Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ DS. AWANSU ZAWODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ DS. AWANSU ZAWODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ DS. AWANSU ZAWODOWEGO
Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego ZESPÓŁ DS. AWANSU ZAWODOWEGO

2 Terminy – zakończenie stażu 31 maja
Czas na złożenie sprawozdania do dyrektora – 30 dni – ok. 30 czerwca Czas na złożenie sprawozdania do dyrektora –nie korzystamy z 30 dni, czyli ok Czas na ustalenie oceny za okres stażu przez dyrektora – 21 dni –ok.21 lipca Czas na ustalenie oceny za okres stażu przez dyrektora – 21 dni –ok czerwca Złożenie wniosku - do 30 października Złożenie wniosku do dyrektora do 30 czerwca Rozpatrzenie wniosku do 31 grudnia Rozpatrzenie wniosku do 31 sierpnia Podwyżka od 1 stycznia Podwyżka od 1 września

3 Wydłużanie stażu Art. 9d ust.5 KN
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy trwającej dłużej niż 1 miesiąc okres stażu ulegnie wydłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Wydłużanie stażu

4 Nauczyciel kontraktowy
Nieuzyskanie statusu nauczyciela mianowanego po 4 latach od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego nie jest warunkowane rozwiązaniem stosunku pracy.

5 Odwołanie od oceny dorobku zawodowego
Ocena dorobku jest albo pozytywna albo negatywna. Od oceny dorobku zawodowego przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organ rozpatruje ją w ciągu 21 dni (po 21 dniach samoistna ocena pozytywna). Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna.

6 Odwołanie od decyzji dyrektora
Właściwy organ zarówno nadaje, jak i odmawia nadania stopnia awansu w drodze decyzji administracyjnej. Tryb odwoławczy: Nauczyciel stażysta od decyzji dyrektora szkoły odwołuje się do organu prowadzącego Odwołanie od decyzji dyrektora

7 Dyrektor wyraża zgodę na dodatkowy 9 miesięczny staż (w związku z negatywną oceną dorobku zawodowego lub brakiem akceptacji komisji). Nauczyciel stażysta może przystąpić ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz w danej szkole. Dodatkowy staż

8 Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego
Staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu odpowiednio 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i 1 roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

9 Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593  Rozporządzenie MEN z dn zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

10 Opiekun stażu § 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

11 Powinności stażysty (Rozporządzenie z 1.12.2004 r.)
§ Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły; b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy; 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

12 Wymagania wobec stażysty (Rozporządzenie z 1.12.2004 r.)
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują: 1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż; 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż; 3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów; 4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

13 Dokumentacja dołączona do wniosku – Rozporządzenie z 14.11.2007
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 9 i 10 otrzymują brzmienie "§ Dokumentacja załączona do wniosku Propozycja wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego:

14 Propozycja wniosku Imię, nazwisko miejscowość, data Stanowisko Nazwa szkoły Pani Anna Kowalska Dyrektor Szkoły Podstawowej w X W związku z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego i uzyskaniem w dniu ………….. pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu proszę o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z §9 Rozporządzenia MEN z dnia 14.listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do wniosku dołączam wymaganą dokumentację. Jednocześnie proszę o włączenie w skład komisji przedstawiciela związku zawodowego …………………… Podpis nauczyciela

15 Inna dokumentacja- zapis skreślony w Rozporządzeniu z 14.11.07
3. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciele mogą załączyć, poza dokumentacją wymienioną w ust. 1 i 2, inną dokumentację świadczącą o ich osiągnięciach zawodowych.

16 § 11 – zmieniony w Rozporządzeniu z 14.11.2007
Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, ze nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datę posiedzenia komisji.

17 Skład komisji kwalifikacyjnej Rozporządzenie z 1.12.04
Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: Dyrektor (wicedyrektor) jako jej przewodniczący Przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeśli taki nie został powołany, nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony w szkole Opiekun stażu Skład komisji kwalifikacyjnej Rozporządzenie z

18 Komisja kwalifikacyjna w szkole Rozporządzenie z 1.12.04
§ Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2.

19 Procedura oceniania Rozporządzenie z 1.12.04
§ Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. 2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą oceną punktową. 4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

20 Komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji komisji
Dyrektor w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego Zaświadczenie

21 Sprawozdanie z planu rozwoju Prezentacja sprawozdania z planu rozwoju Rozmowa kwalifikacyjna

22 Propozycja oceny dorobku zawodowego za okres stażu (dla opiekuna)
Czy większość zaplanowanych działań została zrealizowana? Jakie były przyczyny niezrealizowania zadań? Jaka jest efektywność podjętych działań? Jaką korzyść uczniom, szkole, środowisku przyniosły działania nauczyciela podjęte w okresie stażu? W jakim zakresie nauczyciel współpracował z innymi pracownikami szkoły w realizacji działań, w doskonaleniu wewnątrzszkolnym? W jakie działania, wynikające z potrzeb i funkcjonowania szkoły, angażował się nauczyciel? W jakich dziedzinach nastąpił rozwój zawodowy nauczyciela? Jakie działania w okresie stażu nauczyciel podjął poza planem rozwoju (np. z własnej inicjatywy lub działania nieprzewidziane)? Jakimi cechami wykazywał się nauczyciel, realizując zadania z planu rozwoju? Jakie dodatkowe umiejętności zdobył w czasie odbywania stażu (planowane lub nie, w wyniku samokształcenia lub szkoleń zewnętrznych)? Jakie działania podejmuje nauczyciel, aby doskonalić swoją pracę? (obserwuje lekcje i różne zajęcia, omawia, prezentuje swoje zajęcia).

23 PRZYKŁAD SPRAWOZDANIA OPISOWEGO
W planie rozwoju wyznaczyłam sobie zadanie przeprowadzenia zajęć wychowawczych promujących asertywność. Zgodnie z planem napisałam 10 scenariuszy w oparciu o materiały z kursu ”Być wychowawcą”, który ukończyłam w październiku w CEN w Koszalinie. Zajęcia zrealizowałam w klasie V a w listopadzie i grudniu 2003r. na godzinach wychowawczych. Ogółem przeprowadziłam 10 godzin, wykorzystując metody warsztatowe. Zajęcia uważam za udane i przydatne. Postawy asertywne wspierają uczniów w codziennych sytuacjach i problemach szkolnych. Moje przekonania potwierdzają wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów. Piątoklasiści wskazują dużą przydatność takiej tematyki i twierdzą, że asertywność pomaga im w życiu codziennym. Wniosek: Przypominać i poszerzać zagadnienia w kolejnych latach

24 PRZYKŁAD SPRAWOZDANIA TABELARYCZNEGO
Wymaganie z rozporządzenia Zadanie Poziom/sposób realizacji Ocena efektywności par. 6 ust.2 punkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż realizacja w klasie V zajęć wychowawczych: „Podstawy asertywności” Zgodnie z planem przygotowałam 10 scenariuszy zajęć. Powstały one w oparciu o materiały z kursu ”Być wychowawcą”, który ukończyłam w październiku w CEN w Koszalinie. Zajęcia zrealizowałam w klasie V a w listopadzie, grudniu 2006 r. na godzinach wychowawczych. Ogółem przeprowadziłam 10 godzin, wykorzystując metody warsztatowe. Zajęcia uważam za udane i przydatne. Postawy asertywne wspierają uczniów w codziennych sytuacjach i problemach. Moje przekonania potwierdzają wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów. Wskazują oni dużą przydatność takiej tematyki i twierdzą, że asertywność pomaga im w życiu codziennym. Wniosek: Przypominać i poszerzać zagadnienia w kolejnych latach

25 Wzory tabelarycznego sprawozdania- propozycje
Działania nauczyciela Sposób realizacji terminy Uwagi, wnioski Wymagania z rozporządzenia Podjęte zadania Sposób realizacji, terminy Uzyskane efekty Sfery rozwoju zawodowego Zadania Sposoby, formy realizacji, terminy Wnioski do dalszej pracy

26 Tabelaryczne sprawozdanie
Zadania z planu rozwoju zawodowego Lp. Zadanie Poziom/sposób realizacji, terminy Ocena efektywności Zadania podjęte w okresie stażu poza planem rozwoju zawodowego Lp. Zadanie Poziom/sposób realizacji, terminy Ocena efektywności Kierunki dalszego rozwoju:

27 Sprawozdania z planu rozwoju powinno:
Uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju Zawierać odniesienia do indywidualnej koncepcji rozwoju i własnych potrzeb (ustalonych w planie rozwoju) Odnosić się do potrzeb szkoły (programu rozwoju, programu wychowawczego, profilaktycznego) Wykazywać spełnianie wymagań kwalifikacyjnych z § 6 Rozporządzenia MENiS z dn r. Podawać konkretne przykłady podjętych działań, doskonalenia, Wskazywać na działania podjęte we współpracy z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami, osobami Zawierać ocenę podjętych działań, refleksję nad uzyskanymi efektami, wskazywać sukcesy i porażki, mocne strony Odwoływać się od przyszłości i perspektyw dalszego rozwoju Sprawozdania z planu rozwoju powinno:

28 Zapraszam do wykonania krótkiego ćwiczenia:
Proszę przejrzeć przykładowe sprawozdania i ocenić ich wartość Proszę wypełnić przykładowy zapis w sprawozdaniu

29 Przedstawienie sprawozdania może być zgodna z niezbędnymi wymaganiami do otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego Struktura wypowiedzi: jasna i przejrzysta, konkretna przyciągająca uwagę bez zbędnych szczegółów, ale z przykładami nie może przekraczać zaplanowanego czasu (tradycyjnie ok.15 minut, ale trzeba dopytać dyrektora!) można korzystać z notatek, sprzętu multimedialnego, ale nie można czytać! Posiedzenie komisji – przedstawienie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego

30 Taktyki autoprezentacyjne
Opisuj swoje mocne strony Przedstaw siebie w korzystnym świetle Nie narzekaj, nie krytykuj Pokaż, jak sobie poradziłeś w trudnej sytuacji Dokonuj atrybucji sytuacyjnych - jak sytuacja przyczyniła się do porażki Dokonuj atrybucji dyspozycyjnych - jakie cechy własne wpłynęły na osiągnięcie celu Prezentuj zachowania świadczące o postawach, które mogą spotkać się z przychylnym przyjęciem Pokaż związki ze znanymi i szanowanymi osobami Pamiętaj, że ważne są: Życzliwe gesty i komunikacja pozawerbalna Komunikacja werbalna, ton głosu Elegancki strój Umiejętność opanowania stresu, myślenia logicznego w trudnej sytuacji

31 Co przeszkadza dobrej autoprezentacji ?
Brak problemu ogniskowego, jasnego celu Przedstawianie powszechnie znanych treści Powtarzanie Monotonia, wolne tempo Zmęczenie słuchaczy Brak zaangażowania osoby mówiącej Hałas

32 Co sprzyja dobrej autoprezentacji?
Zasada pierwszego wrażenia: 55/38/7 Komunikatywne wysławianie się Nowości, ciekawostki, uatrakcyjniona forma przekazu Przerywniki, naturalność, sprzyjające warunki

33 Rozmowa z członkami komisji
Nauczyciel stażysta odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2. (wypada znać te wymagania) Odpowiadaj: konkretnie na zadane pytanie rzeczowo, cały czas pamiętając o zadanym pytaniu płynnie (na ile pozwala odpowiedź nieprzygotowana wcześniej) nie za długo (można zapytać, czy coś należy dodać, czy udzielona wypowiedź jest wystarczająca) jeśli nie zrozumiałeś pytania, poproś o powtórzenie lub upewnij się, że dobrze zrozumiałeś nie rezygnuj z odpowiedzi, może pytający naprowadzi cię na odpowiedź, jeśli zaczniesz niezgodnie z tematem nie wysilaj się na teoretyczne rozważania, wymagania skupione są raczej wokół umiejętności, więc posiłkuj się doświadczeniem Rozmowa z członkami komisji

34 ZESPÓŁ DS. AWANSU DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZESPÓŁ DS. AWANSU ZAWODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google