Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe. Księgi podatkowe Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe. Księgi podatkowe Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz."— Zapis prezentacji:

1 Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe

2 Księgi podatkowe Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci

3 Księgi rachunkowe Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności dotyczące: Określenia roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, Metody wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, Systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.

4 Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które dotyczą: Dziennik, Księgę główną, Księgi pomocnicze, Zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)

5 Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe (dokumenty źródłowe) stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

6 Przychody różnice między ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Przychody i zyski czyli uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze

7 Moment uzyskania przychodu Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym bardzo ważna jest - data powstania przychodu. Za datę powstania przychodu, w świetle art. 14 ustawy o podatku dochodowym od os ó b fizycznych, uważa się, z pewnymi wyjątkami, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie p ó źniej jednak niż ostatni dzień miesiąca, w kt ó rym: wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepis ó w tytułu do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.

8 Koszty według Ustawy o rachunkowości Koszty i straty - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw

9 KUP według prawa podatkowego Kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 2 Wydatki podlegają zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli: zostały należycie udokumentowane, zostały poniesione, wiążą się z przychodem, nie zostały wyłączone z kategorii kosztów uzyskania przychodów wyraźnym przepisem ustawowym

10 Zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możemy wyróżnić sześć zasadniczych rozwiązań wyłączających określone wydatki spośród kosztów uzyskania przychodów: 1) wyłączenie z kosztów określonej kategorii wydatków, 2) wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów określonej kategorii wydatków, jednocześnie część z tych wyłączonych wydatków pozostawiając w kosztach, 3) wyłączenie z kosztów wydatków powyżej określonego limitu, 4) wyłączenie z kosztów wydatków jeszcze nie zapłaconych, 5) wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, do których nie prowadzono dodatkowej ewidencji, 6) wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu wydatków nie potwierdzonych dodatkowymi dokumentami,

11 Zasady ustalania dochodu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych U podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony w wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów

12 Zysk brutto a dochód Podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalany zgodnie z przepisami podatkowymi, który wykazujemy w zeznaniu podatkowym. Wynik bilansowy brutto (księgowy) wynikający z ksiąg rachunkowych i widoczny w sprawozdaniu finansowym ustalany według ustawy o rachunkowości Rozbieżności między dochodem w pojęciu podatkowym a dochodem (zyskiem brutto) ustalanym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości to różnice, które mają istotny wpływ na ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.

13

14 Na różnice między dochodem w pojęciu podatkowym a dochodem ustalanym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wpływają: Różnice trwałe wpływają na podstawę opodatkowania wyłącznie w danym roku obrotowym. Różnice przejściowe są rozliczane przy ustalaniu podstawy do opodatkowania w roku następnym lub latach następnych (po ich zrealizowaniu) i wpływają na kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu. Różnice te dzielą się także na: a) różnice przejściowe/trwałe dodatnie, b) różnice przejściowe/trwałe ujemne.

15 Różnice trwałe Ujemne różnice w kosztach odsetki za zwłokę na rzecz budżetu, odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przekraczającej 20 000 EUR odpisanie poniesionych kosztów zaniechanej inwestycji Dodatnie różnice w kosztach koszt jest kosztem podatkowym a nie jest kosztem rachunkowym Dodatnie różnice w przychodach zwrócone podatki, opłaty i wydatki niezaliczone do kup odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych Ujemnie różnice w przychodach wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze

16 Różnice przejściowe dodatnie powodują tworzenie rezerwy na podatek dochodowy odroczony Tworzy się je w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającego w przyszłości zapłaty. Różnice te powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana. Należą do nich: W przychodach: naliczone lecz nieotrzymane odsetki od należności, różnice kursowe dodatnie ustalone na moment bilansowy W kosztach:, amortyzacja dla celów podatkowych metodą degresywną a na celów bilansowych metodą liniową

17 Rezerwa na podatek dochodowy tworzenie

18 Na różnice przejściowe ujemne ustala się aktywa z tytułu podatku odroczonego Ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. Różnice te powodują w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania. Są to w kosztach np: zarachowane, lecz jeszcze nie zapłacone, odsetki od zaciągniętych pożyczek, zarachowane, lecz jeszcze nie zapłacone, odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług nie płaconych w terminie, zarachowane ujemne różnice kursowe powstałe przy wycenie bilansowej środków pieniężnych i rozrachunków zagranicznych w walutach obcych, zarachowane w koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia nie wypłacone do dnia bilansowego.

19 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalanie

20 Przekształcanie wyniku brutto w księgową i podatkową podstawę opodatkowania Wynik brutto - trwałe różnice dodatnie + trwałe różnice ujemne = Księgowa podstawa opodatkowania - przejściowe różnice dodatnie + przejściowe różnice ujemne = Podatkowa podstawa podatkowania

21 Przekształcanie przykład Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 36 000 zł, a poniesione koszty 21 000 zł. Stawka podatku dochodowego 19%. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przekraczającej 20 000 EUR - 596 odpisanie poniesionych kosztów zaniechanej inwestycji - 400 przekroczenie limitu kosztów na reprezentację i reklamę - 80 nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi na koniec roku obrotowego związana z wyceną zobowiązań - 230 naliczone, ale nie zapłacone odsetki od zobowiązań - 20 Przychody nie wchodzące do podstawy opodatkowania: odszkodowanie otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu pożaru budynku - 310 naliczone, ale nie zapłacone odsetki od należności - 290

22

23

24 Dostosowanie ewidencji - analityki i rejestrów Dokonując separacji kosztów na koszty będące kosztami uzyskania przychodów w świetle ustaw podatkowych oraz na koszty, które nimi nie są można posługiwać się kilkoma metodami: metoda księgowa metoda polegająca na dostosowaniu ksiąg rachunkowych

25 Dostosowanie analityki Konta księgowe (analityka) Koszty (400) Koszty Podatkowe (400-01) Koszty Nie Podatkowe (400-02)

26 Dostosowanie ewidencji W grudniu 2005r. jednostka nabyła maszynę górniczą o wartości początkowej 120000zł. Przewidywany okres użytkowania maszyny wynosi 5 lat. Oczekuje się że wartość końcowa środka trwałego wyniesie 0 zł. Dla celów rachunkowości środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową. Koszty amortyzacji środka trwałego stanowią koszty uzyskania przychodów. Dla celów podatkowych środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową wg stawki 25 %. Stawka podatku dochodowego określona przez przepisy podatkowe dla lat 2006-2010 wynosi 19 %. księgi pomocnicze - ewidencja środków trwałych

27 Powołanie nowego zespołu kont na poziomie syntetyki 1,2,3 900990 490 pr.aut.A.Szydełko 901 4... 6405...

28


Pobierz ppt "Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe. Księgi podatkowe Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google