Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT: „Aktywni niepełnosprawni”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT: „Aktywni niepełnosprawni”"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT: „Aktywni niepełnosprawni”
Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT: „Aktywni niepełnosprawni” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy nr: UDA-POKL /13-00 pomiędzy Wojewódzki Urzędem Pracy w Rzeszowie, a GTW Project Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Kto może być Uczestnikiem projektu?
Człowiek najlepsza inwestycja Kto może być Uczestnikiem projektu? Uczestnikiem projektu może być osoba niepełnosprawna, pozostająca bez zatrudnienia (osoba nieaktywna zawodowo lub osoba bezrobotna) w wieku aktywności zawodowej lat, zamieszkała na terenie województwa podkarpackiego. UWAGA!!! Stopień i rodzaj niepełnosprawności nie ma wpływu na rekrutację do projektu „Aktywni niepełnosprawni” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Osoba pozostająca bez zatrudnienia – osoba bezrobotna lub
Człowiek najlepsza inwestycja Osoba pozostająca bez zatrudnienia – osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo. Osoba bezrobotna - oznacza osobę o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r., niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy, jeżeli: ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat — kobieta lub 65 lat — mężczyzna, nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy itp. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG albo zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego lub innych, nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Człowiek najlepsza inwestycja Nieaktywny zawodowo - osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni (również osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU
Człowiek najlepsza inwestycja REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU USTALENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA – IPD WYBÓR FORM WSPARCIA DOPASOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU
Człowiek najlepsza inwestycja REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU Rekrutacja będzie 4 etapowa. Średnio 20 Kandydatów/etap. W projekcie przewidziany jest udział 60 osób niepełnosprawnych, w tym 34 kobiet i 26 mężczyzn. Rekrutacja zostanie przeprowadzona za szczególnym zwróceniem uwagi na równość szans, w tym ze względu na płeć. Listy Uczestników projektu tworzone będą osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn. Dodatkowo do projektu rekrutowane będą osoby bez względu na ich rodzaj oraz stopień niepełnosprawności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Kryteria formalne udziału w projekcie:
Człowiek najlepsza inwestycja Kryteria formalne udziału w projekcie: Miejsce zamieszkania (woj. podkarpackie) – weryfikacja na podstawie oświadczenia Kandydata/-tki Wiek (osoby w wieku lata) – weryfikacja na podstawie oświadczenia Kandydata/-tki Orzeczenie o niepełnosprawności Weryfikacji kryterium formalnych udziału w projekcie dokonuje Specjalista ds. promocji, rekrutacji, obsługi stażystów i pracodawców. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Kryteria premiowane dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji:
Człowiek najlepsza inwestycja Kryteria premiowane dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji: nie posiadają kwalifikacji zawodowych – 2 punkty, lub osoby które posiadają niskie i niedostosowane kwalifikacje zawodowe – 1 punkt, nie posiadają doświadczenia zawodowego – 2 punkty, lub osoby które posiadają doświadczenie zawodowe po zsumowaniu nie większe niż 5lat – 1 punkt, nie posiadają kompetencji kluczowych – 2 punkty, lub osoby które posiadają niskie kompetencje kluczowe – 1 punkt, zamieszkują na wsi – 2 punkty, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Kryteria premiowane dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji:
Człowiek najlepsza inwestycja Kryteria premiowane dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji: korzystają z pomocy społecznej – 2 punkty, nie posiadają w ogóle formalnego wykształcenia lub posiadają podstawowe wykształcenie – 2 punkty, lub osoby które posiadają wykształcenie gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe – 1 punkt, mają niską motywację – 2 punkty, ukończyły 55 rok życia – 2 punkty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Łącznie Kandydat/-tka ma możliwość uzyskania 0-16pkt.
Człowiek najlepsza inwestycja Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przyznaje Psycholog podczas spotkania z Kandydatem/-tką do projektu. Podczas spotkania Psycholog przeprowadza testy, opracowuje analizę i diagnozę dla każdego Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę. Łącznie Kandydat/-tka ma możliwość uzyskania 0-16pkt. Liczba zdobytych punktów decyduje o kolejności na liście rankingowej. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 W wyniku rekrutacji do projektu przyjętych zostanie 60 osób.
Człowiek najlepsza inwestycja Wyniki rekrutacji podane będą do informacji publicznej m.in. przez zamieszczenie ich na stronie projektu: w Biurze Projektu: ul. Trembeckiego 11A, Rzeszów. Dodatkowo każdy Kandydat/-tka zostanie poinformowany: telefonicznie lub mailowo lub listownie. W wyniku rekrutacji do projektu przyjętych zostanie 60 osób. Osoby te podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie i staną się Uczestnikami projektu, uprawnionymi do korzystania ze wsparcia przewidzianego w projekcie „Aktywni niepełnosprawni”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 USTALENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA – IPD
Człowiek najlepsza inwestycja USTALENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA – IPD Kim jest doradca zawodowy i jak może mi pomóc? Doradca zawodowy zna nasz rynek pracy – wie gdzie szukać pracy i jak się do tego przygotować. Pomoże w: Zaplanowaniu mojego rozwoju zawodowego Wyszukaniu ofert pracy lub stażu Przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorys i list motywacyjny) Złożeniu dokumentów u pracodawców Przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 WYBÓR FORM WSPARCIA DOPASOWANYCH
Człowiek najlepsza inwestycja WYBÓR FORM WSPARCIA DOPASOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI Realizacja wsparcia będzie się odbywać na podstawie ustalonego IPD Poradnictwo zawodowe Wsparcie psychologiczno-doradcze Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych Szkolenia zawodowe Staże zawodowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Człowiek najlepsza inwestycja
Poradnictwo zawodowe Świadczone będzie w formie dyżuru Doradcy Zawodowego, średnio 4h/UP. Spotkania będą miały charakter spotkań indywidualnych. W ramach wsparcia Uczestnik/-ka otrzyma informację o zawodach, rynku pracy i możliwych do odbycia szkoleniach. Zbadane zostaną również indywidualne zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze
Człowiek najlepsza inwestycja 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze Świadczone będzie w formie dyżuru Psychologa, średnio 4h/UP. Spotkania będą miały charakter spotkań indywidualnych. W ramach wsparcia Uczestnik/-ka otrzyma pomoc w zakresie możliwych do podjęcia zawodów, występujących formach zatrudnienia. Psycholog pomoże w: Przezwyciężeniu obaw związanych z nową sytuacją związaną z zakończeniem szkoły i poszukiwaniem pracy Nabraniu pewności siebie Poznaniu własnej wartości Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Techniki poszukiwania pracy
Człowiek najlepsza inwestycja 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Techniki poszukiwania pracy Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych Autoprezentacja Zasady komunikacji Zajęcia trwają 8 godzin dziennie przez 5 dni. Łącznie 40 godzin. Dzięki zajęciom zrozumiem, co to jest rynek pracy, czym się charakteryzuje, jakie daje mi możliwości i jakie stawia przeszkody Część zajęć na komputerach – przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i samodzielnego wyszukiwania ofert pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 4. Szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych
Człowiek najlepsza inwestycja 4. Szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych Komunikacja społeczna, Pokonywanie stresu, Wzmacnianie samooceny, Zakładanie własnej firmy/spółdzielni socjalnej, Podstawy obsługi komputera i poruszania się po Internecie. Łącznie 40h szkolenia dla 25 Uczestników/-czek Projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Człowiek najlepsza inwestycja
5. Szkolenia zawodowe Realizowane indywidualnie według stwierdzonych potrzeb i oczekiwań na etapie określania IPD każdego Uczestnika Projektu. Szkolenia zawodowe mają służyć podniesieniu, uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych Uczestnika/-czki Projektu, tak by odpowiadały na oczekiwania lokalnego rynku pracy. Średni czas szkoleń zawodowych to 100h/UP. W szkoleniach zawodowych udział weźmie 25 Uczestników/-czek Projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 (min. 4miesiące – max. 8 miesięcy).
Człowiek najlepsza inwestycja 6. Staże zawodowe Każdy Uczestnik/-czka projektu będzie miał możliwość skorzystania z płatnego stażu zawodowego. Czas trwania stażu to średnio 6miesięcy (min. 4miesiące – max. 8 miesięcy). Wybór pracodawcy do którego skierowany będzie Uczestnik Projektu zależeć będzie od wypracowanego z Doradcą Zawodowym IPD. Celem wsparcia jest uzyskanie przez Uczestników doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 DODATKOWE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE
Człowiek najlepsza inwestycja DODATKOWE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (dla osób dojeżdżających do miejsca realizacji wsparcia), Stypendia szkoleniowe, Zwrot kosztów badań lekarskich na szkolenia i na staż, Materiały szkoleniowe, Catering. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Jak zapisać się do projektu?
Człowiek najlepsza inwestycja Jak zapisać się do projektu? Rekrutacja od 03 do 14 lutego 2014 r. Rekrutacja polega na: Złożeniu dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu – GTW Project Sp. z o.o., ul. Trembeckiego 11A, Rzeszów, pok. 310 w terminie rekrutacji (dokumenty są dostępne na stronie internetowej: oraz w Biurze Projektu) Rozmowie z Psychologiem - mająca na celu przyznanie punktów za spełnianie kryteriów strategicznych – max 16 punktów Wyniki rekrutacji są publikowane w Biurze Projektu – rekrutacja oraz na stronie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Podsumowanie Okres realizacji: 01.01.2014r. – 30.06.2014r.
Człowiek najlepsza inwestycja Podsumowanie Okres realizacji: r. – r. Wymagania dotyczące uczestników: Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (wydanego przez ZUS lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) Zdolność do podjęcia pracy Pozostawanie bez zatrudnienia (osoby nieaktywne zawodowo, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy lub bezrobotne) Zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego Szczegółowe informacje na temat projektu: GTW Project sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, Tarnów tel Biuro projektu: ul. Trembeckiego 11A Rzeszów tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PROJEKT: „Aktywni niepełnosprawni”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google