Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kategoryzacja 2009 – 2012 Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kategoryzacja 2009 – 2012 Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu."— Zapis prezentacji:

1 Kategoryzacja 2009 – 2012 Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2 Podstawa prawna Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 19) Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 672/KAT/2013 z dnia 23. 10. 2013 r.: Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – kategoria B

3 Kategorie A+ – poziom wiodący A – poziom bardzo dobry B – poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej C – poziom niezadowalający

4 Sposób ewaluacji Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej przeprowadzona została przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych) na podstawie informacji przedstawionych przez Wydział w ankiecie za cztery lata: 2009– 2012 (Zespół Ewaluacji NZ-3 – eksperci) Ocenę prowadzono w grupie nauk o życiu (tu m.in.: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej)

5 Sposób ewaluacji Ewaluacja odbyła się w grupie wspólnej oceny: GWO NZ1M (78 jednostek) Metoda porównań parami: każdą jednostkę porównywano z pozostałymi jednostkami w GWO, poszerzonej o 2 jednostki referencyjne (modelowe): dla kategorii A i dla kategorii B Wynik WL: ref. B kategoria B WL = 23,40 pkt. Jednostka referencyjna A = 29,60 pkt. Jednostka referencyjna B = -49,92 pkt.

6 Kryteria oceny i ich wagi Kryterium 1.Osiągnięcia naukowe i twórcze 2.Potencjał naukowy 3.Materialne efekty działalności naukowej 4.Pozostałe efekty działalności naukowej Waga (dla wydziałów uczelni) 70 5 15 10

7 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze Prace naukowe Lista A – czasopisma z IF, baza JCR (punkty: 15-50) Lista B – czasopisma bez IF (punkty: 1-10) Monografie naukowe (do 10% prac) -Autorstwo monografii naukowej w j. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpań­skim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt - Autorstwo monografii naukowej w języku polskim – 20 pkt - Autorstwo rozdziału w monografii w j. obcym – 5 pkt - Autorstwo rozdziału w monografii w j. polskim – 4 pkt - Redakcja naukowa monografii – 5 pkt/ 4 pkt Patenty – 2-25 pkt

8 1.(c.d.) Osiągnięcia naukowe i twórcze Wynik oceny 1. jest ilorazem sumarycznej liczby punktów przyznanych Jednostce oraz liczby N Liczba N – średnia arytmetyczna z okresu 4 lat z liczby pracowników zadeklarowanych do badań naukowych Liczba N dla WL za lata 2009– 2012 = 403,15 Ważona liczba publikacji i pozostałych osiągnięć, czyli 3N – 2 N 0 dla WL = 1179,25 N 0 – liczba pracowników zaliczonych do liczby N, którzy przez 4 lata nie byli autorami osiągnięć naukowych. N 0 nie obejmuje pracowników inżynieryjno-technicznych. N 0 dla WL = 15 ( 11?)

9 2. Ocena potencjału naukowego a) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - doktora habilitowanego – 70 pkt za każde uprawnienie - doktora – 30 pkt za każde uprawnienie b) rozwój własnej kadry naukowej: -stopień dra – 2 pkt, dra habil. – 7 pkt, tyt. profesora – 10 pkt c) udział w rozwoju nauk. osób niebędących pracownikami: -stopień dra – 1 pkt, dra habil. – 3 pkt, tyt. profesora – 5 pkt d) uczestnictwo w gremiach międzynarodowych (władze towarzystw, redakcja czasopism, ciała eksperckie: 1 – 2 pkt) d) wydawanie czasopism z listy A (po 3 pkt – do 50 pkt) e) laboratoria akredytowane (po 10 pkt – do 50 pkt) f) środ. fin. na badania w drodze konkursu (> 30% dot. statut.)

10 3. Ocena materialnych efektów działalności naukowej Wynagrodzenia brutto wypłacone pracownikom Jednostki z tyt. prowadzenia badań naukowych – 2 pkt za każde 50 tys. zł Nakłady finansowe (poza dotacją statutową i dydaktyczną) poniesione przez jednostkę na rozwój infrastruktury badawczej – 2 pkt za każde 50 tys. zł Przychody ze sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia wyników badań naukowych Jednostki > 100 mln zł – 30 pkt 50 do 100 mln zł – 15 pkt 1 do 50 mln zł – 5 pkt Wynik oceny w 3. to iloraz liczby punktów oraz liczby N

11 4. Pozostałe efekty działalności Obejmuje nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć o znaczeniu ogólnospołecznym: a)zastosowania wyników badań w zakresie ochrony zdrowia b)naukowe bazy danych c)organizacji konferencji krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, lub konferencji międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników reprezentowała zagraniczne ośrodki d)upowszechniania wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki e)publikacje naukowe o szczególnym znaczeniu Punktacja od 0 do 100 pkt (WL= 87,50)

12 Kryterium Jednostka referencyjna kategorii A Wydział Lekarski kategoria B Jednostka referencyjna kategorii B I-43,42 pkt.41,05 pkt.23,54 pkt. II-863,20 pkt.787,00 pkt.464,80 pkt. III-2,73 pkt.1,56 pkt.1,47 pkt. IV-53,62 pkt.87,50 pkt.28,87 pkt.

13 Wydziały lekarskie w Polsce – kategoria A 1.UM w Białymstoku 2.UJ CM w Krakowie 3.Pom. UM w Szczecinie, WL-Biotech. 4.UM w Poznaniu WL II 5.UM w Łodzi WL 6.Pom. UM w Szczecinie WL 7.Gdański UM 8.CM w Bydgoszczy 9.UM w Poznaniu WL I 10.UM we Wrocławiu WLKP 11.UM w Lublinie II WL 12.Warszawski UM I WL 68,36 61,45 55,19 50,16 48,94 45,01 43,78 43,69 41,12 34,56 31,64 30,37

14 Wydziały lekarskie w Polsce – kategoria B 1.UM Wrocław WL 2.Warszawski UM II WL 3.ŚUM Katowice WL w Katowicach 4.ŚUM Katowice WL w Zabrzu 5.UM w Łodzi WL-Wojskowy 6.Uniwersytet Rzeszowski, WMed. 7.UM w Lublinie WL-Dentystyczny 23,4 14,45 7,38 -2,64 -7,05 -21,81 -28,73

15 Publikacje WL 2009 rok: 421 pełnych prac; punkty MNiSW: 2633,500; IF: 300,789 2010 rok: 681 prac; punkty MNiSW: 5280,000; IF: 338,005 + 55,221* 2011 rok: 656 prac; punkty MNiSW: 5569,000; IF: 358,495 + 94,596* 2012 rok: 591 prac; punkty MNiSW: 5525,000; IF: 391,586 + 12,487* 2013 rok: 478 prac; punkty MNiSW: 5993,000; IF: 462,760+54,717*

16 Projekty naukowe WL 20122013 Projekty realizowane w ramach ramowych programów Unii Europejskiej 00 Projekty międzynarodowe11 Projekty finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego23 Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki3435 Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju01 Projekty finansowane w ramach działalności statutowej9581 Projekty badawcze młodych naukowców3732 Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych (w tym FNP)32 Umowy na badania z podmiotami gospodarczymi1311 Umowy usługowe66 Projekty inwestycyjne20 Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 02 Stypendium Naukowe – Polpharma01 Zgłoszenia Patentowe32 Patenty13

17 Środki na finansowanie działalności statutowej (MNiSW) Algorytm obejmuje: -kategoria jednostki (współczynniki): kat. A + – 1,5 kat. A – 1,0 kat. B – 0,75 kat. C – 0,40 -rodzaj jednostki (wydział uczelni ma wsp. 0,4, a np. PAN = 1,0) -liczba dziedzin -współczynnik kosztochłonności badań w danej dziedzinie -liczba N (pracownicy zatrudnieni przy badaniach naukowych: (naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni, inż.-techniczni) wynagrodzenia dla pracowników N – tylko ze źródeł na naukę

18 Dotacja statutowa Wydział Lekarski 2013 rok Kwota dotacji: 2 045 905 zł Liczba realizowanych zadań: 81 2012 rok Kwota dotacji: 3 534 980 zł Liczba realizowanych zadań: 95 2011 rok Kwota dotacji: 2 946 244 zł Liczba realizowanych zadań: 96

19 Wyzwania dla Wydziału Lekarskiego Zwiększanie liczby wartościowych publikacji Zintensyfikowanie wysiłków w zakresie efektywnego pozyskiwania zewnętrznych środków na finansowanie projektów naukowych (międzynarodowych,unijnych, NCN, NCiBR) Premiowanie młodych, zdolnych pracowników naukowo-dydaktycznych Redukcja etatów dydaktycznych


Pobierz ppt "Kategoryzacja 2009 – 2012 Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google