Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne"— Zapis prezentacji:

1 Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Sekcja Ratownictwa Medycznego Kraków 2014 r.

2 Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
Podstawowe akty prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 3, poz. 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r., poz.1176) – ma zastosowanie do świadczeń udzielanych od r. Rozporządzenie to powtarza przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia r. (Dz.U z 2009 r. Nr 139, poz.1137) Jedyna zmiana odnosi się do posiadania łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach z CPR/WCPR . Jest to wynik modyfikacji przyjmowania i dystrybucji zgłoszeń o stanach nagłych na bardziej zaawansowany poziom pod względem technicznym i logistycznym, w zakresie łączności informatycznej, radiowej i telefonicznej oraz wejścia w życie nowej ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,

3 Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
Podstawowe akty prawne – c.d.: zarządzenie Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 17 października 2013 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (z późn.zm.) Ostatnie zmiany miały jedynie charakter porządkujący - dostosowanie treści zarządzenia do znowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, w tym m.in. Zmieniono listę procedur medycznych stosowaną pomocniczo przez zespoły ratownictwa medycznego Dodano zapis dotyczący możliwość przesłania przez świadczeniodawcę rachunków z tytułu realizacji umowy w formie papierowej lub elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa NFZ, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku. Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które stosuje się do umów na rok 2014 i lata następne Kryteria oceny ofert: Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

4 Wojewódzkie Plany Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Zatwierdzona w dniu 10 lutego 2014 r. przez Ministra Zdrowia aktualizacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa małopolskiego określa min. in. 2 rejony operacyjne, w tym: 65 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego 24 czasowe podstawowe zespoły ratownictwa medycznego 36 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego 3 czasowe specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

5 SKŁAD ZRM Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zm.), Art. 106. 1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która: 1)   ukończyła 21 lat; 2)   posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii; 3)   uzyskała orzeczenie: a)  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, b)  psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym; 4)   ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi; 5)   posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy (wydane przez starostę)

6 Wymogi w zakresie kwalifikacji personelu
Określone są w : Art. 3, 10, 57 i 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.757 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r., poz.1176) – odesłanie do ustawy o PRM Załączniku Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 17 października 2013 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (z późn.zm.)

7 Wymogi w zakresie kwalifikacji personelu
Kwalifikacje personelu lekarskiego: lekarz systemu: - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający: 1) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo 2) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. Lekarz, o którym mowa w pkt 2, jest obowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2015 r.

8 Wymogi w zakresie kwalifikacji personelu i sprzętu medycznego
Kwalifikacje personelu: Pielęgniarka systemu: pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym

9 Wymogi w zakresie kwalifikacji personelu i sprzętu medycznego
Kwalifikacje personelu: Ratownikiem medycznym może być osoba, która posiada: ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ukończoną publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny", lub posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej

10 Wymogi w zakresie środków transportu sanitarnego
Warunki ogólne: Konieczność przeprowadzenia postępowania wg maksymalnie rygorystycznych zasad przy wyeliminowaniu wszystkich zidentyfikowanych czynników stwarzających niepewność co do oferowanych warunków świadczeń RTM Specyfika RTM – gotowość do wykonywania zadań - pojazd odpowiednio wyposażony + zespół ludzki Zgłaszając do oferty określony pojazd oferent oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z tego sprzętu i będzie wykonywał świadczenia przy pomocy sprzętu, którego cechy techniczne i jakościowe podlegają kontroli komisji konkursowej Miejscem udzielania świadczeń jest każde miejsce, ale również konkretny ambulans – dlatego zmiana miejsca udzielania świadczeń wymaga pisemnej zgody Dyrektora Oddziału wyrażonej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. MOW NFZ przyjmuje, że oferent dysponuje wskazanym pojazdem dla potrzeb świadczeń objętych konkursem (te wskazane pojazdy będą kontrolowane). Decydującym nie jest fakt posiadania pojazdu ale wola zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w ofercie. MOW NFZ przyjmuje, że oferent dysponuje wskazanym pojazdem dla potrzeb świadczeń objętych konkursem (te wskazane pojazdy będą kontrolowane). Decydującym nie jest fakt posiadania pojazdu ale wola zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w ofercie.

11 Wymogi w zakresie środków transportu sanitarnego
cd. Oferent chcąc wykonywać świadczenia określonym ambulansem musi zapewniać spełnienie przez ten pojazd warunków technicznych i jakościowych jak również pełną dyspozycyjność pojazdu bez żadnych ograniczeń (np. ew. przyszłe wypowiedzenie innej umowy dotyczącej tego pojazdu). Jako nieprawdziwe zostanie ocenione oświadczenie, w którym zaoferowany zostanie pojazd formalnie zaangażowany w innej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oferta jest oświadczeniem woli co do realizowania świadczeń objętych konkursem przy użyciu zadeklarowanego potencjału i musi opierać się na wiedzy oferenta dotyczącej możliwości jego późniejszego wykorzystania. Istotne jest, aby w przypadku wybrania oferty oferent zapewnił wykonanie umowy zgodnie z treścią oferty, dlatego oferta nie może być jedynie spełnieniem warunków formalnych – ma być zapewnieniem realizacji przyszłej umowy.

12 Wymogi w zakresie środków transportu sanitarnego
Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (obecnie Norma PN-EN 1789+a1:2011 Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie). Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że zgodność z powyższą normą potwierdzają certyfikaty wystawione przez którąkolwiek uprawnioną jednostkę notyfikowaną (w zakresie dyrektywy medycznej) oraz jest weryfikowane w toku badań homologacyjnych. Z dniem r. upłynął termin dostosowania oznakowania jednostek systemu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

13 KRYTERIA OCENY OFERT Oceny ofert dokonuje się wg następujących kryteriów: JAKOŚĆ – jako ocena oferowanego potencjału wykonawczego, w szczególności: a) kwalifikacji i czasu pracy personelu, poprzez ustalenie: - procentowego udziału czasu pracy lekarzy wykazanych w ofercie w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, oddzielnie dla: - specjalistów z medycyny ratunkowej, - lekarzy którzy ukończyli co najmniej 2 rok specjalizacji z medycyny ratunkowej ORAZ posiadają specjalizację o której mowa w art. 57 ustawy o PRM - lekarzy którzy ukończyli co najmniej 2 rok specjalizacji z medycyny ratunkowej LUB posiadają specjalizację o której mowa w art. 57 ustawy o PRM - procentowego udziału łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy i personelu nielekarskiego, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy i odpowiednio personelu nielekarskiego wykazanych w ofercie (w skali miesiąca)

14 KRYTERIA OCENY OFERT Oferent przedstawia odpowiednie zabezpieczenie godzinowe wszystkich ZRM przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, co jest szczegółowo sprawdzane przez Komisję podczas prowadzonego postępowania. Komisja konkursowa dokonuje weryfikacji czasu pracy personelu pod kątem przekroczenia dopuszczalnych godzin pracy oraz pod względem powtarzalności personelu w relacji z innymi podmiotami/umowami Deklaracja w ofercie danego potencjału jest dla stron wiążąca, bowiem przyporządkowuje warunki zgłoszone w ofercie do przyszłej umowy - jest równoczesnym zobowiązaniem do realizowania świadczeń z wykorzystaniem personelu i ilości godzin przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z potencjałem deklarowanym w ofercie. Informacje przedstawione w ofercie muszą być aktualne i prawdziwe w dacie składania oferty.

15 KRYTERIA OCENY OFERT Oceny ofert – c.d. kryterium jakość:
b) wyposażenia w sprzęt – w trakcie kontroli oferenta, oprócz skontrolowania wyposażenia ambulansów wymagane będzie potwierdzenie, że na dzień złożenia oferty i trwania umowy przedstawione Kontrolującym pojazdy nie są wykazane jako ambulanse transportu medycznego lub nie są karetkami systemu innego podmiotu/dysponenta ZRM, c) zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem (OCENA RANKINGUJĄCA), Kryterium certyfikatu systemu zarządzania  jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania: 1) ma zastosowanie w przedmiocie, na który złożono ofertę; 2) obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie; 3) jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy; 4) jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania W rodzaju RTM dominuje certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, w zakresie usług medycznych ratownictwa medycznego, realizowanych przez podmiot leczniczy i podwykonawcę, d) wyniki ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Fundusz

16 KRYTERIA OCENY OFERT 2. KOMPLEKSOWOŚĆ –
posiadanie systemu wspomagania dowodzenia (SWD – DODATKOWO OCENIANE) obejmującego wszystkie oferowane zespoły ratownictwa medycznego, który zapewnia funkcje określone w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia Nr 65/2012/DSM ze zm. W trakcie kontroli oferenci mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających istnienie i działanie SWD np. poprzez otrzymanie potwierdzenia wysłania zlecenia do ambulansu i do miejsca stacjonowania karetki i umożliwienie jego odbioru w ww. miejscu lub wskazanie właściwego zestawienia w formie elektronicznej lub w formie wydruku. 3. CIĄGŁOŚĆ – rozumiana jako gwarancja realizacji świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy i ich nieprzerwane świadczenie. Ważną i nową częścią kryterium ciągłości jest dodatkowa punktacja oferenta (ELEMENT RANKINGUJĄCY), który w dacie złożenia oferty kontynuuje udzielanie świadczeń na podstawie posiadanej umowy z Funduszem, w ramach danego zakresu świadczeń na całym terytorium rejonu operacyjnego, którego dotyczy postępowanie, zdefiniowanym zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju (TERYT). Oferenci zostali o tej punktacji uprzedzeni przed przystąpieniem do konkursu - zapisami zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. W RAMACH TEGO KRYTERIUM DODATKOWO OCENIANE jest również dysponowanie we wszystkich zespołach ratownictwa (bez względy na zakres) medycznego działającym systemem transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń) – DODATKOWO OCENIANE, w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR – powyższa współpraca powinna zostać potwierdzona stosowną umową. Warunkiem koniecznym jest kompatybilność urządzeń oferenta z systemami odbierającymi dane. Do udokumentowania tej współpracy wystarczającym będzie posiadanie stosownego urządzenia, opisanej procedury wymiany danych oraz umowy z najbliższą jednostką

17 KRYTERIA OCENY OFERT 4. CENA –
porównanie poprzez odniesienie ceny zaproponowanej przez oferenta (lub wynikającej z końcowych negocjacji) w stosunku do ceny oczekiwanej przez MOW NFZ Sposób dokonywania oceny ofert pod względem kryterium ceny, dla wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 3/2014 Ocena punktowa poszczególnych kryteriów dokonywana jest automatycznie przez system informatyczny, w oparciu o w/w kryteria, na podstawie odpowiedzi udzielonych przez oferenta na pytania zawarte w formularzach ofertowych i wynika z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Zgodnie z § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania (…) Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2719, w toku postępowania komisja konkursowa może żądać od świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy złożenia wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego postępowania.

18 Wymagane dokumenty wynikające z Zarządzenia nr 65/2012/ DSM Prezesa NFZ z dnia r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z zarządzenia : Umowa lub promesa w sprawie warunków wykorzystywania radiowych kanałów częstotliwości z operatorem sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego o jednolitej strukturze w skali kraju w zakresie częstotliwości zarezerwowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, W przypadku, zlecenia wykonywania części umowy podwykonawcom – oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ww. zarządzenia wraz z kompletem dokumentów podwykonawcy określonych ww. załączniku Posiadanie łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.". WAŻNE ! Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie właściwego terytorialnie wojewody oraz dyrektora Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem , na zasadach określonych w ww. umowie,

19 Wymagane dokumenty wynikające z Zarządzenia nr 65/2012/ DSM Prezesa NFZ z dnia r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne ze zmianami Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z zarządzenia cd: 3. Oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do ww. zarządzenia potwierdzające zabezpieczenie łączności umożliwiającej powiadomienie zespołów ratownictwa medycznego o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 4. Oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ww. zarządzenia, w przypadku gdy wykazany w ofercie personel spełnia wymagania o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym 5. W przypadku oferentów deklarujących posiadanie działającego systemu transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego – umowę potwierdzającą powyższą współpracę 6. Dokument potwierdzający posiadanie systemu wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego, który zapewnia funkcje określone w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia

20 Wymagane dokumenty wynikające z Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z zarządzenia: 1. Wydrukowany formularz ofertowy zgodny z wersją elektroniczną zawierający kolejne części: dane indentyfikacyjne oferenta, wykaz podwykonawców, wykaz miejsc udzielania świadczeń, wykaz personelu, wykaz sprzętu, wykaz pojazdów, szczegóły oferty (zgodnie z pkt. 6 ww. zarządzenia), podsumowanie, ankiety; 2. Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do w/w zarządzenia; 3. Kopia dokumentów rejestracyjnych ambulansów przedstawionych w ofercie oraz kopię świadectw homologacji typu pojazdu (nowe); 4. Kopię umowy w sprawie warunków wykorzystania radiowych kanałów częstotliwości z operatorem sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego o jednolitej strukturze w skali kraju w zakresie zarezerwowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub dokumentów potwierdzających wszczęcie procedury zawarcia takiej umowy; 5. W przypadku oferentów deklarujących posiadanie działającego systemu transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego – umowę potwierdzającą powyższą współpracę,

21 Wymagane dokumenty wynikające z Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z zarządzenia cd: 6. Kopię certyfikatu ISO w zakresie ratownictwa medycznego - w przypadku posiadania przez oferenta takiego certyfikatu lub oferenta i jego podwykonawcę w przypadku korzystania z podwykonawstwa; 7. Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy; Ważne! Polisa na okres nie krótszy niż od r. do r. musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011, Nr 293 poz.1729); Oferent, może także złożyć inny niż polisa dokument potwierdzający zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej albo umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres nie krótszy niż od r. do r.; umowa przedwstępna, oświadczenie lub inny w/w dokument musi spełniać wszystkie ww. wymagania określone dla polisy (tj.: określać minimalną sumę gwarancyjną w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń, zakres ubezpieczenia).

22 Wymagane dokumenty wynikające z Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty wynikające z zarządzenia: 8. W przypadku, zlecenia wykonywania części umowy podwykonawcom - kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu; 9. W przypadku, gdy oferent nie przedstawi dokumentów, o których mowa w pkt 8 - oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy; 10. Oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia; 11. W przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika -pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą; 12. Dokumenty potwierdzające gotowość udzielania świadczeń przez osoby wymienione w wykazie personelu w ofercie tj. zawarte z oferentem lub podwykonawcą umowy cywilnoprawne, w szczególności umowy o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej ww. umów; 13. Oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia; 14. Załącznik nr 5 do w/w zarządzenia – „Wzór podpisu i parafy” osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę. Wyżej wymienione dokumenty, winny pozostawać w zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

23 Oferty złożone w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy są jawne po jego zakończeniu, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, które zastrzeżone zostały przez świadczeniodawcę. Oferent zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy w formie pisemnej, w szczególności przez wypełnienie i załączenie do oferty formularza, którego wzór określony jest w załączniku nr 7 do zarządzenia. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google