Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE"— Zapis prezentacji:

1 EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE
Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami , a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.

2 Na całym świecie coraz mocniej przywiązuje się wagę do tego, żeby chronić środowisko. Niestety ,są nadal takie osoby, które w żaden sposób nie chcą się przyczynić do ochrony środowiska z różnych względów. Brak chęci, lenistwo i wiele innych czynników na to wpływa. W Polsce nigdy się tego nie robiło, więc nie da się wymagać od już, żeby każdy segregował śmieci i oszczędzał prąd czy wodę. Inne państwa na świecie mają tak samo, albo gorzej, tylko nieliczni są bardzo wysoko pod względem dbania o czystość swojego środowiska.

3 W województwie świętokrzyskim jest dużo firm dbających o ekologię, między innymi: Delfin Sp. z o.o. , Zakład Urządzeń Odpylających ŁUCZYŃSKI , BIONOR Sp. z o.o. itp. Mieszkańcy województwa również wpływają na ekologie . Montują kolektory słoneczne na dachach swoich domów , segregują śmieci , nie zanieczyszczają powietrza gazami , dymami , myją samochody w przeznaczonych do tego miejscach . Są również fabryki , które dbają o to aby nie zanieczyszczać wód . Rolnicy dbają o ekologię w swoich gospodarstwach . Powiaty zakładają specjalnie wiatraki czyli elektrownie wiatrowe . Miasta zakładają oczyszczalnie i składowiska odpadów. Również ekologią w naszym województwie zajmują się nadleśnictwa poprzez odpowiednią gospodarkę zalesieniową.

4 Kolektory słoneczne

5 Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze). Kolektory można podzielić na: - płaskie: - cieczowe, - gazowe, - dwufazowe, - płaskie próżniowe, - próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury), - skupiające (prawie zawsze cieczowe), - specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna). Kolektory słoneczne są bardzo popularne w naszym województwie . Osoby które posiadają taki panel słoneczny dbają o środowisko .

6 Segregacja odpadów

7 Segregacja odpadów – to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się ich 135 milionów ton. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton to odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio kg na osobę na rok. Odpady możemy podzielić na: - odpady przemysłowe - odpady komunalne - odpady niebezpieczne

8 Rolnictwo ekologiczne
System gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w ramach gospodarstwa, bazujący na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. W systemie tym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków do pasz. Z definicji tej wynika, że efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych jest silnie uzależniona od jakości warunków siedliskowych kształtowanych przez czynniki naturalne. Wprowadzenie w roku 1999 dotacji do kontroli gospodarstw ekologicznych oraz po wstąpieniu do UE, dotacji do powierzchni użytków rolnych i kosztów kontroli znacznie zdynamizowało proces tworzenia gospodarstw ekologicznych W województwie świętokrzyskim liczba takich gospodarstw z certyfikatem wzrosła z 25 w 1997 roku, do 1248 w roku W skali kraju pod względem ilości gospodarstw ekologicznych nasz region zajmuje 8 miejsce. Najwięcej z nich położonych jest w powiatach: pińczowskim, kieleckim, starachowickim i ostrowieckim.

9 Elektrownie wiatrowe

10 Elektrownia wiatrowa   Elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaływanie na środowisko. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami lub parkami wiatrowymi. W Polsce i Europie powstaje coraz więcej elektrowni wiatrowych. Trend ten nie omija też naszego województwa, w którym funkcjonuje już czternaście farm wiatrowych i wszystko wskazuje na to, że pojawią się następne. W Powiecie Włoszczowskim w gminie Kluczewsko znajduje się kilka wiatraków .

11 Oczyszczalnia ścieków – jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Oczyszczalnie dzieli się na: lokalne (służą do oczyszczanie niewielkich ilości ścieków) centralne (służą do oczyszczania dużych ilości ścieków) grupowe (służą do oczyszczania ścieków zbieranych z określonego regionu) Oczyszczalnie dzielimy na: biologiczne – oczyszczanie odbywa się na drodze procesów biochemicznych, które mają na celu zmniejszenie ilości związków azotu, fosforu i zawiesin. hydrobotaniczne – oczyszczalnia ścieków wykorzystująca rośliny pływające (np. rzęsę wodną) lub zakorzenione (np. trzcinę lub pałkę wodną) do oczyszczania ścieków, swobodnie pływające jak hiacynt, pistia, wywłócznik; układów tych nie stosuje się do dużych oczyszczalni ścieków ze względu na duże jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni. chemiczne – oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku stosowania środków chemicznych co wywołuje określone reakcje mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. mechaniczne – oczyszczalnie, w której oczyszczanie ścieków zachodzi jedynie w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie czy sedymentacja; często nazywane oczyszczalnią wstępną. Na tym etapie ze ścieku eliminuje się tłuszcze – przez wykorzystanie separatora tłuszczu i piasek przy wykorzystaniu piaskownika. W naszym województwie jest ich około 40 .

12

13 Składowisko odpadów- potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny. Pod względem budowlanym składowiska odpadów należą do najtrudniejszych technicznie obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie, a równocześnie są to obiekty o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat .W województwie świętokrzyskim znajduje się około 60 takich składowisk odpadów .

14 W województwie świętokrzyskim jest ich 55 .
Nadleśnictwo Podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwy do zapewnienia szczegółowego nadzoru i kontroli pracy podległych leśniczych. Zadaniem nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, pozyskiwania użytków ubocznych, wywozu drewna i innych płodów leśnych, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym. W województwie świętokrzyskim jest ich 55 .

15 Nadleśnictwo Włoszczowa

16 Terytorialny zasięg nadleśnictwa obejmuje pow. 499,54 km2
Terytorialny zasięg nadleśnictwa obejmuje pow. 499,54 km2  . Ogółem powierzchnia lasów znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Włoszczowa wynosi ha co stanowi blisko 43% lesistości . Według podziału administracyjnego Nadleśnictwo Włoszczowa gospodaruje lasami na obszarze województwa świętokrzyskiego obejmującego powiaty: Powiat Jędrzejowski – gmina Oksa, gmina Małogoszcz , Powiat Kielecki - gmina Łopuszno , Powiat Konecki – gmina Słupia Konecka , Powiat Włoszczowski – gmina Krasocin , gmina Włoszczowa . Pod względem powierzchniowym głównymi gatunkami panującymi w drzewostanach nadleśnictwa jest sosna– 83,23% i olsza – 10,85%. 1.  Rezerwaty -   „ Oleszno ”                             - 30,65 ha -   „ Ługi ”                                   - 68,72 ha 2.  Lasy ochronne                 - 6742,44ha 3.  Lasy gospodarcze                 - 7037,69 ha

17 Rezerwaty przyrody Rezerwat Oleszno
Florystyczny rezerwat częściowy na terenie leśnictwa  Zabrody o powierzchni 31,43 ha został utworzony w 1970 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanów  wielogatunkowych o charakterze naturalnym, ze znacznym udziałem olszy czarnej i jesiona wyniosłego. Rezerwat Ługi Faunistyczny rezerwat częściowy na terenie leśnictwa Kurzelów o powierzchni 88,07 ha. Został utworzony w 1981 roku w celu zachowania miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno-bagiennym i leśnym. Przedmiotem ochrony jest avifauna oraz wodno-bagienny ekosystem leśny.

18 zmierzająca do realizacji zasad ekorozwoju.
Podsumowanie: Priorytety ekologiczne powiatu włoszczowskiego : Postawione do osiągnięcia cele polityki ekologicznej powiatu są zgodne z założeniami i polityki ekologicznej państwa oraz z założeniami „programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata ”. Jako cel nadrzędny polityki ekologicznej powiatu włoszczowskiego przyjęto: kompleksowa poprawa stanu środowiska przyrodniczego powiatu włoszczowskiego zmierzająca do realizacji zasad ekorozwoju. Program działań niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej powiatu włoszczowskiego w zakresie ochrony środowiska, powinien być osiągnięty poprzez realizację celów wymienionych poniżej: - zachowanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego na obszarze całego powiatu - uzyskanie zauważalnej poprawy jakości wód powierzchniowych, - skuteczna ochrona dobrego stanu jakościowego wód podziemnych z jednoczesną racjonalizacją struktury ich zużycia, - przejście na całościowe gospodarowanie zasobami wodnymi, realizowane w układzie zlewniowym, - wzmożona ochrona i racjonalne użytkowanie gleb przydatnych dla rolnictwa z jednoczesnym zachowaniem oraz wzmocnieniem walorów ekologicznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej, - oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów oraz zminimalizowanie niekorzystnych skutków eksploatacji.

19 - zachowanie dziedzictwa biologicznego powiatu włoszczowskiego,
- poprawa stanu środowiska naturalnego zmienionego w wyniku działalności górniczej, - ochrona obszarów perspektywicznych występowania surowców mineralnych oraz kontynuacji rozszerzenie prac poszukiwawczych, - ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu gwarantowanego prawem, - zachowanie dziedzictwa biologicznego powiatu włoszczowskiego, - pełne wykorzystanie możliwości zwiększenia powierzchni leśnej powiatu oraz zapewnienie właściwego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa, - kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania elektromagnetycznego do poziomów dopuszczalnych, - minimalizacja ilości powstających odpadów i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Realizacja wyznaczonych celów, kierunków i zadań ekologicznych w odniesieniu do konkretnych elementów środowiska, będzie elementem wypełniania zadań określonych w polityce ekologicznej państwa i powinna prowadzić do zrównoważonego rozwoju powiatu.

20 Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie
Bibliografia: - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu Oficyna Wydawnictwa FOREST. - Program ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego na lata 2007 – Strony WWW. Przygotowała : Anna Jarmuda kl. I a Publiczne Gimnazjum nr we Włoszczowie


Pobierz ppt "EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google