Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacjach

2 Nowelizacje ustawy Prawo Zamówień Publicznych-2009 r.
ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dzień wejścia w życie 22 grudzień 2009 rok- tzw: „mała nowelizacja” Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowana w dniu 29 grudnia Dzień wejścia w życie 29 styczeń 2010 roku- – tzw. „duża” nowelizacja

3 Założenia i cele nowelizacji
Implementacja Dyrektyw unijnych Dalsza racjonalizacja i przejrzystość przepisów Nowela antykryzysowa

4 Przeliczanie wartości zamówień
Kwota EURO w przeliczeniu wg Obowiązującego rozporządzenia (x 3,839) wynosi : zł netto – - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)

5 Wartości zamówień progów unijnych
Dostawy i usługi – EURO – zamawiający centralni Dostawy i usługi – EURO – sektor samorządowy Dostawy i usługi – EURO – zamawiający sektorowi Roboty budowlane – EURO - wszyscy

6 Ogłoszenia – Art. 13 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r – w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 12, poz.69) art 40 ust 5a (poinformowanie znanych sobie wykonawców o publikacji ogłoszenia)

7 Warunki udziału w postępowaniu art. 22
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa posiadają obowiązek ich posiadania Posiadania wiedzy i doświadczenia Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Sytuacji ekonomicznej i finansowej Proporcjonalność do przedmiotu zamówienia -opisu warunków udziału w postępowaniu

8 Warunki udziału w postępowaniu art. 24 i 24 a
Zmiana treści art. 24 ust 1 i ust 2 Podstawy wykluczania wykonawców „Czarna lista Prezesa UZP” i obowiązki zamawiającego wynikające z brzmienia art. art. 24a

9 Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
Art. 26 ust 2a i 2b, 2c w nowej treści: Art. 26 ust 2a- doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu, w którym wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowanie Art. 26 ust 2b – poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów Art. 26 ust 2c- składanie dokumentów finansowych Znowelizowane „Rozporządzenie o dokumentach”

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ w kontekście rozdziału warunków Zmiana art. 38 ust 1, 1a i 1b- dotycząca terminów na wyjaśnianie treści SIWZ Modyfikacja treści art. 38 ust 6 – dotycząca przedłużania terminu składania ofert w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

11 Wadium Art. 46 ust 1, 1a, 2, 3 – nowe okoliczności zwrotu wadium, ust 3 w kontekście małej i dużej nowelizacji oraz sytuacji kryzysowej na rynku Okoliczności zatrzymania wadium – - art. 46 ust 4a

12 Tryby udzielania zamówień – Przetarg nieograniczony- Art.39
Terminy składania ofert (art. 43) : Powyżej EURO lecz poniżej kwot na podstawie art. 11 ust 8 7 dni dla dostaw i usług od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi UZP 14 dni dla robót budowlanych Jeżeli wartość jest ≥ niż kwoty określone w art. 11 ust 8 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE drogą elektroniczną 47 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE, w inny sposób niż określony powyżej 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE drogą elektroniczną 29 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE w sposób inny niż powyżej

13 Tryby udzielania zamówień – Przetarg ograniczony- Art.47
Wszczęcie postępowania, przekazywanie i publikacja ogłoszeń – Art. 48 (- modyfikacja pkt 7 dotyczącego warunków udziału w postępowaniu, oceny ich spełnienia oraz ich znaczenia ) Zwrot wniosku złożonego po terminie w kontekście art. 50 ust 2

14 Tryby udzielania zamówień – Przetarg ograniczony- Art.52 c.d.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust 8 termin składania ofert wynosi Min 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw i usług Min 14 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla robót budowlanych

15 Tryby udzielania zamówień – Przetarg ograniczony- Art. 52
Jeżeli wartość zamówienia jest ≥ niż kwoty określone w art. 11 ust 8 termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia zaproszenia do składania ofert Art. 52 ust 3 i 4 dotyczy okoliczności wyznaczania terminów krótszych – (22 dni lub 10 dni ) W art. 52 ust 5 ustawodawca przyznaje zamawiającemu możliwość samodzielnego skrócenia terminu składania ofert z 40 na 35 o ile udostępni SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE

16 Tryby udzielania zamówień – Negocjacje bez ogłoszenia Art. 62
Nowy ust 2a w art. 62 dotyczący możliwości zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub DZUUE, który zawiera co najmniej: nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia; nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano

17 Tryby udzielania zamówień – Zamówienie z wolnej ręki - Art. 66
Art. 66 ust 1 i 2 w nowej treści: Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.   Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może zamieścić odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.

18 Wybór najkorzystniejszej oferty art. 84 –złożenie ofert po terminie
Nowe brzmienie art. 84 ust 2 - W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

19 Termin związania ofertą
Nowe brzmienie art. 85 ust 4 - przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

20 Wybór najkorzystniejszej oferty art. 92
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;   3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

21 Wybór najkorzystniejszej oferty unieważnienie postępowania- art. 93
Zmiana treści art. 93 ust 1 pkt 4 - przypadek złożenia oferty przekraczającej kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia Modyfikacja treści art. 93 ust 1 pkt 7 - „postępowanie obarczone wadą……” Art. 93 ust 1a pkt 1,2,3 – nowa przesłanka pozwalająca na unieważnienie zamawiającemu postępowania z powodu braku środków na realizację zamówienia

22 Zawarcie umowy – art. 94 Art. 94 ust 1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Nowe klauzule zawarcia umowy przed upływem terminów, o których mowa w ust 1 zawarte w art. 94 ust 2 pkt 1,2,3,4, Nowe brzmienie art. 95 ust 3 dotyczącym przekazania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówienie udziela się na podstawie umowy ramowej

23 Dokumentowanie postępowań- Art. 96
Zmiana treści art. 96 ust 3: Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia Oferty wstępne udostępnia się od dnia zaproszenia wykonawców do składania ofert wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

24 Umowy w zamówieniach publicznych
Modyfikacja treści art. 140 ust 3 - Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja treści art. 143 ust 1 i nowe brzmienie ust 1a – zawieranie umów na czas nieoznaczony oraz wyłączenia i możliwości zamawiającego Modyfikacje art. 144 ust 1 oraz ust 2 – dotyczy zmian w umowie Nowe kompetencje Prezesa zawarte w art. 144 a- dotyczące unieważnienia umów Nowe klauzule unieważnienia umów zawarte w art. 146

25 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Art. 147
Art ust 2 nowe brzmienie - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Art. 151 ust 2 i 3 nowe brzmienie - ust 2 - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Ust 3 - Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady Art. 151 a – nowe możliwości zaliczkowania na poczet wykonania zamówienia

26 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Modyfikacja art. 154 (kompetencje Prezesa) pkt 5a o obowiązku ogłaszania, aktualizowania oraz wykreśleń na stronie internetowej Urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli ta szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu „Czarna Lista Prezesa” W art. 154b (dane wykonawców, o których mowa w art. 154 pkt 5a

27 Środki Ochrony Prawnej odwołanie i skarga
KIO ( Krajowa Izba Odwoławcza) – do rozpatrywania odwołań Art. 179 przepisy wspólne – nowe brzmienie: Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 154 pkt 5. Szczątkowy protest – art. 181

28 Środki Ochrony Prawnej c.d odwołanie i skarga do sądu
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego.

29 Środki Ochrony Prawnej c.d odwołanie i skarga do sądu
Art. 182 ust 1 - Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

30 Środki Ochrony Prawnej c.d odwołanie i skarga do sądu
Art. 182 ust 2 - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Na orzeczenie Izby przysługuje Skarga do sądu – propozycje i wątpliwości


Pobierz ppt "Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass"

Podobne prezentacje


Reklamy Google