia tożsamości lokalnej CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 3.3 Budowanie poczucia tożsamości lokalnej 3.3.1 Skuteczna promocja lokalnych autorytetów ludzi sukcesu i mocnych stron miasta 2013 2020 Budżet miasta Uczelnie wyższe Urząd Miasta Bydgoszczy – WPST 3.3.2 Stworzenie i realizacja programu edukacji regionalnej, patriotycznej, krajoznawstwa i turystyki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 3.3.3 Opracowanie harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy - WE

36 3.4 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 3.4 Budowanie pozytywnego wizerunku Bydgoszczy - jako miasta akademickiego Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 2014 2020 Budżet uczelni, budżet miasta Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 3.4.2 Utworzenie portalu akademickiego Budżet uczelni

37 4. SPRAWNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
4.1 Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Sprawne zarządzanie oświatą Racjonalizacja sieci szkół CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 4. SPRAWNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 4.1 Racjonalizacja sieci szkół 4.1.1 Szczegółowa analiza prognoz demograficznych w mieście Bydgoszcz z podziałem na dzielnice oraz w powiecie (raz w roku) 2013 2020 Budżet miasta Urząd Miasta Bydgoszczy - WSO 4.1.2 Dostosowanie sieci szkół do sytuacji demograficznej miasta (raz w roku) Urząd Miasta Bydgoszczy - WE

38 4.2 Efektywne wykorzystanie mechanizmów finansowania oświaty
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Sprawne zarządzanie oświatą Efektywne wykorzystanie mechanizmów finansowania oświaty CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 4.2 Efektywne wykorzystanie mechanizmów finansowania oświaty 4.2.1 Racjonalizacja zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 2013 2020 Budżet miasta Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 4.2.2 Szkolenia dyrektorów i nauczycieli oraz dzielenie się wiedzą w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych Środki pomocowe Urząd Miasta Bydgoszczy – WRS 4.2.3 Pozyskiwanie przez szkoły i Miasto środków zewnętrznych poprzez aktywny udział w programach i projektach Środki zewnętrzne 4.2.4 Racjonalne wykorzystywanie środków finansowych oraz bazy szkół przez dyrektorów 4.2.5 Racjonalizacja wydatków na oświatę poprzez centralizację wybranych zakupów i usług, obsługi BHP, obsługi informatycznej, zarządzania obiektami sportowymi 2012 Budżet Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy – WE

39 4.3 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Sprawne zarządzanie oświatą Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 4.3 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu 4.3.1 Utworzenie internetowego portalu edukacyjnego miasta Bydgoszcz 2013 2015 Budżet miasta Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 4.3.2 Rozbudowa platformy internetowej ułatwiającej zarządzanie szkołami i placówkami 2014 4.3.3 Wdrażanie programów informatycznych usprawniających zarządzanie i dokumentowanie pracy szkoły i placówki (np. E-dziennik, rekrutacja elektroniczna w gimnazjach i szkołach podstawowych) 2020 Środki pomocowe

40 4.4 Dyrektor liderem oświaty
Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Sprawne zarządzanie oświatą Dyrektor liderem oświaty CELE/DZIAŁANIA OD KIEDY DO KIEDY ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁANIA PODMIOTY REALIZUJĄCE/ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 4.4 Dyrektor liderem oświaty 4.4.1 Studia podyplomowe oraz szkolenia dla dyrektorów szkół zgodnie z ich potrzebami 2013 2020 Budżet miasta Środki pomocowe Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 4.4.2 Opracowanie i wdrożenie programu współpracy i wzajemnego wspomagania przez dyrektorów szkół i placówek Urząd Miasta Bydgoszczy - WE 4.4.3 Realizacja programów rozwojowych gwarantujących wzrost jakości pracy szkół i placówek Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli

41 STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI
MIASTA BYDGOSZCZY - wybrane projekty

42 „Fabryka myśli” Opis: „Fabryka myśli” jest to niezależne i nie działające dla zysku forum eksperckie funkcjonujące zgodnie z ideą think tanków. Uczestnicy forum powinni być powoływani na podstawie doświadczeń, a nie na podstawie zajmowanych funkcji, powinni być też niezależni politycznie, co zapewnia swobodę działań. Cel: prowadzenie badań oraz dokonywanie analiz dotyczących spraw publicznych, związanych z Bydgoszczą i promocją miasta na forum regionu oraz na arenie międzynarodowej na zlecenie lub samodzielnie, poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych, kulturowych, prawnych, udział w debacie publicznej, organizacja debat, konferencji, warsztatów, wydawanie wyników analiz w formie biuletynów (może być wersja tylko elektroniczna) wspieranie aktywności mieszkańców Bydgoszczy w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Korzyści dla Bydgoszczy: zwiększenie zaangażowania ekspertów z różnych dziedzin w procesie podejmowania decyzji, zapewnienie możliwości udziału w publicznej debacie na gruncie neutralnym zgodnie z ideą konsultacji społecznych, pozyskanie neutralnych opinii i analiz w kluczowych aspektach funkcjonowania miasta, stworzenie możliwości wykorzystania potencjału środowiska naukowego w celach użyteczności publicznej. W ramach działań „Fabryki myśli” będą funkcjonowały dwa zespoły powoływane na dwuletnią kadencję: Rada strategiczna- powoływana przez Prezydenta Miasta, zwraca uwagę na nowe trendy i zjawiska, Rada ekspertów- powoływana przez Prezydenta Miasta na wniosek Rady Strategicznej- konsultuje z siecią ekspertów projekty i publikacje, współpracuje też z ekspertami przy poszczególnych projektach.

43 „Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju”
Opis: Jest to jednostka zajmująca się przede wszystkim gromadzeniem informacji z obszarów kultury, nauki, wydarzeń okolicznościowych, możliwością pozyskiwania funduszy, aktywności wolontariackiej oraz ich udostępnianiem, a także promowaniem wśród dzieci i młodzieży. Cel MCIiR: stworzenie możliwości nabywania doświadczeń przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w zakresie organizacji i koordynowania projektów, udzielanie podmiotowości grupom nieformalnym przy organizacji wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, zintegrowanie różnych podmiotów działających na terenie miasta, których działalność jest skierowana do dzieci wraz z rodzicami oraz młodzieży, organizacja dodatkowych kursów i szkoleń wykraczających poza podstawy nauczania, zgodnie z ideą edukacji nieformalnej („nauka poprzez praktykę”) wydawanie poradników związanych z aktywnością społeczną, prowadzenie bazy internetowej. Działalność Centrum wymaga zatrudnienia koordynatora (wstępna deklaracja z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego o powierzeniu tej funkcji jednemu z pracowników; istnieje też możliwość powołania koordynatora w Urzędzie Miasta). W większości będzie oparta o wolontariat młodzieży powyżej 16 roku życia. Maksymalny roczny koszt związany z promocją i działaniami Korzyści dla Bydgoszczy: budowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród młodego pokolenia, jako ośrodka przyjaznego rozwojowi młodzieży, stworzenie warunków zachęcenia młodych ludzi do pozostania w Bydgoszczy i podejmowania studiów i pracy na terenie miasta, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do młodych ludzi, wzbudzenie „lokalnego patriotyzmu”.

44 Projekt www.akademickabydgoszcz.pl
Strona internetowa obejmować może następujące informacje: nazwy uczelni bydgoskich z linkami do stron internetowych szkół wyższych wsparcie samorządu Bydgoszczy dla szkół wyższych: Nagrody i Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta, Nagroda Prezydenta Bydgoszczy za wyróżniającą się prace magisterską, Program Stypendialny dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce, Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników naukowych za otrzymane nominacje profesorskie oraz wybitne osiągnięcia naukowe, Honorowe patronaty Prezydenta Miasta, Uniwersytet Otwarty, galeria wybitnych naukowców , działalność badawcza uczelni w tym: projekty badawcze, laboratoria, oferta, granty, jakie pozyskały uczelnie na badania naukowe, staże studenckie i praktyki dla absolwentów (wspólnie z uczelniami i przedsiębiorcami), studencki serwis kulturalny, Bydgoszcz for students - serwis dla studentów zagranicznych studiujących w Bydgoszczy w tym studentów programu Erasmus, Study in Bydgoszcz – serwis dla obcokrajowców, którzy zastanawiają się, gdzie studiować w Polsce. Uczestnicy projektu: samorząd Bydgoszczy, uczelnie, społeczność akademicka ( naukowcy, studenci), Korzyści: możliwość zbudowania platformy informacyjnej, która byłaby głównym kompendium wiedzy dot. uczelni i studiowania w Bydgoszczy pokazanie atrakcyjności studiowania w Bydgoszczy i osiągnięć nauki bydgoskiej stworzenie serwisu informacyjnego o wydarzeniach w szkołach wyższych i organizowanych imprezach przez środowisko akademickie stworzenie serwisu informacyjnego o pomocy samorządu miasta dla szkół wyższych pokazywanie najbardziej spektakularnych przedsięwzięć naukowych realizowanych przez uczelnie i prezentowanie nagradzanych w kraju i za granicą bydgoskich naukowców, udostępnienie przedsiębiorcom informacji o możliwościach: udziału w badaniach naukowych prowadzonych przez uczelnie, przeprowadzenia badan w laboratoriach uczelni.

45 Bydgoskie granty oświatowe
System Bydgoskich Grantów Oświatowych przeznaczonych na realizację działań innowacyjnych w szkołach i innych placówkach oświatowych stanowi ponadstandardowe zadanie oświatowe, które finansowane jest z rezerwy celowej budżetu Miasta Bydgoszczy nieprzerwanie od 1 stycznia 1998 r. O środki finansowe na takie zajęcia mogły ubiegać się szkoły lub inne placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Bydgoszcz poprzez wnioski – projekty programów napisane przez nauczycieli. Na rok 2013 zaplanowano kwotę zł na realizacje tych projektów

46 Gabinety przedmiotowe
PROGRAM : „ROZBUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE GABINETÓW DYDAKTYCZNYCH, ŚWIETLIC, BIBLIOTEK ORAZ PLACÓW ZABAW” Pozytywnie rozpatrzono: W roku wnioski, na łączną kwotę ,00 zł. W roku wniosków, na łączną kwotę ,00 zł. W roku wniosków, na łączną kwotę ,00 zł. W roku wnioski, na łączną kwotę , 00 zł. W roku wniosków, na łączną kwotę ,00 zł. W roku wniosków, na łączną kwotę ,00 zł. W roku wniosków, na łączną kwotę ,00 zł. – zgodnie ze standardami opracowanymi przez doradców metodycznych

47 Nagrody i stypendia dla uczniów uzdolnionych
Nagrody przyznawane są od 2006 roku, w celu promowania i wyróżniania uczniów bydgoskich szkół, którzy zostali finalistami lub laureatami olimpiad na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Od roku 2012 nagradzani są uczniowie wszystkich typów szkół, którzy uzyskali tytuł zwalniający z egzaminu zewnętrznego a także ich nauczyciele Uczniowie otrzymują nagrody w wysokości od 1000 zł do 3500 zł a ich nauczyciele od 1000 zł do 2000 zł Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynający studia na bydgoskich uczelniach (kierunki ważne dla gospodarki) mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie W 2006 roku przyznano 31 nagród na łączną kwotę zł. W 2007 roku przyznano 44 nagrody na łączną kwotę zł. W 2008 roku przyznano 37 nagród na łączną kwotę zł. W 2009 roku przyznano 67 nagród na łączną kwotę zł. W 2010 roku przyznano 96 nagród na łączną kwotę zł. W 2011 roku przyznano 86 nagród na łączną kwotę zł. W 2012 roku przyznano 230 nagród dla uczniów oraz 170 dla nauczycieli na łączną kwotę zł.

48 własna platforma informatyczna (programista z WE)
Platforma informatyczna - OPIUM Zrealizowane funkcje systemu własna platforma informatyczna (programista z WE) rozbudowana baza teleadresowa placówek oświatowych centralna baza dyrektorów i głównych księgowych możliwość wysyłania wiadomości i prostych formularzy do użytkowników i grup użytkowników Elektroniczna obsługa systemu grantów oświatowych możliwość elektronicznego zgłaszania potrzeb remontowych możliwość elektronicznego zgłaszania zapotrzebowań na gotówkę możliwość zarządzania treścią (CMS) dowolnej liczby serwisów internetowych utworzonych w ramach systemu pełna obsługa zgłoszeń serwisowych z poziomu systemu

49 Przykład dla małych szkół podstawowych
Standaryzacja zatrudnienia – bon organizacyjny Ustalenie standardów zatrudnienia w szkołach z wykorzystaniem audytu zew. Przyznanie optymalnych limitów etatów zasadniczych nauczycielskich oraz AiO Reorganizacja pracy szkół i dostosowanie liczby zatrudnionych n-li do l. uczniów Ustalenie swobodnego finansowania klas 22 osobowych w SP i 23 osobowych w Gim Szkoła I metoda II metoda I wariant II wariant SP09 -4,72 -5,13 -1,12 -1,63 SP10 -2,11 -2,75 -0,46 -1,24 SP19 (ZS17) -4,02 -4,21 -1,09 -1,33 SP22 (ZS18) -0,82 -0,87 -1,25 SP26 (ZS34) -5,15 -5,56 -2,51 -3,02 SP27 (ZS20) -1,55 -2,09 1,01 0,33 SP34 (ZS22) -1,84 -2,07 0,12 -0,16 SP35 (ZS23) -1,61 -2,16 -0,48 -1,16 SP36 0,03 -0,61 0,53 -0,25 SP40 (ZS24) -3,46 -3,98 -1,26 -1,90 SP43 -5,52 -5,66 -1,51 SP47 (ZS25) -0,57 -1,15 0,23 SP57 (ZS36) -0,44 -1,02 0,34 -0,37 RAZEM -31,78 -37,52 -6,87 -13,96 Przykład dla małych szkół podstawowych

50 Monitorowanie i ewaluacja Strategii
Metody zbierania danych do ewaluacji: analiza danych ilościowych zebranych głównie podczas monitoringu Strategii, według przyjętych mierników, analiza danych jakościowych przy współudziale grupy ekspertów, m.in. wyników badań, wyników egzaminów zewnętrznych, wyników nadzoru pedagogicznego, analiza SWOT, analiza dokumentacji związanej z realizacją Strategii (m.in. sprawozdań, zarządzeń, decyzji, uchwał itp.), wywiady indywidualne i grupowe z przedstawicielami szkół i uczelni: uczniami, studentami, rodzicami, nauczycielami, dyrektorami, instytucjami związanymi z edukacja, badania ankietowe, obserwacja realizacji wybranych zadań Strategii. Monitoring i ewaluacja zostaną zrealizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz przez powołany przez Koordynatora ds. strategii Zespół Monitorujący. Zespół Monitorujący będzie pracował cyklicznie: co najmniej dwa razy w roku odbędzie spotkania w celu oceny dokonania oceny realizacji celów operacyjnych w zakresie terminowości wdrażania poszczególnych działań oraz zgodności tych działań z przyjętymi w Strategii celami, raz w roku spotka się w celu analizy danych zebranych do ewaluacji, przygotowania sprawozdania z realizacji celów i zadań przyjętych w Strategii w danym roku, opracowania wniosków i harmonogramu działań na kolejny rok oraz ewentualnych (o ile będą konieczne) propozycji działań korygujących, w tym: zrezygnowania z działań niemożliwych do wdrożenia, wprowadzania nowych, nie przewidzianych wcześniej, a które zdaniem Komitetu Monitorującego wymagają wdrożenia, dokonania zmian w przyjętych celach i wskazanych w Strategii działaniach. Wyniki prac Zespołu, po zaopiniowaniu przez Zastępcę Prezydenta Miasta nadzorującego edukację, Koordynator ds. Strategii przedstawi Prezydentowi Miasta w formie sprawozdania z wnioskami dla dalszej realizacji Strategii.

51 Warunki powodzenia w realizacji celów Strategii
Dobra organizacja i koordynowanie działań Chęć, zaangażowanie i zapał do realizacji Strategii Wysokie kompetencje koordynatorów projektów Dobra współpraca wielu środowisk i instytucji Konsekwencja i determinacja w działaniu Wsparcie finansowe

52 Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy
Dziękuję za uwagę… Iwona Waszkiewicz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google