Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konfedercja Barska zako ń czy ł a si ę I rozbiorem Polski.Dokona ł a go Katarzyna z Józefem II i Fryderykiem II. Rosja zagarn ęł a ziemie Bia ł oruskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konfedercja Barska zako ń czy ł a si ę I rozbiorem Polski.Dokona ł a go Katarzyna z Józefem II i Fryderykiem II. Rosja zagarn ęł a ziemie Bia ł oruskie."— Zapis prezentacji:

1

2 Konfedercja Barska zako ń czy ł a si ę I rozbiorem Polski.Dokona ł a go Katarzyna z Józefem II i Fryderykiem II. Rosja zagarn ęł a ziemie Bia ł oruskie nad D ź win ą i Górnym Niedprem. W r ę kach Prus pojawi ł o si ę Pomorze bez Gda ń ska i Torunia, Warmia i cz ęść Wielkopolski, natomiast Austria otrzyma ł a ziemie Ukrai ń skie pod rzek ę Wzgrócz i cz ęść Ma ł opolski.

3

4 Reformy Sejmu Wielkiego nie spodoba ł y si ę stronnictwu hetma ń skiemu,dlatego te ż podpisany zosta ł akt Konfederacji Targowickiej.Rosja wkroczy ł a wtedy do os ł abionej Polski i mimo kilku jej zwyci ę stw w ko ń cu si ę podda ł a. Dosz ł o wtedy do II rozbioru Polski. Nie uczestniczy ł a w nim Austria. Rosja pod panowanie obj ęł a tereny tj.: Podole, Ukrain ę i wi ę kszo ść Bia ł orusi. Prusy dosta ł y: Gda ń sk, Toru ń, Wielkopolska i cz ęść Mazowsza.

5

6 W 1794r. wybuch ł a Insurekcja Ko ś ciuszkowska. Po wielu stoczonych bitwach powstanie upad ł o, a polacy ponie ś li kl ę sk ę. POLSKA ZNIKN ĘŁ A Z MAPY NA 123 LATA. Podczas III rozbioru Prusy zagarn ęł y Mazowsze z Warszaw ą, cz ęść Ma ł opolski i Podlasia,Rosja tereny na wsch. Od rzeki bug i Niemen, a Austria Ma ł opolske z Krakowem, Lubelszczyzn ę,cz ęść Mazowsza i Podlasia.

7

8

9

10

11

12

13 Legiony Polskie utworzone zosta ł y w roku 1797 przez genera ł a Jana Henryka D ą browskiego we W ł oszech. Równie ż w tym samym roku powsta ł hymn Polski Mazurek D ą browskiego, którego autorem jest Józef Wybicki. Oficjalnym hymnem polski sta ł si ę dopiero w 1927r.

14

15

16

17 Ksi ę stwo Warszawskie powsta ł o w 1807r. dzi ę ki zawarciu pokoju w Tyl ż y. Obj ęł o tereny Gda ń ska, Torunia, Wielkopolski, cz ęś ci Mazowsza,Ma ł opolski i Podlasia. Zapanowa ł a tam monarchia konstytucyjna. Królem zosta ł Fryderyk August – ksi ąż e Warszawski.

18 - monarchia konstytucyjna -zawarcie unii personalnej z Saksoni ą -w ł adca dziedziczny - na czele Rady Ministrów sta ł prezes -zniesienie podda ń stwa ch ł opów zgodnie z Dekretem Grudniowym (1807r.) jedynym w ł a ś cicielem mia ł by ć pan. Ch ł op opuszczaj ą c wie ś nie mo ż e zabra ć maj ą tku. dekret zdejmowa ł ch ł opu kajdany z nóg razem z butami.

19 Kongres wiede ń ski zadecydowa ł o podzieleniu Ksi ę stwa Warszawskiego na : - Wielkie Ksi ę stwo Pozna ń skie - Rzeczpospolita Krakowska - Królestwo Polskie

20 - Wiosna Ludów 1848r. - Powstanie Listopadowe 1830/31 - Powstanie Styczniowe 1863/64 - Protesty, na przyk ł ad : *wóz Micha ł a Drzyma ł y * dzieci z Wrze ś ni - Strajki - Manifestacje

21 Polacy zaczęli organizować tajne spiski, ponieważ car zaczął łamać konstytucje. Tajne spiski : - Wolnomularstwo Narodowe - Towarzystwo Patriotyczne - Sprzysiężenie Podchorążych - Filomaci - Filareci

22 Genera ł Józef Ch ł opicki (uczestniczy ł w Insurekcji Ko ś ciuszkowskiej ) Genera ł Jan Krukowiecki (bra ł udzia ł w wojnach napoleo ń skich, by ł przeciwny powstaniu listopadowemu ) Genera ł Maciej Rybi ń ski (ostatni wódz powstania listopadowego) Genera ł Jan Skrzynecki (by ł w armii Ksi ę stwa Warszawskiego )

23 Stoczek ( zwycięstwo - Polacy) Białołęka ( zwycięstwo – Polacy) Grochów ( nierozstrzygnięta ) Wawer ( zwycięstwo – Polacy) Dębe Wielkie ( zwycięstwo – Polacy) Iganie ( zwycięstwo – Polacy) Ostrołęka ( zwycięstwo – Rosjanie) Warszawa ( zwycięstwo – Rosjanie )

24

25

26

27 Wielka Emigracja – masowy wyjazd Polaków z kraju po powstaniu listopadowym Ogłoszenie stanu wojennego Zlikwidowanie sejmu i rządu Unieważnienie konstytucji Królestwa Polskiego Rozpoczęto proces rusyfikacji

28 Emigranci zaczęli tworzyć stronnictwa polityczne,np.: Komitet Narodowy Polski (J. Lelewel) Hotel Lambert ( A.J.Czartoryski) Towarzystwo Demokratyczne Polski (T. Krępowiecki) Gromady Ludu Polskiego (

29 - Praca organiczna - rozwijanie gospodarki za pomoc ą polskiego kapita ł u - Praca u podstaw – szerzenie o ś wiaty w ś ród wszystkich warstw spo ł ecznych

30 Rabacja galicyjska – w 1846 roku przeciwko szlachcie w Galicji stan ę li Austriacy i ch ł opi, którzy napadli na dwory szlacheckie. W 1848 dosz ł o do powstania w Wielkopolsce, któro zako ń czy ł o si ę kl ę sk ą dla Polaków, ale mimo to zyskali reprezentacje w sejmie pruskim.

31 Dyktatorzy powstania: - Ludwik Mieros ł awski - Marian Langiewicz - Romuald Traugutt

32 Czerwoni – kapitan Jarosław Dąbrowski domagał się pełnej niepodległości Polski w wyniku powstania i uwłaszczenia chłopów bez odszkodowań. Biali –Hrabia Jan Zamoyski i bankier Kronenberg byli zwolennikami manifestacji pokojowych i autonomi królestwa oraz dążył do uwłaszczenia chłopów za odszkodowaniem.

33 chęć odzyskania niepodległości Branka czyli masowy pobór młodych Polaków do wojska carskiego wiosna posewastopolska

34 - 1864r. uwłaszczenie chłopów - Królestwo Polskie przestaje istnieć - śmierć powstańców

35 Szybki rozwój handlu i przemysłu. Ludzi zsyłano na Sybir,więziono, torturowano. Walczono z kościołem katolickim, a język rosyjski był obowiązkowy. Polacy zakładali przeciwko rosjanom tajne organizacje spiskowe. Była obecna praca organiczna i praca u podstaw.

36 Rolnictwo i przemysł był rozwinięty,ale pracowano jedynie na potrzeby Niemiec. Zaborcy germanizowali ludność polską, wysiedlali polaków z państwa Niemieckiego,ograniczali role kościoła i zabraniali posługiwania sie ojczystym językiem. Dzieci urządzały protesty jak i również polscy osadnicy.

37 W tym zaborze były ciężkie warunki życia, ale za to polacy mieli większą swobode polityczną.

38

39 Wielki Proletariat (Ludwik Waryński) Socialdemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (Róża Luksemburg, Julian Marchlewski)

40 -PPS Bolesław Limanowski (Józef Piułsudzki)

41 -Liga Polska -Liga Narodowa -Narodowa Demokracja (Roman Dmowski)

42 Stronnictwo Ludowe (Wincenty Witos)

43 Chrześcijańska Demokracja –chadecja (Wojciech Korfanty)

44 Bezpośrednia przyczyna wybuchu I wojny światowej był zamach na arcyksięcia Franciszka Fredynanda - 28czerwca 1914r.

45 Pierwsza wojna światowa to wojna totalna. Objęła ona wszystkie kontynenty. Zginęło mnóstwo ludzi. Podczas wojny powstały dwie organizacje polityczne i wojskowe nazwane tak samo, czyli ; Proaustriacka i Prorosyjska.

46 Ziemie Polskie zostały zjednoczone pod panowaniem Rosji dzięki odezwie księcia Mikołaja Mikołajewicza. Dwuwładza w Rosji sprawiła, że Polska została odbudowana. Polska niepodległa z dostępem do morza - takie orędzie wygłosił prezydent USA Wilson w 1918r.

47


Pobierz ppt "Konfedercja Barska zako ń czy ł a si ę I rozbiorem Polski.Dokona ł a go Katarzyna z Józefem II i Fryderykiem II. Rosja zagarn ęł a ziemie Bia ł oruskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google