Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kategoryzacja – 2012 Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2 Podstawa prawna Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 19) Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 672/KAT/2013 z dnia r.: Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – kategoria B

3 Kategorie A+ – poziom wiodący A – poziom bardzo dobry
B – poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej C – poziom niezadowalający

4 Sposób ewaluacji Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej przeprowadzona została przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych) na podstawie informacji przedstawionych przez Wydział w ankiecie za cztery lata: 2009– (Zespół Ewaluacji NZ-3 – eksperci) Ocenę prowadzono w grupie nauk o życiu (tu m.in.: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej)

5 Sposób ewaluacji Ewaluacja odbyła się w grupie wspólnej oceny: GWO NZ1M (78 jednostek) Metoda porównań parami: każdą jednostkę porównywano z pozostałymi jednostkami w GWO, poszerzonej o 2 jednostki referencyjne (modelowe): dla kategorii A i dla kategorii B Wynik WL: < ref. A i > ref. B → kategoria B WL = 23,40 pkt. Jednostka referencyjna A = 29,60 pkt. Jednostka referencyjna B = -49,92 pkt.

6 Kryteria oceny i ich wagi
Kryterium Waga (dla wydziałów uczelni) Osiągnięcia naukowe i twórcze Potencjał naukowy Materialne efekty działalności naukowej Pozostałe efekty działalności naukowej

7 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze
Prace naukowe Lista A – czasopisma z IF, baza JCR (punkty: 15-50) Lista B – czasopisma bez IF (punkty: 1-10) Monografie naukowe (do 10% prac) Autorstwo monografii naukowej w j. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpań­skim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt - Autorstwo monografii naukowej w języku polskim – 20 pkt - Autorstwo rozdziału w monografii w j. obcym – 5 pkt - Autorstwo rozdziału w monografii w j. polskim – 4 pkt - Redakcja naukowa monografii – 5 pkt/ 4 pkt Patenty – 2-25 pkt

8 1.(c.d.) Osiągnięcia naukowe i twórcze
Wynik oceny 1. jest ilorazem sumarycznej liczby punktów przyznanych Jednostce oraz liczby N Liczba N – średnia arytmetyczna z okresu 4 lat z liczby pracowników zadeklarowanych do badań naukowych Liczba N dla WL za lata 2009– = 403,15 Ważona liczba publikacji i pozostałych osiągnięć, czyli 3N – 2 N0 dla WL = 1179,25 N0 – liczba pracowników zaliczonych do liczby N, którzy przez 4 lata nie byli autorami osiągnięć naukowych. N0 nie obejmuje pracowników inżynieryjno-technicznych. N0 dla WL = 15 (→ 11?)

9 2. Ocena potencjału naukowego
a) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - doktora habilitowanego – 70 pkt za każde uprawnienie - doktora – 30 pkt za każde uprawnienie b) rozwój własnej kadry naukowej: stopień dra – 2 pkt , dra habil. – 7 pkt, tyt. profesora – 10 pkt c) udział w rozwoju nauk. osób niebędących pracownikami: stopień dra – 1 pkt , dra habil. – 3 pkt, tyt. profesora – 5 pkt d) uczestnictwo w gremiach międzynarodowych (władze towarzystw, redakcja czasopism, ciała eksperckie: 1 – 2 pkt) d) wydawanie czasopism z listy A (po 3 pkt – do 50 pkt) e) laboratoria akredytowane (po 10 pkt – do 50 pkt) f) środ. fin. na badania w drodze konkursu (> 30% dot. statut.)

10 3. Ocena materialnych efektów działalności naukowej
Wynagrodzenia brutto wypłacone pracownikom Jednostki z tyt. prowadzenia badań naukowych – 2 pkt za każde 50 tys. zł Nakłady finansowe (poza dotacją statutową i dydaktyczną) poniesione przez jednostkę na rozwój infrastruktury badawczej – 2 pkt za każde 50 tys. zł Przychody ze sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia wyników badań naukowych Jednostki > 100 mln zł – 30 pkt 50 do 100 mln zł – 15 pkt 1 do 50 mln zł – 5 pkt Wynik oceny w 3. to iloraz liczby punktów oraz liczby N

11 4. Pozostałe efekty działalności
Obejmuje nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć o znaczeniu ogólnospołecznym: zastosowania wyników badań w zakresie ochrony zdrowia naukowe bazy danych  organizacji konferencji krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, lub konferencji międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników reprezentowała zagraniczne ośrodki upowszechniania wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki publikacje naukowe o szczególnym znaczeniu Punktacja od 0 do 100 pkt (WL= 87,50)

12 Kryterium Jednostka referencyjna kategorii A Wydział Lekarski   kategoria B Jednostka referencyjna kategorii B I - 43,42 pkt. 41,05 pkt. 23,54 pkt. II 863,20 pkt. 787,00 pkt. 464,80 pkt. III 2,73 pkt. 1,56 pkt. 1,47 pkt. IV 53,62 pkt. 87,50 pkt. 28,87 pkt.

13 Wydziały lekarskie w Polsce – kategoria A
UM w Białymstoku UJ CM w Krakowie Pom. UM w Szczecinie, WL-Biotech. UM w Poznaniu WL II UM w Łodzi WL Pom. UM w Szczecinie WL Gdański UM CM w Bydgoszczy UM w Poznaniu WL I UM we Wrocławiu WLKP UM w Lublinie II WL Warszawski UM I WL 68,36 61,45 55,19 50,16 48,94 45,01 43,78 43,69 41,12 34,56 31,64 30,37

14 Wydziały lekarskie w Polsce – kategoria B
UM Wrocław WL Warszawski UM II WL ŚUM Katowice WL w Katowicach ŚUM Katowice WL w Zabrzu UM w Łodzi WL-Wojskowy Uniwersytet Rzeszowski, WMed. UM w Lublinie WL-Dentystyczny 23,4 14,45 7,38 -2,64 -7,05 -21,81 -28,73

15 Publikacje WL 2009 rok: 2010 rok: 2011 rok: 2012 rok: 2013 rok:
421 pełnych prac; punkty MNiSW: 2633,500; IF: 300,789 2010 rok: 681 prac; punkty MNiSW: 5280,000; IF: 338, ,221* 2011 rok: 656 prac; punkty MNiSW: 5569,000; IF: 358, ,596* 2012 rok: 591 prac; punkty MNiSW: 5525,000; IF: 391, ,487* 2013 rok: 478 prac; punkty MNiSW: 5993,000; IF: 462,760+54,717*

16 Projekty naukowe WL 2012 2013 Projekty realizowane w ramach ramowych programów Unii Europejskiej Projekty międzynarodowe 1 Projekty finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 3 Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki 34 35 Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty finansowane w ramach działalności statutowej 95 81 Projekty badawcze młodych naukowców 37 32 Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych (w tym FNP) Umowy na badania z podmiotami gospodarczymi 13 11 Umowy usługowe 6 Projekty inwestycyjne Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stypendium Naukowe – Polpharma Zgłoszenia Patentowe Patenty

17 Środki na finansowanie działalności statutowej (MNiSW)
Algorytm obejmuje: kategoria jednostki (współczynniki): kat. A+ – 1,5 kat. A – 1,0 kat. B – 0,75 kat. C – 0,40 rodzaj jednostki (wydział uczelni ma wsp. 0,4, a np. PAN = 1,0) liczba dziedzin współczynnik kosztochłonności badań w danej dziedzinie liczba N (pracownicy zatrudnieni przy badaniach naukowych: (naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni, inż.-techniczni) wynagrodzenia dla pracowników N – tylko ze źródeł na naukę

18 Dotacja statutowa Wydział Lekarski
2013 rok Kwota dotacji: 2 045 905 zł Liczba realizowanych zadań: 81 2012 rok Kwota dotacji: 3 534 980 zł Liczba realizowanych zadań: 95 2011 rok Kwota dotacji: 2 946 244 zł Liczba realizowanych zadań: 96

19 Wyzwania dla Wydziału Lekarskiego
Zwiększanie liczby wartościowych publikacji Zintensyfikowanie wysiłków w zakresie efektywnego pozyskiwania zewnętrznych środków na finansowanie projektów naukowych (międzynarodowych,unijnych, NCN, NCiBR) Premiowanie młodych, zdolnych pracowników naukowo-dydaktycznych Redukcja etatów dydaktycznych


Pobierz ppt "Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google