Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pewnego zimnego lutowego poranka dwie siostry Soubirous wraz z kole ż ank ą posz ł y do lasu po drewno na opa ł. Marysia Soubirous i Janka Abadie zostawi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pewnego zimnego lutowego poranka dwie siostry Soubirous wraz z kole ż ank ą posz ł y do lasu po drewno na opa ł. Marysia Soubirous i Janka Abadie zostawi."— Zapis prezentacji:

1

2 Pewnego zimnego lutowego poranka dwie siostry Soubirous wraz z kole ż ank ą posz ł y do lasu po drewno na opa ł. Marysia Soubirous i Janka Abadie zostawi ł y Bernadett ę i ruszy ł y w gór ę po chrust. Bernadetta usiad ł a na kamieniu i zacz ęł a zdejmowa ć z nogi bia łą, we ł nian ą po ń czoch ę. Nie przeci ą gn ęł a jej jeszcze przez kostk ę, gdy zacz ęł a czu ć, ż e co ś si ę wokó ł niej dzieje.

3 Podnios ł a wzrok na pobliskie topole, a potem na opromienion ą s ł o ń cem grot ę Massabielle odleg łą zaledwie o dziesi ęć kroków od kamienia, na którym siedzia ł a. W niszy groty zobaczy ł a jasn ą posta ć.,,Nie, to niemo ż liwe, to tylko przywidzenie –powtarza ł a sobie dziewczynka. Jednak posta ć nie znika ł a.

4

5 Bernadetta ujrza ł a Pani ą równ ą jej wzrostu, z ró ż a ń cem zwisaj ą cym z prawego ramienia. Przetar ł a kilka razy oczy ze zdumienia. Podniós ł szy wzrok, zobaczy ł a, ż e Pani u ś miecha si ę do niej i zach ę ca, aby si ę zbli ż y ł a. Dziewczynka wyj ęł a ró ż aniec i zacz ęł a si ę modli ć. Gdy Pani stan ęł a obok, Bernadetta zauwa ż y ł a wyra ź niej, ż e nieziemska istota mia ł a na sobie bia łą sukni ę si ę gaj ą c ą a ż do bosych stóp, a na ka ż dej z nich le ż a ł a ż ó ł ta ró ż a. Welon okrywaj ą cy Jej g ł ow ę sp ł ywa ł po ramionach prawie do ziemi. Gdy Bernadetta sko ń czy ł a ró ż aniec, tajemnicza osoba u ś miechn ęł a si ę do niej, cofn ęł a do niszy i nagle znik ł a.

6 Gdy dziewczynka wróci ł a do domu, rodzice nie dali wiary relacjom córki. Nazajutrz w szkole kole ż anki zaczynaj ą wypytywa ć Bernadett ę o tajemnicz ą Pani ą. Chc ą towarzyszy ć jej w nast ę pnej wyprawie do Massabielle.

7 Choć poza Bernadettą żadna z dziewczynek nie widzi jasnej Pani, dostrzegają, że twarz ich koleżanki staje się niezwykle piękna. Bernadetta pryska ku niszy wodą święconą i mówi:,,Pani, jeżeli jesteś z Boga, zbliż się ku nam. Zjawa posłuszna wezwaniu podchodzi na sam skraj skalnej niszy i wyciąga ku dziewczętom ręce.

8 Gdy Bernadetta przychodzi do groty po raz trzeci, słyszy pytanie:,,Czy chcesz mi okazać tę dobroć i przychodzić tu codziennie przez 15 dni?. A po dłuższej przerwie Pani dodaje:,, Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale na innym. Przez nast ę pne 15 dni dziewczynka codziennie przychodzi do groty.

9 W tym czasie Pani powierza Bernadecie trzy sekrety dotycz ą ce jej osoby: ż e zostanie zakonnic ą, ż e umrze m ł odo i ż e b ę dzie og ł oszona ś wi ę t ą. Wzywa za jej po ś rednictwem do pokuty i, ż eby modli ł a si ę za grzeszników. Prosi równie ż, aby w miejscu objawie ń wybudowano kaplic ę i oddawano Jej cze ść. Gdy Bernadetta przychodzi z tym poleceniem do dziekana, ten mówi:,, Powiedz swej pani, ż e proboszcz z Lourdes nie zwyk ł przyjmowa ć polece ń od nieznajomych dam, nie wyjawiaj ą cych swojego nazwiska.

10 Us ł yszawszy relacje Bernadetty, Pani wydaje jej polecenie:,,Id ź do ź ród ł a, napij si ę z niego i umyj twarz. Przecie ż tu nigdy nie by ł o ż adnego ź ród ł a- my ś li dziewczynka. Zaczyna wi ę c grzeba ć w ziemi, wybiera najwilgotniejsz ą grudk ę, wk ł ada do ust i wymiotuje. Niedowiarkowie triumfuj ą, a Bernadetta zyskuje miano oszustki. Ale nazajutrz, kiedy wizjonerce towarzyszy ju ż tylko garstka osób, staje si ę cud- z groty zaczyna wyp ł ywa ć woda.

11 Dnia 25 marca 1858 roku, w dzień Zwiastowania, w środku nocy Bernadetta się budzi. Ogarnęła ją gwałtowna chęć pójścia do groty. Gdy dotarła na miejsce, zjawia się Najświętsza Dziewica. Bernadetta trzy razy powtarza ceremonialną prośbę, którą sobie przygotowała, aby zadowolić proboszcza: -Pani, czy chciałabyś mieć tyle dobroci, jeśli łaska, kim jesteś?- plącze się w pięknej fazie i mówi,,woli(boulentat) zamiast,,dobroci(bountat).

12 Pani uśmiecha się tylko. Ale Bernadetta nie ustępuje. Przecież tego żąda proboszcz! Powtarza po raz czwarty prośbę. Wówczas Pani podnosi oczy ku niebu, wyciąga ręce, łączy je na wysokości piersi i w końcu mówi: - Que soy era Immaculada Councepciou- Jestem Niepokalane Poczęcie. Było to 16 spotkanie z Maryją.

13 7 lipca 1866 roku Bernadetta puka do furty klasztoru Zgromadzenia Sióstr od Mi ł o ś ci i Nauczania Chrze ś cija ń skiego w Nevers. Zostaje przywitana ch ł odno. Dostaje przydzia ł jako pomoc kuchenna. W klasztorze nie ma ł atwego ż ycia - siostra prze ł o ż ona szydzi z niej w obecno ś ci innych. Jednak Bernadetta znosi to cierpliwie. Coraz bardziej dokucza jej astma, z któr ą mia ł a problemy ju ż w dzieci ń stwie. T ę skni bardzo za pi ę kn ą Pani ą z groty.

14 Umiera 16 kwietna 1879 roku. Piel ę gnuj ą ca j ą siostra Bernarda Dulias daje nast ę puj ą ce ś wiadectwo:,,Natychmiast po ś mierci jej oblicze przybra ł o wyraz anielskiej pogody i szcz ęś cia. Cia ł o, przedtem wyschni ę te i skurczone, odzyska ł o sw ą ś wie ż o ść.

15 W swoich,,Notatkach Bernadetta napisa ł a s ł owa zdradzaj ą ce m ą dro ść, pod którymi móg ł by podpisa ć si ę ka ż dy mistyk:,, Krzy ż u mojego Zbawiciela, Krzy ż u Ś wi ę ty, Krzy ż u uwielbiony, tylko w Tobie moja si ł a, moja nadzieja i moja rado ść. Ty jeste ś drzewem ż ycia, tajemniczymi schodami, które łą cz ą niebo i ziemi ę, o ł tarzem, na którym pragn ę z ł o ż y ć siebie w ofierze, umieraj ą c dla Jezusa.

16 Maryja wybiera mo ż e ludzi prostych, ale na tyle inteligentnych, ż eby mogli przekaza ć dalej Jej przes ł anie. W testamencie Bernadetta ze spor ą doz ą autoironii zapisa ł a, ż e gdyby na ziemi by ł o dziecko o wi ę kszej ignorancji i g ł upocie ni ż ona, Matka Boska i tak by je wybra ł a. Te w ł a ś nie m ą dre s ł owa by ł y ostatnimi s ł owami Bernadetty- powiernicy Bia ł ej Pani.

17 Portret ś w. Bernadetty, doskonale oddaj ą cy jej urod ę, wewn ę trzny pokój i pogod ę ducha.

18 Lata 1856-1857-Bernadetta pracuje jako s ł u żą ca u ciotki. 11 lutego 1858-Pierwsze widzenie Matki Boskiej w grocie Massabielle. 16 lipca 1858-Ostatnie, 18 z kolei widzenie Bia ł ej Pani. Rok 1862- Ko ś ció ł oficjalnie uznaje prawdziwo ść objawie ń w Lourdes.

19 7 lipca 1866-Bernadetta wst ę puje do Zgromadzenia Sióstr od Mi ł o ś ci i Nauczania Chrze ś cija ń skiego w Nevers, gdzie pomaga w kuchni. 23 listopada 1866- Podczas ci ęż kiej choroby sk ł ada pierwsze ś luby zakonne. Po wyleczeniu pracuje jako pomocnica w infirmerii, a potem jako zakrystianka.

20 14 lipca 1925- Pius XI beatyfikuje Bernadett ę Soubirous. 3 sierpnia 1925- Przeniesienie cia ł a Bernadetty do bocznej kaplicy klasztoru Saint-Glidard. 8 grudnia 1933- Pius XI og ł asza Bernadett ę ś wi ę t ą.

21 Opowie ść o ś w. Bernadecie Soubirous pokazuje, ż e aby spotka ć Boga, nale ż y po prostu szuka ć, szuka ć i jeszcze raz szuka ć...

22 Informacje o ś w. Bernadecie Soubirous pozyskane z: - Jan Pawe ł II-kolekcja, Ksi ę ga Ś wi ę tych nr 4 (55) - www.parafiapruszcz.x.pl - www.brewiarz.katolik.pl Przygotowanie: Emilia Konwinska, klasa 5 c


Pobierz ppt "Pewnego zimnego lutowego poranka dwie siostry Soubirous wraz z kole ż ank ą posz ł y do lasu po drewno na opa ł. Marysia Soubirous i Janka Abadie zostawi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google