Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transparentne IT w ZUS Warszawa, 2014 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transparentne IT w ZUS Warszawa, 2014 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1."— Zapis prezentacji:

1 Transparentne IT w ZUS Warszawa, 2014 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 2 35 tys. użytkowników 2 miliony płatników opłacających składki za 15 mln Ubezpieczonych 7 mln Emerytów i Rencistów 200 modułów ściśle ze sobą zintegrowanych i wspierających procesy biznesowe Zakładu Skala zadań realizowanych przez ZUS nie mająca precedensu w Polsce Produkcyjna baza danych 60TB+ 10TB produkcyjna baza Repliki KSI wykorzystywana przez systemy zewnętrzne (np. PUE) Dane wrażliwe w bazach ze zbiorami liczącymi nawet 90 miliardów zapisów w tabelach Dane o zobowiązaniach płatników oraz zapisach na kontach ubezpieczonych na ponad 2 biliony złotych Rozliczanie rocznie ponad 120 miliardów złotych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne Ok. 630 000 000 dokumentów zgłoszeniowych Płatnika i Ubezpieczonego Ok. 10 450 000 000 dokumentów rozliczeniowych Płatnika i Ubezpieczonego Ok. 630 000 000 dokumentów zgłoszeniowych Płatnika i Ubezpieczonego Ok. 10 450 000 000 dokumentów rozliczeniowych Płatnika i Ubezpieczonego Kompleksowy System Informatyczny Skala systemu w liczbach – aspekt biznesowy

3 3 Na złożoność systemu KSI ZUS składa się: 900 komponentów aplikacyjnych (programów/serwerów), ok. 13.000 tablic; 18.000 indeksów; 300.000 obiektów, blisko 9.000 usług interakcyjnych, ponad 2.000 transakcji wsadowych realizowanych w ciągu sekundy; 200.000 odwołań do bazy na sekundę; ponad 50.000 programów wsadowych w tygodniu; 850 transakcji interakcyjnych na sekundę, Pojemność: 800 TB na macierzy IBM dla platformy MF (w tym NROI) 125 TB dla kanału przekazywania dokumentów EWD 350 TB macierzy dla systemów UNIX / LINUX 190 TB macierzy dla platformy Windows możliwości archiwizacji danych w ilości ponad 9 PT (petabajtów) – po kompresji moc obliczeniowa MF ponad 20 000 MIPS moc obliczeniowa systemów HP-UX – 23 000 000 tpmc moc obliczeniowa systemów AIX – 14 000 000 tpmc Skala systemu w liczbach Kompleksowy System Informatyczny

4 4 Technologia: heterogeniczne środowisko składające się z wiodących dostawców technologii na rynku takich jak HP, IBM, ORACLE, Microsoft, RedHat 7 różnych systemów baz danych (ADABAS, DB2, INFORMIX, MSSQL, MYSQL, POSTGRESS, SUN_LDAP) 6 różnych mechanizmów wirtualizacyjnych ponad 8000 usług TUXEDO – technologia pośrednicząca (middleware) silnik transakcyjny w architekturze rozproszonej główna baza danych jest podzielona na roczniki. Każdy rocznik składa się z około 3000 tablic, 4000 indeksów Inne: ponad 40 projektów technologicznych i modyfikacji oprogramowania prowadzonych jednocześnie ponad 300 lokalizacji ilość usług ponad 400 i 2800 pod usług IT (świadczone usługi dla biznesu) niespełna 500 procesów biznesowych związanych bezpośrednio i pośrednio z obsługą klienta ponad 400 komponentów aplikacyjnych niespełna 70 aplikacji krytycznych Skala systemu w liczbach Kompleksowy System Informatyczny

5 5 Przeciętna złożoność dużego systemu na rynku liczona w CFP – 3 000 – 5 000 CFP Złożoność NPI w CFP – ok. 3 000 CFP Złożoność EPWD w CFP – ok. 10 000 CFP Złożoność KSI ZUS w CFP– ok. 70 000 CFP Złożoność Systemów IT

6 zrealizowanych 500 zmian legislacyjnych – ostatnie 10 lat (przepisy prawne w obszarze ubezpieczeń społecznych ulegają wyjątkowo częstym zmianom, które powodują konieczność modyfikacji kodu KSI) cykl wytwórczy modyfikacji KSI zwykle trwa od 6 do 12 miesięcy, (co więcej nie są rzadkie przypadki, gdy kolejne zmiany dotyczą modułów będących przedmiotem zmian jeszcze niezakończonych (kolizje zmian)) 6 Właśnie stawianie wysokich (ale obiektywnych) wymagań podmiotowych jak i przedmiotowych umożliwia Zakładowi zrealizowanie np. OFE, wdrożenie pierwszego etapu w bardzo krótkim okresie czasu. Kompleksowy System Informatyczny Dynamika zmian …

7 Projekt OFE Dużym wyzwaniem była akcja przejęcia składek z OFE i związana z tym modyfikacja systemów informatycznych Zakładu w określonych ramach czasowych. 2.01.2014 Rozpoczęcie procedury przetargowej 17.01.2014 Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą (Asseco Poland S.A) 08.02.2014 Wdrożenie I części projektu 7

8 Projekt OFE Zagrożenie w realizacji projektu związane z zasobami infrastruktury technicznej - wzrost obciążenia Czasowy związany z inicjalnym przetwarzaniem Zebranie masowych oświadczeń o wyborze przez ubezpieczonych -członków OFE Przyjęcie i ewidencja danych o zwrotach składek z OFE Trwały związany z wprowadzeniem funkcjonalności suwaka Trwały związany z dodatkową obsługa na subkontach 8

9 9 Rozwój i utrzymanie KSI realizowany przez Asseco Poland S.A. (wcześniej Prokom Software S.A.) Stan prawny na podstawie umów – projekt wykonania KSI od 13 lat w toku… Co podlegało ochronie? – wszystkie formy wyrażania programu/systemu, w szczególności mający tekstową postać kod źródłowy Monopol Wykonawcy na wiedzę i doświadczenie związane z eksploatacją i rozwojem systemu Brak pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w rękach ZUS – brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia na dalszy rozwój i utrzymanie KSI dla trybu konkurencyjnego Kilkadziesiąt istotnych zmian legislacyjnych wynikających ze zmian prawa krajowego i Unii Europejskiej z terminem realizacji i implementacji w Systemie w roku 2011 Kompleksowy System Informatyczny Sytuacja do 2010 roku

10 10 Autorskie prawa majątkowe do Systemu – możliwe do przekazania ZUS dopiero po zakończeniu projektu i umowy z 1997r. 1.prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie 2.prawo do przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, 3.prawo do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii W związku z tym ZUS nie posiadał praw do: -rozpowszechniania -modyfikacji -zwielokrotniania -dekompilacji, oraz wykorzystywania informacji o szczegółach działania programu -przekazywania informacji o działaniu programów i systemu innym podmiotom Kompleksowy System Informatyczny

11 11 Proces informacyjny (w zakresie eksploatowanych przez Zakład systemów): coroczne spotkania z Dostawcami z zakresu decyzji architektonicznych Zakładu oraz podejścia przetargowego konferencje branżowe z zakresu IT konferencje/spotkania prasowe dla mediów (w tym w szczególności dla mediów i dziennikarzy specjalizujących się w tematyce IT) Konsultacje z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych Przygotowanie wolnej ręki w KSI ZUS na nowych zasadach określonych przez Zakład Uruchomienie otwartych postępowań przetargowych (KSI Rozwój, KSI Utrzymanie, EPWD wraz z CRKZ, Hurtownia Danych, SWEZ, Archiwum) Kroki podjęte w zakresie dywersyfikacji Co zostało zrobione przez okres trzech ostatnich lat w zakresie otwierania się na rynek Cykliczny udział w posiedzeniach KRMC (np. prezentacja na temat postępowań przetargowych w Zakładzie – lipiec 2013)

12 Kroki podjęte w zakresie dywersyfikacji Wprowadzenie jednolitych standardów analitycznych i architektonicznych budowy systemów Nadzór architektoniczny i analityczny nad projektami: Architektura korporacyjna Standardy produkcyjne i eksploatacyjne IT: Model usługowy (SLA) umowy utrzymaniowej Wprowadzenie zunifikowanego języka UML Pozyskiwanie dokumentacji analitycznej i technicznej – ujednoliconej Metoda wymiarowania oprogramowania COSMIC Nadzór analityczny i architektoniczny w zakresie: nacisku na integrację systemów (eliminacja silosów) ochrony inwestycji (wykorzystanie posiadanych rozwiązań) zastosowania metody wymiarowania Wykorzystanie EA i nadzór Głównego Architekta stanowią nową jakość w projektowaniu systemów informatycznych w Zakładzie, a elementy takie jak repozytorium Architektoniczne pomagają w przekrojowym planowaniu (różne perspektywy). 12

13 13 28.12.2007 Umowy na modyfikację i administrowanie KSI zawarte Asseco deponuje w banku kody źródłowe do KSI 27.08.2010 ZUS podpisał umowę na audyt KSI Audyt, którego przedmiotem była identyfikacja oraz ocena funkcjonalności realizowanych przez KSI 13.08.2010 ZUS zdecydował o przyszłości KSI Nieprzedłużenie przez ZUS umowy głównej w zakresie budowy KSI zawartej z firmą Asseco 8.10.2010 ZUS podpisał umowę z Asseco Ostateczne zamykając umowę na budowę KSI z roku 1997 r. Zakład przejął kody źródłowe i autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w trakcie realizowania umowy. Kompleksowy System Informatyczny Dywersyfikacja Dostawców w komunikatach ZUS

14 14 KSI EMIR / RENTIER KSI EMIR / RENTIER KSI Rozwój Archiwum KSI Utrzymanie SWEZ EPWD z CRKZ Hurtownia Danych EMIR / RENTIER SWEZ EMIR / RENTIER Asseco / ZETODywersyfikacja Postęp dywersyfikacji

15 15 Postęp dywersyfikacji Podmioty realizujące usługi na rzecz IT w ZUS

16 Nakłady na utrzymywanie głównych systemów Zakładu Dzięki dywersyfikacji głównych dostawców oraz optymalizacji kosztów utrzymania i rozwoju systemów Zakład jest w stanie realizować coraz większą ilość zadań w obszarze IT przy utrzymanych nakładach na informatyzację. 16 Utrzymanie głównych systemów

17 Koszty IT w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Porównanie kosztów ZUS do kwot wypłacanych świadczeń 17 193 mld PLN Środki wypłacane przez ZUS w formie świadczeń 4,2 mld PLN (2,17%) Wydatki na funkcjonowanie ZUS 750 mln PLN (0,38%) Wydatki na IT w ZUS

18 Postępowania przetargowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Wspieranie postępowań – Rozwój i Utrzymanie KSI ZUS Grupa doradcza SIENNA – w zakresie prawa zamówień publicznych Żebrowski i Wspólnicy – w zakresie umów informatycznych 300D&C – w zakresie wsparcia merytorycznego IT Works S.A. – wsparcie merytoryczne w przygotowaniu SIWZ i ocenie złożonych ofert Politechnika Warszawska – weryfikacja realizowanych zadań przez Oferentów 18

19 KSI RozwójKSI UtrzymanieEPWD wraz z CRKZ na etapie postepowania 52 osoby w dedykowanych zespołach projektowych (zakres minimalny dedykowany na potrzeby ZUS) na etapie postepowania i podpisania umowy 87 osób w dedykowanych zespołach projektowych (zakres minimalny dedykowany na potrzeby ZUS) na etapie postepowania 17 osoby w dedykowanych zespołach projektowych (zakres minimalny dedykowany na potrzeby ZUS) na etapie podpisania umowy co najmniej 108 osób Precyzyjne wymagania techniczne w zakresie kompetencji utrzymaniowych oraz bezpieczeństwa (technolodzy, eksperci w zakresie wykorzystywanych platform w projekcie) Precyzyjne wymagania techniczne w zakresie kompetencji utrzymaniowych oraz bezpieczeństwa (technolodzy i eksperci w zakresie wykorzystywanych platform w projekcie) 19 Wymagania stawiane Wykonawcom w zakresie Zespołów Wymagania w największych projektach, bezpośrednio ze sobą zintegrowanych Wymagania pokrywające zakres wykorzystywanych technologii Wymagania gwarantujące zapewnienie ciągłości działania Wymagania proporcjonalne do skali przedsięwzięcia Wymagania adekwatne do ryzyka projektowego W utrzymaniu KSI BRAK KWESTIONOWANYCH założeń przez Wykonawców na etapie postepowania Wysokie wymagania wobec zespołów kwestionowane przez Wykonawców projektowych przeszły pozytywną weryfikację w KIO

20 GDDKIA Oddział w Warszawie: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg: 1. osoba proponowana do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu 2. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy 3. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych 4. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych 5. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Konstrukcyjnych 6. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Telekomunikacyjnych 7. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Gazowych 8. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Elektrycznych 9. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Wod-Kan 10. osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Drogowego 11. osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Mostowego 12. osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Konstrukcyjnego 20 Wymagania stawiane Wykonawcom w zakresie Zespołów

21 Podsumowanie postepowań przetargowych KSI Zakończone postepowania i podpisane umowy w trybie otwartym na rozwój i utrzymanie KSI Październik 2010 Zakończenie umowy z 1997 roku realizowanej przez Asseco - przejęcie autorskich praw majątkowych, własności do wszystkich produktów łącznie z kodami źródłowymi w 2010 roku. Październik-listopad 2013 Podpisanie nowych umów na utrzymanie oraz rozwój systemów KSI. Wykonawców usług wyłoniono w drodze otwartych przetargów publicznych, co przy dodatkowo zastosowanych rygorystycznych standardach oceny ofert spowodowało, że zawarte na 4 lata umowy są tańsze od obowiązujących wcześniej. 21

22 Modyfikacja i rozwój KSI Podpisanie umowy ramowej – 8 listopada 2013 r. 1.Konsorcjum firm: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. oraz KAMSOFT S.A. 2.Capgemini Sp. z o.o. 3.ASSECO POLAND S.A. Korzyści z podpisanej umowy dywersyfikacja wykonawców, niższa cena CFP, wprowadzenie mechanizmów konkurencyjności – umowy wykonawcze, rozszerzenie produktów cyklu wytwórczego – dokumentacja projektowa i ujednolicona dokumentacja analityczna. 22 Podsumowanie postępowań przetargowych KSI 108 osób dedykowanych na potrzeby projektu zaangażowanych po stronie każdego z Wykonawców

23 Utrzymanie KSI Podpisanie umowy – 9 października 2013 r. z Asseco Poland S.A Korzyści z podpisanej umowy niższa cena usług utrzymania, szerszy zakres świadczonych Usług, wprowadzenie funkcji Integratora, wyższe parametry dostępności utrzymywanych systemów – SLA, zwiększony poziom kar za niedotrzymanie parametrów. 23 Podsumowanie postępowań przetargowych KSI 87 osób dedykowanych na potrzeby projektu zaangażowanych po stronie Wykonawcy

24 Kontrole postępowań przetargowych w ZUS Kontrole 2010 - 2013 Najwyższa Izba Kontroli Corocznie w okresie od stycznia do kwietnia, NIK przeprowadza w Centrali Zakładu kontrolę wykonania budżetu państwa w cz. 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wykonania planów finansowych FUS, FRD i ZUS jako osoby prawnej. W ramach tej kontroli, każdorazowo NIK bada wydatki ZUS, w tym wydatki związane z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kontrola w zakresie wybranych aspektów zarządzania systemami i zasobami IT w latach 2008 – 2013 (z możliwością zasięgnięcia informacji z okresów wcześniejszych) została przeprowadzona w okresie od lipca do listopada 2013 r. Obecnie trwa opracowywanie wystąpienia pokontrolnego przez KPRM. 24

25 Kontrole postępowań przetargowych w ZUS Kontrole 2010 - 2013 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług administrowania i eksploatowania wydzielonymi obszarami KSI w ZUS (TZ 370/105/08) – kontrola w 2010 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modyfikację, rozbudowę i konserwację oprogramowania KSI w ZUS (TZ 370/97/08) – kontrola w 2010 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI w ZUS (TZ/370/59/10) - kontrola w 2012 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS (TZ 370/88/10) – kontrola w 2012 r. 25

26 Kontrole postepowań przetargowych w ZUS Kontrole 2010 - 2013 Centralne Biuro Antykorupcyjne W dniu 31.01.2014 r., na żądanie CBA, Zakład przekazał dokumentację dotyczącą postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzonych w 2013 r.: zakup szkoleń związanych z modyfikacją i rozbudową oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (TZ/370/40/13) modernizacja systemu Komputera Centralnego ZUS wraz z zakupem licencji (TZ/370/41/13) opieką serwisową sprzętu i oprogramowania HP w Centrali ZUS (TZ/370/87/13) 26

27 Rozwój i utrzymanie EPWD, budowa CRKZ Stan aktualny: 03.12.2013 odbyła się rozprawa w KIO ze względu na odwołania AMG.net oraz Comarch S.A., 17.12.2013 nastąpiło odczytanie wyroku, natomiast ZUS nie otrzymał do chwili obecnej pisemnego wyroku. Procedura przetargowa została formalnie wstrzymana, jednak Zakład przygotowuje się do niezwłocznego uruchomienia dalszego procesu w przypadku otrzymania formalnego wyroku z Sądu. Cele strategiczne Zapewnienie ciągłości działania poprzez świadczenie usług utrzymania Wykonanie i wdrożenie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu Dodanie nowych funkcjonalności mających na celu zelektronizowanie obiegu dokumentów papierowych – obsługa procesów biznesowych Zwiększenie efektywności oraz zapewnienie ergonomii użytkowania m.in. SOK, KOS Przygotowanie interfejsów wymiany danych z innymi instytucjami m.in. PFRON, PIP, US, ABW, sądy 27 Podsumowanie postępowań przetargowych KSI

28 Korporacyjna Hurtownia Danych Stan aktualny: opublikowana short-lista: 1.Atos IT Services Sp. z o.o., 2.SAS Institute Sp. z o.o., 3.Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., 4.Sygnity S.A. z Indra Sistemas oraz Ericpol sp. z o.o., 5.Infovide-Matrix S.A. Firmy które odpadły z przetargu: 6.Qumak S.A. wraz z PWPW S.A., 7.SAP Polska Sp. z o.o., 8.NextiraOne Polska Sp. z o.o. wraz z Teradata Polska Sp. z o.o., 9.Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., 10.AMG.net S.A. wraz z Bull SAS, 11.LST Sp. z o.o., 12.Comarch S.A. 28 Podsumowanie postępowań przetargowych KSI

29 Archiwum zakładowe Stan aktualny: do 10.02.2014 wykonawcy mogli składać odwołania na wybór wykonawców do krótkiej listy. Nikt nie złożył odwołania. Short-lista: 1.IBM, 2.HP wraz z SAPERION AG Niemcy, 3.ERICPOL Sp. z o.o. wraz z INDRA Systems Hiszpania, 4.Comarch. Z udziału odpadli: 5.Atos IT Services Sp. z o.o., 6.ARCUS, 7.Capgemini. 29 Podsumowanie postępowań przetargowych KSI

30 Ocena Zakładu na zewnątrz Potwierdzeniem właściwego kierunku zmian są liczne wyróżnienia i nagrody, jakie przyznano Zakładowi za osiągnięcia w zakresie IT: w 2011 roku kapituła XI Konkursu Businessman.pl TELEINFO 100 uznała ZUS za jedną z najlepiej zinformatyzowanych instytucji w Polsce. w roku 2012 w konkursie Lider Informatyki 2012 ZUS zwyciężył w kategorii Sektor publiczny. Nagroda została przyznana za uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych (PUE). PUE zostało też uznane przez specjalistów firmy Software AG Polska za najlepszy projekt e-administracji w Europie. Organizacja Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej przyznała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w konkursie Wektory 2012 nagrodę za uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych i udowodnienie, że administracja publiczna może wprowadzać nowoczesne narzędzia przyjazne zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. w grudniu 2013 jury konkursu CIO Roku uhonorowało wiceprezesa ZUS Diamentem "Przywódca zmian". 30

31 Przebieg i rozstrzygnięcie przetargów na rozwój i utrzymanie KSI Prasa podkreśla nowe otwarcie w podejściu ZUS do przetargów informatycznych Dywersyfikacja IT w mediach Kompleksowy System Informatyczny Media o postępowaniach przetargowych IT w ZUS

32 32 Dywersyfikacja IT w mediach Prasa pozytywnie reaguje rozstrzygnięcie największego przetargu w branży Kompleksowy System Informatyczny Media o postępowaniach przetargowych IT w ZUS

33 33 wydatki na KSI obejmują okres 16 lat (w tym wymiany i modernizacje sprzętu) i najważniejsze – gdyby Amerykanie nie trafili w Marsa, wysłaliby tam drugą sondę, natomiast zastanówmy się co by było gdyby KSI przestał działać na kilka tygodni (może nawet krócej)??? Czasem pojawia się argument, że za cenę KSI Amerykanie wysłali sondę Pathfinder na Marsa. Owszem, tylko, że: Czy zatem poprawnym jest porównywanie sondy Pathfinder wielkości pudełka do butów z systemem KSI ZUS? Kompleksowy System Informatyczny

34 Dziękuję za uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Pobierz ppt "Transparentne IT w ZUS Warszawa, 2014 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google