Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R ACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Część 1. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R ACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Część 1. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 R ACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Część 1. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Wykład 1.

2 D EFINICJA UBEZPIECZENIA. Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (uodu) stanowi: Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka występowania skutków zdarzeń losowych

3 D EFINICJA UBEZPIECZENIA. Art. 805 Kodeksu Cywilnego stanowi: Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę

4 S TRONY UMOWY. Stronami umowy ubezpieczenia są: Ubezpieczyciel Ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) Ubezpieczający Ubezpieczający (zawierający umowę) Ubezpieczony Ubezpieczony (ubezpieczający lub inna osoba na rzecz, której zawarto umowę ubezpieczenia)

5 Z EZWOLENIE. Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona wyłącznie za zezwoleniem organu nadzoru. Zezwolenie jest wydawane na prowadzenie działalności w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń. Wymagane jest również przy zmianie zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności.

6 F ORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. Dany zakład ubezpieczeń (Z.U.) może prowadzić działalność tylko w obrębie danego działu (I lub II). Zakład ubezpieczeń może być prowadzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej (S.A.) lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (T.U.W.).

7 S.A. Uodu nakłada na Z.U. szereg dodatkowych ograniczeń. M.in.: a) Zwiększone wymogi kapitałowe: dział I kapitał założycielski 3,5 mln. Euro dział II kapitał założycielski od 2,3 do 3,5 mln. Euro b) Akcje imienne c) Założycielami osoby niekarane dające rękojmię należytego wykonywania działalności

8 S.A. d) Środki na pokrycie kapitału założycielskiego nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki e) środki muszą być wniesione przed zarejestrowaniem w KRS f) Przekroczenie odpowiednio10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów lub udziałów w kapitale zakładowym wymaga powiadomienia organu nadzoru

9 S.A. g) Podlegają dodatkowemu nadzorowi m.in. zatwierdzenia przez organ nadzoru wymaga m.in. : - Statut spółki jeszcze przed rejestracją - Zmiana siedziby lub firmy - Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego - Zmiana zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności

10 T.U.W. Są to zrzeszenia osób, które mają wspólny cel jakim jest zaspokajanie potrzeb w zakresie ubezpieczeń. Obowiązuje w nich zasada wzajemności tzn. każdy członek TUW staje się automatycznie ubezpieczony i na odwrót. TUW nie mają na celu osiągania zyskowności – członkowie finansują działalność i odpowiadają za losy TUW oraz współdecydują o jego polityce i strategii.

11 T.U.W. TUW duże TUW duże - podlegają przepisom jak S.A. Mają zatwierdzany statut i osobowość prawną, są wpisywane do KRS. Statut może przewidywać ubezpieczanie osób niebędących członkami TUW – ale takie przychody to max. 10% składki brutto. Mają zmniejszone wymogi kapitałowe o ¼.

12 T.U.W. TUW małe TUW małe. - Ograniczony zakres działalności – mała liczba członków, niska suma ubezpieczeń, niewielki zakres terytorialny - Ubezpiecza tylko swoich członków - Roczny przypis składki mniejszy niż 5 mln euro - Uproszczone zasady działania - Brak obowiązku tworzenia kapitału zapasowego - Nie może oferować reasekuracji, OC, ubezpieczeń finansowych i gwarancji ubezpieczeniowych.

13 C ZYNNOŚCI UBEZPIECZENIOWE. Są to wszelkie czynności wykonywane przez Z.U. w związku ze swoją działalnością statutową.

14 C ZYNNOŚCI UBEZPIECZENIOWE. 1. Zawieranie umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz umów gwarancji ubezpieczeniowych bądź zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom 2. Wypłacanie ustalonych odszkodowań uprawnionym do świadczeń 3. Przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych 4. Ustanawianie zabezpieczeń rzeczowych

15 C ZYNNOŚCI UBEZPIECZENIOWE. 5. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych oraz umowach gwarancji ubezpieczeniowych 6. Ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia 7. Ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umowy ubezpieczenia oraz ich egzekwowanie

16 C ZYNNOŚCI UBEZPIECZENIOWE. 8. Kontrola przestrzegania przez ubezpieczających obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniowych 9. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych 10. Ustalanie wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym

17 C ZYNNOŚCI UBEZPIECZENIOWE. 11. Prowadzenie postępowań regresowych 12. Marketing i reklama w zakresie świadczonych usług ubezpieczeniowych 13. Lokowanie środków Z.U. 14. Inne czynności przewidziane na mocy ustaw 15. Czynności zapobiegania powstawaniu bądź zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych.

18 P ODZIAŁ UBEZPIECZEŃ Uodu wprowadza podział na: Obowiązkowe Dobrowolne Obowiązkowe to te, do zawarcia których obligują przepisy o randze ustawy lub ustalenia umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, a niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone sankcją.

19 U BEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE. 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 2. Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 3. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń

20 U BEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE. 4. Ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia (OC z tytułu wykonywania niektórych zawodów) Ubezpieczenia dobrowolne to wszystkie pozostałe.

21 D ZIAŁ I U BEZPIECZENIA NA ŻYCIE. Dział 1 – ubezpieczenia na życie Dział 1 – ubezpieczenia na życie. 1. Ubezpieczenia na życie 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli związane są z funduszem kapitałowym 4. Ubezpieczenia rentowe 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1 – 4.

22 D ZIAŁ II Dział II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Dział II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. 1) Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej 2) Ubezpieczenia choroby 3) Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych z wyjątkiem pojazdów szynowych 4) Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych obejmujące szkody w pojazdach szynowych

23 D ZIAŁ II 5) Ubezpieczenia casco statków powietrznych obejmujące szkody w statkach powietrznych 6) Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej 7) Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu 8) Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3 – 7

24 D ZIAŁ II 9) Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (nie ujęte wcześniej) 10) Ubezpieczenia OC wszelkiego rodzaju wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika 11) Jw. ale dotyczy statków powietrznych 12) Jw. ale dotyczy żeglugi morskiej i śródlądowej 13) Ubezpieczenia OC ogólnej nieujętej w grupach 10 - 12

25 D ZIAŁ II 14) Ubezpieczenia kredytu, w tym: - Ogólnej niewypłacalności - Kredytu eksportowego - Spłaty raty - Kredytu hipotecznego - Kredytu rolniczego

26 D ZIAŁ II 15) Gwarancje ubezpieczeniowe 16) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych 17) Ubezpieczenia ochrony prawnych 18) Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania

27 K LASY RACHUNKOWE. Stanowią podział grup ubezpieczeń wykorzystywany głównie do rozliczeń międzynarodowych. W dziale I – wszystkie grupy łącznie W dziale II wyróżnia się klasy: 01 – następstwa chorób i wypadków (1, 2) 02 – komunikacyjne OC (10) 03 - komunikacyjne pozostałe (3) 04 – morskie, lotnicze i transportowe (4, 5, 6, 7)

28 K LASY RACHUNKOWE. 05 – od ognia i innych szkód majątkowych (8,9) 06 – OC (11, 12, 13) 07 – kredyt i gwarancje (14, 15) 08 – świadczenie pomocy (18) 09 – ochrona prawna (17) 10 – pozostałe (16)

29 P LAN KONT UBEZPIECZYCIELA Zakłady ubezpieczeń nie posiadają wzorcowego planu kont. Tą rolę pełni plan kont największego ubezpieczyciela.

30 P RZYKŁADOWY PLAN KONT. Zespół 0 – Aktywa trwałe Zespół 1 – Środki pieniężne, kredyty bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia Zespół 3 – Materiały Zespół 5 – Koszty (analityką jest zespół 4) Zespół 6 - Odszkodowania i inne świadczenia oraz rmk

31 CD. Zespół 7 – Przychody działalności ubezpieczeniowej i pozostałe Zespół 8 – Kapitał, rezerwy, fundusze specjalne i wynik finansowy Konta pozabilansowe


Pobierz ppt "R ACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Część 1. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google