Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-pomorskie na tle kraju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-pomorskie na tle kraju"— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko-pomorskie na tle kraju
(na podstawie dostępnych danych statystycznych i innych informacji)

2 Województwo kujawsko-pomorskie na tle kraju lokaty wg danych GUS
Wskaźniki (nakładów, zasobów) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 lokata Lokata Ludność województwa ogółem 10 Środki trwałe ogółem, stan na końcu roku w mln zł 9 11 8 Nakłady inwestycyjne ogółem w roku w mln zł Użytki rolne w tys. ha 6 Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w tys. Przeciętne zatrudnienie w budownictwie w tys. 7 Bezrobotni zarejestrowani ogółem w tys. 12 Stopa bezrobocia (wskaźnik dla województwa) 13 14 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON Absolwenci szkół wyższych, średnich i zasadniczych, którzy podjęli pracę Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w mln zł

3

4

5

6 Opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013

7

8

9 Produkt Krajowy Brutto w 2006-2012
Województwa Ogółem Na 1 mieszkańca Dynamika zmian w mln z w odsetkach lokata w zł Lokata w kraju Kujawsko-pomorskie =100 ogółem na 1 mieszkańca 2006 2012 2012/2006 Polska 100,0 x 27799 41398 114,3 122,4 1,50 1,34 Dolnośląskie 85774 137180 8,1 8,6 4 29739 47056 2 139,2 1,59 1,58 Kujawsko - pomorskie 50217 70913 4,7 4,4 8 24301 33803 9 10 1,41 1,39 Lubelskie 40849 61180 3,9 3,8 18779 28211 16 15 77,2 83,5 1,49 1,52 Lubuskie 24942 35018 2,4 2,2 14 24733 34227 101,7 101,2 1,40 1,38 Łódzkie 65628 97146 6,2 6,1 6 25521 38418 105,0 113,6 1,48 1,5 Małopolskie 78789 118170 7,4 5 24111 35271 7 99,2 104,3 1,46 Mazowieckie 229212 361524 21,6 22,7 1 44381 68299 182,6 202,0 1,57 1,53 Opolskie 23338 33217 2,1 22347 32813 11 91,9 97,1 1,42 Podkarpackie 39894 59011 3,7 19024 27719 78,3 82,0 1,47 1,45 Podlaskie 24427 35219 2,3 20396 29356 83,9 86,8 1,44 1,43 Pomorskie 60250 91280 5,7 27373 39917 112,6 118,1 1,51 Śląskie 137959 202679 13,0 12,7 29497 43864 3 121,4 129,8 Świętokrzyskie 27084 38969 2,6 13 21130 30552 12 86,9 90,4 Warmińsko- mazurskie 29977 43090 2,8 2,7 21005 29677 86,4 87,8 Wielkopolskie 98806 150344 9,3 9,4 29279 43466 120,5 128,6 Zachodniopomorskie 42887 60286 4,0 25324 35006 104,2 103,5 Uwaga: w listopadzie 2005 roku dokonano zmiany metodologicznej sposobu liczenia PKB, stąd wcześniejsze dane nie powinny być porównywane Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2006, Wstępne szacunki PKB według województw 2012, GUS US Katowice 2014. W 2012 r. średnia arytmetyczna PKB na 1 mieszkańca obliczona z sumy dla województw wyniosła zł. Średnie PKB na mieszkańca kraju uwzględniające PKB wytworzony w kraju i nie przypisany do województw jest większy, szacunek dla 2012 r zł.)

10 Wartość dodana brutto w 2006 – 2011
Województwa Ogółem Na 1 pracującego Dynamika zmian w mln w odsetkach lokata w zł Kujawsko-pomorskie = 100% ogółem na 1 pracującego 2006 2011 2011/2006 Polska 931179 100,0 x 70696 96262 107,6 111,5 1,44 1,36 Dolnośląskie 75348 115163 8,1 8,6 4 80901 112350 2 123,1 130,1 1,52 1,38 Kujawsko - pomorskie 44113 60077 4,7 4,5 8 65685 86323 9 1,31 Lubelskie 35884 51428 3,9 3,8 10 48008 67241 16 73,1 77,9 1,43 1,40 Lubuskie 21910 29474 2,4 2,2 14 15 71074 89708 6 108,2 103,9 1,34 1,26 Łódzkie 57651 81919 6,2 6,1 61820 86067 11 94,1 99,7 1,42 1,39 Małopolskie 69212 100098 7,4 7,5 5 61761 82163 12 94,0 95,2 1,33 Mazowieckie 201350 300184 21,6 22,4 1 94184 130278 143,4 150,9 1,49 Opolskie 20501 28344 2,1 66803 90417 7 101,7 104,7 1,35 Podkarpackie 35044 50096 3,7 49929 67682 76,0 78,4 Podlaskie 21457 30077 2,3 55062 75482 13 83,8 87,4 1,37 Pomorskie 52927 75727 5,7 5,6 75815 99214 115,4 114,9 1,30 Śląskie 121189 174198 13,0 76711 104701 3 116,8 121,3 Świętokrzyskie 23792 33233 2,6 2,5 52569 72801 80,0 84,3 Warmińsko- mazurskie 26333 36551 2,8 2,7 64185 84757 97,7 98,2 1,32 Wielkopolskie 86795 125131 9,3 68308 91777 104,0 106,3 Zachodniopomorskie 37674 50685 4,0 73570 96327 112,0 111,6 Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2006, Wstępne szacunki PKB według województw 2012, GUS US Katowice 2014.

11

12

13 Produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej
Województwa Produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca w PPS* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 UE27=100 Polska 52 54 56 61 62 Mazowieckie 83 87 89 97 102 Dolnośląskie 55 58 66 70 Śląskie 59 60 65 67 Wielkopolskie 57 64 Pomorskie 51 53 Łódzkie 48 50 Zachodniopomorskie 47 49 Małopolskie 45 Lubuskie 46 Kujawsko-pomorskie Opolskie 42 Świętokrzyskie 39 Warmińsko - mazurskie 41 Podlaskie 38 40 Lubelskie 35 37 Podkarpackie *PPS- Purchasing Power Parities - umowna waluta pomiaru siły nabywczej eliminująca krajowe różnice cen w krajach Unii Europejskiej

14 Udział województwa Polska= 100%
Stan realizacji POIŚ według województw w dniu 30 czerwca 2013 r Opracowano na podstawie zał. nr 2 do sprawozdania okresowego POIŚ wg stanu r. Województwa Dofinansowanie ze środków publicznych wg zawartych umów na realizację projektów w zł Udział województwa Polska= 100% Dominujące osie inwestycyjne województwa - % udział w wydatkach ogółem ogółem środki UE (EFRR, FS) środki krajowe środki publiczne - ogółem Dolnośląskie 5,95 5,85 6,68 P7- 25,11 P8- 13,96 P3- 10,08 Kujawsko - pomorskie 2,33 2,47 1,30 P6 - 42,34 P2 -9,76 P10- 9,96 Lubelskie 4,08 4,06 4,21 P6 - 58,25 P3-6,82 P8- 5,51 Lubuskie 3,25 3,27 3,09 P6 - 63,14 P1- 13,47 P9- 3,97 Łódzkie 8,55 8,28 10,51 P8 - 38,29 P6- 26,6 P7- 8,93 Małopolskie 6,80 6,73 7,32 P6 - 32,33 P7 - 23,30 P1- 16,68 Mazowieckie 20,20 19,83 22,96 P6 - 30,19 P7 - 34,08 P1- 7,88 Opolskie 1,15 1,81 0,71 P2 - 30,62 P1 - 25,57 P7 -12,63 Podkarpackie 7,33 6,97 10,02 P6 - 54,74 P7 - 13,28 P8- 5,93 Podlaskie 1,75 1,38 P6 - 39,93 P2 -13,02 P13 - 7,78 Pomorskie 8,14 8,38 6,39 P7 - 38,36 P6 - 15,08 P2 - 6,64 Śląskie 10,27 10,63 7,62 P6 - 50,05 P1 - 22,39 P7 - 6,54 Świętokrzyskie 3,36 2,43 1,87 P8 - 56,16 P1 - 21,45 P2 - 6,52 Warmińsko - mazurskie 5,11 4,89 P6 - 42,85 P7 - 16,54 P8 - 9,26 Wielkopolskie 5,35 5,46 4,50 P ,39 P8 - 17,68 P1 - 14,98 Zachodniopomorskie 4,41 4,68 2,45 P7 - 20,62 P6 - 16,55 P2 - 11,26 wydatki, których nie można było przydzielić województwom 2,88 2,96 2,23 x Ogółem 100,00 OSIE PRIORYTETOWE POIŚ P1. Gospodarka wodno-ściekowa P2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, P3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, P4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, P5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, P6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T , P7. Transport przyjazny środowisku, P8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, P9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, P10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, P11. Kultura i dziedzictwo kulturowe, P12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, P13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, P14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, P15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

15

16

17 Źródło: Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce
GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2013 (e-edycja)

18 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
w województwie kujawsko – pomorskim w latach Wyszczególnienie Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł 2046 2147 2297 2528 2657 2760 2906 3032 % średniego wynagrodzenia w kraju 86,69 86,74 85,96 85,92 85,68 85,6 85,39 85,89 % najwyższego wynagrodzenia w kraju 67,59 67,81 67,2 67,03 67,86 68,46 68,48 69,3 % wzrostu względem roku poprzedniego x 4,71 6,54 9,2 4,86 3,74 5,03 4,16 2005 r. = 100% 104,93 112,26 123,55 129,86 134,89 142,03 148,19 lokata wśród województw w kraju 12 11 13 14 Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Polski i Województw, GUS

19 Wynagrodzenia w poszczególnych województwach (brutto w PLN) pozyskane
w reprezentacyjnym badaniu wynagrodzeń firmy Sedlak &Sedlak w 2013 r. Województwo Próba 25% zarabia mniej Mediana 2013 rok 25% zarabia więcej mazowieckie 25 213 3 500 5 400 9 000 dolnośląskie 9 676 3 000 4 331 7 000 pomorskie 6 469 2 900 4 250 6 700 wielkopolskie 8 384 2 800 4 000 6 350 małopolskie 10 834 2 750 6 500 śląskie 13 512 2 632 3 800 6 000 łódzkie 6 179 2 546 3 700 5 800 zachodniopomorskie 3 146 2 600 5 700 lubuskie 2 035 2 500 kujawsko-pomorskie 3 807 2 400 5 150 opolskie 1 759 3 416 5 000 świętokrzyskie 1 607 2 310 3 300 podkarpackie 3 335 2 250 3 200 4 800 lubelskie 3 271 2 300 4 980 podlaskie 1 674 4 700 warmińsko-mazurskie 2 115 2 280 3 150 4 850 Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, wykonane przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku, (pobrano w dniu r.).

20 Przedstawił: dr Jan Stachowski Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Departament Planowania Regionalnego marzec 2014 r.


Pobierz ppt "Kujawsko-pomorskie na tle kraju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google