Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Zarządzania Bazami Danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Zarządzania Bazami Danych"— Zapis prezentacji:

1 Systemy Zarządzania Bazami Danych
Laboratorium 01 Wprowadzenie

2 Agenda laboratorium Czym jest SQL Server Klucze rejestru SQL Server
Serwisy SQL Server Materiały dydaktyczne SQL Server Management Studio Łączenie się z bazą danych Opcje Management Studio Dołączanie/odłączenie bazy danych Tworzenie bazy danych Tworzenie tabel Wypełnianie tabel Tworzenie kluczy głównych i obcych Tworzenie więzów Zadania

3 SQL Server 2005 SQL Server 2005 jest jednym z najważniejszych produktów firmy Microsoft. Baza danych SQL Server 2005 jest platformą służącą do zarządzania danymi i ich analizy. Należy rozumieć ją jako zbiór produktów, które różnią się między sobą konfiguracjami, ceną oraz możliwościami. Platforma SQL Server 2005 jest dziewiątym wydaniem SQL Server. Poprzednia wersja pojawiła się na rynku w roku SQL Server 2005 został zaprojektowany nie jako samodzielna baza danych, lecz jako środowisko „inteligencji biznesowej” (ang. Business inteligence), które służy nie tylko do przechowywania i przetwarzania danych a również dodatkowo może realizować funkcje raportowe i analityczne, generować alarmy oparte na danych czy przenosić dane pomiędzy różnymi systemami. Między innymi umożliwiono migrację danych z konkurencyjnego systemu bazodanowego ORACLE.

4 Rejestr Warto wiedzieć o kluczach rejestru odpowiedzialnych za SQL Server Poniżej zostały przedstawione ścieżki wpisów. Informacje o konfiguracji serwera w systemie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server Konfiguracje serwisów: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Konfiguracja klienta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native Client

5 Usługi (Services - Serwisy)
SQL Server pracujący na serwerze jest zbiorem kilku serwisów uruchomionych w systemie Windows. Serwisy są uruchomionymi programami, które pracują tle i nie są bezpośrednio wyświetlane na ekranie tak jak programy użytkowe. Serwisy mogą być uruchamiane wraz ze startem systemu lub manualnie.

6 Usługi (Services - Serwisy)
Zarządzać usługami SQL Server można za pomocą: Wbudowanego narzędzia w system Windows Programem SQL Configuration Manager

7 Materiały dydaktyczne
Głównym źródłem informacji o SQL Server 2005 jest jego dokumentacja (Books Online). Znajdują się w niej niemalże wszystkie zagadnienia dotyczące platformy. Dokumentacja jest dostępna z poziomu oprogramowania (ctrl+F1) oraz strony internetowej ( . Dla osób, które zaczynają poznawać SQL Server 2005 można polecić następujące książki: SQL Server 2005, Marcin Zawadzki, Warszawa 2007 SQL Server 2005 for Dummies, Andrew Watt, Hoboken 2006

8 Zarządzanie serwisami w systemie
Kliknij prawym przyciskiem myszy na Mój komputer Wybierz Zarządzaj Rozwiń Usługi i aplikacje Kliknij Usługi lub Start > Ustawiania > Panel Sterowania > Narzędzia administracyjne> Usługi

9 Usługi (Services - Serwisy)
Najważniejsze serwisy SQL Server 2005 to: SQL Server (MSSQLSERVER) SQL Server Agent (MSSQLSERVER)

10 Usługi (Services - Serwisy)

11 Usługi (Services - Serwisy)
Jeżeli serwisy SQL Server (MSSQLSERVER) SQL Server Agent (MSSQLSERVER) działają (wartości pól w/w serwisów kolumnie Stan jest równy Uruchomiono) to oznacza to, że instancja bazy danych została już uruchomiona. W przeciwnym wypadku należy je włączyć.

12 Usługi (Services - Serwisy)
SQL Server pozwala na uruchomienie kilku instancji bazy danych na jednym serwerze. Oznacza to, że na jednym komputerze możemy uruchomić wiele systemów baz danych. Jest to przydatne kiedy zaistnieje potrzeba stworzenia testowej bazy danych w warunkach produkcyjnych; obok użytkowanej instancji. Zaletą tego jest również możliwość uruchomienia kilku wersji SQL Server na jednej maszynie.

13 SQL Server Management Studio
SQL Server Management Studio – główne narzędzie platformy SQL Server. Służy do zarządzania bazą danych. Za jego pomocą możemy się połączyć również z bazami danych wykonanych w SQL Server 2000 a nawet w starszej wersji 7.0. Można w nim wykonywać kod T-SQL, tworzyć zapytania SQL i skrypty.  

14 SQL Server Management Studio
Uruchomienie SQL Server Management Studio: START > Programy > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio

15 Połączenie Po uruchomieniu Management Studio pojawi się okno połączenia z bazą danych:

16 Połączenie - pola Server type – należy wybrać Database Engine
Server Name – nazwa serwera stworzonego przez administratora (np. podczas instalacji). Authentication – sposób autoryzacji użytkownika. Można zweryfikować użytkownika za pomocą konta systemowego Windows lub określonej nazwy użytkownika i hasła systemu bazodanowego SQL Server.

17 Management Studio – okno główne

18 Management Studio - menu
Pasek menu: File – obsługa projektów/plików Edit – wyszukiwanie, edycja tekstu View – zarządzanie wyświetlanymi oknami Tools – narzędzia, konfiguracja środowiska Window – zarządzanie sposobem wyświetlania okien Community – dostęp do list dyskusyjnych, serwisów i obsługi technicznej związanych z SQL Server Help – informacje i pomoc

19 Management Studio – pasek narzędzi
Standardowy pasek narzędzi: Nowe zapytanie Nowe zapytanie SQL Nowe zapytanie serwisów analitycznych MDX Nowe zapytanie MDX Nowe polecenie serwisów analitycznych XMLA Nowe zapytanie do mobilnej bazy danych Otwarcie dokumentu Zapis dokumentu Zapis wszystkich dokumentów Otwarcie widoku zarejestrowanych serwerów Widok podsumowania Widok Object Explorer Widok Template Explorer Widok właściwości

20 Management Studio - View
Dostęp do najczęściej używanych narzędzi znajduje się w poleceniu View (opis narzędzi na następnym slajdzie).

21 Management Studio - View
Narzędzia z polecenia View: Registered Servers – lista zarejestrowanych serwerów Object Explorer – przeglądarka obiektów serwera Template Explorer – przeglądarka szablonów skryptów. Umożliwia prace nad skryptem z gotowego wzoru. Summary – okno podsumowania danego obiektu. Po wybraniu konkretnego obiektu w Object Explorer w oknie Summary pojawią się informacje o danym obiekcie. Properties – umożliwia zmiany własiciwości danego obiektu. Solution Explorer – przeglądarka projektów i plików danego rozwiązania. Bookmarks – zakładki. Web Browser – okno przeglądarki internetowej.

22 Management Studio – paski narzędzi
Paski narzędzi są pogrupowanymi poleceniami. Część z nich pojawia się gdy otworzymy dane narzędzie/okno. Można również samemu dodawać paski narzędzi; z menu głównego należy wybrać View > Toolbars. Lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi/menu.

23 Management Studio – Object Explorer
W lewej stronie okna Management Studio powinien znajdować się Object Explorer. W przeciwnym przypadku należy go uruchomić: View > Object Explorer lub wcisnąć klawisz F8. Object Explorer pozwala nam na łączenie się/rozłączenie z instancją bazy danych oraz przeglądania wszystkich obiektów zawartych w serwerze bazy danych.

24 Management Studio – Object Explorer
Łączenie się z bazą danych Systemowe bazy danych (objaśnienie na kolejnym slajdzie)

25 Management Studio – Object Explorer
Systemowe bazy danych: master – ważne dane dla serwera; informacje o dostępnych bazach w systemie model – szablon bazy danych; podczas tworzenia bazy danych wykorzystywany jest szablon model (każda nowa baza danych jest zmodyfikowaną kopią bazy model) msdb – baza zawierająca informacje o kopiach, replikacjach i innych zdarzeniach w bazach danych temdb – służy jako baza na tymczasowe dane; wykorzytywana podczas operacji takich jak sortowanie czy złączenie

26 Dołączenie istniejącej bazy danych
Jeżeli zamierzamy dołączyć stworzoną wcześniej bazę danych np. na innym serwerze możemy użyć opcji Attach… Opcja ta jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na gałąź Databases w Object Explorer

27 Odłączanie bazy danych
Istnieje możliwość odłączenia bazy danych np. w celu przeniesienia jej na inny serwer. Aby odłączyć konkretną bazę danych należy kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy wybrać polecenie Tasks i w kolejnym menu Detach…

28 Tworzenie bazy danych W oknie Object Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na Databases Wybierz polecenie New Database

29 Tworzenie bazy danych W polu Database name należy wpisać nazwę nowej bazy danych: Restauracja Następnie wciskamy przycisk OK. Tabela Database files pozwala na określenie lokalizacji, rozmiaru czy kroku powiększania się plików bazy danych.

30 Tworzenie tabel Kliknij prawym przyciskiem myszy na gałąź Tables w nowostworzonej bazie danych Wybierz polecenie New table…

31 Wypełnianie tabeli Column name – nazwa kolumny
Data type – typa danych w danej kolumnie Allow Nulls – zaznaczenie powoduje zezwolenie na puste wartości w kolumnie

32 Wypełnianie tabeli W zakładce Column Properties można ustawiać różne szczegółowe opcje dla danej kolumny. Przykładowo podczas określania unikatowego ID dla danej tabeli można użyć opcji Identity Specification (jak na obrazku po prawej).

33 Ustawianie klucza głównego
Aby określić klucz główny tabeli wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej kolumnie podczas tworzenia tabeli i wybrać polecenie Set Primary Key.

34 Tworzenie więzów (constrains) klucza obcego
Aby stworzyć więzy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej kolumnie (podobnie jak tworzenie klucza głównego) i wybrać opcję Relationships…

35 Tworzenie więzów (constrains) klucza obcego cd.
Aby dodać warunek łączenia należy kliknąć na ikonę trzech kropek w polu Tables And Columns Specification.

36 Tworzenie więzów (constrains) klucza obcego cd.
W oknie Tables and Columns określamy szczegóły tworzenia więzów.

37 Zadania Stwórz bazę danych dla restauracji wg schematu (plik restauracja.jpg). Wielkość początkowa bazy danych musi mieć 6 MB. Jeśli zabraknie miejsca w bazie to powinna się ona powiększać automatycznie o 10%. Stwórz bazę (Restauracja_Wizard) za pomocą kreatorów (według wskazówek z poprzednich slajdów). Stwórz bazę danych za pomocą języka SQL (edytor SQL znajduje się pod przyciskiem „New Query” na pasku narzędzi) Odłącz bazę danych (Detach). Spróbuj odłączyć bazę danych podczas przeglądania jej zawartości. Dołącz bazę danych (Attach).

38 Koniec laboratorium 01


Pobierz ppt "Systemy Zarządzania Bazami Danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google