Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sopot, 13 luty 2014 r.. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego Państwo rezydencji a państwo źródła; Przesłanki dotyczące uznania rezydencji podatkowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sopot, 13 luty 2014 r.. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego Państwo rezydencji a państwo źródła; Przesłanki dotyczące uznania rezydencji podatkowej."— Zapis prezentacji:

1 Sopot, 13 luty 2014 r.

2 Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego Państwo rezydencji a państwo źródła; Przesłanki dotyczące uznania rezydencji podatkowej (ośrodek zarządzania, ośrodek interesów życiowych); Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; Pojęcie podatku pobieranego u źródła (tzw. withholding tax); Państwa stosujące szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. czarna lista); Standardowe zapisy polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie opodatkowania odsetek, dywidend oraz należności licencyjnych; Metody unikania podwójnego opodatkowania (metoda kredytu, metoda wyłączenia); Znaczenie dyrektyw UE w procesie planowania podatkowego

3 Sopot, 13 luty 2014 r. Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania: Umowa polsko-cypryjska Protokół z dnia 22 marca 2012 r. wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.; Wykreślenie klauzuli tax sparing, dzięki której dywidendy wypłacone ze spółki cypryjskiej podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem PIT w wysokości 9%; Zmiana zasady unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją na metodę kredytu proporcjonalnego; Zmiana miejsca opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów; Obniżenie podatku u źródła pobieranego w Polsce z tytułu odsetek, należności licencyjnych i dywidend do 5%; Wprowadzenie do umowy wymogów wynikających z Dyrektywy UE gwarantujących brak poboru podatku u źródła w Polsce przy wypłacie dywidendy na rzecz spółki cypryjskiej (10% partycypacji w kapitale spółki zależnej oraz 2 lata nieprzerwanego posiadania udziałów); Brak rozszerzenia zakresu zastosowania tzw. klauzuli nieruchomościowej

4 Sopot, 13 luty 2014 r. Najpopularniejsze metody planowania podatkowego z wykorzystaniem podmiotów cypryjskich: Optymalizacja zysków z inwestycji giełdowych; Optymalizacja zysków ze sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; Optymalizacja zysków związanych z ofertą publiczną akcji polskich spółek; Optymalizacja inwestycji w nieruchomości z wykorzystaniem polskich spółek celowych (sp. z o.o. lub S.A.) Optymalizacja wypłaty dywidendy z polskich spółek kapitałowych

5 Sopot, 13 luty 2014 r. Optymalizacja inwestycji kapitałowych Protokół do umowy polsko-cypryjskiej nie wprowadził zmiany miejsca opodatkowania zysków z tytułu zbycia udziałów lub akcji w polskich spółkach; Zgodnie z treścią umowy (art. 13 ust. 4) zyski z przeniesienia własności majątku (innego niż wymieniony w ust. 1-3 powołanego przepisu) podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytułu własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; Oznacza to, iż zyski ze zbycia udziałów lub akcji polskiej spółki, których właścicielem jest spółka cypryjska, mogą podlegać opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze; Cypryjskie ustawodawstwo przewiduje pełne zwolnienie od podatku dla zysków ze zbycia szeroko rozumianych papierów wartościowych (tzw. securities exemption); Brak jakichkolwiek ograniczeń co do czasu trwania zwolnienia od podatku, konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków (jak np. minimalny okres posiadania udziałów, czy tez posiadanie określonej ilości udziałów w spółce zależnej) itp.

6 CyCo PolCo s-ka powiązana udziały Zyski ze zbycia udziałów PolCo 0% WHT, zgodnie z DTT miejscem opodatkowania zysków ze zbycia Udziałów jest wyłącznie Cypr Pełne zwolnienie od podatku zysków ze zbycia udziałów PolCo Sopot, 13 luty 2014 r.

7 Optymalizacja inwestycji w nieruchomości położone w Polsce Tzw. klauzula nieruchomościowa przesądza o konieczności opodatkowania zysków ze zbycia majątku nieruchomego w kraju położenia nieruchomości; Klauzula występuje również w tzw. szerokiej wersji, która skutkuje koniecznością opodatkowania w kraju położenia nieruchomości również zysków z tytułu zbycia udziałów lub akcji w spółkach, których zasadnicza część aktywów składa się z majątku nieruchomego; Protokół do umowy polsko-cypryjskiej nie rozszerzył zastosowania klauzuli nieruchomościowej na zyski ze zbycia udziałów w polskich spółkach celowych posiadających nieruchomości; W konsekwencji zyski z przeniesienia udziałów w polskiej spółce kapitałowej (nawet takiej, której jedyny majątek stanowi nieruchomość położona w Polsce), podlegają opodatkowaniu zgodnie z regułą wyrażoną w art. 13 ust. 4 Umowy, czyli tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytułu własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; Ze strony Cypru zastosowanie znajduje pełne zwolnienie dla zysków kapitałowych

8 Sopot, 13 luty 2014 r. Optymalizacja wypłaty dywidend z polskich spółek W przypadku wypłaty dywidendy z polskiej spółki na rzecz polskiego udziałowca – osoby fizycznej, zachodzi konieczność zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%; W przypadku wypłaty dywidendy na rzecz spółki cypryjskiej, przy spełnieniu warunku minimalnej partycypacji w kapitale spółki zależnej (10%) i minimalnego okresu posiadania udziałów (nieprzerwanie przez okres 2 lat), brak jest konieczności poboru podatku u źródła z chwilą wypłaty dywidendy; Ustawodawstwo cypryjskie przewiduje pełne zwolnienie od podatku dywidend otrzymanych od zagranicznych spółek zależnych (tzw. participation exemption); Warunki, które muszą zostać spełnione, aby nie doszło do opodatkowania dywidendy na Cyprze – spółka zależna nie generuje więcej niż 50% przychodów pasywnych i równocześnie nie podlega opodatkowaniu stawką podatku wynoszącą 5% lub mniej (wystarczy spełnienie jednego z powyższych warunków);

9 Sopot, 13 luty 2014 r. Wykorzystanie spółki cypryjskiej do działalności licencyjnej Zyski związane z udzielaniem licencji podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem CIT w wysokości 12,5%; Cypryjskie ustawodawstwo pozwala na potrącenie z podstawy opodatkowania 80% przychodów licencyjnych, co w praktyce prowadzi do obniżenia efektywnej stawki podatku do 2,5%; Potrącenie 80% kosztów uzyskania przychodów dotyczy również przychodów ze zbycia praw do wartości niematerialnych i prawnych. Cypr nie obciąża wypłaty należności licencyjnych podatkiem u źródła, o ile licencje są wykorzystywane poza terytorium Cypru.

10 Sopot, 13 luty 2014 r. CyCo PolCo s-ka powiązana PolCo s-ka niepowiązana Dyrektywa UE - WHT 0% licencja WHT 5% - DTT CIT 12,5% 80% KUP Efektywne opodatkowanie 2,5% Kredyt podatkowy dot. WHT należności licencyjne

11 Sopot, 13 luty 2014 r. Prowadzenie działalności finansowej poprzez podmioty cypryjskie Odrębne reżimy prawne dla odsetek powstających w związku z podstawowym profilem działalności i odsetek powstających w związku z działalnością zbliżona do podstawowej oraz pozostałych przychodów o charakterze odsetkowym; Odsetki związane z działalnością podstawową i działalnością zbliżoną do podstawowej są opodatkowane wyłącznie 12,5% CIT; Finansowanie grup kapitałowych jest uważane za działalność o charakterze podstawowym; Brak podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz zagranicznych pożyczkodawców; Brak ograniczeń dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji; Określona przepisami minimalna wysokość odsetek, które powinna otrzymać spółka cypryjska zaangażowana w strukturę typu back-to-back financing.

12 Sopot, 13 luty 2014 r. Prowadzenie działalności finansowej poprzez podmioty cypryjskie

13 CyCo PolCo s-ka powiązana PolCo s-ka niepowiązana Dyrektywa UE - WHT 0% pożyczka WHT 5% - DTT CIT 12,5% Minimalna wysokość odsetek: 0d 0,35% do 0,125% odsetki Offshore Company pożyczka odsetki Brak opodatkowania Sopot, 13 luty 2014 r.

14 Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania: Umowa polsko-maltańska Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została zmieniona z dniem 1 stycznia 2012 r.; Nowe brzmienie umowy wyłączyło możliwość wypłaty dywidend ze spółek maltańskich w sposób korzystny podatkowo; Protokół do umowy nie zmienił zasady ani miejsca opodatkowania zysków ze zbycia udziałów/akcji w polskich spółkach zależnych

15 Sopot, 13 luty 2014 r. Najpopularniejsze metody planowania podatkowego z wykorzystaniem podmiotów maltańskich: Optymalizacja zysków z inwestycji giełdowych; Optymalizacja zysków ze sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; Optymalizacja zysków związanych z ofertą publiczną akcji polskich spółek; Optymalizacja wypłaty dywidendy z polskich spółek kapitałowych;

16 Sopot, 13 luty 2014 r. Optymalizacja inwestycji kapitałowych Protokół do umowy polsko-maltańskiej nie wprowadził zmiany miejsca opodatkowania zysków z tytułu zbycia udziałów lub akcji w polskich spółkach; Zgodnie z treścią umowy (art. 13 ust. 5) zyski z przeniesienia własności majątku (innego niż wymieniony w ust. 1-4 powołanego przepisu) podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytułu własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; Oznacza to, iż zyski ze zbycia udziałów lub akcji polskiej spółki, których właścicielem jest spółka maltańska, mogą podlegać opodatkowaniu wyłącznie na Malcie; Maltańskie ustawodawstwo przewiduje zwolnienie od podatku zysków ze zbycia papierów wartościowych przy spełnieniu określonych warunków

17 Sopot, 13 luty 2014 r. Przesłanki warunkujące skorzystanie ze zwolnienia od podatku (tzw. participating holding): Spółka zależna nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, nieruchomości położonych na Malcie; Udziały posiadane przez spółkę maltańską dają możliwość wykonywania przynajmniej dwóch z niżej wymienionych praw: wykonywanie prawa głosu, prawo uczestniczenia w podziale wypracowanego zysku, prawo partycypacji w podziale nadwyżki likwidacyjnej: Dodatkowo spełniony jest przynajmniej 1 z 6 poniższych warunków: -Spółka maltańska posiada przynajmniej 10% udziałów w spółce zależnej, -Spółka maltańska posiada udziały spółki zależnej o wartości co najmniej równej 1 164 000 EUR nieprzerwanie przez okres 183 dni, -Spółka maltańska ma prawo wykupu pozostałych udziałów/akcji spółki zależnej, -Spółka maltańska pełni funkcję członka zarządu spółki zależnej lub ma prawo do powołania jednego z członków zarządu, -Spółka maltańska posiada udziały w spółce zależnej w charakterze innym niż inwestycyjny, -Spółka maltańska posiada prawo pierwokupu pozostałych udziałów/akcji spółki zależnej

18 Sopot, 13 luty 2014 r. Optymalizacja wypłaty dywidend z polskich spółek W przypadku wypłaty dywidendy z polskiej spółki na rzecz polskiego udziałowca – osoby fizycznej, zachodzi konieczność zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%; W przypadku wypłaty dywidendy na rzecz spółki maltańskiej, przy spełnieniu warunku minimalnej partycypacji w kapitale spółki zależnej (10%) i minimalnego okresu posiadania udziałów (nieprzerwanie przez okres 2 lat), brak jest konieczności poboru podatku u źródła z chwilą wypłaty dywidendy; Ustawodawstwo maltańskie przewiduje pełne zwolnienie od podatku dywidend otrzymanych od zagranicznych spółek zależnych, z zastrzeżeniem, że spółka maltańska spełnia warunki do uznania jej za tzw. participating holding oraz dodatkowo: -Spółka wypłacająca dywidendę jest rezydentem jednego z Państw UE lub została zawiązana na terytorium UE, -Spółka wypłacająca dywidendę podlega opodatkowaniu podatkiem wynoszącym co najmniej 15%, -Spółka wypłacająca dywidendę generuje nie więcej niż 50% przychodów pasywnych, -Udziały posiadane przez spółkę maltańska nie stanowią tzw. portfolio investment

19 CyCo PolCo s-ka powiązana Zyski ze zbycia udziałów PolCo lub transfer dywidendy 0% WHT Pełne zwolnienie od podatku zysków ze zbycia udziałów PolCo (securities exemption) Malezja Słowacja Nowa Zelandia ZEA Pełne zwolnienie od podatku dywidend otrzymanych od spółek zależnych (participation exemption) 0% WHT Brak opodatkowania przychodów w Polsce Malta Metody redystrybucji zysku Sopot, 13 luty 2014 r.

20 Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę E-mail: tomasz.kolaczyk@equationcs.comtomasz.kolaczyk@equationcs.com www.equationcs.com


Pobierz ppt "Sopot, 13 luty 2014 r.. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego Państwo rezydencji a państwo źródła; Przesłanki dotyczące uznania rezydencji podatkowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google