Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe informacje: Data powstania: 19 września 2006 r. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe informacje: Data powstania: 19 września 2006 r. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Podstawowe informacje:
Data powstania: 19 września 2006 r. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. Dane na dzień r.

4 Zadania: Nadzór nad: sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym,
ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami pieniądza elektronicznego. Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego

5 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

6

7 Podstawowe informacje:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna Data założenia: 1991 Lokalizacja: Warszawa Liczba spółek: 381 (V 2010r.) Najwyższy organ giełdy: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy Dane na dzień r.

8 Zadania: Organizacja obrotu instrumentami finansowymi
Zapewnienie koncentracji w jednym miejscu i czasie ofert kupna i sprzedaży w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji

9 Instrumenty finansowe notowane na giełdzie:
Kasowe prawa pierwszeństwa certyfikaty inwestycyjne prawa do akcji prawa poboru obligacje akcje

10 Instrumenty finansowe notowane na giełdzie:
Pochodne kontrakty terminowe (na akcje, indeksy giełdowe, obligacje skarbowe i kurs walutowy) opcje (na akcje oraz indeksy giełdowe) jednostki indeksowe

11

12 Podstawowe informacje:
Data założenia: 1994 Siedziba: Warszawa Nie jest instytucją nastawioną na zysk, jego akcje nie dają prawa do dywidendy Dane na dzień r.

13 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Instytucja odpowiedzialna za prowadzenie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Prowadzi rozliczanie transakcji zawartych na giełdzie papierów wartościowych. Przyjmuje do depozytu papiery wartościowe notowane na giełdzie. Pośredniczy w wypłacie dywidendy.

14 Zadania: Rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartościowych. Rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych podlegających dematerializacji. Nadzór nad zgodnością wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie. Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych. Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym, który tworzony jest z wpłat uczestników, a jego celem jest zapewnienie wykonania rozliczeń w przypadku braku na rachunku uczestnika środków pieniężnych niezbędnych do rozliczenia transakcji. Zarządzanie obowiązkowym Systemem Rekompensat. Zadania związane z systemem zabezpieczenia społecznego.

15

16 Podstawowe informacje:
Rok założenia: 1945 Lokalizacja: Warszawa Rodzaj banku: bank centralny Narodowy Bank Polski, jako bank centralny powinien być niezależny od wpływów politycznych Dane na dzień r.

17 Cel podstawowy: Utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP

18 Zadania: NBP ma wyłączne prawo wprowadzania do obiegu banknotów i monet złotych i groszy, prowadzenie polityki pieniężnej, której celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, obsługa bankowa budżetu państwa, zarządzanie rezerwami dewizowymi, organizacja rozliczenia na rynku międzybankowym, prowadzenie rachunków bieżących banków komercyjnych, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

19 Trzy podstawowe funkcje Banku Centralnego:
Bank emisyjny Bank banków Centralny bank państwa Bank emisyjny. NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu. Bank banków. NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Pełniąc funkcję banku banków, sprawuje kontrolę nad działalnością banków, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego. Ponadto NBP nadzoruje systemy płatności w Polsce. Centralny bank państwa. NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

20

21 Podstawowe informacje:
Data utworzenia: 1991 Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe Powstała z inicjatywy 16 największych banków w Polsce oraz NBP Pośredniczy w rozliczeniach między bankami Dane na dzień r.

22 Zadania: Oferuje szereg usług, skierowanych głównie do instytucji bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji państwowej. Opracowuje i wprowadza na rynek rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej. Prowadzi rozliczenia międzybankowe za pośrednictwem systemu ELIXIR dla płatności krajowych i EuroELIXIR dla płatności krajowych i zagranicznych w euro.

23

24 Podstawowe informacje:
Data powstania: 1994 Siedziba: Warszawa Gwarantuje depozyty polskich banków Podstawowymi źródłami finansowania BFG są obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez banki objęte systemem gwarantowania

25 Misja: Działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego Źródło:

26 Zadania: Udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności. Wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi. Gwarantuje wypłatę depozytów do określonej wysokości (obecnie-V 2010r.- do 50 000 euro) w przypadku upadku banku. Gromadzi i analizuje informacje o bankach objętych systemem gwarantowania.

27 Powszechne towarzystwa emerytalne:
PTE to podmioty, których wyłącznym przedmiotem działalności jest utworzenie, a następnie zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym. PTE zarządzają odpłatnie składkami ubezpieczonych zgromadzonymi w OFE.

28 Lista aktualnie działających PTE:
AEGON PTE S.A. AIG PTE PTE Allianz Polska S.A. AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. PTE BANKOWY S.A. Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A. Generali PTE S.A. ING PTE S.A. Nordea PTE S.A. Pekao Pioneer PTE S.A. Pocztylion-Arka PTE S.A. PTE POLSAT S.A. PTE PZU S.A. PTE WARTA S.A. Dane na dzień r.

29 Otwarte fundusze emerytalne
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) to instytucje odpowiedzialne za gromadzenie i lokowanie środków pieniężnych, z przeznaczeniem na wypłatę emerytur. Fundusze inwestują środki m.in. w akcje spółek giełdowych, obligacje skarbowe i obligacje przedsiębiorstw, depozyty bankowe OFE zarządzane są przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE)

30 Komisja Nadzoru Finansowego co pół roku publikuje oficjalny ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych, na podstawie osiągniętych przez nie wyników inwestycyjnych (stopa zwrotu). Osoby należące do OFE posiadają jednostki uczestnictwa dające im tytuł do części jego majątku.

31 Fundusze inwestycyjne:
Instytucje zbiorowego inwestowania, lokują środki powierzone przez inwestorów w instrumenty finansowe i inne prawa majątkowe (np. waluty lub nieruchomości), ich istotą jest połączenie środków indywidualnych inwestorów w celu wspólnego inwestowania, zarządzane są przez specjalnie do tego powołane towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

32 Fundusze inwestycyjne różnią się między sobą poziomem ryzyka i związanym z nim rodzajem instrumentu finansowego, w który lokują swoje aktywa. Różnice dotyczą także horyzontu czasowego inwestycji i celów inwestycyjnych. Nie ma dwóch identycznych funduszy inwestycyjnych.

33 Domy maklerskie: instytucje przyjmujące zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych, pośredniczą w zawieraniu transakcji instrumentami finansowymi, prowadzą rachunki papierów wartościowych, świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, zarządzają portfelem inwestycyjnym klientów.

34 Banki komercyjne: Instytucje finansowe, które: przyjmują depozyty,
udzielają kredytów i pożyczek, dokonują rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym, prowadzą rachunki podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

35 Towarzystwa ubezpieczeniowe:
Zajmują się gromadzeniem środków, m.in. poprzez składki ubezpieczeniowe, które wykorzystywane są do wypłacania odszkodowań ubezpieczonym w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

36 W prezentacji wykorzystano informacje z:


Pobierz ppt "Podstawowe informacje: Data powstania: 19 września 2006 r. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google