Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Założenia do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

2 Czym jest Kontrakt Samorządowy?
Kontrakt Samorządowy - planowanie i realizowanie procesów rozwojowych w oparciu o ich wymiar terytorialny. Odejście od planowania strategicznego w odniesieniu do poszczególnych sektorów (np. edukacji, gospodarki, ochrony środowiska) na rzecz planowania opartego o zintegrowane, wielosektorowe plany działań / programy rozwojowe określonych terytoriów.

3 Czym jest Kontrakt Samorządowy?
Wspólny mianownik dla określenia tak zdefiniowanych wielosektorowych planów działań / programów rozwojowych to zdelimitowany geograficznie, powiązany funkcjonalnie obszar wraz z jego endemicznymi uwarunkowaniami. KS realizowany będzie przede wszystkim w celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego obszaru nim objętego, będącego podstawą do zapewnienia spójności społecznej i infrastrukturalnej. Kontrakt Samorządowy będzie jedną z podstawowych form realizacji interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Podmioty realizujące projekty ujęte w KS będą miały zarezerwowane środki w ramach budżetu danego priorytetu RPO na realizację przedłożonego projektu (procedura pozakonkursowa)

4 Przygotowanie Kontraktu Samorządowego
Kontrakt Samorządowy będzie wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa a umocowaną prawnie reprezentacją grupy samorządów terytorialnych regionu (forma umowy) Zakres Kontraktu Samorządowego: obszar objęty KS (obszar realizacji projektów) wraz z uzasadnieniem jego delimitacji proponowana forma prawna realizacji KS charakterystyka obszaru wraz z głównymi tezami diagnostycznymi

5 Przygotowanie Kontraktu Samorządowego
wskazanie głównych potencjałów i deficytów obszaru (w tym kluczowych branż gospodarczych i odniesienie ich do regionalnych specjalizacji gospodarczych i/lub do inteligentnych specjalizacji) wskazanie całościowej koncepcji rozwoju gospodarczego obszaru objętego KS wskazanie celów rozwojowych do realizacji poprzez KS wskazanie metodologii monitorowania, ewaluacji i pomiaru stopnia realizacji projektów, celów KS opis procesu uspołecznienia wskazanie wiązki projektów priorytetowych planowanych do realizacji przez JST wskazanie obszarów tematycznych oraz planowanych do realizacji w ich ramach projektów komplementarnych, które będą korzystać z trybu konkursowego (np. projekty przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, IOB).

6 Przygotowanie Kontraktu Samorządowego
W proces formułowania KS musi być zaangażowane jak najszersze spektrum partnerów społecznych i gospodarczych (m.in. Lokalne Grupy Działania, Lokale Grupy Rybackie, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, itp.) Konieczne jest także powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi” realizowanymi w ramach EFS.

7 Wymiar terytorialny realizacji Kontraktu Samorządowego
Przesłanki delimitacji obszarów funkcjonalnych: obszary wyznaczane na podstawie istnienia powiązań funkcjonalnych pomiędzy obszarami miejskimi i otaczającymi je obszarami wiejskimi (miejskie obszary funkcjonalne), obszary wyznaczone na podstawie endogenicznych potencjałów rozwojowych określonych dla danej grupy JST, obszary wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji z uwagi na kumulację problemów o charakterze społeczno-gospodarczym stanowiących barierę dla osiągania spójności przestrzennej regionu, obszary wyznaczone z uwagi na wspólne cechy przyrodniczo-kulturowe warunkujące możliwości rozwojowe.

8 Zakres Kontraktu Samorządowego
Zakłada się, iż w ramach Kontraktu Samorządowego rezerwacją środków w trybie pozakonkursowym będą objęte projekty wyłącznie w ramach następujących osi priorytetowych RPO WZ : Oś priorytetowa RPO WZ: I Gospodarka – Innowacje – Technologie: 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości Oś priorytetowa RPO WZ: II Rozwój społeczeństwa informacyjnego: 2.3. wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla eadministracji, e-learningu, e-integracji, ekultury i e-zdrowia

9 Zakres Kontraktu Samorządowego
Oś priorytetowa RPO WZ: III Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej – Technologie: 4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii; 4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez MŚP/przez Przedsiębiorstwa; 4.3. wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; 4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych Oś priorytetowa RPO WZ: IV Dostosowania do zmian klimatu: 5.2. promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi Oś priorytetowa RPO WZ: V Rozwój naturalnego środowiska człowieka: zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami i wodnej, ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego; ochrona i przywrócenie bioróżnorodności, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie systemów ochrony ekosystemów; działania mające na celu poprawę stanu; środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza

10 Zakres Kontraktu Samorządowego
Oś priorytetowa RPO WZ: VI Transport: zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T; rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne Oś priorytetowa RPO WZ: VII Rynek pracy Oś priorytetowa RPO WZ: VIII Rozwój społeczny Oś priorytetowa RPO WZ: IX Infrastruktura publiczna Oś priorytetowa RPO WZ: X Edukacja Oś priorytetowa RPO WZ: XI Infrastruktura edukacyjna

11 Delimitacja KS to umowa pomiędzy samorządem województwa a umocowaną prawnie reprezentacją samorządów danego obszaru (stowarzyszeniem, związkiem, porozumieniem, partnerstwem, itp.) ciągłego przestrzennie, złożonego z odrębnych powiązanych funkcjonalnie jednostek samorządu terytorialnego, na których zidentyfikowano jednorodne potencjały gospodarcze i/lub problemy ograniczające uruchomienie tych potencjałów. Samorząd Województwa weryfikować będzie filozofię określenia potencjałów i powiązań funkcjonalnych oraz adekwatność delimitacji obszaru objętego KS w tym kontekście

12 Delimitacja KS ma stawiać nacisk na gospodarkę obszaru, wzmacniać ją…(analiza sektorów gospodarki PKD 2007) jednym z celów KS jest koncentracja zasobów i środków interwencji na wybranych obszarach tematycznych, służących przede wszystkim rozwojowi gospodarczemu w wyłonionych specjalizacjach gospodarczych regionu (w tym również inteligentnych specjalizacjach): biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości (ICT), turystyka i zdrowie Opracowanie KS pozostających w sprzeczności w obraną dotąd ścieżką rozwoju samorządów i zaangażowanych w realizację KS interesariuszy znacznie ograniczy wiarygodność negocjacyjną JST.

13 Delimitacja Z uwagi na cechy przestrzenno-funkcjonalne obszaru Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, nie będzie miała zastosowania klasyczna delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych, tak jak w przypadku wiodących ośrodków miejskich o randze metropolitalnej, regionalnej lub subregionalnej (patrz KPZK- Miejskie obszary funkcjonalne). Na przedmiotowym obszarze ZMiGDP zapewne Kołobrzeg i Szczecinek wykazuje silniejsze w skali regionu cechy ośrodka subregionalnego, natomiast pozostałe miasta to ośrodki o randze lokalnej, między którymi istnieją gospodarcze powiązania w zakresie przepływu osób, towarów, wiedzy. Niewątpliwie na obszarze ZMiGDP istnieją gminy słabsze gospodarczo, na których zidentyfikowano poważne problemy społeczne i gospodarcze (ubóstwo, bezrobocie, słaba przedsiębiorczość mieszkańców). Silniejsze obszary mają działać na zasadzie dźwigni dla tych słabszych, a osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez opracowanie i wdrażanie projektów w ramach Kontraktu Samorządowego.

14 Specyfika obszaru wg KPZK 2030

15 Specyfika obszaru wg KPZK 2030

16 Specyfika obszaru wg KPZK 2030

17 Specyfika obszaru wg KPZK 2030

18 Specyfika obszaru wg KPZK 2030

19 Jakie cechy badać Turystyka SEKCJA A: ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA C: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE: Produkcja wyrobów tartacznych, PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH ???

20

21

22

23 Dziękuję za uwagę zapraszam do zadawania pytań


Pobierz ppt "Założenia do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google