Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI MIASTA BYDGOSZCZY 2013-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI MIASTA BYDGOSZCZY 2013-2020."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI MIASTA BYDGOSZCZY 2013-2020

2 ZARZĄDZENIE Nr 79/2012 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie powołania Koordynatora do spraw Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020 UCHWAŁA NR XXXVII/779/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 UCHWAŁA NR XXXVII/780/13 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z rezerwy celowej budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2013, zaplanowanych w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 (3 200 000 zł na rok 2013) Podstawa prawna

3 Strategia – spis treści

4 Strategię współtworzyło 43 przedstawicieli następujących instytucji i organizacji: Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Publicznych i Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych Rady Miasta Bydgoszczy Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta Bydgoszczy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Związków Zawodowych

5 Podczas tworzenia strategii wykorzystano Metodę Aktywnego Planowania Strategii (MAPS) Metoda MAPS przewiduje następujące etapy planowania strategicznego: analiza problemów, analiza celów, przegląd planowania strategii (mierniki), harmonogram działań. Wykorzystanie metody MAPS poprzedzono diagnozą stanu oraz analizą SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats), tj. oceną mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Mocne strony bydgoskie granty oświatowe, różnorodność uczelni na terenie miasta, system stypendialny dla uczniów, powszechny dostęp szkół do Internetu,... Słabe strony niska efektywność pracy szkół podstawowych mierzona sprawdzianami zewnętrznymi, niska efektywność pracy szkół podstawowych mierzona sprawdzianami zewnętrznymi, brak spójnego oddziaływania na ucznia, rodziny i szkoły, niewystarczająca baza szkół,... Szanse edukacja jako wartość, fundusze unijne, kierunki zamawiane na uczelniach wyższych, zaufanie społeczne dla nauczycieli,... Zagrożenia niskie nakłady na oświatę określane w subwencji, niestabilna polityka oświatowa, niewystarczające kryteria naboru do zawodu nauczyciela, brak czytelnych norm etycznych i autorytetów,...

6 bydgoskie granty oświatowe, różnorodność uczelni na terenie miasta, system stypendialny dla uczniów, powszechny dostęp szkół do Internetu, dofinansowanie ponadstandardowych form działań, system wspierania ucznia zdolnego, Młodzieżowa Rada Miasta, wsparcie Komisji Edukacji Rady Miasta dla placówek edukacyjnych, progi punktowe w rekrutacji do liceów, w szkołach funkcjonują programy unijne preferujące przedmioty matematyczno-przyrodnicze, wykształcenie nauczycieli jest na wysokim poziomie, infrastruktura sportowa np. orliki, różnorodność instytucji wspierających edukację, bogata oferta edukacyjna, nauka pływania w klasach III szkoły podstawowej, w szkołach funkcjonują gabinety pielęgniarskie, utworzenie Forum Dyrektorów, istnienie wewnątrzszkolnych systemów pomocy wychowawczej uczniom, bliskość uczelni i różnorodność kierunków, rosnąca otwartość przedsiębiorców na szkolnictwo zawodowe, rozbudowany system edukacji pozaszkolnej, otwartość i kreatywność środowiska edukacyjnego, otwartość władz miasta na inicjatywy związane z edukacją, systematyczny wzrost nakładów na oświatę, bogata oferta form doskonalenia zawodowego nauczycieli poparta diagnozą, prowadzenie BIP przez wszystkie placówki w sposób usystematyzowany, duże zaangażowanie Wydziału Edukacji w tworzeniu koncepcji rozwojowych bydgoskiej oświaty. Mocne strony

7 Słabe strony niska efektywność pracy szkół podstawowych mierzona sprawdzianami zewnętrznymi, brak spójnego oddziaływania na ucznia, rodziny i szkoły, niewystarczająca baza szkół, niedostateczne wykorzystanie informacji o rynku pracy, słaba współpraca pomiędzy szkołami różnych poziomów (z uwzględnieniem uczelni wyższych), niezadawalający poziom rozwoju przedsiębiorczości w szkołach, niewykorzystany potencjał organizacji i instytucji pozaszkolnych w procesie wspierania edukacji, brak zewnętrznego systemu wspierania wychowawczego placówek z problemami występującymi w procesie edukacji, niska efektywność wychowawcza szkół (niektórych), brak motywacji dla rozwoju zawodowego nauczyciela, brak wystarczającej bazy dydaktycznej w szkołach zawodowych, słaba współpraca szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych z pracodawcami, niewłaściwe programy kształcenia nauczycieli na uczelniach wyższych, niewystarczające umiejętności młodzieży w wykorzystaniu instrumentów rynku pracy, niski poziom kształcenia w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych mierzone egzaminami zewnętrznymi w gimnazjum, styl zarządzania placówkami oświatowymi nie odpowiada celom rynku i przedsiębiorczości, potencjał wykształcenia nauczycieli nie jest wykorzystany, brak wymiany doświadczeń pomiędzy członkami kadry zarządzającej, niewystarczająca liczba nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, słaba orientacja zawodowa, słabe doradztwo zawodowe, niski poziom rozwoju przedsiębiorczości w szkołach (wśród nauczycieli i uczniów), edukacja obywatelska nieodpowiednia do potrzeb, niezadawalające wyniki egzaminów i sprawdzianów, brak absolwentów kierunków technicznych i ekonomicznych, brak liderów dla małych i średnich przedsiębiorstw, niedostateczna oferta programów kształtujących postawy przedsiębiorcze, prospołeczne i obywatelskie,

8 Słabe strony niewystarczające powiązania pomiędzy przedsiębiorcami a systemem edukacji, brak skutecznego monitoringu o losach absolwentów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych, niewykorzystany potencjał placówek edukacji pozaszkolnej, mniejsza atrakcyjność oferty kulturalnej dla młodzieży, niski stopień uczestnictwa młodzieży w kulturze i życiu obywatelskim, odpływ młodych ludzi do innych miast i ośrodków akademickich, słaba identyfikacja młodzieży z Bydgoszczą, nierównomierna praca i aktywność samorządów uczniowskich, brak systemu wsparcia pracy z uczniami zdolnymi, niewystarczające wsparcie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, niewystarczająco wyposażona baza dydaktyczna i sportowa szkół, niska frekwencja na zajęciach i rosnąca liczba korepetycji, słaba efektywność systemu motywacyjnego, mało atrakcyjna polityka prorodzinna miasta, brak wystarczającej dyscypliny w wielu szkołach (m.in. tolerowanie absencji uczniów), nieuregulowana kwestia poprawy niskich zarobków pracowników obsługi, niewystarczające wsparcie szkół w zakresie doradztwa metodycznego i rozwiązywania problemów, nieefektywne wykorzystanie środków finansowych na funkcjonowanie niektórych placówek, niewystarczające wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania oświatą i procesu kształcenia.

9 Szanse edukacja jako wartość, fundusze unijne, kierunki zamawiane na uczelniach wyższych, zaufanie społeczne dla nauczycieli, atrakcyjna realizacja przedmiotu przedsiębiorczość, funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu, innowacyjna edukacja, możliwość wykorzystania środków pozabudżetowych, rozwój samorządności uczniowskiej.

10 Zagrożenia niskie nakłady na oświatę określane w subwencji, niestabilna polityka oświatowa, niewystarczające kryteria naboru do zawodu nauczyciela, brak czytelnych norm etycznych i autorytetów, zła struktura wiekowa wśród nauczycieli, wyczerpanie się dalszych procedur awansu zawodowego, niewłaściwa współpraca rodziców w procesie wychowana, brak wytyczonych trendów rozwoju gospodarczego miasta, brak inkubatorów przedsiębiorczości, brak pomysłów na zatrzymanie młodych ludzi w mieście, upolitycznienie oświaty, niska innowacyjność lokalnej gospodarki, negatywny wizerunek szkolnictwa zawodowego, niedostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy, negatywne tendencje demograficzne – niż demograficzny, liczne zmiany w przepisach oświatowych (np. zerówki) oraz nieprecyzyjne przepisy, spadek autorytetu nauczyciela, rosnąca przestępczość wśród uczniów szkół gimnazjalnych, narastająca dysfunkcja rodziny, ubożenie społeczeństwa, ryzyko likwidacji Collegium Medicum w Bydgoszczy.

11 Niedostateczne powiązanie edukacji (w tym programów nauczania) z rynkiem pracy Zbyt duży odsetek bezrobocia wśród młodzieży (18-34 lat) Niedobór kadry pedagogicznej do kształcenia zawodowego Brak platformy informacyjnej o bieżących i prognoz. miejscach pracy Brak świadomości rodziców i młodego człowieka o konsekwencji złego wyboru kierunku kształcenia Zły wizerunek wykształcenia technicznego Brak systematycznego monitoringu losów absolwentów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy Niski poziom współpracy szkół z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu Słabe doradztwo zawodowe Spadek liczby mieszkańców Bydgoszczy Niski poziom przedsiębiorczości Brak aktywności społecznej i obywatelskiej Brak poczucia odpowiedzialności młodych ludzi za siebie i otoczenie Niewystarczające możliwości finansowe Miasta Niezadawalające wyniki kształcenia i wychowania Odpływ młodych ludzi do innych miast oraz ośrodków akademickich Niski poziom innowacyjności i kreatywności w edukacji i gospodarce KLUCZOWY PROBLEM Niski poziom przygotowania mieszkańców Bydgoszczy do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim Zbyt rozbudowana (w stosunku do potrzeb wynikających z niżu demograficznego) sieć szkół Niewystarczające wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania oświatą i procesu kształcenia Niepełna oferta edukacyjna uczelni wyższych Ryzyko zaprzestania działalności Collegium Medicum na terenie Bydgoszczy Niski stopień poczucia tożsamości lokalnej Mała atrakcyjność kulturalna i rekreacyjna miasta dla młodzieży Słaba współpraca pomiędzy uczelniami a szkołami Słaba promocja lokalnych autorytetów, ludzi sukcesu i mocnych stron miasta Podczas kształcenia słabe powiązanie teorii z praktyką (wykorzystanie wiedzy w praktyce) Małe poczucie współodpowiedzialności osób i instytucji uczestniczących w procesie kształcenia i wychowania za rozwój młodego człowieka Niewystarczające wsparcie szkół w zakresie doradztwa metodycznego i rozwiązywania problemów Dysfunkcyj- ność rodziny Słaba relacja mistrz i uczeń Spadek poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Osłabienie dyscypliny uczniów w szkołach Nieodpowiednie do potrzeb wyposażenie szkół, placówek oświatowych i uczelni

12 Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Zahamowanie spadku liczby mieszkańców Bydgoszczy Wzrost poziomu przedsiębiorczości Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Wzrost poziomu innowacyjności i kreatywności w edukacji i gospodarce CEL STRATEGICZNY Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wysoko wykwalifikowana kadra do kształcenia zawodowego Skuteczny system doradztwa zawodowego Uczenie się przez całe życie Budowanie pozytywnego wizerunku wykształcenia technicznego Efektywna współpraca szkół z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu Oferta edukacyjna uczelni dostosowana do potrzeb mło- dych ludzi, nauki i gospodarki Budowanie poczucia tożsamości lokalnej Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna miasta dla młodzieży Budowanie pozytywnego wizerunku Bydgoszczy, jako miasta akademickiego Systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania Sprawne i efektywne zarządzanie oświatą Dyrektor liderem oświaty Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb bazy materialnej szkół w tym pomocy dydaktycznych Wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod w procesie kształcenia Efektywne wykorzystanie mechanizmów finansowania oświaty Racjonalizacja sieci szkół Aktywne uczestnictw o w kulturze Profilaktyka i promocja zdrowia Bezpieczna i przyjazna szkoła System wspierania uczniów o spec. potrzebach edu. i trudnej sytuacji materialnej Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (sport i rekreacja) Aktywność społeczna dzieci i młodzieży Skuteczne wspieranie nauczy- cieli w rozwoju zawodowym i rozwiązywaniu problemów

13 Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim 1

14 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim 2

15 Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim 3

16 Wysoki poziom innowacyjności i kreatywności w edukacji i gospodarce Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim 4

17 Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wysoko wykwalifikowana kadra do kształcenia zawodowego 1.1

18 Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Zbudowanie pozytywnego wizerunku wykształcenia technicznego 1.2

19 Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Skuteczny system doradztwa zawodowego 1.3

20 Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Efektywna współpraca szkół z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu 1.4

21 Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Uczenie się przez całe życie 1.5

22 Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wzrost poziomu innowacyjności i kreatywności w edukacji i gospodarce 1.6

23 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 2.1

24 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb bazy materialnej szkół w tym pomocy dydaktycznych 2.2

25 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Skuteczne wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym i rozwiązywaniu problemów 2.3

26 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod w procesie kształcenia 2.4

27 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 2.5.1 Aktywność społeczna dzieci i młodzieży

28 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 2.5.2 Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (sport i rekreacja)

29 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 2.5.3 System wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i trudnej sytuacji materialnej

30 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 2.5.4 Bezpieczna i przyjazna szkoła

31 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 2.5.5 Profilaktyka i promocja zdrowia

32 Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 2.5.6 Aktywne uczestnictwo w kulturze

33 Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Oferta edukacyjna uczelni dostosowana do potrzeb młodych ludzi, nauki i gospodarki 3.1

34 Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Atrakcyjna oferta kulturalna i rekreacyjna miasta dla młodych ludzi 3.2

35 Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Budowanie poczucia tożsamości lokalnej 3.3

36 Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 3.4

37 Sprawne zarządzanie oświatą Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Racjonalizacja sieci szkół 4.1

38 Sprawne zarządzanie oświatą Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Efektywne wykorzystanie mechanizmów finansowania oświaty 4.2

39 Sprawne zarządzanie oświatą Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu 4.3

40 Sprawne zarządzanie oświatą Aktywne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w Społeczeństwie Obywatelskim Dyrektor liderem oświaty 4.4

41 STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI MIASTA BYDGOSZCZY - wybrane projekty

42 Opis: Fabryka myśli jest to niezależne i nie działające dla zysku forum eksperckie funkcjonujące zgodnie z ideą think tanków. Uczestnicy forum powinni być powoływani na podstawie doświadczeń, a nie na podstawie zajmowanych funkcji, powinni być też niezależni politycznie, co zapewnia swobodę działań. Cel: prowadzenie badań oraz dokonywanie analiz dotyczących spraw publicznych, związanych z Bydgoszczą i promocją miasta na forum regionu oraz na arenie międzynarodowej na zlecenie lub samodzielnie, poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych, kulturowych, prawnych, udział w debacie publicznej, organizacja debat, konferencji, warsztatów, wydawanie wyników analiz w formie biuletynów (może być wersja tylko elektroniczna) wspieranie aktywności mieszkańców Bydgoszczy w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Korzyści dla Bydgoszczy: zwiększenie zaangażowania ekspertów z różnych dziedzin w procesie podejmowania decyzji, zapewnienie możliwości udziału w publicznej debacie na gruncie neutralnym zgodnie z ideą konsultacji społecznych, pozyskanie neutralnych opinii i analiz w kluczowych aspektach funkcjonowania miasta, stworzenie możliwości wykorzystania potencjału środowiska naukowego w celach użyteczności publicznej. W ramach działań Fabryki myśli będą funkcjonowały dwa zespoły powoływane na dwuletnią kadencję: Rada strategiczna- powoływana przez Prezydenta Miasta, zwraca uwagę na nowe trendy i zjawiska, Rada ekspertów- powoływana przez Prezydenta Miasta na wniosek Rady Strategicznej- konsultuje z siecią ekspertów projekty i publikacje, współpracuje też z ekspertami przy poszczególnych projektach. Fabryka myśli

43 Opis: Jest to jednostka zajmująca się przede wszystkim gromadzeniem informacji z obszarów kultury, nauki, wydarzeń okolicznościowych, możliwością pozyskiwania funduszy, aktywności wolontariackiej oraz ich udostępnianiem, a także promowaniem wśród dzieci i młodzieży. Cel MCIiR: stworzenie możliwości nabywania doświadczeń przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w zakresie organizacji i koordynowania projektów, udzielanie podmiotowości grupom nieformalnym przy organizacji wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, zintegrowanie różnych podmiotów działających na terenie miasta, których działalność jest skierowana do dzieci wraz z rodzicami oraz młodzieży, organizacja dodatkowych kursów i szkoleń wykraczających poza podstawy nauczania, zgodnie z ideą edukacji nieformalnej (nauka poprzez praktykę) wydawanie poradników związanych z aktywnością społeczną, prowadzenie bazy internetowej. Działalność Centrum wymaga zatrudnienia koordynatora (wstępna deklaracja z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego o powierzeniu tej funkcji jednemu z pracowników; istnieje też możliwość powołania koordynatora w Urzędzie Miasta). W większości będzie oparta o wolontariat młodzieży powyżej 16 roku życia. Maksymalny roczny koszt związany z promocją i działaniami- 30.000. Korzyści dla Bydgoszczy: budowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród młodego pokolenia, jako ośrodka przyjaznego rozwojowi młodzieży, stworzenie warunków zachęcenia młodych ludzi do pozostania w Bydgoszczy i podejmowania studiów i pracy na terenie miasta, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do młodych ludzi, wzbudzenie lokalnego patriotyzmu. Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju

44 Strona internetowa obejmować może następujące informacje: nazwy uczelni bydgoskich z linkami do stron internetowych szkół wyższych wsparcie samorządu Bydgoszczy dla szkół wyższych: Nagrody i Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta, Nagroda Prezydenta Bydgoszczy za wyróżniającą się prace magisterską, Program Stypendialny dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce, Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników naukowych za otrzymane nominacje profesorskie oraz wybitne osiągnięcia naukowe, Honorowe patronaty Prezydenta Miasta, Uniwersytet Otwarty, galeria wybitnych naukowców, działalność badawcza uczelni w tym: projekty badawcze, laboratoria, oferta, granty, jakie pozyskały uczelnie na badania naukowe, staże studenckie i praktyki dla absolwentów (wspólnie z uczelniami i przedsiębiorcami), studencki serwis kulturalny, Bydgoszcz for students - serwis dla studentów zagranicznych studiujących w Bydgoszczy w tym studentów programu Erasmus, Study in Bydgoszcz – serwis dla obcokrajowców, którzy zastanawiają się, gdzie studiować w Polsce. Uczestnicy projektu: samorząd Bydgoszczy, uczelnie, społeczność akademicka ( naukowcy, studenci), Korzyści: możliwość zbudowania platformy informacyjnej, która byłaby głównym kompendium wiedzy dot. uczelni i studiowania w Bydgoszczy pokazanie atrakcyjności studiowania w Bydgoszczy i osiągnięć nauki bydgoskiej stworzenie serwisu informacyjnego o wydarzeniach w szkołach wyższych i organizowanych imprezach przez środowisko akademickie stworzenie serwisu informacyjnego o pomocy samorządu miasta dla szkół wyższych pokazywanie najbardziej spektakularnych przedsięwzięć naukowych realizowanych przez uczelnie i prezentowanie nagradzanych w kraju i za granicą bydgoskich naukowców, udostępnienie przedsiębiorcom informacji o możliwościach: udziału w badaniach naukowych prowadzonych przez uczelnie, przeprowadzenia badan w laboratoriach uczelni. Projekt www.akademickabydgoszcz.pl

45 System Bydgoskich Grantów Oświatowych przeznaczonych na realizację działań innowacyjnych w szkołach i innych placówkach oświatowych stanowi ponadstandardowe zadanie oświatowe, które finansowane jest z rezerwy celowej budżetu Miasta Bydgoszczy nieprzerwanie od 1 stycznia 1998 r. O środki finansowe na takie zajęcia mogły ubiegać się szkoły lub inne placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Bydgoszcz poprzez wnioski – projekty programów napisane przez nauczycieli. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 600 000 zł na realizacje tych projektów Bydgoskie granty oświatowe

46 PROGRAM : ROZBUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE GABINETÓW DYDAKTYCZNYCH, ŚWIETLIC, BIBLIOTEK ORAZ PLACÓW ZABAW Pozytywnie rozpatrzono: W roku 2006 - 42 wnioski, na łączną kwotę 999 160,00 zł. W roku 2007 - 36 wniosków, na łączną kwotę 1 000 000,00 zł. W roku 2008 - 39 wniosków, na łączną kwotę 1 100 000,00 zł. W roku 2009 - 43 wnioski, na łączną kwotę 1 200 253, 00 zł. W roku 2010 - 48 wniosków, na łączną kwotę 1 127 327,00 zł. W roku 2011 - 31 wniosków, na łączną kwotę 1 240 000,00 zł. W roku 2012 - 51 wniosków, na łączną kwotę 1 250 000,00 zł. – zgodnie ze standardami opracowanymi przez doradców metodycznych Gabinety przedmiotowe

47 Nagrody przyznawane są od 2006 roku, w celu promowania i wyróżniania uczniów bydgoskich szkół, którzy zostali finalistami lub laureatami olimpiad na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Od roku 2012 nagradzani są uczniowie wszystkich typów szkół, którzy uzyskali tytuł zwalniający z egzaminu zewnętrznego a także ich nauczyciele Uczniowie otrzymują nagrody w wysokości od 1000 zł do 3500 zł a ich nauczyciele od 1000 zł do 2000 zł Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynający studia na bydgoskich uczelniach (kierunki ważne dla gospodarki) mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie W 2006 roku przyznano 31 nagród na łączną kwotę 69.500 zł. W 2007 roku przyznano 44 nagrody na łączną kwotę 133.000 zł. W 2008 roku przyznano 37 nagród na łączną kwotę 98.000 zł. W 2009 roku przyznano 67 nagród na łączną kwotę 200.000 zł. W 2010 roku przyznano 96 nagród na łączną kwotę 300.000 zł. W 2011 roku przyznano 86 nagród na łączną kwotę 280.000 zł. W 2012 roku przyznano 230 nagród dla uczniów oraz 170 dla nauczycieli na łączną kwotę 420.000 zł. Nagrody i stypendia dla uczniów uzdolnionych

48 Zrealizowane funkcje systemu własna platforma informatyczna (programista z WE) rozbudowana baza teleadresowa placówek oświatowych centralna baza dyrektorów i głównych księgowych możliwość wysyłania wiadomości i prostych formularzy do użytkowników i grup użytkowników Elektroniczna obsługa systemu grantów oświatowych możliwość elektronicznego zgłaszania potrzeb remontowych możliwość elektronicznego zgłaszania zapotrzebowań na gotówkę możliwość zarządzania treścią (CMS) dowolnej liczby serwisów internetowych utworzonych w ramach systemu pełna obsługa zgłoszeń serwisowych z poziomu systemu Platforma informatyczna - OPIUM

49 Przykład dla małych szkół podstawowych Ustalenie standardów zatrudnienia w szkołach z wykorzystaniem audytu zew. Przyznanie optymalnych limitów etatów zasadniczych nauczycielskich oraz AiO Reorganizacja pracy szkół i dostosowanie liczby zatrudnionych n-li do l. uczniów Ustalenie swobodnego finansowania klas 22 osobowych w SP i 23 osobowych w Gim Szkoła I metodaII metoda I wariantII wariantI wariantII wariant SP09 -4,72-5,13-1,12-1,63 SP10 -2,11-2,75-0,46-1,24 SP19 (ZS17) -4,02-4,21-1,09-1,33 SP22 (ZS18) -0,82-1,12-0,87-1,25 SP26 (ZS34) -5,15-5,56-2,51-3,02 SP27 (ZS20) -1,55-2,091,010,33 SP34 (ZS22) -1,84-2,070,12-0,16 SP35 (ZS23) -1,61-2,16-0,48-1,16 SP36 0,03-0,610,53-0,25 SP40 (ZS24) -3,46-3,98-1,26-1,90 SP43 -5,52-5,66-1,33-1,51 SP47 (ZS25) -0,57-1,150,23-0,48 SP57 (ZS36) -0,44-1,020,34-0,37 RAZEM-31,78-37,52-6,87-13,96 Standaryzacja zatrudnienia – bon organizacyjny

50 Metody zbierania danych do ewaluacji: analiza danych ilościowych zebranych głównie podczas monitoringu Strategii, według przyjętych mierników, analiza danych jakościowych przy współudziale grupy ekspertów, m.in. wyników badań, wyników egzaminów zewnętrznych, wyników nadzoru pedagogicznego, analiza SWOT, analiza dokumentacji związanej z realizacją Strategii (m.in. sprawozdań, zarządzeń, decyzji, uchwał itp.), wywiady indywidualne i grupowe z przedstawicielami szkół i uczelni: uczniami, studentami, rodzicami, nauczycielami, dyrektorami, instytucjami związanymi z edukacja, badania ankietowe, obserwacja realizacji wybranych zadań Strategii. Monitoring i ewaluacja zostaną zrealizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz przez powołany przez Koordynatora ds. strategii Zespół Monitorujący. Zespół Monitorujący będzie pracował cyklicznie: co najmniej dwa razy w roku odbędzie spotkania w celu oceny dokonania oceny realizacji celów operacyjnych w zakresie terminowości wdrażania poszczególnych działań oraz zgodności tych działań z przyjętymi w Strategii celami, raz w roku spotka się w celu analizy danych zebranych do ewaluacji, przygotowania sprawozdania z realizacji celów i zadań przyjętych w Strategii w danym roku, opracowania wniosków i harmonogramu działań na kolejny rok oraz ewentualnych (o ile będą konieczne) propozycji działań korygujących, w tym: zrezygnowania z działań niemożliwych do wdrożenia, wprowadzania nowych, nie przewidzianych wcześniej, a które zdaniem Komitetu Monitorującego wymagają wdrożenia, dokonania zmian w przyjętych celach i wskazanych w Strategii działaniach. Wyniki prac Zespołu, po zaopiniowaniu przez Zastępcę Prezydenta Miasta nadzorującego edukację, Koordynator ds. Strategii przedstawi Prezydentowi Miasta w formie sprawozdania z wnioskami dla dalszej realizacji Strategii. Monitorowanie i ewaluacja Strategii

51 Dobra organizacja i koordynowanie działań Chęć, zaangażowanie i zapał do realizacji Strategii Wysokie kompetencje koordynatorów projektów Dobra współpraca wielu środowisk i instytucji Konsekwencja i determinacja w działaniu Wsparcie finansowe Warunki powodzenia w realizacji celów Strategii

52 Dziękuję za uwagę… Iwona Waszkiewicz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI MIASTA BYDGOSZCZY 2013-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google