Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI"— Zapis prezentacji:

1 W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI
AKADEMIA MŁODYCH DYPLOMATÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Stanisław Koziej Szef BBN Styczeń 2014

2 CYBERBEZPIECZEŃSTWO Struktura bezpieczeństwa
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Obronna Ochronna Społeczna Gospodarcza SEKTORY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO dyplomatyczny militarny wywiadowczy kontrwywiadowczy prawa i porządku publicznego ratownictwa kulturowy edukacyjny socjalny demograficzny migracyjny finansowy energetyczny transportowy infrastruktury krytycznej środowiska naturalnego Transsektorowe obszary bezpieczeństwa (np. cyberbezpieczeństwo; bezpieczeństwo antyterrorystyczne …..) Podmioty bezpieczeństwa narodowego realizujące zadania strategiczne zadania BN (operacyjne---wspierające) Prezy-dent, Rada Mini-strów MSZ --- MON MSW MSW MSZ AW SWW ABW SKW MSW (Policja, SG, BOR), MS (SW) MAC, CBA, Prokuratura MSW (PSP OC) MAC, MKiDN MEN, pod-mioty publi-czne i niepubli-czne, SiOS* MNiSzWMEN MKiDN, uczelnie, szkoły publiczne i niepubli-czne, SiOS* MPiPS, MZ, ośrodki państwo-we i samorzą-dowe, SiOS* MPiPS --- MZ, SiOS* UDSC MAC, MSW MF MG, MRiRW MSP MRR MTBiGM MG MSP MTBGM pod-mioty państwowe i samo-rządowe, SiOS CYBERBEZPIECZEŃSTWO Styczeń 2014 AMD

3 CYBERPRZESTRZEŃ To część infoprzestrzeni
Przez cyberprzestrzeń rozumie się przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami Styczeń 2014 AMD

4 „BEZPIECZEŃSTWO RP W CYBERPRZESTRZENI”
Rozróżnienie pojęć „BEZPIECZEŃSTWO RP W CYBERPRZESTRZENI” oraz „BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI RP” Styczeń 2014 AMD

5 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
dla Polaków inspirowanie instytucji realizujących politykę bezpieczeństwa państwa do wdrażania rekomendacji w tym zakresie; przyczynianie się do pogłębienia wiedzy i świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa Polski i Polaków dla otoczenia międzynarodowego umożliwienie lepszego zrozumienie podejścia Polski do kwestii bezpieczeństwa C Y B E R Styczeń 2014 AMD

6 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA PREPARACYJNA
CYKL STRATEGICZNY Diagnoza państwa jako podmiotu bezpieczeństwa narodowego (podstawy bezpieczeństwa narodowego) i identyfikacja interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa CYBER – CYBER- SAMOIDENTYFIKACJA STRATEGICZNA ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA Ocena i prognoza środowiska bezpieczeństwa – scenariusze rozwoju zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa STRATEGIA OPERACYJNA Koncepcja działań strategicznych – sposoby osiągania celów strategicznych w przewidywanych uwarunkowaniach bezpieczeństwa Koncepcja przygotowań systemu bezpieczeństwa narodowego – sposoby utrzymywania i przekształcenia systemu bezpieczeństwa narodowego adekwatnie do przyszłych potrzeb operacyjnych STRATEGIA PREPARACYJNA Styczeń 2014

7 Konstytucja jako podstawa definiowania interesów narodowych
art. 5.: państwo, obywatel, potencjał niematerialny (dziedzictwo, kultura) potencjał materialny (gospodarka, środowisko) Interesy w dziedzinie bezpieczeństwa: własny potencjał silne sojusze wolności i obowiązki obywatela ochrona obywatela i ludności bezpieczny rozwój społeczno-gospodarczy społeczno-gospodarcze wsparcie bezpieczeństwa Konstytucja C y b e r Cele: operacyjne i preparacyjne Styczeń 2014 AMD

8 CELE STRATEGICZNE POLSKI W DZIEDZINIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Strategiczny cel operacyjny: zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni Strategiczny cel preparacyjny: zbudowanie zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa RP Styczeń 2014 AMD

9 Środowisko bezpieczeństwa - warunki
Globalne: USA jako strategiczny punkt ciężkości (zwrot ku Azji?); zagrożenia transnarodowe – terroryzm i przestępczość globalna, proliferacja BMR; surowcowe wyzwania, zagrożenia i szanse; cyber:zagrożenia/ryzyka/wyzwania/szanse. Europejskie: NATO postafgańskie?, UE – ryzyka kryzysowe, bez strategicznego drogowskazu, szanse integracyjne, UE-NATO? Krajowe: społeczne (demografia, migracje, przestępczość); gospodarcze (energetyka, infrastruktura, finanse); cyberprzestrzeń. Styczeń 2014 AMD

10 KONCEPCJA STRATEGICZNA: DOKTRYNA KOMOROWSKIEGO
Zwrot operacyjny: od ekspedycyjności do zadań bezpośredniego bezpieczeństwa własnego terytorium (w tym cyberprzestrzeni, ustawa o st. nadzwyczajnych) Własny potencjał: podstawą bezpieczeństwa własny potencjał; sojusze wzmocnieniem Specjalizacja: państwo graniczne: przeciwzaskoczenie, obrona terytorium (też cyberprzestrzeni) Dokumenty: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (w tym cyber…), Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Styczeń 2014 AMD

11 STRATEGIA OPERACYJNA - PRIORYTETY
Utrzymanie własnej determinacji i gotowości (podmiotowość strategiczna!) do działania w pełnym spektrum dziedzin, obszarów i sektorów bezpieczeństwa narodowego z priorytetowym traktowaniem tych, w których sojusznicze (wspólne) działanie może być utrudnione; Umacnianie międzynarodowej wspólnoty bezpieczeństwa poprzez działanie na rzecz pogłębiania procesów integracyjnych w Europie opartych na wspólnocie interesów (konsolidacja NATO, wspólnota interesów w UE, partnerstwo z USA); Wspieranie i selektywny udział w międzynarodowym reagowaniu kryzysowym przeciwdziałającym powstaniu nowych źródeł zagrożeń lub rozprzestrzenianiu się już istniejących kryzysów w wymiarze ponadregionalnym. C y b e r Styczeń 2014 AMD

12 Strategia preparacyjna - PRIORYTETY
Integracja – podsystem kierowania bezpieczeństwem (w tym cyberbezpieczeństwem) Profesjonalizacja – podsystemy operacyjne (wszędzie są struktury cyber-) Powszechność przygotowań – podsystemy wsparcia (cyber- a urzędy, podmioty prywatne, obywatele) Styczeń 2014 AMD

13 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA POLSKI
NATO postafgańskie Zakończenie operacji afgańskiej Od ekspansji do konsolidacji Co z cyberobroną? UE jako podmiot bezpieczeństwa potrzeba strategii (przygotowanie strategii ceberbezpieczeństwa w 2014 r.) Partnerstwa i dobrosąsiedztwa USA Sąsiedzi regionalni Styczeń 2014 AMD

14 DZIĘKUJĘ BBN Czerwiec 2013 Styczeń 2014 AMD


Pobierz ppt "W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google