Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoleniowa Rada Pedagogiczna"— Zapis prezentacji:

1 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

2 Rodzic i nauczyciel partnerami w wychowaniu

3 Zakres tematyczny spotkania:
§      Komunikacja interpersonalna rodzic – dziecko oraz nauczyciel - rodzic. § Postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. §        Rola właściwej współpracy nauczyciela z rodzicami. §        Metody i formy współpracy. §        Przykładowe scenariusze spotkań z rodzicami. § Nauczyciel jako zawód zaufania publicznego. § Prawa nauczyciela w kontaktach z uczniem i jego rodzicami.

4 Każda szkoła powinna wypracować taki model współpracy z rodzicami, by rodzice każdego dziecka byli współtwórcami procesu edukacji a nauczyciele wspierali rodziców w wychowaniu dziecka, zgodnie z przyjętym przez nich systemem wartości. 

5 Środowisko rodzinne w znacznym mierze kreuje osobowość dzieci, ich zainteresowania, upodobania, nawyki, przyzwyczajenia, postawy społeczne i moralne oraz przekonania i światopogląd. Wpływ rodziny, początkowo olbrzymi, w miarę rozszerzania się kontaktów dziecka z szerszym światem stopniowo maleje. Proces ten staje się wyraźnie dostrzegany w okresie dorastania. Zachodzące zmiany dadzą się sprowadzić głównie do trzech momentów:    -        kryzys autorytetu rodziców -       konflikty z rodzicami osłabienie więzi emocjonalnej

6 Autorytet oparty na funkcji.
Autorytet – to pojęcie wieloznaczne i często przez każdego z nas rozumiane inaczej. Autorytet oparty na doświadczeniu. Autorytet oparty na funkcji. Autorytet oparty na nieformalnych umowach. Autorytet oparty na sile (przewadze).

7 Kryzys autorytetu rodziców
Kryzys zaufania do rodziców przechodzi ewolucję. Pojawia się około 12 roku życia, a dochodzi do szczytu w wieku lat, po czym stopniowo słabnie. Po okresie roku życia następuje powrót na łono rodziny –jednakże przy całkowitej zmianie stosunku do rodziców.

8 POSTAWY RODZICIELSKIE
I ICH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI DZIECKA                   

9 Właściwe postawy rodzicielskie
akceptacja, współdziałanie, rozumna swoboda, uznawanie praw dziecka.

10 Negatywne postawy rodzicielskie:
- postawa odrzucenia, - postawa unikająca, - nadmiernie chroniąca, - nadmiernie wymagająca.

11 Konflikty z rodzicami Częstą nieumiejętnością rodziców jest brak elastyczności w dostosowaniu się do zmian zachodzących w dzieciach. Nie dostrzegają oni i nie rozumieją budzących się w dzieciach nowych potrzeb. Przyzwyczajeni do bezwzględnego posłuchu w latach dziecięcych, nadal trzymają się ustalonych metod postępowania, które nie dają pożądanych rezultatów. Próbują podtrzymać swój autorytet: zakazami, nakazami, karami, groźbami, ca przyczynia się do naderwania więzi uczuciowych i wytworzenia dystansu, który potem bardzo trudno usunąć. W wielu wypadkach brak podstawowych wiadomości o procesach rozwojowych dzieci i młodzieży, stanowią główną przyczynę niepożądanych stosunków między rodzicami i dziećmi.

12 BUDUJEMY POROZUMIENIE Z RODZICAMI

13 "nauczyciel - rodzic - uczeń„
Peter Mittler  twierdzi, że przyczyny braku współpracy rodziców i nauczycieli tkwią między innymi w: Niedostatecznym przygotowaniu nauczycieli /brak treningów dla nauczycieli kształtujących postawy otwarte na rodziców i zapoznających się z efektywnymi formami współpracy z rodzicami. Psychologicznym i społecznym dystansie między nauczycielami i rodzicami /nauczyciele mają duże trudności w traktowaniu rodziców jak partnerów/. Nierealistycznych  wymaganiach i oczekiwaniach. Dotyczy to zarówno nauczycieli i rodziców wobec siebie, jak i każdego z nich wobec dziecka.

14 Stwarzamy system skutecznego komunikowania się z rodzicami:
- dobra komunikacja to proces dwustronny - jasne zasady komunikowania się - czytelność, kształt i częstotliwość komunikatów - komunikowanie się z rodzicami, którzy unikają kontaktów - spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów - możliwość wyrażania własnego zdania - wprowadzenie rodziców w życie szkoł - wyczerpujące informacje o zasadach funkcjonowania szkoły - specjalny kontakt z rodzicami uczniów mających problemy w nauce - uczestnictwo w formach doskonalenia nauczycieli (wybieramy te formy doskonalenia, które są nam aktualne potrzebne).

15 jest to reakcja zwrotna w kontaktach interpersonalnych
NAUCZYCIEL RODZIC nadawca odbiorca (odbiorca) (nadawca) zrozumiały język, jasne intencje Komunikat ,,ja” jest to reakcja zwrotna w kontaktach interpersonalnych (przedstawiamy jakie uczucia nam towarzyszą, jest mi bardzo przykro, ja uważam)

16 PODSTAWY DOBREGO KONTAKTU I POROZUMIEWANIA SIĘ
-         Nie oceniaj. -         Nie uogólniaj. -         Nie interpretuj. -         Nie dawaj ,,dobrych rad”. -         Daj się poznać. -         Poznawaj partnera. -         Przekazuj informacje zwrotne. -         Stosuj zasadę FUO (mówię o swoich oczekiwaniach)

17 NADAWCO ODBIORCO Oddzielaj sprawy ważne od mniej istotnych;
Mów do partnera, a nie o nim; Wyrażaj potrzeby, obawy i uczucia. Nie przeszkadzaj; Daj czas i poświęć uwagę; Sprawdzaj czy dobrze rozumiesz.

18 Budowanie pozytywnych relacji; Pobudzą dziecko do samodzielności;
W WARSZTATACH DLA RODZICÓW: „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” uczestniczy w naszej szkole 14 rodziców z klas I-VI Budowanie pozytywnych relacji; Pobudzą dziecko do samodzielności; Pokażą jak tworzyć wewnętrzną dyscyplinę w klimacie bezpieczeństwa i miłości z poszanowaniem godności obu stron; EFEKT: umiejętność porozumiewania się, które pozwala na odkrywanie wszystkich potencjalnych możliwości dziecka i dobra, które w nim jest.

19 Przykładowe scenariusze spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami

20 Temat: Co możemy zrobić razem w szkole?
Przed rozpoczęciem spotkania należy przygotować w formie plakatu zadania wychowawcze szkoły, które zostały zaplanowane do realizacji w danym roku szkolnym (nie pokazujemy ich rodzicom). Przebieg: 1. Wprowadzenie. Określenie celu spotkania: wspólne projektowanie działań wychowawczych zmierzających do ustalenia zadań priorytetowych. 2. Praca w grupach. Rodzice opracowują we wspólnej dyskusji odpowiedź na pytanie: nasza wizja szkoły, jak ma wyglądać, jakie oczekiwania ma spełniać (20 minut). 3. Prezentacja rezultatów pracy (plakaty umieszczamy w widocznym miejscu). 4. Dokonanie przez rodziców wyboru trzech najważniejszych plakatów (przez postawienie kropki). 5. Porównanie propozycji rodziców z zadaniami wychowawczymi szkoły na dany rok szkolny, ustalenie wspólnego stanowiska. 6. Dyskusja nad sposobami realizacji poszczególnych zagadnień ustalonych wcześniej.

21 Temat: Jak poprawić zachowanie uczniów?
Materiały: arkusze papieru, pisaki, magnesy. Przebieg: 1. Krótka informacja na temat osiągnięć uczniów. Podziękowanie rodzicom za współpracę w tym zakresie. 2. Uświadomienie rodzicom, że same oceny to nie wszystko. Przedstawienie problemów: · agresja · wulgarne słownictwo · spóźnienia na lekcję 3. Podział rodziców na grupy. Każda grupa zajmuje się jednym problemem, wypisując propozycje dotyczące zlikwidowania danego problemu. 4. Dyskusja nad propozycjami. 5. Ustalenie terminu następnego zebrania, którego celem będzie ocena skuteczności podjętych działań.

22 Temat: Szkoła bez uzależnień.
Materiały: kartki, długopisy. Przebieg: 1. Rodzice piszą na kartkach (anonimowo), kiedy rozpoczęło się ich uzależnienie (jeśli mają jakiś nałóg). 2. Dyskusja – co było przyczyną uzależnienia? 3. Rodzice na kartkach wypisują rady dotyczące sposobów pozbycia się nałogu. 4. Dyskusja dotycząca tych rad. 5. Ustalenie wspólnych wniosków do pracy z dziećmi: · zapewnienie odpowiedniej atmosfery w domu (negowanie wszelkiego typu uzależnień) · sugerowanie alternatywnych rozwiązań (sport, sztuka, kultura, turystyka) · ciągłe uświadamianie szkodliwości wszelkich nałogów (rozmowy z dziećmi, podsuwanie im artykułów na ten temat, polecanie filmów o tej tematyce)

23 Scenariusz wywiadówki podsumowującej pracę w I semestrze roku szkolnego
Powitanie rodziców. Omówienie wyników nauczania w klasie; a) pozycja klasy w szkole (średnia ocena klasy na tle średniej oceny szkoły) b) przedstawienie nazwisk uczniów z najlepszą średnią ocen w klasie na tle najlepszej oceny w szkole c) wnioski dotyczące podniesienia wyników nauczania. 3. Omówienie zachowania uczniów w I semestrze: przestawienie statystyki ocen zachowania w klasie w kontekście ocen w szkole wyróżnienie uczniów najlepiej uczęszczających do szkoły i podanie tego jako warunku koniecznego do uzyskania pozytywnych ocen z poszczególnych przedmiotów Przestawienie w sposób ogólny najistotniejszych problemów wychowawczych, jakie miały miejsce w I semestrze 4. Omówienie imprez o charakterze edukacyjnym i wychowawczym w jakich uczniowie uczestniczyli i tych, które klasa przygotowała.Podanie planów na II semestr. 5. Rozdanie kartek (dzienniczków) z ocenami semestralnymi uczniów. 6. Pożegnanie rodziców i podanie terminu następnego spotkania. 7. Rozmowy indywidualne z zaproszonymi (informacja na kartce) przez wychowawcę rodzicami.

24 Nauczyciel jako zawód zaufania publicznego
Perspektywy (płaszczyzny) zawodu nauczyciela: -         profesja; -         zawód społecznego zaufania; zawód milczenia/rywalizacji.

25 Podstawą reformy jest przywrócenie szkole funkcji wychowawczej, jako równorzędnej i współwystępującej z funkcją nauczania.   M. Handke ,,Edukacja w Trzeciej Rzeczpospolitej to wizja żaglowca gnanego wiatrami i niesionego zmiennymi prądami. Dokąd płynie? Jaki obierze kierunek? Czy w związku z brakiem sterowalności nie osiądzie na mieliźnie? Wielkie narodowe wyzwanie i dryf... który nie wiadomo, oddala od celu czy do niego przybliża. Stanisław Sławiński

26 NAUCZYCIEL to zawód permanentnej edukacji zawód zaufania publicznego
 /polega na świadczeniu, konkurowaniu, współzawodniczeniu z innymi profesjonalistami/. Warunki profesjonalizmu  1.Musi istnieć specjalistyczna wiedza i umiejętność. 2.Pełne zaangażowanie. 3.Zawodowstwo łączy się z długim okresem praktyki. 4.Potrzebna jest kontrola kto wchodzi do zawodu nauczyciela. 5.Potrzebna jest autonomia (wolni w prawie). 6.Odpowiedzialność podejmowana za wykonywaną pracę.

27 Prawa nauczyciela w kontaktach z uczniem i jego rodzicami.
Art.12 ust.2 Karty Nauczyciela Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne (...) Art.63 W związku z pełnieniem obowiązków służbowych nauczyciel korzysta z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Oprac.: mgr Aneta Marat i mgr Alicja Białek
Szkoła Podstawowa w Makowie


Pobierz ppt "Szkoleniowa Rada Pedagogiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google