Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmuj ą ca si ę badaniem oddzia ł ywa ń pomi ę dzy organizmami, a ich ś rodowiskiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmuj ą ca si ę badaniem oddzia ł ywa ń pomi ę dzy organizmami, a ich ś rodowiskiem."— Zapis prezentacji:

1 EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmuj ą ca si ę badaniem oddzia ł ywa ń pomi ę dzy organizmami, a ich ś rodowiskiem oraz wzajemnie mi ę dzy tymi organizmami.

2 Na ca ł ym ś wiecie coraz mocniej przywi ą zuje si ę wag ę do tego, ż eby chroni ć ś rodowisko. Niestety,s ą nadal takie osoby, które w ż aden sposób nie chc ą si ę przyczyni ć do ochrony ś rodowiska z ró ż nych wzgl ę dów. Brak ch ę ci, lenistwo i wiele innych czynników na to wp ł ywa. W Polsce nigdy si ę tego nie robi ł o, wi ę c nie da si ę wymaga ć od ju ż, ż eby ka ż dy segregowa ł ś mieci i oszcz ę dza ł pr ą d czy wod ę. Inne pa ń stwa na ś wiecie maj ą tak samo, albo gorzej, tylko nieliczni s ą bardzo wysoko pod wzgl ę dem dbania o czysto ść swojego ś rodowiska.

3 W województwie ś wi ę tokrzyskim jest du ż o firm dbaj ą cych o ekologi ę, mi ę dzy innymi: Delfin Sp. z o.o., Zak ł ad Urz ą dze ń Odpylaj ą cych Ł UCZY Ń SKI, BIONOR Sp. z o.o. itp. Mieszka ń cy województwa równie ż wp ł ywaj ą na ekologie. Montuj ą kolektory s ł oneczne na dachach swoich domów, segreguj ą ś mieci, nie zanieczyszczaj ą powietrza gazami, dymami, myj ą samochody w przeznaczonych do tego miejscach. S ą równie ż fabryki, które dbaj ą o to aby nie zanieczyszcza ć wód. Rolnicy dbaj ą o ekologi ę w swoich gospodarstwach. Powiaty zak ł adaj ą specjalnie wiatraki czyli elektrownie wiatrowe. Miasta zak ł adaj ą oczyszczalnie i sk ł adowiska odpadów. Równie ż ekologi ą w naszym województwie zajmuj ą si ę nadle ś nictwa poprzez odpowiedni ą gospodark ę zalesieniow ą.

4 Kolektory s ł oneczne

5 Kolektor s ł oneczny – urz ą dzenie do konwersji energii promieniowania s ł onecznego na ciep ł o. Energia s ł oneczna docieraj ą ca do kolektora zamieniana jest na energi ę ciepln ą no ś nika ciep ł a, którym mo ż e by ć ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze). Kolektory mo ż na podzieli ć na: - p ł askie: - cieczowe, - gazowe, - dwufazowe, - p ł askie pró ż niowe, - pró ż niowo-rurowe (nazywane te ż pró ż niowymi, w których rol ę izolacji spe ł niaj ą pró ż niowe rury), - skupiaj ą ce (prawie zawsze cieczowe), - specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna). Kolektory s ł oneczne s ą bardzo popularne w naszym województwie. Osoby które posiadaj ą taki panel s ł oneczny dbaj ą o ś rodowisko.

6 Segregacja odpadów

7 Segregacja odpadów – to metoda usprawniaj ą ca utylizacj ę oraz odzysk odpadów. Odpady s ą jednym z najwa ż niejszych problemów ś rodowiskowych w Polsce i na ś wiecie. W Polsce obecnie wytwarza si ę ich 135 milionów ton. W tym 124 milionów ton to odpady przemys ł owe, a 11 milionów ton to odpady komunalne. A wi ę c ś rednio ka ż dy Polak wytwarza oko ł o 300 kg odpadów komunalnych rocznie, za ś w Unii Europejskiej ś rednio 360-620 kg na osob ę na rok. Odpady mo ż emy podzieli ć na: - odpady przemys ł owe - odpady komunalne - odpady niebezpieczne

8 Rolnictwo ekologiczne System gospodarowania o mo ż liwie zrównowa ż onej produkcji ro ś linnej i zwierz ę cej w ramach gospodarstwa, bazuj ą cy na ś rodkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. W systemie tym wyklucza si ę stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków do pasz. Z definicji tej wynika, ż e efektywno ść produkcji w gospodarstwach ekologicznych jest silnie uzale ż niona od jako ś ci warunków siedliskowych kszta ł towanych przez czynniki naturalne. Wprowadzenie w roku 1999 dotacji do kontroli gospodarstw ekologicznych oraz po wst ą pieniu do UE, dotacji do powierzchni u ż ytków rolnych i kosztów kontroli znacznie zdynamizowa ł o proces tworzenia gospodarstw ekologicznych. W województwie ś wi ę tokrzyskim liczba takich gospodarstw z certyfikatem wzros ł a z 25 w 1997 roku, do 1248 w roku 2010. W skali kraju pod wzgl ę dem ilo ś ci gospodarstw ekologicznych nasz region zajmuje 8 miejsce. Najwi ę cej z nich po ł o ż onych jest w powiatach: pi ń czowskim, kieleckim, starachowickim i ostrowieckim.

9 Elektrownie wiatrowe

10 Elektrownia wiatrowa Elektrownia wytwarzaj ą ca energi ę elektryczn ą przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) nap ę dzanych energi ą wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czyst ą, gdy ż pomijaj ą c nak ł ady energetyczne zwi ą zane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie poci ą ga za sob ą spalania ż adnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddzia ł ywanie na ś rodowisko. Zespo ł y elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur ą towarzysz ą c ą nazywane s ą farmami lub parkami wiatrowymi. W Polsce i Europie powstaje coraz wi ę cej elektrowni wiatrowych. Trend ten nie omija te ż naszego województwa, w którym funkcjonuje ju ż czterna ś cie farm wiatrowych i wszystko wskazuje na to, ż e pojawi ą si ę nast ę pne. W Powiecie W ł oszczowskim w gminie Kluczewsko znajduje si ę kilka wiatraków.

11 Oczyszczalnia ś cieków – jest to zespó ł urz ą dze ń i obiektów technologicznych s ł u żą cych do oczyszczania ś cieków przemys ł owych i komunalnych czyli do usuwania ze ś cieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Oczyszczalnie dzieli si ę na: lokalne (s ł u żą do oczyszczanie niewielkich ilo ś ci ś cieków) centralne (s ł u żą do oczyszczania du ż ych ilo ś ci ś cieków) grupowe (s ł u żą do oczyszczania ś cieków zbieranych z okre ś lonego regionu) Oczyszczalnie dzielimy na: biologiczne – oczyszczanie odbywa si ę na drodze procesów biochemicznych, które maj ą na celu zmniejszenie ilo ś ci zwi ą zków azotu, fosforu i zawiesin. hydrobotaniczne – oczyszczalnia ś cieków wykorzystuj ą ca ro ś liny p ł ywaj ą ce (np. rz ę s ę wodn ą ) lub zakorzenione (np. trzcin ę lub pa ł k ę wodn ą ) do oczyszczania ś cieków, swobodnie p ł ywaj ą ce jak hiacynt, pistia, wyw ł ócznik; uk ł adów tych nie stosuje si ę do du ż ych oczyszczalni ś cieków ze wzgl ę du na du ż e jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni. chemiczne – oczyszczanie ś cieków zachodzi w wyniku stosowania ś rodków chemicznych co wywo ł uje okre ś lone reakcje maj ą ce na celu zmniejszenie ilo ś ci zanieczyszcze ń. mechaniczne – oczyszczalnie, w której oczyszczanie ś cieków zachodzi jedynie w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie czy sedymentacja; cz ę sto nazywane oczyszczalni ą wst ę pn ą. Na tym etapie ze ś cieku eliminuje si ę t ł uszcze – przez wykorzystanie separatora t ł uszczu i piasek przy wykorzystaniu piaskownika. W naszym województwie jest ich oko ł o 40.

12

13 Sk ł adowisko odpadów- potocznie wysypisko ś mieci – to zlokalizowany i urz ą dzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Poj ę cie sk ł adowisko obejmuje równie ż wylewisko odpadów ciek ł ych, wysypisko odpadów komunalnych, a tak ż e zwa ł owiska mas ziemnych. Sk ł adowanie odpadów mo ż e odbywa ć si ę wy łą cznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi si ę te ż selekcj ę i cz ęś ciowy odzysk surowców wtórnych. W ł a ś cicielem sk ł adowiska jest zazwyczaj miejscowy samorz ą d terytorialny. Pod wzgl ę dem budowlanym sk ł adowiska odpadów nale żą do najtrudniejszych technicznie obiektów, poniewa ż wymaga si ę od nich maksymalnej szczelno ś ci i zapewnienia minimalnego oddzia ł ywania na otoczenie, a równocze ś nie s ą to obiekty o bardzo du ż ej powierzchni i pojemno ś ci oraz czasie eksploatacji trwaj ą cym kilkadziesi ą t lat.W województwie ś wi ę tokrzyskim znajduje si ę oko ł o 60 takich sk ł adowisk odpadów.

14 Nadle ś nictwo Podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Pa ń stwowych. Nadle ś nictwo wchodzi w sk ł ad Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa ń stwowych i obejmuje swoim obszarem mo ż liwy do zapewnienia szczegó ł owego nadzoru i kontroli pracy podleg ł ych le ś niczych. Zadaniem nadle ś nictwa jest prowadzenie gospodarstwa le ś nego w zakresie hodowli, ochrony, ś cinki i wyróbki drewna, pozyskiwania u ż ytków ubocznych, wywozu drewna i innych p ł odów le ś nych, melioracji gruntów le ś nych i niele ś nych, budowy dróg le ś nych i budowli zwi ą zanych z gospodarstwem le ś nym. W województwie ś wi ę tokrzyskim jest ich 55.

15 Nadle ś nictwo W ł oszczowa

16 Terytorialny zasi ę g nadle ś nictwa obejmuje pow. 499,54 km 2. Ogó ł em powierzchnia lasów znajduj ą cych si ę w terytorialnym zasi ę gu dzia ł ania Nadle ś nictwa W ł oszczowa wynosi 21.376 ha co stanowi blisko 43% lesisto ś ci. Wed ł ug podzia ł u administracyjnego Nadle ś nictwo W ł oszczowa gospodaruje lasami na obszarze województwa ś wi ę tokrzyskiego obejmuj ą cego powiaty: Powiat J ę drzejowski – gmina Oksa, gmina Ma ł ogoszcz, Powiat Kielecki - gmina Ł opuszno, Powiat Konecki – gmina S ł upia Konecka, Powiat W ł oszczowski – gmina Krasocin, gmina W ł oszczowa. Pod wzgl ę dem powierzchniowym g ł ównymi gatunkami panuj ą cymi w drzewostanach nadle ś nictwa jest sosna– 83,23% i olsza – 10,85%. 1. Rezerwaty - Oleszno - 30,65 ha - Ł ugi - 68,72 ha 2. Lasy ochronne - 6742,44ha 3. Lasy gospodarcze - 7037,69 ha

17 Rezerwaty przyrody Rezerwat Oleszno Florystyczny rezerwat cz ęś ciowy na terenie le ś nictwa Zabrody o powierzchni 31,43 ha zosta ł utworzony w 1970 roku w celu zachowania ze wzgl ę dów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanów wielogatunkowych o charakterze naturalnym, ze znacznym udzia ł em olszy czarnej i jesiona wynios ł ego. Rezerwat Ł ugi Faunistyczny rezerwat cz ęś ciowy na terenie le ś nictwa Kurzelów o powierzchni 88,07 ha. Zosta ł utworzony w 1981 roku w celu zachowania miejsc l ę gowych wielu gatunków ptaków zwi ą zanych ze ś rodowiskiem wodno- bagiennym i le ś nym. Przedmiotem ochrony jest avifauna oraz wodno-bagienny ekosystem le ś ny.

18 Priorytety ekologiczne powiatu w ł oszczowskiego : Postawione do osi ą gni ę cia cele polityki ekologicznej powiatu s ą zgodne z za ł o ż eniami i polityki ekologicznej pa ń stwa oraz z za ł o ż eniami programu ochrony ś rodowiska dla województwa ś wi ę tokrzyskiego na lata 2007 - 2015. Jako cel nadrz ę dny polityki ekologicznej powiatu w ł oszczowskiego przyj ę to: kompleksowa poprawa stanu ś rodowiska przyrodniczego powiatu w ł oszczowskiego zmierzaj ą ca do realizacji zasad ekorozwoju. Program dzia ł a ń niezb ę dnych dla realizacji polityki ekologicznej powiatu w ł oszczowskiego w zakresie ochrony ś rodowiska, powinien by ć osi ą gni ę ty poprzez realizacj ę celów wymienionych poni ż ej: - zachowanie dobrej jako ś ci powietrza atmosferycznego na obszarze ca ł ego powiatu - uzyskanie zauwa ż alnej poprawy jako ś ci wód powierzchniowych, - skuteczna ochrona dobrego stanu jako ś ciowego wód podziemnych z jednoczesn ą racjonalizacj ą struktury ich zu ż ycia, - przej ś cie na ca ł o ś ciowe gospodarowanie zasobami wodnymi, realizowane w uk ł adzie zlewniowym, - wzmo ż ona ochrona i racjonalne u ż ytkowanie gleb przydatnych dla rolnictwa z jednoczesnym zachowaniem oraz wzmocnieniem walorów ekologicznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej, - oszcz ę dne i racjonalne korzystanie z zasobów oraz zminimalizowanie niekorzystnych skutków eksploatacji. Podsumowanie:

19 - poprawa stanu ś rodowiska naturalnego zmienionego w wyniku dzia ł alno ś ci górniczej, - ochrona obszarów perspektywicznych wyst ę powania surowców mineralnych oraz kontynuacji rozszerzenie prac poszukiwawczych, - ograniczenie uci ąż liwo ś ci ha ł asu poprzez obni ż enie jego nat ęż enia do poziomu gwarantowanego prawem, - zachowanie dziedzictwa biologicznego powiatu w ł oszczowskiego, - pe ł ne wykorzystanie mo ż liwo ś ci zwi ę kszenia powierzchni le ś nej powiatu oraz zapewnienie w ł a ś ciwego nadzoru nad lasami nie stanowi ą cymi w ł asno ś ci skarbu pa ń stwa, - kontrola i ograniczenie emisji do ś rodowiska promieniowania elektromagnetycznego do poziomów dopuszczalnych, - minimalizacja ilo ś ci powstaj ą cych odpadów i eliminacja zagro ż e ń wynikaj ą cych z gospodarowania odpadami, -podnoszenie ś wiadomo ś ci ekologicznej mieszka ń ców. Realizacja wyznaczonych celów, kierunków i zada ń ekologicznych w odniesieniu do konkretnych elementów ś rodowiska, b ę dzie elementem wype ł niania zada ń okre ś lonych w polityce ekologicznej pa ń stwa i powinna prowadzi ć do zrównowa ż onego rozwoju powiatu.

20 Bibliografia: - Regionalna Dyrekcja Lasów Pa ń stwowych w Radomiu Oficyna Wydawnictwa FOREST. - Program ochrony ś rodowiska dla powiatu w ł oszczowskiego na lata 2007 – 2011. - Strony WWW. Przygotowa ł a : Anna Jarmuda kl. I a Publiczne Gimnazjum nr 2 we W ł oszczowie


Pobierz ppt "EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmuj ą ca si ę badaniem oddzia ł ywa ń pomi ę dzy organizmami, a ich ś rodowiskiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google