Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Stanisław Koziej Szef BBN 1 Styczeń 2014 AKADEMIA MŁODYCH DYPLOMATÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYBERBEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Stanisław Koziej Szef BBN 1 Styczeń 2014 AKADEMIA MŁODYCH DYPLOMATÓW."— Zapis prezentacji:

1 CYBERBEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Stanisław Koziej Szef BBN 1 Styczeń 2014 AKADEMIA MŁODYCH DYPLOMATÓW

2 Struktura bezpieczeństwa Kierowanie bezpieczeństwem narodowym DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ObronnaOchronnaSpołecznaGospodarcza SEKTORY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO dyplomatyczny militarny wywiadowczy kontrwywiadowczy prawa i porządku publicznego ratownictwa kulturowy edukacyjny socjalny demograficzny migracyjny … finansowy energetyczny transportowy infrastruktury krytycznej środowiska naturalnego … Transsektorowe obszary bezpieczeństwa (np. cyberbezpieczeństwo; bezpieczeństwo antyterrorystyczne …..) Podmioty bezpieczeństwa narodowego realizujące zadania strategiczne zadania BN (operacyjne---wspierające) Prezy- dent, Rada Mini- strów MSZ --- MON MSW MON --- MSW MSZ AW SWW ABW SKW MSW (Policj a, SG, BOR), MS (SW) --- MAC, CBA, Prokur atura MSW (PSP OC) --- MAC, MŚ MKiDN --- MEN, pod- mioty publi- czne i niepu bli- czne, SiOS* MNiSz WMEN --- MKiDN, uczeln ie, szkoły public zne i niepu bli- czne, SiOS* MPiPS, --- MZ, ośrod ki państ wo-we i samor zą- dowe, SiOS* MPiPS --- MZ, SiOS* UDSC --- MAC, MSW … MF --- MG, MRiR W MSP MRR MTBiG M MG --- MSP MTBG M --- MG MTBG M --- MG MSP MŚ --- pod- mioty państ wowe i samo- rządo we, SiOS … CYBERBEZPIECZEŃSTWO AMD2Styczeń 2014

3 CYBERPRZESTRZEŃ To część infoprzestrzeni Przez cyberprzestrzeń rozumie się przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami AMD3Styczeń 2014

4 Rozróżnienie pojęć BEZPIECZEŃSTWO RP W CYBERPRZESTRZENI oraz BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI RP AMD4Styczeń 2014

5 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP 5 dla Polaków inspirowanie instytucji realizujących politykę bezpieczeństwa państwa do wdrażania rekomendacji w tym zakresie; przyczynianie się do pogłębienia wiedzy i świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa Polski i Polaków dla otoczenia międzynarodowego umożliwienie lepszego zrozumienie podejścia Polski do kwestii bezpieczeństwa AMD Styczeń 2014 C Y B E R

6 Diagnoza państwa jako podmiotu bezpieczeństwa narodowego (podstawy bezpieczeństwa narodowego) i identyfikacja interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa Ocena i prognoza środowiska bezpieczeństwa – scenariusze rozwoju zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Koncepcja działań strategicznych – sposoby osiągania celów strategicznych w przewidywanych uwarunkowaniach bezpieczeństwa Koncepcja przygotowań systemu bezpieczeństwa narodowego – sposoby utrzymywania i przekształcenia systemu bezpieczeństwa narodowego adekwatnie do przyszłych potrzeb operacyjnych SAMOIDENTYFIKACJA STRATEGICZNA ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA OPERACYJNA STRATEGIA PREPARACYJNA CYKL STRATEGICZNY 6 CYBER – CYBER- Styczeń 2014

7 Konstytucja jako podstawa definiowania interesów narodowych Interesy w dziedzinie bezpieczeństwa: własny potencjał silne sojusze wolności i obowiązki obywatela ochrona obywatela i ludności bezpieczny rozwój społeczno- gospodarczy społeczno- gospodarcze wsparcie bezpieczeństwa art. 5.: państwo, obywatel, potencjał niematerialny (dziedzictwo, kultura) potencjał materialny (gospodarka, środowisko) Konstytucja AMD 7 Cele: operacyjne i preparacyjne C y b e r Styczeń 2014

8 Strategiczny cel operacyjny: zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni Strategiczny cel preparacyjny: zbudowanie zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa RP CELE STRATEGICZNE POLSKI W DZIEDZINIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA AMD8Styczeń 2014

9 1.Globalne: USA jako strategiczny punkt ciężkości (zwrot ku Azji?); zagrożenia transnarodowe – terroryzm i przestępczość globalna, proliferacja BMR; surowcowe wyzwania, zagrożenia i szanse; cyber:zagrożenia/ryzyka/wyzwania/szanse. 2.Europejskie: NATO postafgańskie?, UE – ryzyka kryzysowe, bez strategicznego drogowskazu, szanse integracyjne, UE-NATO? 3.Krajowe: społeczne (demografia, migracje, przestępczość); gospodarcze (energetyka, infrastruktura, finanse); cyberprzestrzeń. Środowisko bezpieczeństwa - warunki AMD9Styczeń 2014

10 1.Zwrot operacyjny: od ekspedycyjności do zadań bezpośredniego bezpieczeństwa własnego terytorium (w tym cyberprzestrzeni, ustawa o st. nadzwyczajnych) 2.Własny potencjał: podstawą bezpieczeństwa własny potencjał; sojusze wzmocnieniem 3.Specjalizacja: państwo graniczne: przeciwzaskoczenie, obrona terytorium (też cyberprzestrzeni) 4.Dokumenty: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (w tym cyber…), Polityczno- Strategiczna Dyrektywa Obronna KONCEPCJA STRATEGICZNA: DOKTRYNA KOMOROWSKIEGO AMD10Styczeń 2014

11 Utrzymanie własnej determinacji i gotowości (podmiotowość strategiczna!) do działania w pełnym spektrum dziedzin, obszarów i sektorów bezpieczeństwa narodowego z priorytetowym traktowaniem tych, w których sojusznicze (wspólne) działanie może być utrudnione; Umacnianie międzynarodowej wspólnoty bezpieczeństwa poprzez działanie na rzecz pogłębiania procesów integracyjnych w Europie opartych na wspólnocie interesów (konsolidacja NATO, wspólnota interesów w UE, partnerstwo z USA); Wspieranie i selektywny udział w międzynarodowym reagowaniu kryzysowym przeciwdziałającym powstaniu nowych źródeł zagrożeń lub rozprzestrzenianiu się już istniejących kryzysów w wymiarze ponadregionalnym. STRATEGIA OPERACYJNA - PRIORYTETY AMD11 Styczeń 2014 C y b e r

12 Integracja – podsystem kierowania bezpieczeństwem (w tym cyberbezpieczeństwem) Profesjonalizacja – podsystemy operacyjne (wszędzie są struktury cyber-) Powszechność przygotowań – podsystemy wsparcia (cyber- a urzędy, podmioty prywatne, obywatele) STRATEGIA PREPARACYJNA - PRIORYTETY 12AMDStyczeń 2014

13 NATO postafgańskie – Zakończenie operacji afgańskiej – Od ekspansji do konsolidacji – Co z cyberobroną? UE jako podmiot bezpieczeństwa – potrzeba strategii (przygotowanie strategii ceberbezpieczeństwa w 2014 r.) Partnerstwa i dobrosąsiedztwa – USA – Sąsiedzi regionalni 13 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Styczeń 2014AMD

14 DZIĘKUJĘ 14 Czerwiec 2013BBN AMDStyczeń 2014


Pobierz ppt "CYBERBEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Stanisław Koziej Szef BBN 1 Styczeń 2014 AKADEMIA MŁODYCH DYPLOMATÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google