Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Warszawa, listopad 2013 r. DZIEDZICTWO KULTUROWE MAZOWSZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Warszawa, listopad 2013 r. DZIEDZICTWO KULTUROWE MAZOWSZA."— Zapis prezentacji:

1 1Warszawa, listopad 2013 r. DZIEDZICTWO KULTUROWE MAZOWSZA

2 2Warszawa, listopad 2013 r. DZIEDZICTWO KULTUROWE FUNDAMENTEM TOŻSAMOŚCI zabytki, dzieła sztuki, tradycja, dorobek kulturalny Dziedzictwo jest zakumulowanym przez wcześniejsze pokolenia zasobem kapitałów świadectwo naszej przeszłości rozwój społeczno-gospodarczy budowa wspólnej przyszłości

3 3Warszawa, listopad 2013 r. ŚRODOWISKO KULTUROWE kultura materialna kultura gospodarowania przestrzenią kultura duchowa

4 Zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość punktu widzenia historii, sztuki lub nauki. Zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki. Miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego. 4Warszawa, listopad 2013 r. DZIEDZICTWO KULTURALNE W ŚWIETLE KONWENCJI ONZ O OCHRONIE KULTUROWEGO I NATURALNEGO DZIEDZICTWA Paryż, 1972 r.

5 5Warszawa, listopad 2013 r. UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ICOMOS Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków International Council on Monuments and Sites Rada Europy Narodowy Instytut Dziedzictwa DZIAŁALNOŚĆ WIODĄCYCH ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

6 6Warszawa, listopad 2013 r. Najczęściej prezentowane i najbardziej rozpoznawalne osiągnięcie procesu stosowania Konwencji dotyczącej ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z 1972 roku. 14 miejsc w Polsce wpisanych na Listę - wśród nich m.in. Stare Miasto w Warszawie (dotychczas jedyne z obszaru Mazowsza) LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

7 7Warszawa, listopad 2013 r. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DZIEDZICTWA środki publiczne z budżetu państwa - przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - przyznawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków budżety samorząd ó w terytorialnych wszystkich szczebli (gminy, powiatu, województwa) znaczący udział funduszy pochodzących z Unii Europejskiej

8 8Warszawa, listopad 2013 r. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE A MAZOWSZE HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE Zróżnicowanie historyczne i etnograficzne ziem wchodzących w skład obecnego województwa mazowieckiego jest znaczące w perspektywie strategicznej i musi być brane pod uwagę przy diagnozie stanu kultury.

9 WIZJA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nowoczesna, otwarta przestrzeń zwrócona ku przyszłości realizowanie nowych idei, pomysłów rozwój talentów innowacja i kreacja - nowa jakość gospodarki turystycznej dziedzictwo kulturowe fundamentem dla rozwoju regionu. 9Warszawa, listopad 2013 r.

10 10Warszawa, listopad 2013 r. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest istotnym czynnikiem rozwoju województwa mazowieckiego w wielu obszarach, m.in.: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO CZYNNIKIEM ROZWOJU WOJEWÓDZTWA turystyki, kultury, edukacji, promocji, tożsamości lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego.

11 11Warszawa, listopad 2013 r. TURYSTYKA optymalne wykorzystanie walorów dziedzictwa kulturowego TURYSTYKA KULTUROWA KULTURA stymulacja rozwoju, szczególnie w zakresie produktowym promocja zasobów kultury

12 12Warszawa, listopad 2013 r. KULTURA instytucje kultury na Mazowszu 18 muzeów 4 teatry (2 muzyczne) 3 centra kultury i sztuki 1 biblioteka 2 inne

13 13Warszawa, listopad 2013 r. EDUKACJA KULTURALNA programy mające na celu edukacje, podnoszenie świadomości i upowszechnianie informacji nieformalne środki przekazywania wiedzy działania mające na celu rozwój potencjału w dziedzinie ochrony dziedzictwa, szczególnie w zakresie zarządzania i badań naukowych

14 14Warszawa, listopad 2013 r. PROMOCJA DZIEDZICTWA Strefa Mazowsze - program TVP poświęcony szeroko pojętej kulturze na Mazowszu. Mazowiecki Fundusz Filmowy - wspieranie projektów filmowych (fabularnych, dokumentalnych lub animowanych) realizowanych w Województwie Mazowieckim, mogących przyczynić się zarówno do turystycznej i gospodarczej promocji regionu, jak i do budowania jego korzystnego wizerunku. Paszport Turystyczny Mazowsza -konkurs skierowany do mieszkańców regionu i turystów odwiedzających Mazowsze. Ma on zachęcić do odwiedzania ciekawych miejsc oraz placówek kulturalnych.

15 15Warszawa, listopad 2013 r. OBSZAR TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ świadomość dziedzictwa aktywność i odpowiedzialność społeczna integracja i identyfikacja

16 16Warszawa, listopad 2013 r. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE organizacje pozarządowe 12 tys. fundacji71 tys. stowarzyszeń 31% organizacji prowadzi działalność związaną z kulturą i sztuką, 33% organizacji podejmowała działania w zakresie tradycji narodowych, regionalnych, zabytków, miejsc pamięci oraz działalności muzealnej NGO

17 17Warszawa, listopad 2013 r. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W CELU PIELĘGNOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wojewódzki program opieki nad zabytkami Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Wsparcie dla organizacji pozarządowych Projekty inwestycyjne w podległych instytucjach kultury Europejskie Dni Dziedzictwa na Mazowszu Stolica Kultury Mazowsza

18 18Warszawa, listopad 2013 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2012-2015 Zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 19 stycznia 2012 r. Przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 42/12 z 12 marca 2012 r. Główne zamierzenie Programu: Stworzenie warunków dla kreowania i realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa mazowieckiego oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy i społeczny regionu Cel strategiczny: Zachowanie regionalnej przestrzeni kulturowej i kultywowanie tradycji jako podstawa budowania tożsamości kulturowej regionu i kształtowania postaw społecznych w sferze opieki nad zabytkami oraz wykorzystania dziedzictwa dla rozwoju regionu Cele operacyjne: Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu; Kształtowanie tożsamości regionalnej; Wzrost społecznej akceptacji dla ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego regionu; Efektywne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego regionu oraz kreowanie pasm turystyczno-kulturowych.

19 19Warszawa, listopad 2013 r. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Dotacje udzielane w latach 2009 – 2013 (w zł) Łącznie: 11,6 mln zł DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH Nabór wniosków ogłaszany jest przez Zarząd na podstawie uchwały nr 54/11 Sejmiku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego Dotacje przyznawane są na zadania związane z zachowaniem: zabytków nieruchomych zabytków ruchomych obiektów małej architektury

20 20Warszawa, listopad 2013 r. PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH przed … po … Drogiszka - kościół filialny pw. Świętego Krzyża

21 21Warszawa, listopad 2013 r. PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH przed … po … Iłża - ruiny gotycko-renesansowego zamku

22 22Warszawa, listopad 2013 r. PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH Korczew - pałac przed … po …

23 23Warszawa, listopad 2013 r. PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH przed … po … Ratowo - zespół kościelno-klasztorny pw. św. Antoniego Padewskiego

24 24Warszawa, listopad 2013 r. PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH przed … po … Warszawa – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

25 25Warszawa, listopad 2013 r. PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH przed … po … Węgrzynowo – ołtarz główny w kościele pw. Świętego Ducha

26 26Warszawa, listopad 2013 r. WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego Uchwalany corocznie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Strona internetowa Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.plwww.dialog.mazovia.pl - ważne źródło informacji o współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami

27 27Warszawa, listopad 2013 r. PROJEKTY INWESTYCYJNE W PODLEGŁYCH INSTYTUCJACH KULTURY Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Przedmiot projektu: kapitalny remont oraz modernizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego obiekt dostosowany zostanie do nowych funkcji – ponadregionalnego centrum kultury i twórczości Fryderyka Chopina. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. – Kultura. Całkowita wartość projektu – 20.781.327,99 zł dofinansowanie z EFRR – 16.519.755,95 zł Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 3.678.521,83 zł

28 28Warszawa, listopad 2013 r. PROJEKTY INWESTYCYJNE W PODLEGŁYCH INSTYTUCJACH KULTURY Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu Zaadoptowanie na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" budynku starej elektrowni oraz dobudowanie nowej części. W wyniku rozbudowy powstanie: zespół kinowy, sale dydaktyczne, pomieszczenia dla administracji, pomieszczenia techniczne, 8 sal ekspozycyjnych, magazyny na 5 000 szt. dzieł sztuki, pomieszczenia konserwatorskie, księgarnia, mediateka oraz biblioteka. Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 23.244.880,94 zł

29 29Warszawa, listopad 2013 r. Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego PROJEKTY INWESTYCYJNE W PODLEGŁYCH INSTYTUCJACH KULTURY Dzięki rozpoczętej w kwietniu br. przebudowie powstanie budynek o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 5 400 m2. Będzie to miejsce o dużym komforcie pracy dla czytelników, w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Nowy gmach stworzy lepsze warunki gromadzenia i udostępniania zbiorów. Oddanie nowego gmachu biblioteki jest planowane na początku 2015 r. Szacowana wartość projektu – 59.500.000 zł Przewidywane dofinansowanie z UE w ramach POIiŚ – 20.000.000 zł Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 39.500.000 zł

30 30Warszawa, listopad 2013 r. EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA NA MAZOWSZU Podstawowy cel EDD na Mazowszu upowszechnianie wiedzy o regionie w kontekście dziedzictwa kulturowego, opieki nad zabytkami, edukacji i kształtowania świadomości lokalnej. Honorowy patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego Główne zadanie Europejskich Dni Dziedzictwa bezpłatne udostępnianie lokalnym społecznościom zabytków i innych obiektów kultury

31 31Warszawa, listopad 2013 r. Do projektu włączają się: urzędy gminy z terenu zwycięskiego powiatu, instytucje samorządowe, muzea, domy kultury, szkoły muzyczne, organizacje pozarządowe, twórcy ludowi inne podmioty i jednostki zajmujące się upowszechnianiem i rozwojem kultury, działające na terenie powiatu. Kolejni laureaci otrzymują wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację rocznego programu imprez kulturalnych organizowanych w obrębie danego powiatu, a od swoich poprzedników symboliczny klucz do "Stolicy Kultury Mazowsza". STOLICA KULTURY MAZOWSZA

32 32Warszawa, listopad 2013 r. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1Warszawa, listopad 2013 r. DZIEDZICTWO KULTUROWE MAZOWSZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google