Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10 – 950 Olsztyn Tel./fax 89 527 60 75

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10 – 950 Olsztyn Tel./fax 89 527 60 75"— Zapis prezentacji:

1 Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10 – 950 Olsztyn Tel./fax 89 527 60 75 zgwm@zgwm.pl www.zgwm.pl

2 Co to takiego ? Po co i dla kogo ? Jak podejmuje się decyzje? Co z tego ma społeczeństwo?

3 – to specyficzne zrzeszenia – korporacje prawa publicznego Związki międzygminne – to specyficzne zrzeszenia – korporacje prawa publicznego Są formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, przekraczających możliwości finansowe bądź organizacyjne pojedynczej gminy Są formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, przekraczających możliwości finansowe bądź organizacyjne pojedynczej gminy tworzone są przez samorządy gmin w drodze porozumień zatwierdzanych uchwałami rad gmin na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) tworzone są przez samorządy gmin w drodze porozumień zatwierdzanych uchwałami rad gmin na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Szczegółowe zasady tworzenia związków międzygminnych zawiera Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne w.w. ustawy (art. 64-73a) Szczegółowe zasady tworzenia związków międzygminnych zawiera Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne w.w. ustawy (art. 64-73a) 1) uchwały o utworzeniu przez rady zainteresowanych gmin1) uchwały o utworzeniu przez rady zainteresowanych gmin 2) przyjęcia statutu związku2) przyjęcia statutu związku

4 Członkostwo w związku jest dobrowolne, każda gmina może swobodnie z niego wystąpić Członkostwo w związku jest dobrowolne, każda gmina może swobodnie z niego wystąpić Związki posiadają osobowość prawną - po zarejestrowaniu w Rejestrze związków międzygminnych, z dniem ogłoszenia statutu w Dzienniku wojewódzkim Związki posiadają osobowość prawną - po zarejestrowaniu w Rejestrze związków międzygminnych, z dniem ogłoszenia statutu w Dzienniku wojewódzkim wykonują swoje statutowe zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność wykonują swoje statutowe zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność Zgodnie z art. 73a u.s.g. do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin Zgodnie z art. 73a u.s.g. do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin Związki tworzy się w celu efektywniejszego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej Związki tworzy się w celu efektywniejszego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej

5 Związki międzygminne nie mają wszystkich cech samorządu terytorialnego Mówiąc o gminie - należy rozumieć, zgodnie ustawą o samorządzie gminnym, wspólnotę oraz odpowiednie terytorium. Gmina jest więc prawnie zorganizowanym związkiem mieszkańców Mówiąc o gminie - należy rozumieć, zgodnie ustawą o samorządzie gminnym, wspólnotę oraz odpowiednie terytorium. Gmina jest więc prawnie zorganizowanym związkiem mieszkańców Z przynależnością do wspólnoty samorządowej, z mocy prawa wiąże się czynne i bierne prawo wyborcze Z przynależnością do wspólnoty samorządowej, z mocy prawa wiąże się czynne i bierne prawo wyborcze Z przynależnością do związku nie wiąże się z mocy prawa czynne i bierne prawo wyborcze, nie jest też ustawowo przypisane terytorium Z przynależnością do związku nie wiąże się z mocy prawa czynne i bierne prawo wyborcze, nie jest też ustawowo przypisane terytorium

6 Związki nie są z punktu widzenia prawa (ustaw ustrojowych), jednostkami samorządu terytorialnego. Podobnie jednak do samorządu, wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a do ich funkcjonowania stosuje się odpowiednio przepisy, jak do jednostek samorządu terytorialnego Związki nie są z punktu widzenia prawa (ustaw ustrojowych), jednostkami samorządu terytorialnego. Podobnie jednak do samorządu, wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a do ich funkcjonowania stosuje się odpowiednio przepisy, jak do jednostek samorządu terytorialnego Gmina jest prawnie zorganizowanym związkiem mieszkańców, natomiast związek międzygminny zrzesza gminy, za dobrowolną zgodą mieszkańców, wyrażoną przez przedstawicielstwo wspólnoty samorządowej, wybranej w demokratycznych wyborach

7 Związków międzygminnych nie należy mylić: z porozumieniami międzygminnymi (opisanymi w art. 74 usg), które polegają na przekazaniu zadań jednej gminy innej gminie, bez utworzenia odrębnej osoby prawnej z porozumieniami międzygminnymi (opisanymi w art. 74 usg), które polegają na przekazaniu zadań jednej gminy innej gminie, bez utworzenia odrębnej osoby prawnej Nie należy także mylić ich ze stowarzyszeniami gmin (opisanymi w rozdziale 9 art. 84 i 84a w.w. ustawy) Nie należy także mylić ich ze stowarzyszeniami gmin (opisanymi w rozdziale 9 art. 84 i 84a w.w. ustawy) ze związkami celowymi ze związkami celowymi

8 Organy związków międzygminnych Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie związku (odpowiednik rady gminy) Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie związku (odpowiednik rady gminy) Składa się ono z wójtów/burmistrzów (a więc organów wykonawczych) poszczególnych gmin Składa się ono z wójtów/burmistrzów (a więc organów wykonawczych) poszczególnych gmin Rada gminy może – na wniosek wójta - upoważnić do reprezentacji gminy w związku radnego lub zastępcę wójta Rada gminy może – na wniosek wójta - upoważnić do reprezentacji gminy w związku radnego lub zastępcę wójta Organem wykonawczym związku jest Zarząd, powoływany przez zgromadzenie związku spośród jego członków. Organem wykonawczym związku jest Zarząd, powoływany przez zgromadzenie związku spośród jego członków. Kadencja trwa 4 lata = kadencji rady gminy

9 ZGWM powstał w 1992 r. Zapoczątkowana w 1990 roku reforma samorządowa uruchomiła mechanizmy demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

10 Rozpoczynająca się dyskusja na temat podziału terytorialnego kraju spowodowała, że Przedstawiciele gmin podjęli próbę połączenia środków i możliwości organizacyjnych, chcąc stworzyć sobie warunki do rozwoju, ale w historycznych granicach Warmii i Mazur Źródło:http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/ph/pro/plwoj.html, (30.05.2008 r.) - opracowanie własnehttp://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/ph/pro/plwoj.html 01.01.1999 r.

11 Oczywistym jest, że sektor publiczny nie działa w izolacji Jest elementem systemu, który obejmuje społeczeństwo, organizacje społeczne, gospodarcze i Jest elementem systemu, który obejmuje społeczeństwo, organizacje społeczne, gospodarcze i sieć powiązań między nimi Na pierwszy plan wychodzą wspólne cele sektora publicznego, a Na pierwszy plan wychodzą wspólne cele sektora publicznego, a możliwość ich realizacji zależy nie tylko od czynników politycznych, ale także od społecznych W polskim systemie prawa szczeblem podstawowym są gminy I to one muszą odpowiedzieć na pytanie jak osiągać cele publiczne? I to one muszą odpowiedzieć na pytanie jak osiągać cele publiczne? W 1992 r. Gminy postawiły na system partnerski, czyli na ścisłą i ciągłą współpracę

12 Źródło:http://www.bratalbert.org.pl/informator/warm_z_1-1.gif - opracowanie własne (grudzień 2009 r.)http://www.bratalbert.org.pl/informator/warm_z_1-1.gif

13 Udział gmin województwa warmińsko – mazurskiego w ZGWM ZGWM

14 Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich Komisja Budżetowa 3 os. Przewodniczący Zgromadzenia Komisja Statutowa 3 os. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Zastępca Przew. Zarządu Komisja Rewizyjna 7 os. Przewodniczący Zarządu Członek Zarządu Zarząd Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich Zarząd Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich Sekretarz Zgromadzenia Biuro Związku 2 1 / 3 etatu Biuro Związku 2 1 / 3 etatu organ stanowiący i kontrolny organ wykonawczy aparat pomocniczy komisje Zgromadzenia Komisja Problemowa Przedstawiciel Olsztyna

15 Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich Przewodnicząca Zgromadzenia Marzenna Supranowicz (Wójt Gminy Pozezdrze) Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Zbigniew Marek Małkowski (Wójt Gminy Gietrzwałd) Sekretarz Zgromadzenia Danuta Puchalska (Wójt Gminy Janowiec Kościelny)

16 Zarząd Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich Przewodnicząca Zarządu Krystyna Sroka (Wójt Gminy Lidzbark Warmiński) Zastępca Przewodniczącej Zarządu Teodozy Jerzy Marcinkiewicz (Wójt Gminy Stawiguda) Członek Zarządu Piotr Grzymowicz (Prezydent Miasta Olsztyn) Członek Zarządu Maria Jarczewska (Wójt Gminy Piecki) Członek Zarządu Włodzimierz Budny (Wójt Gminy Jedwabno) Członek Zarządu Andrzej Ołtuszewski (Burmistrz Miasta Orneta)

17 Komisja Rewizyjna Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich Krzysztof Piwowarczyk – Przewodniczący KR - Burmistrz Węgorzewa Członkowie Komisji Rewizyjnej Sławomir Jarosik – Wójt Gminy Kętrzyn Janusz Pabich – Wójt Gminy Świętajno Wincenty Przyborowski - Wójt Gminy Braniewo Elżbieta Halina Samorajczyk – Burmistrz Biskupca Mirosław Stegienko - Burmistrz Olsztynka Łukasz Wiśniewski – Wójt Gminy Barciany

18 Przewodniczący Komisji Waldemar Szymański (Wójt Gminy Janowo) Członkowie Komisji Danuta Górska (Burmistrz Szczytna) Jerzy Laskowski (Wójt Gminy Purda) Komisja Budżetowa Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

19 Komisja Statutowa Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich Zofia Andrzejewska (Wójt Gminy Kurzętnik) Bernard Mius (Burmistrz Pasymia) Krzysztof Franciszek Nałecz (Burmistrz Bartoszyc)

20 Komisja Problemowa Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich Lech Nitkowski (Burmistrz Barczewa) Jacek Szydło (Wójt Gminy Dywity) Stanisław Trzaskowski (Burmistrz Dobrego Miasta)

21 Biuro Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich Joanna Maląg – Główna Księgowa Urszula Młodziejewska – inspektor Halina Niestrój - inspektor

22 Każde zarządzanie oparte jest na zasadach przejrzystości, otwartości, efektywności, respektowaniu prawa i solidarności z obywatelami Każde zarządzanie podlega kontroli i nadzorowi

23 Regionalna Izba Obrachunkowa Najwyższa Izba Kontroli Wewnętrzna Komisja Rewizyjna Zewnętrzna Kontrola Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich Kontrola Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

24 Organy nadzorcze i ich uprawnienia Organy nadzorcze i ich uprawnienia Prezes Rady Ministrów Wojewoda Regionalna Izba Obrachunkowa prawo zawieszenia organów j.s.t. i ustanowienia zarządu komisarycznego prawo stwierdzenia nieważności uchwał w całości lub części prawo stwierdzenia nieważności uchwał w całości lub części (sprawy finansowe)

25 Zadania Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich Związek wykonuje zadania publiczne gmin zrzeszonych, przekraczające ich możliwości organizacyjne, a w szczególności: Podejmuje działania w celu zwiększenia możliwości rozwojowych gmin Związku Stanowi forum do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin zrzeszonych w Związku. Inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego będących w procesie legislacji Reprezentuje interesy gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej i samorządowej poprzez podejmowanie stanowisk i wyrażanie opinii

26 Organizuje seminaria, szkolenia, spotkania i wyjazdy studyjne będących przedmiotem zainteresowania gmin członkowskich Organizuje i wspiera wymianę doświadczeń samorządowych z partnerami krajowymi i zagranicznymi organizacja wymiany doświadczeń – Związek może w tym celu podejmować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, reprezentując interesy gmin w tym zakresie Promuje walory turystyczne i kulturalne Regionu Warmińsko- Mazurskiego oraz wspiera inicjatywy lokalne w tym zakresie Poprzez realizację swych zadań Związek wspiera ideę samorządu terytorialnego

27 Celem współpracy jest działanie na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów Związek prowadzi działalność non profit Związek prowadzi działalność non profit Władze Związku nie są zatrudnione na etatach Władze Związku nie są zatrudnione na etatach Związek realizując cele statutowe, nie zastępuje gmin w działaniach Związek realizując cele statutowe, nie zastępuje gmin w działaniach lecz lecz inspiruje aktywność inspiruje aktywność wzmacnia potencjał gmin wzmacnia potencjał gmin wspiera inicjatywy lokalne wspiera inicjatywy lokalne solidarnie zmierza do wspólnego rozwiązywania problemów solidarnie zmierza do wspólnego rozwiązywania problemów Wszystkie zamierzenia mają na celu zwiększenie możliwości rozwojowych. Gminom postanowiono podawać wędkę, NIE rybę postawiono na POMOCNICZOŚĆ – PARTNERSTWO – WSPÓŁPRACĘ

28 : Decyzje podejmowane są : K Kolegialnie, (zarówno przez Zarząd / Zgromadzenie) - grupę cechuje zróżnicowanie wiedzy i doświadczeniaZaleta - grupę cechuje zróżnicowanie wiedzy i doświadczenia - ryzyko wygrywania swoich racji kosztem grupyWada - ryzyko wygrywania swoich racji kosztem grupy W systemie partnerskim – na bazie porozumienia przy zastosowaniu konsultacjiprzy zastosowaniu konsultacji efektem ma być osiągnięcie celówefektem ma być osiągnięcie celów celem jest rozwiązanie pojawiających się problemów,celem jest rozwiązanie pojawiających się problemów, Unika się biurokracji – akcja na telefon

29 Cel koncentruje się na potrzebach gmin i ich mieszkańców Gminy traktowane są RÓWNO – a zasady działania i współpracy określa statut

30 istotną kwestią współdziałania są 3 zasady: W myśl zasady pomocniczości istotną kwestią współdziałania są 3 zasady: Działanie Związku rozpoczyna się w chwili, kiedy rozwiązanie problemu przekracza możliwości organizacyjne, finansowe pojedynczych gmin Działanie Związku rozpoczyna się w chwili, kiedy rozwiązanie problemu przekracza możliwości organizacyjne, finansowe pojedynczych gmin suwerenność członków suwerenność członków uznawanie prawa do samodzielnego rozwiązywania problemów uznawanie prawa do samodzielnego rozwiązywania problemów

31 Jak funkcjonuje mechanizm ? Z inicjatywą rozwiązania PROBLEMU może wystąpić każdy przedstawiciel gminy lub Zarząd Związku (z własnej inicjatywy) Z inicjatywą rozwiązania PROBLEMU może wystąpić każdy przedstawiciel gminy lub Zarząd Związku (z własnej inicjatywy) 1) W jakiejś gminie (kilku) pojawia się problem; Problem zgłaszany jest do biura ZwiązkuProblem zgłaszany jest do biura Związku Informacja wejściowa jest przetwarzana ( sprawdzane są akty prawne)Informacja wejściowa jest przetwarzana ( sprawdzane są akty prawne) Zbiera się informacje na temat występowania problemu w innych gminach, analizuje się przyczynyZbiera się informacje na temat występowania problemu w innych gminach, analizuje się przyczyny Konsultuje się z gminami sposób rozwiązaniaKonsultuje się z gminami sposób rozwiązania W zależności od złożoności problemu zajmuje się nim Zarząd – bądź Komisja Problemowa ( burza mózgów)

32 2) Poszukuje się rozwiązań np. propozycje zmiany ustawy 3) Opracowuje się Stanowiska (wystąpienia do parlamentarzystów i właściwych organów – wskazując problem, czy wręcz proponując rozwiązanie) Przy czym: Przebieg procesu decyzyjnego i samo powzięcie decyzji zależy od złożoności problemów: Przebieg procesu decyzyjnego i samo powzięcie decyzji zależy od złożoności problemów: organizowane jest spotkanie z przedstawicielami rządu, parlamentuorganizowane jest spotkanie z przedstawicielami rządu, parlamentu lobbuje się wspólnie z innymi związkami…lobbuje się wspólnie z innymi związkami… Potem Zgromadzenie podejmuje decyzje na dany temat w fomie UCHWAŁY lub STANOWISKA Decyzje podejmowane w formie uchwał zapadają ZAWSZE bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia śledzi skutki, jakie nastąpiły - czy są zgodne z oczekiwaniami i jakie występują odchylenia – podejmuje się decyzję, co dalszego działania 4) Kontrola - śledzi skutki, jakie nastąpiły - czy są zgodne z oczekiwaniami i jakie występują odchylenia – podejmuje się decyzję, co dalszego działania

33 Nie zawsze udaje się osiągnąć cel …. O sukcesie decyduje: budżet państwa silni parlamentarzyści w innych regionach Inne - silniejsze ośrodki gospodarcze

34 Kilka przykładów działań czyli odpowiedź Związku na potrzeby gmin

35 Współpraca z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich jest inicjatorem i organizatorem spotkań wójtów i burmistrzów z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej w województwie Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich jest inicjatorem i organizatorem spotkań wójtów i burmistrzów z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej w województwie W ramach współpracy Związek ma swoich przedstawicieli w: komitetach sterujących, komitetach sterujących, komitetach monitorujących komitetach monitorujących zespołach programowych zespołach programowych i grupach roboczych, zajmujących się tworzeniem programów regionalnych i grupach roboczych, zajmujących się tworzeniem programów regionalnych

36 Współpraca z przedstawicielami rządu i parlamentu Od początku istnienia, jednym z ważniejszych zadań Związku jest organizowanie spotkań przedstawicieli gmin i powiatów z przedstawicielami rządu i parlamentu Spotkania mają zwrócić uwagę administracji rządowej i parlamentarzystom, na rozbieżność pomiędzy konstytucją RP i przepisami ustawowymi, a ich realizacją przez stronę rządowąSpotkania mają zwrócić uwagę administracji rządowej i parlamentarzystom, na rozbieżność pomiędzy konstytucją RP i przepisami ustawowymi, a ich realizacją przez stronę rządową Nic tak nie deprecjonuje prawa, jak prawo źle konstruowane Tylko od dobrej jakości prawa zależy, czy będą respektowanie jego zasady i wartości

37 Działalność j.s.t. została podporządkowana ustawie zasadniczej oraz ustawom kompetencyjnym. Jednak, by samorządy mogły wykonywać swoje zadania w należyty sposób, bez problemów i usterek, prawo winno być: czytelne, stabilne, bez luk w zapisach czytelne, stabilne, bez luk w zapisach winno być poprawne i w sposób przemyślany ukształtowanewinno być poprawne i w sposób przemyślany ukształtowane winno być kreowane w sposób racjonalny, a luki ustawowe winny być uzupełnianewinno być kreowane w sposób racjonalny, a luki ustawowe winny być uzupełniane przedstawicielami rządu i parlamentu Podczas spotkań przedstawicielami rządu i parlamentu zgłaszane są uwagi: do niejasnych reguł prawnych do niejasnych reguł prawnych, które rodzą wiele wątpliwości, do braku spójności przepisów i rozwiązań systemowych do braku spójności przepisów i rozwiązań systemowych, co ma odzwierciedlenie m.in. w stabilności i pewności dochodów jednostek samorządu terytorialnego Chodzi o wyeliminowanie, niekiedy absurdalnych skutków zapisów prawnych. Zmiana przepisów, które nie biorą pod uwagę reguł wykładni celowościowej i systemowej - ułatwia funkcjonowanie gminom

38 Postulaty gmin w kwestiach utrudniających funkcjonowanie przekazywane są nie tylko parlamentarzystom – wysłane są do : Prezydenta RP, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP, Ministerstw wg. właściwości (np. MEN, MF), Ministerstw wg. właściwości (np. MEN, MF), Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, parlamentarzystów Polski północno-wschodniej, parlamentarzystów Polski północno-wschodniej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Senat RP), Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Senat RP), Federacji Związków Gmin i Powiatów RP Federacji Związków Gmin i Powiatów RP ogólnopolskich związków gmin. ogólnopolskich związków gmin.

39 Dążąc do zabezpieczenia mocniejszego akcentu dla głosu samorządów województwa Związek współpracuje w sprawie opiniowania aktów prawnych, z ogólnopolskimi związkami m.in. z Federacją Związków Gmin i Powiatów RP – gdzie ma we władzach swojego przedstawiciela Związek współpracuje w sprawie opiniowania aktów prawnych, z ogólnopolskimi związkami m.in. z Federacją Związków Gmin i Powiatów RP – gdzie ma we władzach swojego przedstawiciela

40 W 1995 roku, Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie poparcia wojewody olsztyńskiego w sprawach: W 1995 roku, Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie poparcia wojewody olsztyńskiego w sprawach: utworzenia Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego utworzenia Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego uruchomienia lotniska Porty Lotnicze – Mazury Szczytno uruchomienia lotniska Porty Lotnicze – Mazury Szczytno ustanowienia województwa olsztyńskiego obszarem zrównoważonego ekorozwoju ustanowienia województwa olsztyńskiego obszarem zrównoważonego ekorozwoju Związek lobbował na rzecz tych inicjatyw za pośrednictwem parlamentarzystów i podczas spotkań z przedstawicielami rządu Związek lobbował na rzecz tych inicjatyw za pośrednictwem parlamentarzystów i podczas spotkań z przedstawicielami rządu

41 2001 ZGWM realizował projekt p.t. Gminna sieć partnerska - finansowany w ramach Programu Wspierania Samorządów Lokalnych Brytyjskiego Funduszu Know-How 2001 ZGWM realizował projekt p.t. Gminna sieć partnerska - finansowany w ramach Programu Wspierania Samorządów Lokalnych Brytyjskiego Funduszu Know-How stworzono system wewnętrznej komunikacji z gminami członkowskimi stworzono system wewnętrznej komunikacji z gminami członkowskimi umożliwiono gminom promocję i prezentację na zewnątrz umożliwiono gminom promocję i prezentację na zewnątrz cykl szkoleń p.t. Przyjazny internet cykl szkoleń p.t. Przyjazny internet W obliczu zbliżającej się integracji z UE, a więc też środków przedakcesyjnych, partnerstwo było kluczowym elementem wielu projektów

42 2000/2001 Turystyka lokalna w UE – szanse rozwojowe gmin i powiatów polski północno – wschodniej Celem tych działań było przygotowanie samorządów gmin i miast zrzeszonych w ZGWM do integracji z UE skorzystanie z doświadczeń krajów będących w Unii, w zakresie rozwoju gospodarczego. Korzystając z doświadczeń innych, można było zrobić krok do przodu i nie wyważać otwartych drzwi. - 4 konferencje - 2 wyjazdy studyjne do Włoch i Holandii Projekt Inicjatywy Proeuropejskie Program PHARE 97 Integracja Europejska

43 2004 roku ZGWM zrealizował projekt Sektorowe Programy Operacyjne - dostępne dla samorządów - szanse i zagrożenia 2004 roku ZGWM zrealizował projekt Sektorowe Programy Operacyjne - dostępne dla samorządów - szanse i zagrożenia - Projekt współfinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej- Projekt współfinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Projekt realizowany był przy współudziale Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodka Samorządu Lokalnego w OlsztynieProjekt realizowany był przy współudziale Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie Realizacja projektu była burzą mózgów na temat funduszy strukturalnych Uczestnicy Seminarium korzystając ze strategii gminy, wypełniali indywidualne profile potrzeb gminy Uczestnicy Seminarium korzystając ze strategii gminy, wypełniali indywidualne profile potrzeb gminy Dzięki tej metodzie burzy mózgów uczestnicy przygotowali działania, które mogły zostać sfinansowane z Sektorowych Programów Operacyjnych. Dzięki tej metodzie burzy mózgów uczestnicy przygotowali działania, które mogły zostać sfinansowane z Sektorowych Programów Operacyjnych.

44 2003 - 2004 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Holiday Travel oraz 6 powiatami naszego regionu (bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski, giżycki, olsztyński), Związek realizował z Konsorcjum Umbria Export projekt pt.:2003 - 2004 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Holiday Travel oraz 6 powiatami naszego regionu (bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski, giżycki, olsztyński), Związek realizował z Konsorcjum Umbria Export projekt pt.: Działania na rzecz rozwoju i doskonalenia turystyki wiejskiej na Warmii i Mazurach zakres działań obejmował: badania działań makro i mikroekonomicznych sektora turystycznego, zakres działań obejmował: badania działań makro i mikroekonomicznych sektora turystycznego, działalność szkoleniową, działalność szkoleniową, pomoc i doradztwo w tworzeniu nowych obiektów turystycznych pomoc i doradztwo w tworzeniu nowych obiektów turystycznych nawiązywanie partnerstwa gospodarczego, nawiązywanie partnerstwa gospodarczego, wzajemną promocję regionów Warmii i Mazur w Umbrii oraz Umbrii na Warmii i Mazurach. wzajemną promocję regionów Warmii i Mazur w Umbrii oraz Umbrii na Warmii i Mazurach. W ramach szkoleń zrealizowano m.in.: W ramach szkoleń zrealizowano m.in.: szkolenia informatyczne,szkolenia informatyczne, szkolenia przedsiębiorców,szkolenia przedsiębiorców, szkolenia kucharzy,szkolenia kucharzy, szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców,szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców, seminaria nt. SAPARD, tworzenia joint ventureseminaria nt. SAPARD, tworzenia joint venture

45 Działania na rzecz ochrony środowiska realizowane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 2003 zrealizowano projekt pn. Zadania miast i gmin w Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska 2003 zrealizowano projekt pn. Zadania miast i gmin w Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska wyjazd szkoleniowy do Niemiec i Holandii - Projekt obejmował upowszechnianie problematyki ochrony środowiska w kręgach samorządowychwyjazd szkoleniowy do Niemiec i Holandii - Projekt obejmował upowszechnianie problematyki ochrony środowiska w kręgach samorządowych 2007 zrealizował projekt pt.: Edukacja ekologiczna w zakresie kompleksowych systemów zagospodarowania odpadami. 2007 zrealizował projekt pt.: Edukacja ekologiczna w zakresie kompleksowych systemów zagospodarowania odpadami. - wyjazd szkoleniowy do Finlandii - ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu surowców wtórnych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych

46 W roku 2005-2006 Związek współuczestniczył w projekcie Działania miast na rzecz pokoju i demokracji w Europie. Partnerem w projekcie była włoska ALDA W roku 2005-2006 Związek współuczestniczył w projekcie Działania miast na rzecz pokoju i demokracji w Europie. Partnerem w projekcie była włoska ALDA Pozostali partnerzy to: Francja i Grecja. Celem projektu było podniesienie świadomości w zakresie takich wartości jak pokój, wolność, demokracja, tolerancja, równość, walka z dyskryminacją, Pozostali partnerzy to: Francja i Grecja. Celem projektu było podniesienie świadomości w zakresie takich wartości jak pokój, wolność, demokracja, tolerancja, równość, walka z dyskryminacją, a także i roli władz lokalnych w tym zakresie W wyniku współpracy z ALDA z siedzibą w Strasbourgu Związek zrealizował w 2006 roku projekt Kształtujemy pokojową przyszłość Europy bez podziałów W wyniku współpracy z ALDA z siedzibą w Strasbourgu Związek zrealizował w 2006 roku projekt Kształtujemy pokojową przyszłość Europy bez podziałów U podstaw realizacji projektu leżało budowanie społeczeństwa obywatelskiego, nakierowanego na prawa człowieka U podstaw realizacji projektu leżało budowanie społeczeństwa obywatelskiego, nakierowanego na prawa człowieka ALDA to odpowiednik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ALDA to odpowiednik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

47 Działalność Szkoleniowa Do istotnych działań Związku należy działalność szkoleniowa Do istotnych działań Związku należy działalność szkoleniowa szkolenia organizowane są dla pracowników samorządowych gmin członkowskich i ich jednostek organizacyjnych szkolenia organizowane są dla pracowników samorządowych gmin członkowskich i ich jednostek organizacyjnych Są one tematycznie związane z kompetencjami ustawowymi. Szkolenia są organizowane po tzw. kosztach własnych (non profit) Są one tematycznie związane z kompetencjami ustawowymi. Szkolenia są organizowane po tzw. kosztach własnych (non profit)

48 Inne działania Wojewódzki Przegląd rękodzieła Artystycznego – Konkurs na Pamiątkę Warmii i Mazur. Wojewódzki Przegląd rękodzieła Artystycznego – Konkurs na Pamiątkę Warmii i Mazur. Celem Przeglądu jest prezentacja sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, wspieranie i kontynuowanie tradycji rękodzieła artystycznego, promocja rękodzieła kulturowo związanego z naszym regionem. Celem Przeglądu jest prezentacja sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, wspieranie i kontynuowanie tradycji rękodzieła artystycznego, promocja rękodzieła kulturowo związanego z naszym regionem. Konkurs Fotograficzny – Krajobraz Warmii i Mazur kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych Konkurs Fotograficzny – Krajobraz Warmii i Mazur kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębienie znajomości walorów krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem i jego pięknem Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębienie znajomości walorów krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem i jego pięknem 2005 - Dobre sąsiedztwo – kształtujemy przyszłość bez granic – realizacja z Towarzystwem Polsko – Niemieckim w Meklemburgii – Pomorzu Przednim 2005 - Dobre sąsiedztwo – kształtujemy przyszłość bez granic – realizacja z Towarzystwem Polsko – Niemieckim w Meklemburgii – Pomorzu Przednim Zakres projektu obejmował zorganizowanie VI Tygodnia Polskiego - prezentacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Meklemburgii Pomorzu Przednim Zakres projektu obejmował zorganizowanie VI Tygodnia Polskiego - prezentacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Meklemburgii Pomorzu Przednim

49 Konkurs Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś W konkursie biorą udział wsie z całego województwa warmińsko – mazurskiego, a jego celem jest poprawa stanu sanitarnego i estetyki wsi To próbujemy zmienić…

50 To próbujemy osiągnąć

51 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10 – 950 Olsztyn Tel./fax 89 527 60 75"

Podobne prezentacje


Reklamy Google