Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT: Aktywni niepełnosprawni Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT: Aktywni niepełnosprawni Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT: Aktywni niepełnosprawni Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy nr: UDA-POKL.06.01.01-18-089/13-00 pomiędzy Wojewódzki Urzędem Pracy w Rzeszowie, a GTW Project Sp. z o.o.

2 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kto może być Uczestnikiem projektu? Uczestnikiem projektu może być osoba niepełnosprawna, pozostająca bez zatrudnienia (osoba nieaktywna zawodowo lub osoba bezrobotna) w wieku aktywności zawodowej 15-64 lat, zamieszkała na terenie województwa podkarpackiego. UWAGA!!! Stopień i rodzaj niepełnosprawności nie ma wpływu na rekrutację do projektu Aktywni niepełnosprawni

3 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osoba pozostająca bez zatrudnienia – osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo. Osoba bezrobotna - oznacza osobę o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r., niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy, jeżeli: ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna, nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy itp. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG albo zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego lub innych, nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.

4 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nieaktywny zawodowo - osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni (również osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy).

5 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU USTALENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA – IPD WYBÓR FORM WSPARCIA DOPASOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

6 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja zostanie przeprowadzona za szczególnym zwróceniem uwagi na równość szans, w tym ze względu na płeć. Listy Uczestników projektu tworzone będą osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn. Dodatkowo do projektu rekrutowane będą osoby bez względu na ich rodzaj oraz stopień niepełnosprawności. Rekrutacja będzie 4 etapowa. Średnio 20 Kandydatów/etap. W projekcie przewidziany jest udział 60 osób niepełnosprawnych, w tym 34 kobiet i 26 mężczyzn. REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU

7 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kryteria formalne udziału w projekcie: Miejsce zamieszkania (woj. podkarpackie) – weryfikacja na podstawie oświadczenia Kandydata/-tki Wiek (osoby w wieku 15-64 lata) – weryfikacja na podstawie oświadczenia Kandydata/-tki Orzeczenie o niepełnosprawności Weryfikacji kryterium formalnych udziału w projekcie dokonuje Specjalista ds. promocji, rekrutacji, obsługi stażystów i pracodawców.

8 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kryteria premiowane dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji: nie posiadają kwalifikacji zawodowych – 2 punkty, lub osoby które posiadają niskie i niedostosowane kwalifikacje zawodowe – 1 punkt, nie posiadają doświadczenia zawodowego – 2 punkty, lub osoby które posiadają doświadczenie zawodowe po zsumowaniu nie większe niż 5lat – 1 punkt, nie posiadają kompetencji kluczowych – 2 punkty, lub osoby które posiadają niskie kompetencje kluczowe – 1 punkt, zamieszkują na wsi – 2 punkty,

9 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kryteria premiowane dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji: korzystają z pomocy społecznej – 2 punkty, nie posiadają w ogóle formalnego wykształcenia lub posiadają podstawowe wykształcenie – 2 punkty, lub osoby które posiadają wykształcenie gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe – 1 punkt, mają niską motywację – 2 punkty, ukończyły 55 rok życia – 2 punkty.

10 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przyznaje Psycholog podczas spotkania z Kandydatem/-tką do projektu. Podczas spotkania Psycholog przeprowadza testy, opracowuje analizę i diagnozę dla każdego Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę. Łącznie Kandydat/-tka ma możliwość uzyskania 0-16pkt. Liczba zdobytych punktów decyduje o kolejności na liście rankingowej. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

11 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki rekrutacji podane będą do informacji publicznej m.in. przez zamieszczenie ich na stronie projektu: www.niepełnosprawni.gtwproject.pl, w Biurze Projektu: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów. Dodatkowo każdy Kandydat/-tka zostanie poinformowany: www.niepełnosprawni.gtwproject.pl -telefonicznie lub -mailowo lub -listownie. W wyniku rekrutacji do projektu przyjętych zostanie 60 osób. Osoby te podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie i staną się Uczestnikami projektu, uprawnionymi do korzystania ze wsparcia przewidzianego w projekcie Aktywni niepełnosprawni.

12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego USTALENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA – IPD Kim jest doradca zawodowy i jak może mi pomóc? Doradca zawodowy zna nasz rynek pracy – wie gdzie szukać pracy i jak się do tego przygotować. Pomoże w: Zaplanowaniu mojego rozwoju zawodowego Wyszukaniu ofert pracy lub stażu Przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorys i list motywacyjny) Złożeniu dokumentów u pracodawców Przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą

13 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYBÓR FORM WSPARCIA DOPASOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI Realizacja wsparcia będzie się odbywać na podstawie ustalonego IPD Szkolenia zawodowe Szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Wsparcie psychologiczno-doradcze Poradnictwo zawodowe Staże zawodowe

14 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Poradnictwo zawodowe Świadczone będzie w formie dyżuru Doradcy Zawodowego, średnio 4h/UP. Spotkania będą miały charakter spotkań indywidualnych. W ramach wsparcia Uczestnik/-ka otrzyma informację o zawodach, rynku pracy i możliwych do odbycia szkoleniach. Zbadane zostaną również indywidualne zainteresowania i uzdolnienia zawodowe.

15 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze Świadczone będzie w formie dyżuru Psychologa, średnio 4h/UP. Spotkania będą miały charakter spotkań indywidualnych. W ramach wsparcia Uczestnik/-ka otrzyma pomoc w zakresie możliwych do podjęcia zawodów, występujących formach zatrudnienia. Psycholog pomoże w: Przezwyciężeniu obaw związanych z nową sytuacją związaną z zakończeniem szkoły i poszukiwaniem pracy Nabraniu pewności siebie Poznaniu własnej wartości

16 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Techniki poszukiwania pracy Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych Autoprezentacja Zasady komunikacji Zajęcia trwają 8 godzin dziennie przez 5 dni. Łącznie 40 godzin. Dzięki zajęciom zrozumiem, co to jest rynek pracy, czym się charakteryzuje, jakie daje mi możliwości i jakie stawia przeszkody Część zajęć na komputerach – przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i samodzielnego wyszukiwania ofert pracy

17 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych Komunikacja społeczna, Pokonywanie stresu, Wzmacnianie samooceny, Zakładanie własnej firmy/spółdzielni socjalnej, Podstawy obsługi komputera i poruszania się po Internecie. Łącznie 40h szkolenia dla 25 Uczestników/-czek Projektu.

18 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Szkolenia zawodowe Realizowane indywidualnie według stwierdzonych potrzeb i oczekiwań na etapie określania IPD każdego Uczestnika Projektu. Szkolenia zawodowe mają służyć podniesieniu, uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych Uczestnika/-czki Projektu, tak by odpowiadały na oczekiwania lokalnego rynku pracy. Średni czas szkoleń zawodowych to 100h/UP. W szkoleniach zawodowych udział weźmie 25 Uczestników/-czek Projektu.

19 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Staże zawodowe Każdy Uczestnik/-czka projektu będzie miał możliwość skorzystania z płatnego stażu zawodowego. Czas trwania stażu to średnio 6miesięcy (min. 4miesiące – max. 8 miesięcy). Wybór pracodawcy do którego skierowany będzie Uczestnik Projektu zależeć będzie od wypracowanego z Doradcą Zawodowym IPD. Celem wsparcia jest uzyskanie przez Uczestników doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy.

20 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (dla osób dojeżdżających do miejsca realizacji wsparcia), Stypendia szkoleniowe, Zwrot kosztów badań lekarskich na szkolenia i na staż, Materiały szkoleniowe, Catering. DODATKOWE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE

21 Jak zapisać się do projektu? Rekrutacja od 03 do 14 lutego 2014 r. Rekrutacja polega na: Złożeniu dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu – GTW Project Sp. z o.o., ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, pok. 310 w terminie rekrutacji (dokumenty są dostępne na stronie internetowej: www.niepełnosprawni.gtwproject.pl oraz w Biurze Projektu) www.niepełnosprawni.gtwproject.pl Rozmowie z Psychologiem - mająca na celu przyznanie punktów za spełnianie kryteriów strategicznych – max 16 punktów Wyniki rekrutacji są publikowane w Biurze Projektu – rekrutacja oraz na stronie www.niepełnosprawni.gtwproject.plwww.niepełnosprawni.gtwproject.pl Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Podsumowanie Okres realizacji: 01.01.2014r. – 30.06.2014r. Wymagania dotyczące uczestników: Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (wydanego przez ZUS lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) Zdolność do podjęcia pracy Pozostawanie bez zatrudnienia (osoby nieaktywne zawodowo, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy lub bezrobotne) Zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego Szczegółowe informacje na temat projektu: GTW Project sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów tel. 014 626 80 18 Biuro projektu: ul. Trembeckiego 11A 35-234 Rzeszów tel. 790 687 077 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PROJEKT: Aktywni niepełnosprawni Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google