Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RZĄDOWY PROGRAM NA LATA „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RZĄDOWY PROGRAM NA LATA „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”"— Zapis prezentacji:

1 RZĄDOWY PROGRAM NA LATA 2008- 2013 „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”
Dorota Szpunar – Eckhardt WIZYTATOR KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE

2 Podstawa prawna Uchwała Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

3 Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Promuje ideę zaufania pomiędzy światem dorosłych a światem dzieci. Istotą programu jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Celem programu jest budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej.

4 Założenia programu Pierwszeństwo działań wychowawczych nad restrykcjami, Program wychowawczy musi być współtworzony przez wszystkie podmioty zaangażowane w życie szkoły, Program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, diagnozę problemów i trudności występujących w szkole, a także specyfikę lokalnych warunków i właściwości danego środowiska szkolnego,

5 Założenia programu Podejmowane działania wychowawcze w szkole powinny obejmować: promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapię, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, redukcję agresji i przemocy.

6 Założenia programu Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga współuczestnictwa wszystkich reprezentantów społeczności szkolnej: rodziców, nauczycieli, i innych pracowników szkoły. Zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu i przeciwdziałanie przemocy w szkole jest możliwe tylko we współpracy z rodzicami uczniów, organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi oraz przedstawicielami środowiska lokalnego

7 Cele programu Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i w placówkach oświatowych. Poprawa relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole. Zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły. Zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji.

8 Cele programu Indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań. Zwiększenie autonomii uczniów w szkole. Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

9 Cele programu Ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (przemoc, narkomania, alkoholizm). Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport. Zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów.

10 Przyjaźnie wspierający program wychowawczy
Kolejne etapy pracy nad budowaniem programu wychowawczego: diagnoza problemów wychowawczych w danej szkole, wnikliwa i kompetentna analiza zebranych informacji, określenie zagadnień, które koniecznie powinny znaleźć się w programie wychowawczym szkoły, dyskusja w gronie nauczycieli oraz rodziców nad sposobami zrealizowania postawionych w programie celów,

11 przedstawienie programu wychowawczego z określonymi celami i metodami całej społeczności szkolnej,
stworzenie opisu sylwetki absolwenta, monitorowanie skuteczności stosowanych metod i środków, także w związku ze zmieniającą się co roku rzeczywistością szkolną (nowi uczniowie, często nowe problemy).

12 Uspołecznienie szkoły
Nowe wyzwania dla współczesnej szkoły: zróżnicowanie społeczności uczniowskiej pod kątem możliwości psychofizycznych, ze względu na pochodzenie społeczne i status majątkowy, obecność uczniów niepełnosprawnych i cudzoziemców.

13 Uspołecznienie szkoły
Otwarcie się szkoły na proces uspołeczniania: udział rodziców w życiu szkoły, wpływ rodziców na bieżącą działalność szkoły, współdecydowanie o kierunkach rozwoju, włączenie do tego procesu lokalnych organizacji pozarządowych.

14 Wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Weryfikacja zadań i roli pedagoga oraz psychologa szkolnego w tworzeniu bezpiecznych warunków nauki w szkole min. poprzez współtworzenie wraz z nauczycielami i rodzicami programu wychowawczego szkoły ( w tym promocji zdrowia, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, zapobiegania agresji i przemocy).

15 Kontynuacja pracy punktów konsultacyjnych tworzonych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Zachęcanie JST do opracowania i wdrażania planów wsparcia wychowania angażujących rodziców, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz miejscowe autorytety.

16 Rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej
Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych adresowanych do szerokiej grupy uczniów: zdolnych, przejawiających trudności w nauce, z terenów wiejskich, ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie rozwoju sportu szkolnego.

17 Priorytety działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej
Rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych i grupowych. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, talentów, doskonalenie różnorodnych umiejętności i pogłębianie wiedzy.

18 Kreowanie wzorca lidera młodzieżowego funkcjonującego w społeczności globalnej, działającego na rzecz społeczności lokalnej, wykorzystującego różnorodne nowoczesne technologie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych oraz dostępu do aktywności sportowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

19 Poprawa jakości pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
Działania zmierzające do poprawy jakości pracy poprzez: szkolenia doskonalące dla kadry ośrodków, przygotowanie nauczycieli i wychowawców do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i w zakresie treningu zastępowania agresji, opracowanie standardów pracy w tych ośrodkach oraz świetlicach socjoterapeutycznych,

20 opracowanie standardów pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej w stosunku do dzieci i młodzieży naruszających dyscyplinę, popełniających wykroczenia i czyny karalne realizacja profilaktycznych programów autorskich lokalnych jak też z listy programów profilaktycznych rekomendowanych przez CMPPP, poprawa realizacji postanowień sądu rodzinnego o umieszczeniu młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

21 Przewidywane efekty programu
Poprawa bezpieczeństwa w szkole poprzez zmianę klimatu społecznego. Uspołecznienie szkoły – poprzez zwiększenie wpływu rodziców i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Zwiększenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.

22 Przewidywane efekty programu
Zwiększenie zakresu i dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej ofiarom przemocy, a także uczniom sprawiającym trudności wychowawcze oraz ich rodzicom. Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów. Rozszerzenie oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej adresowanej do uczniów.

23 Przewidywane efekty programu
Zwiększenie w życiu szkoły roli liderów młodzieżowych oraz organizacji i stowarzyszeń obywatelskich, szczególnie organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych. Promowanie i pilotaż nowych rozwiązań systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz poprawa jakości pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.


Pobierz ppt "RZĄDOWY PROGRAM NA LATA „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google