Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe

2 Księgi podatkowe Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci

3 Księgi rachunkowe Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności dotyczące: Określenia roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, Metody wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, Systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.

4 Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które dotyczą:
Dziennik, Księgę główną, Księgi pomocnicze, Zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)

5 Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe (dokumenty źródłowe) stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

6 Przychody różnice między ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
Przychody i zyski czyli uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze

7 Moment uzyskania przychodu
Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym bardzo ważna jest - data powstania przychodu. Za datę powstania przychodu, w świetle art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się, z pewnymi wyjątkami, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym: wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytułu do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.

8 Koszty według Ustawy o rachunkowości
Koszty i straty - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw

9 KUP według prawa podatkowego
Kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 2 Wydatki podlegają zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli: zostały należycie udokumentowane, zostały poniesione, wiążą się z przychodem, nie zostały wyłączone z kategorii kosztów uzyskania przychodów wyraźnym przepisem ustawowym

10 Zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możemy wyróżnić sześć zasadniczych rozwiązań wyłączających określone wydatki spośród kosztów uzyskania przychodów: 1)       wyłączenie z kosztów określonej kategorii wydatków, 2)       wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów określonej kategorii wydatków, jednocześnie część z tych wyłączonych wydatków pozostawiając w kosztach, 3)       wyłączenie z kosztów wydatków powyżej określonego limitu, 4)       wyłączenie z kosztów wydatków jeszcze nie zapłaconych, 5)       wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, do których nie prowadzono dodatkowej ewidencji, 6)       wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu wydatków nie potwierdzonych dodatkowymi dokumentami,

11 Zasady ustalania dochodu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych U podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony w wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów

12 Zysk brutto a dochód Podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalany zgodnie z przepisami podatkowymi, który wykazujemy w zeznaniu podatkowym. Wynik bilansowy brutto (księgowy) wynikający z ksiąg rachunkowych i widoczny w sprawozdaniu finansowym ustalany według ustawy o rachunkowości Rozbieżności między dochodem w pojęciu podatkowym a dochodem (zyskiem brutto) ustalanym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości to różnice, które mają istotny wpływ na ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.

13

14 Na różnice między dochodem w pojęciu podatkowym a dochodem ustalanym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wpływają: Różnice trwałe wpływają na podstawę opodatkowania wyłącznie w danym roku obrotowym. Różnice przejściowe są rozliczane przy ustalaniu podstawy do opodatkowania w roku następnym lub latach następnych (po ich zrealizowaniu) i wpływają na kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu. Różnice te dzielą się także na: a) różnice przejściowe/trwałe dodatnie, b) różnice przejściowe/trwałe ujemne.

15 Różnice trwałe Ujemne różnice w kosztach
odsetki za zwłokę na rzecz budżetu, odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przekraczającej EUR odpisanie poniesionych kosztów zaniechanej inwestycji Dodatnie różnice w kosztach koszt jest kosztem podatkowym a nie jest kosztem rachunkowym Dodatnie różnice w przychodach zwrócone podatki, opłaty i wydatki niezaliczone do kup odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych Ujemnie różnice w przychodach wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze

16 Różnice przejściowe dodatnie powodują tworzenie rezerwy na podatek dochodowy odroczony
Tworzy się je w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającego w przyszłości zapłaty. Różnice te powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana. Należą do nich: W przychodach: naliczone lecz nieotrzymane odsetki od należności, różnice kursowe dodatnie ustalone na moment bilansowy W kosztach:, amortyzacja dla celów podatkowych metodą degresywną a na celów bilansowych metodą liniową

17 Rezerwa na podatek dochodowy
tworzenie

18 Na różnice przejściowe ujemne ustala się aktywa z tytułu podatku odroczonego
Ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. Różnice te powodują w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania. Są to w kosztach np: zarachowane, lecz jeszcze nie zapłacone, odsetki od zaciągniętych pożyczek, zarachowane, lecz jeszcze nie zapłacone, odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług nie płaconych w terminie, zarachowane ujemne różnice kursowe powstałe przy wycenie bilansowej środków pieniężnych i rozrachunków zagranicznych w walutach obcych, zarachowane w koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia nie wypłacone do dnia bilansowego.

19 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
ustalanie

20 Przekształcanie wyniku brutto w księgową i podatkową podstawę opodatkowania
Wynik brutto - trwałe różnice dodatnie + trwałe różnice ujemne = Księgowa podstawa opodatkowania - przejściowe różnice dodatnie + przejściowe różnice ujemne = Podatkowa podstawa podatkowania

21 Przekształcanie przykład
Przychody z prowadzonej działalności wyniosły zł, a poniesione koszty zł. Stawka podatku dochodowego 19%. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przekraczającej EUR odpisanie poniesionych kosztów zaniechanej inwestycji przekroczenie limitu kosztów na reprezentację i reklamę nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi na koniec roku obrotowego związana z wyceną zobowiązań naliczone, ale nie zapłacone odsetki od zobowiązań Przychody nie wchodzące do podstawy opodatkowania: odszkodowanie otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu pożaru budynku naliczone, ale nie zapłacone odsetki od należności

22

23

24 Dostosowanie ewidencji - analityki i rejestrów
Dokonując separacji kosztów na koszty będące kosztami uzyskania przychodów w świetle ustaw podatkowych oraz na koszty, które nimi nie są można posługiwać się kilkoma metodami: metoda księgowa metoda polegająca na dostosowaniu ksiąg rachunkowych

25 Dostosowanie analityki
Konta księgowe (analityka) Koszty (400) Koszty Podatkowe (400-01) Koszty Nie Podatkowe (400-02)

26 Dostosowanie ewidencji
księgi pomocnicze - ewidencja środków trwałych W grudniu 2005r. jednostka nabyła maszynę górniczą o wartości początkowej zł. Przewidywany okres użytkowania maszyny wynosi 5 lat. Oczekuje się że wartość końcowa środka trwałego wyniesie 0 zł. Dla celów rachunkowości środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową. Koszty amortyzacji środka trwałego stanowią koszty uzyskania przychodów. Dla celów podatkowych środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową wg stawki 25 %. Stawka podatku dochodowego określona przez przepisy podatkowe dla lat wynosi 19 %.

27 Powołanie nowego zespołu kont na poziomie syntetyki
pr.aut.A.Szydełko 1,2, 4... 901 4... 640 5...

28


Pobierz ppt "Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google